Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про розподіл функціональних повноважень керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.04.2019 р. N Р-232/0/3-19

Про розподіл функціональних повноважень керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 2018 року N Р-317/0/3-18 "Про затвердження Регламенту Дніпропетровської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N Р-317/0/3-18):

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (додається).

2. У разі відсутності голови облдержадміністрації, першого заступника голови, керівника апарату облдержадміністрації чи одного із заступників голови облдержадміністрації їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 2018 року N Р-318/0/3-18 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації" (Розпорядження N Р-318/0/3-18).

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А. Л., контроль залишаю за собою.

 

Голова облдержадміністрації

В. М. Резніченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25 квітня 2019 року N Р-232/0/3-19

РОЗПОДІЛ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
керівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Голова облдержадміністрації

Очолює Дніпропетровську обласну державну адміністрацію (далі - облдержадміністрація), здійснює керівництво її діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

Представляє облдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники й пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, зважаючи на забезпеченість мінімальних соціальних потреб.

Розподіляє обов'язки між керівництвом облдержадміністрації. Спрямовує і координує діяльність першого заступника голови, керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій.

Призначає на посади та звільняє з посад в установленому порядку першого заступника голови, керівника апарату, заступників голови облдерж-адміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, працівників патронатної служби облдержадміністрації.

Повідомляє в установленому чинним законодавством порядку керівникові центрального органу виконавчої влади про погодження або вмотивовану відмову у погодженні призначення на посаду або звільнення з посади керівників підприємства, установ, організації.

За наявності підстав, передбачених чинним законодавством, порушує питання перед Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів районних державних адміністрацій.

При необхідності порушує перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді відповідних керівників територіальних органів.

Щорічно, у передбачений законодавством термін, оприлюднює публічний звіт про підсумки діяльності облдержадміністрації за участю представників широкого кола громадськості, засобів масової інформації.

Схвалює проект обласного бюджету, погоджує проект програм соціально-економічного та культурного розвитку, екологічних програм, з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд до обласної ради.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень облдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

У разі відсутності голови облдержадміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у разі відсутності останнього - один із заступників голови облдержадміністрації.

Координує та контролює діяльність департаменту фінансів облдерж-адміністрації, юридичного управління облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, відділу режимно-секретної роботи облдержадміністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, Східним офісом Держаудитслужби, територіальним управлінням Рахункової палати по Дніпропетровській та Запорізькій областях, правоохоронними органами в області з питань забезпечення на відповідній території виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

2. Перший заступник голови, керівник апарату, заступники голови облдержадміністрації

Забезпечують виконання положень Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, основних завдань та повноважень облдержадміністрації у визначених сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних структурних підрозділів, консультативно-дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій облдержадміністрації.

Згідно з розподілом функціональних повноважень розробляють проекти планів із соціально-економічного, освітнього, культурного, екологічного, інноваційного та інвестиційного розвитку, питань будівництва та інфраструктури.

Здійснюють підготовку матеріалів для розгляду на нарадах за участю Президента України, засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, колегії облдержадміністрації, сесіях обласної ради, а також проектів клопотань перед Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади з питань, що віднесені до їх відання.

Відповідно до функціональних повноважень координують і контролюють діяльність райдержадміністрацій та взаємодіють з виконавчими комітетами міських рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення пріоритетних завдань розвитку області.

Взаємодіють із міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади у процесі підготовки, прийняття і реалізації законодавчих та інших нормативних актів, а також у процесі поточної діяльності облдержадміністрації.

Вносять на розгляд голови облдержадміністрації пропозиції щодо розроблення та здійснення заходів, спрямованих на активізацію регіонального розвитку та державної регіональної політики.

За дорученням голови облдержадміністрації представляють облдержадміністрацію у відносинах з центральними органами виконавчої влади, іншими органами та організаціями в області та за її межами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та самоорганізації населення, ведуть переговори і підписують в установленому порядку договори і контракти в межах наданих повноважень.

3. Перший заступник голови облдержадміністрації (питання фінансів, економічного розвитку, децентралізації, охорони здоров'я, агропромислового комплексу, зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій та електронного врядування).

У разі відсутності голови облдержадміністрації виконує його обов'язки.

Впроваджує заходи щодо управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, реалізації на території області державної промислової політики, реформи децентралізації - об'єднання територіальних громад, стратегічного короткострокового і середньострокового планування; державної політики у сфері інвестиційної діяльності, використання державного фонду регіонального розвитку, субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Сприяє розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, надання адміністративних послуг.

Організовує роботу щодо реалізації на території області державної політики в галузі охорони здоров'я, забезпечує управління закладами охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, здійснює організацію їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення, організовує роботу органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я на території області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою, здійснює заходи, спрямовані на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій.

Забезпечує виконання державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження санітарно-епідемічного добробуту населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій.

Вживає заходи щодо розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків і координує реалізацію державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції на регіональному рівні, сприяє активізації зовнішньоекономічних зв'язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та організацій, розширенню співробітництва із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями, участі у міжнародних програмах, розробці та укладенні міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів та визначенні механізму їх реалізації.

За дорученням голови облдержадміністрації організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту обласного бюджету, визначає порядок і строки подання матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами районів, міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад або для виконання спільних проектів; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву облдержадміністрації.

Координує формування та виконання завдань регіональної та місцевих програм інформатизації, сприяє розвитку інфраструктури, що забезпечує інформаційно-технологічну взаємодію інформаційних ресурсів у системі інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Здійснює заходи із забезпечення продовольчої безпеки області. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання, розробляє цільові програми розвитку агропромислового комплексу області, контролює хід виконання заходів щодо цільового та ефективного використання коштів державного та обласного бюджетів для розвитку агропромислового комплексу області.

Координує і контролює діяльність департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, Придніпровською регіональною службою державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, відділом у Дніпропетровській області департаменту середнього та малого бізнесу публічного акціонерного товариства "Аграрний фонд", Дніпропетровською обласною спілкою споживчих товариств, державно-кооперативним проектно-вишукувальним інститутом "Дніпроагропроект", Дніпропетровською філією Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", Державною установою Інститут зернових культур національної академії аграрних наук України, Дніпропетровською філією ДУ "Держґрунтохорона", Степовим зональним науково-дослідницьким центром продуктивності агропромислового комплексу, державним підприємством "Дніпропетровський обласний виробничо-технічний центр стандартизації і метрології "Дніпрооблагростандарт", державним підприємством "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації", державним підприємством "Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", державним підприємством "Дніпропетровський регіональний центр операцій з металобрухтом", Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській області, Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, управлінням Національного банку України в Дніпропетровській області, Головним управлінням статистики у Дніпропетровській області, Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області, Дніпропетровською митницею ДФС, сектором Державної регуляторної служби у Дніпропетровській області.

4. Керівник апарату облдержадміністрації (питання фінансово-господарського, кадрового, організаційного, протокольного забезпечення, державної служби, роботи зі зверненнями громадян, доступу до публічної інформації, персоніфікованого обліку виборців, архіву, електронного документообігу та контролю, протокольних заходів).

Очолює апарат та організовує діяльність облдержадміністрації.

Організовує роботу апарату з матеріально-технічного, кадрового, організаційного та іншого забезпечення роботи облдержадміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства і розпоряджень голови облдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у Дніпропетровській області, органам місцевого самоврядування.

Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та організовує їх доведення до виконавців, відповідає за стан діловодства, електронного документообігу, оцінки актуальності проектів документів, внесених структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Відповідає за реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в облдержадміністрації (підбір, підготовка, навчання, підвищення кваліфікації).

В установленому порядку приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату облдержадміністрації.

Вносить на розгляд голови облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між керівництвом облдержадміністрації, призначення (звільнення) керівників, заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, забезпечує надання допомоги із зазначених питань райдержадміністраціям.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України.

Підписує зведену бюджетну та фінансову звітність головного розпорядника бюджетних коштів, укладає за дорученням голови облдержадміністрації договори щодо матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Здійснює підготовку та подання голові облдержадміністрації пропозиції щодо структури й штатної чисельності апарату облдержадміністрації, затверджує штатні розписи, кошториси, плани асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на відповідний рік та зміни до них структурним підрозділам облдержадміністрації та райдержадміністраціям.

Здійснює роботу щодо організації прийому громадян, обліку та розгляду їх звернень, організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності апарату облдержадміністрації, доступ до публічної інформації, ведення персоніфікованого обліку виборців, складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів, розробки та дотримання протоколу під час проведення офіційних візитів Президента України, Прем'єр-міністра України, іноземних делегацій.

За дорученням голови облдержадміністрації сприяє:

здійсненню заходів щодо запобігання корупції, розробки антикорупційної програми облдержадміністрації, забезпечення своєчасного подання е-декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

виконанню заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за його додержанням у структурних підрозділах облдержадміністрації та питань, пов'язаних із наданням відповідно до чинного законодавства допуску та доступу до секретної інформації.

Здійснює заходи щодо розробки та дотримання протоколу під час проведення офіційних візитів Президента України, Прем'єр-міністра України, іноземних делегацій.

Видає накази з питань, що належать до його компетенції; виконує інші повноваження, що покладені на апарат облдержадміністрації та надаються йому головою облдержадміністрації.

Координує і контролює діяльність апарату облдержадміністрації (відділ забезпечення роботи керівництва, управління організаційної роботи, управління персоналу, управління по роботі зі зверненнями громадян, управління діловодства і контролю, управління з фінансово-економічних питань, відділ адміністрування Державного реєстру виборців, сектор забезпечення доступу до публічної інформації), управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації, Державного архіву Дніпропетровської області.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Міжрегіональним управління Національного агентства України з питань державної служби у Дніпропетровській та Запорізькій областях, Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

5. Заступник голови облдержадміністрації (питання житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв'язку, архітектури, містобудування, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, екології та природних ресурсів).

Організовує роботу щодо забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, у сфері будівництва, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, а також у галузях транспорту, дорожнього господарства та будівництва на території області.

Координує виконання заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, забезпечення споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією, правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Упроваджує заходи, спрямовані на задоволення потреб області в перевезенні залізничним, автомобільним, авіаційним та водним транспортом, у послугах поштового зв'язку, телекомунікації, в тому числі за рахунок залучення коштів на розвиток галузей транспорту, зв'язку, дорожнього господарства та будівництва.

Здійснює аналіз діяльності уповноважених органів містобудування та архітектури райдержадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні.

Забезпечує виконання державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища, розроблення пропозицій стосовно реформування енергоринку, розвитку енергетики, газо- та нафтодобувної, вугільної галузей. Вживає заходи стосовно енергозабезпечення господарського комплексу області, розв'язання проблем розрахунків за енергоносії, диверсифікації джерел їх постачання, скорочення споживання енергоносіїв, моніторингу та оцінки результативності програм і проектів з енергозбереження.

Здійснює управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицидами та агрохімікатами, заповідної справи, формування, організація, збереження та використання природно-заповідного фонду та екологічної мережі, забезпечення екологічної безпеки.

Координує та контролює діяльність департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департаменту капітального будівництва облдержадміністрації, управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з інспекцією Держенергонагляду у Дніпропетровській області, управлінням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Дніпропетровській області, акціонерним товариством "ДТЕК Дніпровські електромережі", публічним акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації "Дніпропетровськгаз", державним підприємством "Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по сертифікації та екології будівельних матеріалів", філією ДП "Укрдержбудекспертиза" у Дніпропетровській області, Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, державним підприємством "Містобудівний кадастр", Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області, управлінням Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, комунальним підприємством "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради, Дніпропетровською філією публічного акціонерного товариства "Укртелеком", Дніпропетровською дирекцією акціонерного товариства "Укрпошта", регіональною філією "Придніпровська залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця", Центральною філією державного підприємства "Український державний центр радіочастот", Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології, публічним акціонерним товариством "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", філією Приватного акціонерного товариства "Судноплавна компанія "Укррічфлот" "Дніпропетровський річковий порт", Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській області, регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області, казенним підприємством "Південукргеологія", управлінням Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

6. Заступник голови облдержадміністрації (питання інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, освіти і науки, соціального захисту населення, молоді та спорту, культури, національностей та релігій, у справах дітей).

Забезпечує здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури в області, поширення інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку області, діяльність облдерж-адміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації та мережу Інтернет.

Сприяє місцевим органам виконавчої влади в забезпеченні взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями, проведенні консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, підтримки засобів масової інформації, видавничої справи та книго-розповсюдження.

Організовує роботу щодо реалізації державної політики у галузі освіти. Забезпечує умови рівного, якісного здобуття вищої, професійної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, сприяє поширенню та розвитку інклюзивної освіти. Вживає заходи щодо організації навчально-виховного процесу.

Здійснює заходи стосовно соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби; організації соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, пільг та житлових субсидій населенню, у тому числі учасникам антитерористичної операції та ООС; запобіганню та протидії домашньому насильству.

Сприяє розвитку фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення, участі збірних команд області у державних змаганнях, пропаганди здорового способу життя, розвитку олімпійського та паралімпійського руху.

Координує роботу щодо розвитку культури та мистецтва, заходів з охорони культурної спадщини, забезпечення міжконфесійного та міжнаціонального діалогу, дотримання рівних прав і свобод національних меншин.

Здійснює заходи щодо захисту прав, свобод законних інтересів дітей, додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, здійснює контроль за утриманням і вихованням дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах усіх форм власності.

Координує та контролює діяльність департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, служби у справах дітей облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Дніпропетровським обласним контактним центром, Дніпропетровським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області, головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, Дніпропетровським обласним об'єднанням профспілок, Дніпропетровським обласним центром зайнятості, Придніпровським науковим центром національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.

7. Заступник голови облдержадміністрації (питання взаємодії з право-охоронними органами, оборонної роботи та цивільного захисту, учасників антитерористичної операції та ООС, земельних відносин, використання та охорони земель).

Організовує формування та виконання заходів щодо реалізації державної політики у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян, боротьби зі злочинністю, вирішення соціального-правового захисту учасників антитерористичної операції та ООС, членів їхніх сімей, оборонної та мобілізаційної роботи.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

Координує роботу щодо формування та виконання заходів із запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, за утриманням і станом готовності захисних споруд цивільного захисту, діяльністю аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту, шефства місцевими органами влади над військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями Міністерства оборони України.

Забезпечує координацію здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель, діяльності державних органів земельних ресурсів; координує та контролює розпорядження землями державної власності в межах, визначених законом, впроваджує заходи, спрямовані на раціональне використання, відтворення та охорону земель, проведення моніторингу земель.

За дорученням голови облдержадміністрації організовує роботу щодо правового забезпечення діяльності облдержадміністрації.

Організовує роботу щодо підготовки молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу; є головою обласної призовної комісії.

Координує роботу щодо організації територіальної оборони в зоні N 22 та взаємодії з підприємствами, установами, організаціями Міністерства оборони України, іншими військовими формуваннями, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, волонтерськими та іншими громадськими організаціями; мобілізаційної підготовки в області та протидії тероризму; створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Координує та контролює діяльність управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління з питань учасників АТО облдержадміністрації, управління цивільного захисту облдержадміністрації.

Забезпечує взаємодію облдержадміністрації з Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, прокуратурою Дніпропетровської області, Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області, Управлінням патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Полком патрульної поліції в місті Кривий Ріг Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції України, Управлінням захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, Дніпропетровським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, Управлінням поліції охорони в Дніпропетровській області Департаменту поліції охорони Національної поліції України, Головним управлінням Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, Центральним територіальним управлінням Національної гвардії України, Південно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, Східним міжрегіональним відділом державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Головним територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області, Управлінням державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, оперативним командуванням "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України, Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, повітряним командуванням "Схід" Повітряних сил Збройних Сил України, Дніпропетровським зональним відділом Військової служби правопорядку, Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону, військовими частинами, організаціями та установами Міністерства оборони України, іншими військовими формуваннями, управлінням Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у Дніпропетровській області, Центральною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України, Головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області, Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області, державним підприємством "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", Дніпропетровською регіональною філією державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

7. Заступник голови облдержадміністрації (питання сім'ї, гендерної політики).

Організовує формування та виконання заходів щодо впровадження в області гендерної рівності, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми.

Координує роботу щодо забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті.

Здійснює в межах функціональних повноважень контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення кадрових питань в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, надає методичну та іншу практичну допомогу у вирішенні питань щодо гендерної рівності в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до функціональних повноважень координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, взаємодіє з райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

 

Начальник управління
організаційної роботи апарату
облдержадміністрації

С. С. Волинець

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
25.04.2019 N Р-232/0/3-19

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
голови облдержадміністрації, першого заступника голови, керівника апарату та заступників голови облдержадміністрації

У разі звільнення, відпустки, хвороби чи іншої причини відсутності голови, першого заступника голови, керівника апарату та заступника голови облдержадміністрації його повноваження здійснює:

голова облдержадміністрації
РЕЗНІЧЕНКО В. М.

перший заступник голови облдержадміністрації
КУЖМАН О. М.

перший заступник голови облдержадміністрації
(питання фінансів, економічного розвитку, децентралізації, охорони здоров'я, агропромислового комплексу, зовнішньоекономічної діяльності, інформаційних технологій та електронного врядування)
КУЖМАН О. М.

керівник апарату облдержадміністрації
(питання фінансово-господарського, кадрового, організаційного, протокольного забезпечення, державної служби, роботи зі зверненнями громадян, доступу до публічної інформації, персоніфікованого обліку виборців, архіву, електронного документообігу та контролю, протокольних заходів)
ТИМЧУК А. Л.

керівник апарату облдержадміністрації
(питання фінансово-господарського, кадрового, організаційного, протокольного забезпечення, державної служби, роботи зі зверненнями громадян, доступу до публічної інформації, персоніфікованого обліку виборців, архіву, електронного документообігу та контролю, протокольних заходів)
ТИМЧУК А. Л.

заступник керівника апарату облдержадміністрації
ПОЛТОРАЦЬКА Н. В.
(відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2013 N Р-15/0/3-13 (Розпорядження N Р-15/0/3-13)(зі змінами))

заступник голови облдержадміністрації
(питання взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та цивільного захисту, учасників антитерористичної операції та ООС, земельних відносин, використання та охорони земель)
ЮРЧЕНКО В. О.

заступник голови облдержадміністрації
(питання житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв'язку, архітектури, містобудування, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, екології та природних ресурсів)
ПРУЦАКОВ В. В.

заступник голови облдержадміністрації
(питання інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, освіти і науки, соціального захисту населення, молоді та спорту, культури, національностей та релігій, у справах дітей)
БАТУРА Д. І.

заступник голови облдержадміністрації
(питання сім'ї, гендерної політики)
ГРИЦАЙ І. О.

заступник голови облдержадміністрації
(питання житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту, зв'язку, архітектури, містобудування, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, екології та природних ресурсів)
ПРУЦАКОВ В. В.

заступник голови облдержадміністрації
(питання взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та цивільного захисту, учасників анти-терористичної операції та ООС, земельних відносин, використання та охорони земель)
ЮРЧЕНКО В. О.

заступник голови облдержадміністрації (питання сім'ї, гендерної політики)
ГРИЦАЙ І. О.

заступник голови облдержадміністрації
(питання інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, освіти і науки, соціального захисту населення, молоді та спорту, культури, національностей та релігій, у справах дітей)
БАТУРА Д. І.

Примітка. У разі відсутності взаємозамінних осіб, обов'язки щодо здійснення їх повноважень покладаються окремим розпорядженням голови облдержадміністрації.

 

Начальник управління організаційної
роботи апарату облдержадміністрації

С. С. Волинець
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали