МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 червня 2012 року N 356

Про розподіл функціональних повноважень Міністра та заступників Міністра

Відповідно до пункту 21 частини другої статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та у зв'язку з організаційними змінами наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Схему розподілу функціональних повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України.

1.2. Розподіл функціональних повноважень між Міністром і заступниками Міністра.

2. Установити, що в разі тимчасової відсутності Міністра аграрної політики та продовольства України обов'язки Міністра, визначені пунктом 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23.04.2011 N 500 (Положення N 500/2011), виконує перший заступник Міністра.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінагрополітики України від 09.06.2011 N 230 "Про тимчасову схему розподілу функціональних повноважень та тимчасовий порядок взаємозаміщення повноважень Міністра та заступників Міністра".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Бісюка І. Ю.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
13.06.2012 N 356


Схема
розподілу функціональних повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства України

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
13.06.2012 N 356


Розподіл
функціональних повноважень між Міністром і заступниками Міністра

1. Міністр аграрної політики та продовольства України як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства рибного господарства, Державної інспекції сільського господарства України (далі - служба, агентства та інспекція).

Очолює Міністерство аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), здійснює керівництво його діяльністю.

У межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом Міністерства Конституції України, законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України.

Забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України.

Здійснює за дорученням Уряду представництво Міністерства в зарубіжних країнах.

Особисто як член Уряду представляє у Верховній Раді України та на засіданнях Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, розробником яких є Міністерство, та забезпечує зв'язок з Апаратом Верховної Рад України, Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Координує діяльність керівників структурних підрозділів з питань законопроектної роботи.

Забезпечує взаємодію апарату Міністерства з Кабінетом Міністрів України.

Вирішує питання, що виникають у взаємовідносинах апарату Міністерства з Апаратом Верховної Ради України та іншими органами влади.

Підписує документи, що надсилаються Президенту України, Голові Верховної Ради України, Прем'єр-міністру України, Главі Адміністрації Президента України, Генеральному прокурору України, головам Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Вищого господарського суду України.

Укладає і розриває контракти з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства.

Затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників Департаменту організаційного забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба).

Затверджує структуру апарату Міністерства.

Вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу, діяльність якого спрямовується і координується Міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Міністром, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника.

Здійснює прийом громадян.

Утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їх положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності.

Надає орендодавцям об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна.

Притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства.

Погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені службою, агентствами та інспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

Визначає пріоритетні напрями роботи служби, агентств та інспекції, а також шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи, звіти про їх виконання.

Порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів служби, агентств та інспекції повністю чи в окремій частині.

Вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо кандидатур на посади голів служби, агентств та інспекції і за пропозицією їх голів - щодо кандидатур на посади їх заступників.

Погоджує структуру апаратів служби, агентств та інспекції.

Видає обов'язкові до виконання службою, агентствами та інспекцією накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів служби, агентств та інспекції.

Погоджує пропозиції керівників служби, агентств та інспекції щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання.

Доручає керівникам служби, агентств та інспекції скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині.

Порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику Міністра - керівнику апарату.

Вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, присвоює їм ранги державних службовців.

Представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами.

Погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників та заступників начальників головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації.

Очолює Науково-експертну раду Міністерства.

Скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника Міністра - керівника апарату.

Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство.

Утворює комісії, робочі та експертні групи.

Призначає (звільняє) керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства.

Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів, оцінку їх роботи та передбачені законодавством надбавки в оплаті праці.

Представляє працівників апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів та установ, які особливо відзначились у роботі, до нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, почесними грамотами Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України.

Скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.

Вирішує питання висвітлення діяльності Міністерства у засобах масової інформації.

Затверджує календарний план основних заходів Міністерства.

За дорученням Прем'єр-міністра України представляє проекти законів України у Верховній Раді України.

Підписує накази Міністерства.

Дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Міністерства доручення.

Здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також актів та доручень Президента України.

Питання роботи підрозділів Міністерства:

Департаменту організаційного забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба);

Департаменту правової та законопроектної роботи;

Управління внутрішнього аудиту.

2. Перший заступник Міністра здійснює свою діяльність відповідно до обов'язків, визначених Міністром.

Перший заступник Міністра підзвітний і підконтрольний Міністрові, у встановленому порядку виконує обов'язки Міністра, у разі його тимчасової відсутності з поважних причин представляє Урядові проекти законів.

Організовує здійснення аналізу діяльності та прогнозування розвитку галузей агропромислового виробництва з урахуванням їх зонального розміщення, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку, а також необхідності насичення продовольчого ринку продуктами вітчизняного виробництва.

Бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій та здійснює контроль за діяльністю товарних бірж щодо дотримання ними умов надання висновку про відповідність вимогам.

Організовує підготовку та експертизу проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших документів та подає їх на розгляд Міністрові.

В межах своїх повноважень представляє проекти законів в комітетах Верховної Ради України.

Забезпечує підтримку підприємств галузей агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації.

Організовує в межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Координує фундаментальні і прикладні наукові розробки (дослідження) в галузях агропромислового виробництва безпосередньо через роботу Міжгалузевої науково-координаційної ради і Науково-експертної ради Міністерства.

Організовує роботу щодо розроблення, реалізації та моніторингу завдань і проектів інноваційно-інвестиційного розвитку галузей агропромислового виробництва, координує реалізацію інвестиційних проектів в аграрному секторі.

Забезпечує підготовку щорічного плану робіт із стандартизації (Тематичного плану наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми.

Координує діяльність Науково-експертної ради Міністерства, а також її секцій у співпраці з відповідальними за них іншими заступниками Міністра.

Координує питання стратегії розвитку аграрної економіки, макроекономічного прогнозування і планування, концепції розвитку галузей агропромислового виробництва, економічної аналітики, оптимізації розміщення конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської продукції по природно-економічних зонах; організації розробки поточних та перспективних проектів та програм розвитку АПК, структурно-економічних перетворень, демонополізації й антимонопольного регулювання.

Здійснює організаційну роботу з питань удосконалення економічного механізму господарювання.

Забезпечує розроблення та реалізацію регіональної політики в АПК.

Проводить роботу щодо здійснення бюджетного регулювання, застосування фінансово-кредитних механізмів, податкової політики, запобігання банкрутству підприємств.

Забезпечує проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів підприємств, що належать до сфери управління Міністерства.

Забезпечує ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Міністерства, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів.

Контролює відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними підприємствами, господарськими структурами, що належать до сфери управління Міністерства.

Виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції Міністру щодо умов його подальшого використання.

Координує взаємодію з підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства.

Організовує роботу щодо планування та обґрунтування розподілу бюджетних коштів, контролю за формуванням та використанням коштів за державними бюджетними програмами в галузях агропромислового виробництва.

Подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, забезпечує, контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів, крім коштів, визначених для діяльності апарату (головним розпорядником яких є Міністерство), та звітує перед Міністром з цього питання.

Організовує роботу щодо планування та контролю за використанням бюджетних і позабюджетних коштів у сфері визначених повноважень.

Організовує роботу щодо виконання боргових зобов'язань до бюджету підприємств і організацій АПК.

Проводить формування та реалізацію державної політики страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, державної підтримки сільгосптоваровиробників.

Забезпечує реалізацію державної політики в сфері міжнародних відносин в агропромисловому комплексі.

Координує роботу, пов'язану з виконанням міжнародних та міжвідомчих угод, договорів, конвенцій, бере участь у розробці та реалізації міжурядових, міжвідомчих угод в галузі АПК.

Координує питання реалізації державної політики у сфері розвитку аграрної освіти та науки.

Контролює виконання зобов'язань щодо міжурядових та міжвідомчих угод, протоколів, договорів, міжнародних документів, до яких приєдналася Україна.

Організовує розробку цілей та механізмів розширення економічного співробітництва України в частині агропромислового комплексу з країнами Європейського Союзу та здійснення програмних заходів щодо євроінтеграції.

Визначає стратегію міжнародної конкуренції на аграрних ринках. Організовує роботу щодо діяльності АПК України в умовах СОТ та проводить роботу з питань удосконалення механізмів регулювання та захисту внутрішнього ринку згідно з правилами СОТ.

Організовує роботу щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі агропромислового виробництва, вдосконалення механізмів їх захисту.

Проводить роботу щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги в аграрному секторі. Забезпечує співробітництво з міжнародними організаціями, зокрема з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО).

Здійснює організацію і координацію зовнішньоекономічних зв'язків, прямих економічних стосунків, залучення зовнішніх кредитів, використання та повернення валютних ресурсів та кредитів, отриманих під гарантії Уряду, відповідної звітності в АПК.

Проводить роботу щодо регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів.

Бере участь у підготовці міжнародних договорів, організовує проведення аналізу стану виконання міжнародних угод.

Забезпечує здійснення державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та інших.

Здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції.

Організовує діяльність Міністерства щодо виставкової діяльності.

Сприяє участі підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у виставках та ярмарках.

Організовує і контролює розвиток виставкової діяльності в регіонах.

Організовує підготовку Міністерством проектів концепцій та завдань на розроблення проектів законів, що стосується сфери діяльності Міністерства, та забезпечення подання їх Кабінету Міністрів України.

Питання роботи підрозділів Міністерства:

Департаменту економічного розвитку аграрного ринку;

Департаменту фінансово-кредитної політики;

Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків.

3. Заступник Міністра здійснює свою діяльність відповідно до обов'язків, визначених Міністром.

Здійснює роботу щодо державної регламентації рослинництва, насінництва та розсадництва, організовує розробки державних і регіональних програм з питань розвитку насінництва, землеробства, розсадництва, хмелярства, виробництва та реалізації продукції рослинництва.

Координує питання стратегії розвитку ринків продукції рослинництва і насінництва та організовує розробку концептуальних напрямів розвитку конкурентоспроможного землеробства і стандартів на рослинницьку продукцію, адаптовану до вимог Європейського Союзу.

Здійснює організаційну роботу з дотримання вимог та удосконалення земельного законодавства, розробляє та здійснює заходи з охорони та контролю за ефективним використанням земель сільськогосподарського призначення, екологізацією сільськогосподарського виробництва.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері підвищення родючості ґрунтів.

Вирішує питання селекційної роботи, хімізації, охорони та раціонального використання земель сільськогосподарського призначення, підвищення родючості ґрунтів, меліорації, лісництва.

Забезпечує сертифікацію продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, харчових та переробних галузей, насінницьких посівів, сортовивчення та реєстрацію сортів рослин.

Координує питання ведення та адміністрування Державного земельного кадастру.

Забезпечує проведення експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування.

Забезпечує проведення апробації селекційних досягнень.

Вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, енергозбереження, координацію інноваційних проектів.

Готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових схем і принципів забезпечення підприємств аграрного комплексу технічними засобами, обладнанням, у тому числі для виробництва біопалива, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами.

Забезпечує організацію роботи органів державного контролю з питань карантину рослин, якості насіння.

Організовує роботу щодо забезпечення сприятливих умов діяльності сільськогосподарських підприємств усіх форм власності в галузі тваринництва, забезпечує надання їм консультаційної підтримки в організації виробництва продукції та маркетингу.

Координує питання розвитку м'ясо-молочної та комбікормової промисловості.

Організовує розробку основних макропоказників розвитку тваринництва, виробничих програм продукції тваринництва.

Забезпечує реалізацію політики щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Здійснює організацію та контроль за науково обґрунтованим веденням сільського господарства в зоні аварії на ЧАЕС.

Координує питання стратегії розвитку загальної і регіональної політики ринків тваринництва та науково обґрунтованого ведення галузей тваринництва.

Організовує роботу щодо племінної справи у тваринництві.

Здійснює забезпечення реалізації державної політики в харчовій, переробній промисловості та виготовленні продукції дитячого харчування.

У межах своїх повноважень бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки.

Здійснює роботу щодо державної регламентації та організовує розробки державних і регіональних програм з питань розвитку садівництва, виноградарства та виноробства.

Забезпечує організацію роботи органів державного контролю з питань садивного матеріалу.

Організовує проведення атестації педагогічних працівників навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Міністерства, забезпечує створення в них навчально-матеріальної бази, житлових та культурно-побутових умов для науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, студентів і слухачів.

Координує розвиток та діяльність сільськогосподарських дорадчих служб.

Організовує та координує роботу щодо формування тематичного плану наукових досліджень в аграрному секторі, формування бюджетних запитів на наукові дослідження.

Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, кадрів масових професій.

Здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, організовує роботу щодо планування та контролю за використанням бюджетних і позабюджетних коштів.

Сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу.

Координує проведення роботи з впровадження через проектування в будівництво науково-технічних розробок, енергозберігаючих технологій, нових матеріалів і конструкцій, які здешевлюють будівництво, скорочують термін виконання робіт та експлуатаційні витрати.

Координує питання дотримання рівності гендерної політики в галузі працевлаштування в АПК.

У межах своїх повноважень представляє проекти законів під час розгляду у комітетах Верховної Ради України.

У межах своїх повноважень здійснює реалізацію державної регуляторної політики.

Забезпечує організацію проведення, контролю, моніторингу, нормативного регулювання, в тому числі стандартизації, та претензійної роботи з питань якості продукції.

Організовує належний контроль-моніторинг у сфері експорту та імпорту продовольчих товарів.

Координує питання реалізації державної політики у сфері регулювання аграрного ринку, державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції та здійснення моніторингу аграрного ринку.

Організовує розробку балансів виробництва та попиту продукції тваринництва, рослинництва та продовольчих товарів.

Організовує здійснення контролю за землекористуванням державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, розробляє для державних сільськогосподарських підприємств обов'язкові до виконання єдині стандарти, норми та процедури землекористування.

Визначає основні напрямки спрямовані на поглиблення економічної реформи, формування ринкової інфраструктури, ринкових відносин в частині інженерно-технічного забезпечення та стимулювання розвитку сільськогосподарського машинобудування.

Координує питання проведення державної науково-технічної політики, сільськогосподарського машинобудування, ринку матеріально-технічних ресурсів, організації запровадження поставок сільськогосподарської техніки за рахунок коштів державного бюджету, маркетингу технічних засобів для сільгосптоваровиробників усіх форм власності.

Організовує розробку та приймає участь в погодженні загальнодержавних, регіональних та галузевих програм з питань енергозбереження, методик нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у сільськогосподарському виробництві, типових норм їх питомих витрат.

Здійснює заходи щодо впровадження Європейських стандартів, директив в сфері інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування для АПК.

Проводить організаційну роботу з питань ремонту і транспортного обслуговування галузей, розвитку виробничої інфраструктури, ринків енергоносіїв.

Забезпечує розробку нормативів споживання електроенергії і природного газу, інших ресурсів та контроль за їх використанням, стратегічних питань технічної політики енергозбереження в АПК. Забезпечує виконання державних програм з енергозбереження.

Організовує роботу щодо сертифікації та стандартизації сільськогосподарської техніки та інших ресурсів для потреб АПК.

Координує роботу щодо здійснення нагляду за безпекою праці в аграрному секторі економіки.

У межах своїх повноважень координує роботу з питань надзвичайних ситуацій в АПК.

За дорученням Міністра представляє проекти законів під час розгляду у комітетах Верховної Ради України та на пленарних засіданнях.

Питання роботи підрозділів Міністерства:

Департаменту землеробства;

Департаменту тваринництва;

Департаменту продовольства;

Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування;

Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій.

Підзвітний і підконтрольний Міністрові, в установленому порядку виконує обов'язки Міністра у разі тимчасової відсутності Міністра та першого заступника Міністра.

4. Заступник Міністра - керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Міністерства.

Організовує роботу апарату Міністерства.

Забезпечує стабільність і наступність у роботі апарату Міністерства, організовує поточну роботу, пов'язану із здійсненням повноважень Міністерства.

Візує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, які вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.

Візує для внесення на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра.

Погоджує проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, що надійшли від інших органів виконавчої влади на розгляд та погодження Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра.

Затверджує положення про структурні підрозділи апарату Міністерства (управління, відділи, сектори), утворені у складі самостійних структурних підрозділів.

Урегульовує спірні питання щодо розмежування повноважень між структурними підрозділами Міністерства.

Визначає порядок взаємодії структурних підрозділів у вирішенні питань, що належать до їх спільної компетенції.

Є уповноваженим Міністром на підписання наказів та інших документів стосовно:

фінансово-господарської діяльності Міністерства;

організації діловодства в апараті Міністерства, розгляду вхідної кореспонденції та забезпечення її опрацювання в Міністерстві (у разі потреби - із залученням центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра);

відпусток державних службовців та працівників апарату Міністерства, а за погодженням з Міністром - керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників;

відряджень державних службовців апарату Міністерства (в межах України та за кордон), а за погодженням з Міністром - керівників самостійних структурних підрозділів;

відпусток та відряджень керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства;

виплати матеріальної допомоги, премій та встановлення надбавок державним службовцям апарату Міністерства;

проведення стажування в апараті Міністерства.

Забезпечує визначення та застосування єдиних підходів в організації внутрішніх процедур роботи з документами в Міністерстві.

Організовує матеріально-технічне забезпечення апарату Міністерства, проведення корпоративних заходів, здійснення заходів з охорони праці, вирішення соціально-побутових питань державних службовців апарату Міністерства.

Вносить на розгляд Міністра подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Забезпечує організацію і проведення конкурсів з визначення керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Вносить на розгляд Міністра подання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства.

Здійснює контроль за виконанням умов контрактів з керівниками державних підприємств, установ, організацій і господарських структур, що належать до сфери управління Міністерства.

Забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Міністерства та подає їх на розгляд Міністрові.

Готує та подає на затвердження Міністрові плани роботи Міністерства, звітує про їх виконання.

За погодженням із Міністерством фінансів України затверджує штатний розпис та кошторис Міністерства.

Призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Подає пропозиції Міністру щодо призначення на посаду керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів.

Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Міністерства (крім тих, яких призначає на посади та звільняє з посад Міністр), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Міністерства, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Міністерства, а також осіб, включених до кадрового резерву.

Організовує діяльність Міністерства щодо реалізації державної політики у сферах інформатизації та технічного захисту інформації в галузях агропромислового комплексу.

Координує питання інформатизації, технічного захисту інформації та висвітлення роботи АПК в мережі Інтернет.

Забезпечує додержання чинного законодавства України з питань проходження державної служби, стабільності і наступності у роботі Міністерства.

Забезпечує контроль за раціональним і якісним використанням коштів згідно з кошторисом витрат на утримання апарату Міністерства.

Організовує матеріально-технічне забезпечення Міністерства.

Забезпечує дотримання регламентних вимог використання гербової печатки Міністерства.

Очолює конкурсну та атестаційну комісії апарату Міністерства.

Організовує роботу з документами в Міністерстві, здійснює контроль за виконанням доручень та якістю і термінами їх виконання.

Організовує в апараті Міністерства роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

У разі ліквідації Міністерства очолює ліквідаційну комісію і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації Міністерства.

Організовує роботу щодо вдосконалення організаційної структури Міністерства на всіх рівнях управління відповідно до вимог адміністративної реформи, модернізації системи управління АПК і приведення її до стандартів країн Європейського Союзу.

Розробляє і вносить Міністрові пропозиції щодо структури Міністерства, штатного розпису та кошторису видатків Міністерства.

Організовує роботу щодо розвитку соціального партнерства, договірного регулювання соціально-трудових відносин в сфері оплати праці на галузевому регіональному та виробничому рівнях.

Організовує роботу щодо розробки системно-комплексних норм і нормативів з праці в галузях агропромислового виробництва.

Організовує роботу щодо розроблення Галузевої угоди між Міністерством, галузевими об'єднаннями підприємств та профспілкою працівників агропромислового комплексу України.

Організовує методичне керівництво бухгалтерським обліком і статистичною, в тому числі фінансовою, звітністю на підприємствах, установах і в організаціях, що входять до сфери управління Міністерства.

Вносить пропозиції Міністрові щодо розподілу бюджетних коштів, передбачених на утримання апарату Міністерства, та інформує Міністра про їх використання.

З питань, що належать до його повноважень, підписує накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Вносить пропозиції Міністрові щодо представлення державних службовців та працівників апарату Міністерства до відзначення державними нагородами України.

Питання роботи підрозділів Міністерства:

Департаменту роботи з персоналом;

Департаменту контролю апарату;

Департаменту бухгалтерського обліку, державного майна та господарського забезпечення;

Управління аграрної статистики та інформатизації;

Оперативно-режимного управління;

Відділу публічної інформації, взаємодії з Кабінетом Міністрів України та розгляду звернень громадян;

Сектору запобігання і протидії корупції;

Сектору охорони праці та пожежної безпеки.

Виконує обов'язки першого заступника Міністра та заступника Міністра в разі їх тимчасової відсутності.

У разі тимчасової відсутності заступника Міністра - керівника апарату його обов'язки, крім повноважень, визначених частиною четвертою статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів, про що видається окремий наказ.

5. Перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату та заступник Міністра спрямовують, координують та контролюють роботу підпорядкованих самостійних структурних підрозділів Міністерства, зокрема відповідно до розподілу обов'язків.

Погоджують проекти наказів Міністерства з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів.

Погоджують положення про підпорядковані самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства.

За дорученням Міністра очолюють комісії, проводять наради, засідання круглого столу, приймають участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.

Здійснюють прийом громадян.

Організовують та забезпечують взаємодію Міністерства з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Конституційного Суду України, апаратами Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування в процесі виконання завдань, покладених на Міністерство.

Підписують документи, що надсилаються до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, установ та організацій (за винятком тих, підписання яких належить до компетенції Міністра).

Мають право підпису відповідей на звернення громадян, юридичних осіб, адресовані Міністерству, з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів.

Підписують листи до Кабінету Міністрів України з викладенням обґрунтованої позиції щодо необхідності визначення строків виконання завдань, визначених актами Кабінету Міністрів України і дорученнями Прем'єр-міністра України (у виключних випадках).

Підписують листи до Мін'юсту, інших центральних органів виконавчої влади та органів державної влади, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належать питання, що розглядаються судами у справах, учасником яких є Міністерство, з питань, що належать до компетенції підпорядкованих самостійних структурних підрозділів.

За дорученням та в разі відсутності Міністра представляють проекти законів України, позицію Міністерства під час обговорення проектів законів, інших питань на засіданнях комітетів Верховної Ради України, а також під час інших заходів у парламенті, координують їх супроводження у комітетах, Раді коаліції депутатських фракцій з питань, що належать до компетенції Міністерства.

Проводять узгоджувальні наради за участю керівників (заступників керівників) заінтересованих центральних органів виконавчої влади з метою врегулювання розбіжностей у позиціях щодо проектів нормативно-правових актів, розробниками яких є підпорядковані їм самостійні структурні підрозділи Міністерства або центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра.

У межах повноважень затверджують штатні розписи бюджетних установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Організовують роботу щодо планування та контролю за використанням бюджетних і позабюджетних коштів у сфері визначених повноважень.

Погоджують плани роботи підпорядкованих самостійних структурних підрозділів та заслуховують звіти про їх виконання.

Організовують та контролюють своєчасне виконання підпорядкованими структурними підрозділами Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, а також планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України.

Погоджують заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців та працівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень.

Погоджують подання про присвоєння рангів державних службовців керівникам та заступникам керівників підпорядкованих самостійних структурних підрозділів, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Беруть в установленому порядку участь у роботі дорадчих та інших органів Верховної Ради України, утворених Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Згідно із затвердженими напрямками роботи та розподілу функціональних повноважень забезпечують (беруть участь) діяльність створених при Міністерстві рад, комісій та представляють позицію Міністерства на державному рівні у відповідних громадських та колегіальних органах.

Здійснюють координацію діяльності державних підприємств, установ і організацій відповідно до розподілу.

У межах повноважень дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками Міністерства доручення з питань, що належать до їх повноважень.

У межах визначених повноважень організовують роботу щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У межах своїх повноважень здійснюють реалізацію державної регуляторної політики.

У межах своїх повноважень організовують роботу з питань надзвичайних ситуацій в АПК.

Здійснюють інші повноваження відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Президента України, наказів Міністерства та доручень Міністра з питань, що належать до сфери діяльності апарату Міністерства.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали