Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 16 квітня 2014 року N 290

Київ

Про Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України

Відповідно до частин другої - сьомої статті 23, частин першої - десятої статті 24, пункту 1 частини другої статті 25, частини дев'ятнадцятої статті 28, частин другої, третьої статті 29, частин другої - дев'ятої статті 30, частин п'ятої, восьмої, дванадцятої, тринадцятої, п'ятнадцятої статті 85, частини першої статті 90 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 5 статті 17, пунктом 3 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 13 жовтня 1999 року N 352 "Про Методичні рекомендації щодо порядку дострокового припинення повноважень територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України або окремих осіб, які входять до складу комісій, та внесення змін до їх складу".

3. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ

 

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
16.04.2014 N 290

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України

Це Роз'яснення розроблено з метою забезпечення однакового застосування окремих положень Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України (далі - виборчі комісії).

1. Порядок та підстави дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або члена виборчої комісії

1.1. Повноваження усього складу виборчої комісії можуть бути достроково припинені виборчою комісією, яка її утворила, за власною ініціативою або на підставі рішення суду в разі порушення комісією Конституції України та законів України.

1.2. Дострокове припинення повноважень усього складу виборчої комісії не є ліквідацією цієї комісії.

1.3. Повноваження члена виборчої комісії припиняються достроково виборчою комісією, яка її утворила, у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії відповідним кандидатом на пост Президента України;

3) припиненням його громадянства України;

4) прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії;

5) реєстрацією його кандидатом на пост Президента України, а також кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;

6) реєстрацією його представником кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії, довіреною особою кандидата на пост Президента України, а також довіреною особою кандидата у народні депутати України або кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;

7) систематичним або грубим порушенням ним законодавства України про вибори, встановленим рішенням суду або рішенням виборчої комісії вищого рівня, двома і більше неявками на засідання виборчої комісії без поважних причин або неявкою на засідання виборчої комісії у день голосування;

8) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину;

9) входженням його до іншої виборчої комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення виборів Президента України, а також виборів народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо ці вибори проводяться одночасно з виборами Президента України;

10) визнанням його недієздатним або безвісно відсутнім;

11) його смертю або оголошенням його померлим;

12) відмовою скласти присягу члена комісії.

1.4. Рішення про припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, зазначених у підпунктах 1, 3 - 11 пункту 1.3 цього Роз'яснення, приймається виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, після отримання документа (повідомлення), який встановлює (підтверджує) відповідний факт.

1.5. Рішення про припинення повноважень члена виборчої комісії з підстави, зазначеної в підпункті 2 пункту 1.3 цього Роз'яснення, приймається виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, на підставі внесення до неї подання про заміну члена виборчої комісії відповідним кандидатом на пост Президента України.

1.6. Якщо член виборчої комісії систематично порушує законодавство України про вибори, двічі та більше разів не з'явився на засідання виборчої комісії без поважних причин або не з'явився на засідання виборчої комісії у день голосування (підпункт 7 пункту 1.3 цього Роз'яснення), відповідна виборча комісія може подати до виборчої комісії, яка її утворила, мотивоване звернення про дострокове припинення повноважень такого члена комісії. До звернення додаються матеріали (рішення комісії, витяги із протоколу засідання тощо), які підтверджують викладені в ньому обставини. Виборча комісія, до якої подано звернення, розглядає його на підставі отриманих матеріалів, а також витребуваних нею пояснень та інших документів.

Таке звернення підлягає обов'язковому розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, протягом п'яти днів, а напередодні та в день голосування - невідкладно.

1.7. Повноваження члена виборчої комісії з підстави, зазначеної у підпункті 12 пункту 1.3 цього Роз'яснення, припиняються у разі відмови особи поставити свій підпис під текстом присяги на засіданні виборчої комісії або неприбуття такої особи на перші два засідання виборчої комісії після його включення до складу цієї комісії, про які його належним чином повідомлено (листом, телеграмою, телефонограмою, факсограмою тощо).

У випадку неприбуття без поважних причин такої особи на перші два засідання виборчої комісії після його включення до складу цієї комісії, рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, після отримання витягів із протоколів засідань виборчої комісії, на яких розглядалося питання про складення присяги члена виборчої комісії та був встановлений відповідний факт.

1.8. Повноваження члена виборчої комісії припиняються достроково з моменту прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена комісії виборчою комісією, яка її утворила.

1.9. Особа, яка подала заяву про складення повноважень члена виборчої комісії, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію.

1.10. Виборча комісія, яка має повноваження достроково припинити повноваження усього складу виборчої комісії, окремого члена виборчої комісії, не пізніше наступного дня з дня виявлення підстав дострокового припинення повноважень повідомляє про це суб'єктів, за поданням яких до складу комісії включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено, в один з таких способів: врученням такого повідомлення відповідному суб'єкту особисто, факсимільним повідомленням, телефонограмою, а у разі неможливості - рекомендованою телеграмою.

Кандидат на пост Президента України вважається повідомленим про виявлення підстав дострокового припинення повноважень члена окружної, дільничної виборчої комісії, який був включений до складу комісії за його поданням, у разі отримання такого повідомлення відповідно уповноваженим представником у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу або довіреною особою кандидата на пост Президента України в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі чи у відповідному територіальному виборчому окрузі.

Суб'єкти, за поданням яких до складу комісії включено осіб, повноваження яких буде достроково припинено, вправі не пізніше ніж на другий день з дня отримання вказаного повідомлення внести подання з новими кандидатурами до складу відповідної виборчої комісії в порядку, встановленому Законом та розділом 2 цього Роз'яснення.

1.11. У разі внесення подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, виборча комісія, яка її утворила, одночасно з достроковим припиненням повноважень члена виборчої комісії включає до складу відповідної виборчої комісії іншу особу, замість вибулої, від того ж суб'єкта подання в порядку, встановленому Законом та розділом 3 цього Роз'яснення.

1.12. У разі надходження до виборчої комісії, яка утворила комісію, подання про заміну члена виборчої комісії від суб'єкта, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, та за наявності інших підстав для дострокового припинення повноважень члена комісії або підстав для його звільнення від виконання обов'язків голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії повноваження такого члена комісії припиняються відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону (підпункт 2 пункту 1.3 цього Роз'яснення).

1.13. Припинення повноважень виборчої комісії, сформованої для проведення повторного голосування, та члена такої комісії здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Роз'ясненням.

Голосування виборців на закордонних виборчих дільницях при проведенні повторного голосування організовують і проводять дільничні виборчі комісії у тому ж складі, що був станом на день голосування. У разі вибуття окремих членів із складу зазначених комісій нові кандидатури до їх складу не включаються, крім випадків зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж (менше дванадцяти осіб). У такому разі нові члени комісії включаються за поданням Міністерства закордонних справ України з тим, щоб кількісний склад виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим).

2. Порядок затвердження нового складу виборчої комісії або включення до складу виборчої комісії інших осіб замість тих, повноваження яких достроково припинено

2.1. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія вищого рівня не пізніше ніж на третій день з дня припинення повноважень комісії, але не пізніш як за один день до дня виборів, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, встановленому Законом та цим Роз'ясненням.

До складу виборчої комісії включаються інші особи замість вибулих за поданням суб'єктів, кандидатури від яких увійшли до складу цієї виборчої комісії під час її утворення, крім випадків дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії у зв'язку із скасуванням реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії.

У разі якщо в установлений частиною шостою статті 30 Закону строк (пункт 1.10 цього Роз'яснення) не надійшли подання щодо складу виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб є нижчою від мінімальних меж, установлених відповідно частиною другою статті 23, частиною першою статті 24 Закону (у разі проведення повторного голосування - відповідно частинами п'ятою, восьмою статті 85 Закону), виборча комісія утворюється відповідною виборчою комісією вищого рівня за поданням її голови за пропозиціями членів цієї комісії (для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць - за поданням Міністерства закордонних справ України) з тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим), з обов'язковим урахуванням поданих кандидатур до її складу.

У разі дострокового припинення повноважень усього складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці під час повторного голосування Центральна виборча комісія затверджує новий склад такої виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України.

2.2. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії з підстав, зазначених у підпунктах 1, 3, 5 - 12 пункту 1.3 цього Роз'яснення, рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншого представника від того ж суб'єкта подання у разі внесення відповідного подання у строк, установлений частиною шостою статті 30 Закону (пункт 1.10 цього Роз'яснення).

За відсутності відповідного подання або якщо подана кандидатура до складу виборчої комісії згідно із Законом та цим Роз'ясненням підлягає відхиленню, інша особа за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів таких комісії (а щодо дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - за поданням Міністерства закордонних справ України) включається до складу виборчої комісії лише у випадку, якщо кількість членів виборчої комісії стала меншою від мінімальних меж, з тим щоб кількісний склад такої комісії відповідав її мінімальній кількості (був не меншим) відповідно:

1) при проведенні чергових, повторних та позачергових виборів Президента України для:

- окружних виборчих комісій - 12 осіб;

- дільничних виборчих комісій - 12 осіб, а на виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує п'ятдесяти осіб - 4 осіб;

2) при проведенні повторного голосування для:

- окружних виборчих комісій - 14 осіб;

- дільничних виборчих комісій:

великих виборчих дільниць - 16 осіб;

середніх виборчих дільниць - 14 осіб;

малих виборчих дільниць - 12 осіб.

2.3. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії у зв'язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії (підпункт 4 пункту 1.3 цього Роз'яснення), що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, установлених відповідно частиною другою статті 23 або частиною першою статті 24 Закону (менше дванадцяти осіб), відповідна виборча комісія одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії.

У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії при повторному голосуванні у зв'язку з прийняттям рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України, включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу відповідної виборчої комісії, що призвело до зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, установлених відповідно частинами п'ятою та восьмою статті 85 Закону, відповідна виборча комісія одночасно з рішенням про дострокове припинення повноважень члена комісії приймає рішення про включення нового члена до складу відповідної виборчої комісії за поданням голови відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії на підставі пропозицій членів відповідно Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії.

2.4. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або її окремого члена подання щодо включення нових членів виборчої комісії замість вибулих вносяться за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 25 березня 2014 року N 69 "Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України" (Постанова N 69), на паперовому носії та в електронному вигляді.

2.5. Кандидатури до складу окружної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин третьої, шостої, сьомої статті 23, частини третьої статті 29 Закону.

Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії можуть бути відхилені лише з підстав порушення вимог частин шостої, дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону.

2.6. Технічні описки та неточності, допущені у поданні щодо кандидатур до складу виборчої комісії, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання стосовно відповідних кандидатур.

2.7. У разі дострокового припинення повноважень членів виборчої комісії з підстав, передбачених підпунктом 7 пункту 1.3 цього Роз'яснення, або у зв'язку із достроковим припиненням повноважень усього складу виборчої комісії їх кандидатури не можуть бути повторно включені до складу цієї комісії. Подання в частині таких кандидатур підлягає відхиленню.

3. Порядок заміни члена виборчої комісії у зв'язку з внесенням відповідного подання про його заміну

3.1. У разі внесення до відповідної виборчої комісії вищого рівня подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, така виборча комісія не пізніш як на п'ятий день з дня внесення відповідного подання про заміну члена комісії, але не пізніше останнього дня перед днем голосування, одночасно з рішенням про дострокове припинення його повноважень приймає рішення про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої кандидатури, внесеної на заміну тим самим суб'єктом подання.

У разі внесення на заміну кандидатури до складу окружної виборчої комісії, яка не відповідає вимогам частин шостої, сьомої статті 23, частини третьої статті 29 Закону, до складу дільничної виборчої комісії - вимогам частин дев'ятої, десятої статті 24, частини третьої статті 29 Закону, а також у випадку, передбаченому пунктом 2.7 цього Роз'яснення, або внесення подання про заміну члена виборчої комісії не за встановленою Центральною виборчою комісією формою, таке подання залишається комісією вищого рівня без розгляду, про що інформується суб'єкт його внесення листом за підписом відповідно Голови Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншого члена Комісії, який попередньо розглядав вказаний документ, голови або заступника голови окружної виборчої комісії. У листі вказуються підстави залишення подання про заміну члена виборчої комісії без розгляду та роз'яснюється право суб'єкта його внесення внести інше подання про заміну члена виборчої комісії з дотриманням вимог Закону.

3.2. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії, призначеного на посаду голови, заступника голови чи секретаря комісії, інша кандидатура, внесена на його заміну, включається до складу комісії з одночасним призначенням на відповідну керівну посаду.

3.3. Подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, може вноситися у будь-який час після затвердження складу комісії. Подання вносяться на паперових носіях та в електронному вигляді за встановленими Центральною виборчою комісією формами (додатки 2 - 8).

3.4. Технічні описки та неточності, допущені у поданні про заміну членів виборчої комісії, не є підставою для відхилення внесених на заміну кандидатур до її складу.

Зазначені описки та неточності можуть бути виправлені шляхом внесення уточненого подання про заміну члена виборчої комісії.

4. Порядок дострокового припинення повноважень голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії

4.1. Рішення про дострокове припинення повноважень голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про призначення нового члена комісії на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від того ж суб'єкта подання у разі внесення відповідного подання у строк, установлений частиною шостою статті 30 Закону.

За відсутності такого подання на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії призначається інша особа зі складу цієї виборчої комісії.

4.2. Рішення про заміну голови, заступника голови чи секретаря виборчої комісії приймається виборчою комісією, яка утворила цю виборчу комісію, у разі звернення з особистою заявою про складення своїх повноважень відповідно голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення членства в комісії або систематичного невиконання головою або заступником голови чи секретарем виборчої комісії покладених на нього обов'язків.

4.3. У разі подання особою, яка є головою, заступником голови чи секретарем виборчої комісії, особистої заяви про складення своїх повноважень відповідно голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії без припинення членства в комісії, така особа продовжує виконувати свої обов'язки до моменту прийняття відповідною виборчою комісією, що утворила цю виборчу комісію, рішення про її звільнення з керівної посади та призначення в установленому порядку нового голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії.

Про надходження такої заяви виборча комісія, до якої вона надійшла, невідкладно повідомляє суб'єкта, за поданням якого відповідну особу було включено до складу окружної чи дільничної виборчої комісії.

4.4. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна виборча комісія може звернутися до виборчої комісії, яка її утворила, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосували не менше двох третин від складу комісії. Подання вноситься за підписом голови, заступника голови виборчої комісії або головуючого на відповідному засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою цієї комісії. До подання додаються не менш як два рішення виборчої комісії про невиконання головою, заступником голови чи секретарем цієї комісії покладених на нього обов'язків, а також витяг із протоколу засідання виборчої комісії, на якому розглядалося питання про внесення такого подання.

Про надходження такого подання виборча комісія, до якої воно надійшло, невідкладно повідомляє суб'єкта, за поданням якого відповідну особу було включено до складу окружної чи дільничної виборчої комісії.

4.5. Заява чи подання підлягають обов'язковому розгляду виборчою комісією, яка утворила відповідну виборчу комісію, не пізніше ніж на третій день з дня надходження такої заяви або подання, але не пізніш як за один день до дня виборів. У разі ненадходження подання про заміну члена комісії впродовж 24 годин з моменту повідомлення, передбаченого пунктами 4.3, 4.4 цього Роз'яснення, але не пізніше ніж за один день до дня голосування, а в день голосування - невідкладно, відповідна виборча комісія призначає на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії іншу особу зі складу окружної чи дільничної виборчої комісії.

Рішення про звільнення голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії від виконання обов'язків не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

Під час повторного голосування повинні бути додержані вимоги Закону щодо призначення голови та секретаря виборчої комісії від різних суб'єктів подання.

4.6. Особа, включена до складу окружної чи дільничної виборчої комісії звичайної та/або спеціальної виборчої дільниці за поданням голови виборчої комісії вищого рівня, а до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці - за поданням Міністерства закордонних справ України, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків відсутності кандидатур на таку посаду від інших суб'єктів подання.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали