Додаткова копія: Про Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 червня 2017 року N 2777

Про Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції

Керуючись пунктом 21 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), підпунктом 21 пункту 10 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року N 220 (Постанова N 220), наказую:

1. Затвердити Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першим заступником Міністра, заступниками Міністра та заступником Міністра з питань європейської інтеграції, що додається.

2. Установити, що, в разі відсутності Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, їх повноваження виконуються згідно з додатком 1.

3. Покласти на першого заступника Міністра та заступників Міністра відповідальність за координацію діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій згідно з додатком 2.

4. Взяти до уваги, що доручення першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра з питань європейської інтеграції, що належать до їх компетенції, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами Мінмолодьспорту та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту від 23.03.2015 N 780 "Про Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції та заступником Міністра - керівником апарату" (Наказ N 780) (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр молоді та
спорту України

І. О. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
30 червня 2017 року N 2777

РОЗПОДІЛ
функціональних обов'язків та повноважень між першим заступником Міністра, заступниками Міністра, та заступником Міністра з питань європейської інтеграції

ГОЦУЛ Ігор Євгенійович
Перший заступник Міністра молоді та спорту

1. За дорученням Міністра представляє Мінмолодьспорт у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, іншими установами та організаціями, в тому числі міжнародними.

2. В межах повноважень організовує роботу щодо узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та вносить на розгляд Міністру в установленому порядку проекти законодавчих актів, що стосуються сфери фізичної культури і спорту, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, проектів прогнозних і програмних документів, розробником яких є Мінмолодьспорт, інших документів.

3. Відповідно до функціональних обов'язків вирішує питання, що виникають у відносинах Мінмолодьспорту з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

4. Відповідає за виконання функцій із забезпечення взаємодії із Верховною Радою України.

5. Координує та забезпечує взаємодію з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральними радами фізкультурно-спортивних товариств та відомствами, всеукраїнськими громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивного спрямування.

6. У межах компетенції вносить пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку, формування та реалізації державної політики Мінмолодьспорту.

7. Організовує разом із заступниками Міністра розробку проектів прогнозних і програмних документів з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту.

8. Організовує роботу щодо формування загальнодержавних цільових програм, державних цільових програм стосовно молоді, розвитку фізичної культури і спорту, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

9. У межах компетенції контролює виконання затверджених цільових програм, координує діяльність щодо виконання програм розвитку.

10. Вносить пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінмолодьспорт.

11. Координує роботу з розвитку олімпійських видів спорту в Україні.

12. У межах компетенції організовує роботу щодо виконання цільових програм у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі програм підготовки національних збірних команд України до Олімпійських ігор.

13. Організовує та координує роботу разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади щодо вжиття заходів з удосконалення лікарського диспансерного нагляду, надання медичної допомоги і реабілітації спортсменів, якості і всебічності проведення медико-профілактичних оглядів спортивної молоді та її оточення, системи резервного спорту, збереження та розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності.

14. Координує роботу щодо присвоєння дитячо-юнацьким спортивним школам вищої категорії та надання статусу "спеціалізованих".

15. У межах компетенції та у відповідності до вимог сучасного спорту здійснює контроль за якістю підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спортивних лікарів, фахівців фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю, підвищення кваліфікації тренерів, атестації тренерів та суддів.

16. Організовує та контролює роботу з питань, пов'язаних з наданням спортивним федераціям статусу національної спортивної федерації з олімпійських видів спорту або відмову в його наданні.

17. Організовує роботу щодо призначення та звільнення спортсменів, тренерів та інших фахівців штатних збірних команд з олімпійських видів спорту. Укладає з ними трудові договори (контракти) в порядку, встановленому законодавством.

Контролює та координує в установленому порядку призначення та звільнення спортивних лікарів, якість і повноту медичного супроводу спортивної діяльності, надання необхідних медичних послуг і допомоги спортсменам, тренерам та іншим фахівцям штатних збірних команд з олімпійських видів спорту.

18. Забезпечує здійснення заходів з формування на конкурсній основі тренерських кадрів та утримання в установленому порядку штатних команд національних збірних команд України з олімпійських видів спорту.

19. Організовує розроблення положення про національні збірні команди України, здійснює контроль за підготовкою та участю членів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту в спортивних змаганнях різних рівнів і навчально-тренувальних зборах.

20. У межах компетенції координує розвиток спортивної медицини, визначає і організовує роботу в установленому порядку, що здійснює контроль якості надання медичних послуг, медичної допомоги та реабілітації спортсменів, медико-фармакологічного і психосоціального супроводу та медико-технічного забезпечення спортивної діяльності, підвищення кваліфікації спортивних лікарів тощо, провадить діяльність, пов'язану із запобіганням використанню допінгу у спорті, підтримує міжгалузеві та громадські ініціативи, спрямовані на формування безпечного середовища для спортивної молоді та її оточення, ефективну профілактику ризиків та посилення позицій здорового способу життя.

21. У межах компетенції сприяє розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, наданні фінансової, організаційної допомоги щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки і участі національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських іграх та Європейських іграх.

22. Координує взаємодію Мінмолодьспорту зі спортивними федераціями з олімпійських видів спорту та фаховими медичними асоціаціями.

23. Організовує розробку Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік у частині розділів, віднесених до його компетенції, контролює його виконання.

24. Координує роботу з розробки Єдиної спортивної класифікації України і впровадження в роботу Мінмолодьспорту "Інформаційної системи спорту України".

25. У межах компетенції організовує та контролює збір та аналіз показників державних статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту.

26. У межах компетенції визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфери фізичної культури і спорту, спортивних лікарях, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цій сфері.

27. Визначає нормативи матеріально-технічного та медичного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

28. У межах своїх повноважень організовує підготовку пропозицій щодо розподілу коштів між олімпійськими видами спорту, а також коштів, передбачених на реалізацію фізкультурно-оздоровчих, медичних заходів.

29. Забезпечує організацію та контроль проведення офіційних міжнародних спортивних заходів на території України, участь національних збірних команд України у міжнародних змаганнях різного рівня, контролює відповідність положення (регламенту) змагань рекомендаціям міжнародних спортивних організацій.

30. Контролює опрацювання та внесення в установленому порядку пропозицій щодо надання державних стипендій видатним діячам фізичної культури та спорту.

31. Забезпечує в установленому порядку організацію проведення семінарів, конференцій, конгресів тощо з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту.

32. Вносить пропозиції Міністру щодо необхідності утворення, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Мінмолодьспорту, бере участь у їх роботі.

33. Скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

34. У межах компетенції проводить інформування громадськості щодо здійснення державної політики з питань фізичної культури і спорту та здорового способу життя.

35. У межах компетенції координує роботу щодо присвоєння спортивних звань.

36. Подає пропозиції Міністру щодо переліку центрів (баз) олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

37. Подає пропозиції Міністру щодо переліку центрів (баз) олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку.

38. Подає пропозиції Міністру щодо реконструкції та будівництва спортивних споруд.

39. Забезпечує, у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що відносяться до сфери управління Мінмолодьспорту.

40. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

41. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень веде переговори, укладає та підписує договори від імені Мінмолодьспорту, у т. ч. міжнародного характеру.

42. У межах наданих повноважень та функціональних обов'язків підписує накази, розпорядження доручення та інші документи, у тому числі фінансові.

43. Виконує інші функції у межах компетенції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінмолодьспорту.

Координує та контролює діяльність:

департаменту олімпійського спорту;

сектору з питань реформування;

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, у межах компетенції, з питань проведення спортивних заходів, проведення контролю якості медичних послуг, надання медичної допомоги спортсменів та їх оточення, медико-фармакологічного супроводу спортсменів і роботи спортивних лікарів.

ДАНЕВИЧ Микола Володимирович
Заступник Міністра молоді та спорту

1. За дорученням Міністра представляє Мінмолодьспорт у відносинах з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

2. Відповідно до функціональних обов'язків вирішує питання, що виникають у відносинах Мінмолодьспорту з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

3. У межах повноважень організовує роботу щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств.

4. Бере участь у роботі дорадчих органів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп тощо, які утворюються за напрямами діяльності Мінмолодьспорту, здійснює моніторинг та вносить пропозиції щодо удосконалення їх роботи.

5. Координує роботу та контролює ведення інвестиційної діяльності державними підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту та сприяє розвитку їх матеріально-технічної бази, будівництва та реконструкції спортивних об'єктів.

6. Очолює балансову комісію Мінмолодьспорту.

7. Забезпечує здійснення заходів з формування та утримання в установленому порядку штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів.

8. У межах компетенції сприяє проведенню Національним комітетом спорту інвалідів України фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи, надає організаційну допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, підготовки і участі національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту інвалідів, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

9. У межах компетенції організовує роботу з підготовки проектів та реалізації рішень Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, організаційних комітетів інших загальнодержавних та міжнародних заходів.

10. В межах повноважень бере участь у розробці Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік у частині розділів, віднесених до його компетенції, контролює його виконання.

11. Забезпечує підготовку пропозицій щодо формування загальнодержавних цільових програм, державних цільових програм стосовно розвитку державних підприємств та у межах компетенції бере участь у роботі щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

12. Бере участь у роботі із залучення позабюджетних коштів для розвитку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, у тому числі в опрацюванні в установленому порядку укладених ними проектів інвестиційних договорів.

13. Бере участь у підготовці пропозицій Мінмолодьспорту щодо формування проекту Державного бюджету України на плановий рік за основними напрямами діяльності.

14. Вносить Міністру пропозиції щодо виконання Мінмолодьспортом функцій з управління державним майном та об'єктами державної власності, що належать до його сфери управління.

15. Скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

16. Відповідно до функціональних обов'язків забезпечує виконання заходів щодо захисту державної таємниці у разі відсутності першого заступника Міністра. Використовує відомості про порядок підготовки, переведення в готовність, забезпечення функціонування системи управління Міністерством на особливий період, за сукупністю усіх показників. Забезпечує реалізацію заходів щодо мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузі.

17. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

18. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень веде переговори, укладає та підписує договори від імені Мінмолодьспорту, у т. ч. міжнародного характеру.

19. У межах наданих повноважень та функціональних обов'язків підписує накази, розпорядження, доручення та інші документи, у тому числі фінансові.

20. Виконує інші функції у межах компетенції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінмолодьспорту.

Координує та контролює діяльність:

департаменту економіки та фінансів (у межах компетенції);

відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;

Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, з питань інвестиційної діяльності та розвитку їх матеріально-технічної бази.

ЯРЕМА Олександр Йосипович
Заступник Міністра молоді та спорту

1. За дорученням Міністра представляє Мінмолодьспорт у відносинах з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.

2. Відповідно до функціональних обов'язків вирішує питання, що виникають у відносинах Мінмолодьспорту з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

3. У межах повноважень організовує роботу щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів міністерств.

4. Бере участь у роботі дорадчих органів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп тощо, які утворюються за напрямами діяльності Мінмолодьспорту, здійснює моніторинг та вносить пропозиції щодо удосконалення їх роботи.

5. Організовує та координує роботу щодо формування у молоді національної свідомості, почуття національної гідності та патріотизму.

6. Вживає заходів щодо виховання молоді на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності та міжнаціональної толерантності.

7. Вживає заходів щодо створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді.

8. Організовує проведення заходів з питань пропаганди та утвердження здорового способу життя молоді та інформаційно-просвітницької роботи з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб.

9. Організовує та контролює надання в установленому порядку державної підтримки дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, залучення їх до виконання державних програм і здійснення заходів, пов'язаних із розвитком молоді.

10. Організовує та контролює роботу щодо сприяння працевлаштуванню різних категорій молоді.

11. Забезпечує підготовку пропозицій щодо формування загальнодержавних цільових програм, державних цільових програм стосовно молоді та у межах компетенції бере участь у роботі щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

12. Організовує розробку пропозицій щодо вдосконалення законодавства та нормативно-правової бази, що стосується питань молодіжної політики, та подає їх на розгляд Міністру.

13. У межах компетенції забезпечує організацію роботи з підготовки пропозицій Мінмолодьспорту щодо формування проекту Державного бюджету України на плановий рік за основними напрямами діяльності.

14. У межах компетенції забезпечує діяльність щодо реалізації державної молодіжної політики з питань євроінтеграції та співробітництва Мінмолодьспорту з міжнародними організаціями, державними установами, неурядовими організаціями і фундаціями та окремими громадянами зарубіжних країн.

15. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

16. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

17. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень веде переговори, укладає та підписує договори від імені Мінмолодьспорту, у т. ч. міжнародного характеру.

18. У межах наданих повноважень та функціональних обов'язків підписує накази, розпорядження, доручення та інші документи, у тому числі фінансові.

19. Виконує інші функції у межах компетенції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінмолодьспорту.

Координує та контролює діяльність:

департаменту молодіжної політики;

відділу національно-патріотичного виховання;

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, у межах компетенції з питань реалізації державної молодіжної політики.

ВОЙТОВИЧ Ярослав Вячеславович
Заступник Міністра молоді та спорту

1. За дорученням Міністра представляє Мінмолодьспорт у відносинах з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування, здійснює переговори та підписує в установленому порядку документи міжнародного характеру.

2. Відповідно до функціональних обов'язків вирішує питання, що виникають у відносинах Мінмолодьспорту з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

3. У межах повноважень організовує роботу щодо узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та вносить на розгляд Міністру в установленому порядку проекти законодавчих актів, що стосуються сфери фізичної культури і спорту, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств, проектів прогнозних і програмних документів, розробником яких є Мінмолодьспорт, інших документів.

4. Бере участь у роботі дорадчих органів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп тощо, які утворюються за напрямами діяльності Мінмолодьспорту, здійснює моніторинг та вносить пропозиції щодо удосконалення їх роботи.

5. У межах компетенції забезпечує організацію роботи з підготовки пропозицій Мінмолодьспорту щодо формування проекту Державного бюджету України на плановий рік за основними напрямами діяльності.

6. Координує роботу з розвитку неолімпійських видів спорту в Україні.

7. Контролює виконання затверджених цільових програми у сфері фізичної культури і спорту, координує діяльність щодо розвитку цих програм.

8. У межах компетенції здійснює контроль за якістю підготовки, перепідготовки та підвищенням кваліфікації фахівців фізкультурно-оздоровчого та спортивного профілю.

9. У межах компетенції забезпечує взаємодію зі Спортивним комітетом України з питань розвитку неолімпійських видів спорту, надання фінансової та організаційної допомоги з підготовки і участі національних збірних команд у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях.

10. У межах компетенції координує роботу щодо нагородження, у встановленому порядку, переможців змагань, працівників сфери фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо відзначення їх державними нагородами.

11. Координує роботу щодо взаємодії Мінмолодьспорту з федераціями з неолімпійських видів спорту, фізкультурно-спортивними товариствами, відомствами, профспілковими спортивними об'єднаннями, клубами.

12. У межах компетенції бере участь в організації роботи з підготовки проектів та реалізації рішень Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, організаційних комітетів інших загальнодержавних та міжнародних заходів.

13. Організовує та контролює ведення реєстру визнаних в Україні видів спорту.

14. У межах компетенції організовує та контролює збір та аналіз показників державних статистичних спостережень у сфері фізичної культури і спорту.

15. Координує роботу, пов'язану з ветеранським рухом, у сфері фізичної культури і спорту.

16. У межах своїх повноважень організовує підготовку пропозицій щодо розподілу коштів між неолімпійськими видами спорту, а також коштів, передбачених на реалізацію фізкультурно-оздоровчих заходів.

17. Організовує та контролює роботу з питань, пов'язаних з наданням спортивним федераціям статусу національної спортивної федерації з неолімпійських видів спорту або відмову в його наданні.

18. Організовує роботу щодо призначення та звільнення спортсменів, тренерів та інших фахівців штатних збірних команд з неолімпійських видів спорту. Укладає з ними трудові договори (контракти) в порядку, встановленому законодавством.

19. Забезпечує здійснення заходів з формування та утримання в установленому порядку штатних команд національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту, контролює здійснення на конкурсній основі добору тренерських кадрів таких команд.

20. У межах компетенції організовує роботу з підготовки проектів та реалізації рішень Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських і Паралімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Всесвітніх Універсіадах, організаційних комітетів інших загальнодержавних та міжнародних заходів.

21. Забезпечує координацію та вжиття заходів з фізичного виховання різних груп населення, у т. ч. інвалідів та ветеранів.

22. У межах компетенції забезпечує підтримку та розвиток різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

23. Організовує розробку Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України на відповідний рік у частині розділів, віднесених до його компетенції, контролює його виконання.

24. Забезпечує проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

25. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

26. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень веде переговори, укладає та підписує договори від імені Мінмолодьспорту.

27. У межах наданих повноважень та функціональних обов'язків підписує накази, розпорядження доручення та інші документи, у тому числі фінансові.

28. Виконує інші функції у межах компетенції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінмолодьспорту.

Координує та контролює діяльність:

департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту;

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, у межах компетенції, з питань проведення спортивних заходів.

МОВЧАН Микола Петрович
Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції

1. За дорученням Міністра представляє Мінмолодьспорт у відносинах з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, міжнародними організаціями, дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвами в Україні, здійснює переговори та підписує в установленому порядку документи міжнародного характеру.

2. Відповідно до функціональних обов'язків вирішує питання, що виникають у відносинах Мінмолодьспорту з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерством закордонних справ України та іншими центральними органами виконавчої влади.

3. Організовує та координує роботу Міністерства молоді та спорту України з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва, дипломатії, дво- та багатосторонніх відносин України з державами світу у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

4. Організовує та координує роботу відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Мінмолодьспорту, а також інших структурних підрозділів Мінмолодьспорту за напрямами європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

5. Координує співпрацю з Урядовим офісом з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України з метою реалізації завдань у сфері європейської інтеграції та виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони у межах компетенції Мінмолодьспорту.

6. Організовує та координує роботу Мінмолодьспорту з імплементації Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (Розпорядження N 847-р).

7. Організовує та координує діяльність Мінмолодьспорту з розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, інших міжнародних договорів України з питань європейської інтеграції і домовленостей між Україною та ЄС.

8. Бере участь у роботі дорадчих органів, постійних або тимчасових комісій, робочих груп тощо, які утворюються за напрямами діяльності Мінмолодьспорту, здійснює моніторинг та вносить пропозиції щодо удосконалення їхньої роботи з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

9. Забезпечує в установленому порядку організацію семінарів, конференцій, конгресів тощо з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

10. Організовує та координує роботу щодо взаємодії Мінмолодьспорту зі Світовим конгресом українців та іншими організаціями закордонних українців за напрямами європейської інтеграції та міжнародного співробітництва тощо.

11. Організовує та координує в межах компетенції Мінмолодьспорту роботу щодо взаємодії з міжнародними організаціями та структурами: Європейським Союзом, Радою Європи, системою ООН (ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ, ФНООН тощо), НАТО, ОБСЄ, ЦЄІ, Вишеградською групою, Радою держав Балтійського моря, Організацією Американських Держав, Африканським Союзом, Лігою Арабських Держав, Організацією Ісламського Співробітництва, АСЕАН тощо; МОК, ФІФА, УЄФА та іншими міжнародними спортивними, а також молодіжними організаціями та структурами.

12. Представляє Мінмолодьспорт у Національній комісії України у справах ЮНЕСКО.

13. Координує роботу з нагляду за реалізацією та звітуванням про виконання проектів міжнародної технічної допомоги, що належать до компетенції Мінмолодьспорту.

14. Координує роботу Мінмолодьспорту з питань європейської інтеграції з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань молоді, фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

15. Проводить роботу щодо удосконалення системи та механізмів координації діяльності Мінмолодьспорту з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

16. Бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мінмолодьспорту, забезпечує додержання і виконання зобов'язань України за такими договорами.

17. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень, веде переговори, укладає та підписує міжнародні договори від імені Мінмолодьспорту.

Забезпечує та координує участь Мінмолодьспорту в роботі міждержавних і міжурядових дво- та багатосторонніх комісій, комітетів, робочих груп, інших органів, включаючи підготовку пропозицій та координацію виконання рішень і рекомендацій цих органів.

Координує роботу щодо організаційно-протокольного забезпечення зустрічей керівництва Мінмолодьспорту з іноземними делегаціями, представниками посольств іноземних держав, керівництвом міжнародних організацій, окремими громадянами-іноземцями.

18. Забезпечує підготовку пропозицій щодо формування загальнодержавних цільових програм, державних цільових програм стосовно молоді, розвитку фізичної культури і спорту, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

19. Є відповідальною особою Мінмолодьспорту за організаційне та інформаційне забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.

20. У межах компетенції бере участь в організації роботи з підготовки пропозицій Мінмолодьспорту щодо формування проекту Державного бюджету України на плановий рік за основними напрямами діяльності, зокрема, за напрямами європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

21. У межах повноважень забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінмолодьспорту.

22. Забезпечує діяльність щодо реалізації державної політики з питань євроінтеграції та співробітництва Мінмолодьспорту з міжнародними організаціями, державними установами, неурядовими організаціями і фундаціями та окремими громадянами зарубіжних країн.

23. Здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією виконання законів, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, а також наказів Мінмолодьспорту та доручень Міністра.

24. За дорученням Міністра у межах своїх повноважень веде переговори, укладає та підписує договори від імені Мінмолодьспорту, у т. ч. міжнародного характеру.

25. У межах наданих повноважень та функціональних обов'язків підписує накази, розпорядження, доручення та інші документи, у тому числі фінансові.

26. Залучає працівників структурних підрозділів Мінмолодьспорту, за погодженням з їхніми керівниками, до виконання роботи з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва у випадку службової необхідності.

27. Координує роботу у Мінмолодьспорті щодо здійснення перекладів з іноземних мов на українську і навпаки, а також щодо інших міжнародних питань.

28. Виконує інші функції у межах компетенції, пов'язані із забезпеченням діяльності Мінмолодьспорту.

Координує та контролює діяльність:

відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції;

державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, у межах компетенції з питань європейської інтеграції та міжнародного співробітництва.

 

Додаток 1
до наказу Мінмолодьспорту
30.06.2017 N 2777

Виконання повноважень у разі відсутності:

Міністра молоді та спорту
Жданова І. О.

- перший заступник Міністра Гоцул І. Є.
(якщо інше не передбачено наказом Міністра)

першого заступника Міністра
Гоцула І. Є.

- заступник Міністра Даневич М. В.
- заступник Міністра Войтович Я. В.

заступника Міністра
Даневича М. В.

- перший заступник Міністра Гоцул І. Є.
- заступник Міністра Войтович Я. В.

заступника Міністра
Яреми О. Й.

- заступник Міністра Даневич М. В.
- заступник Міністра з питань європейської інтеграції Мовчан М. П.

заступника Міністра
Войтовича Я. В.

- заступник Міністра Даневич М. В.
- перший заступник Міністра Гоцул І. Є.

заступника Міністра з питань
європейської інтеграції Мовчана М. П.

- заступник Міністра Ярема О. Й.
- заступник Міністра Войтович Я. В.

 

Додаток 2
до наказу Мінмолодьспорту
30.06.2017 N 2777

Координація першим заступником Міністра та заступниками Міністра діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань молоді, фізичної культури та спорту, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Перший заступник Міністра
Гоцул І. Є.

Автономна Республіка Крим
Дніпропетровська область
Донецька область
Київська область
Рівненська область
м. Київ

Заступник Міністра
Ярема О. Й.

Вінницька область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Луганська область
Львівська область
Черкаська область
Чернігівська область

Заступник Міністра
Войтович Я. В.

Житомирська область
Запорізька область
Одеська область
Сумська область
Харківська область
Чернівецька область

Заступник Міністра
Даневич М. В.

Кіровоградська область
Миколаївська область
Полтавська область
Тернопільська область
Херсонська область
Хмельницька область
м. Севастополь
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали