Додаткова копія: Про розподіл обов'язків між членами Центральної виборчої комісії

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2018 року N 168

Київ

Про розподіл обов'язків між членами Центральної виборчої комісії

З метою забезпечення ефективної реалізації повноважень Центральної виборчої комісії, відповідно до статей 1 - 3, 10 - 13, 17 - 29 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", пункту 1 частини першої, частини другої статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців" Центральна виборча комісія постановляє:

1. Розподілити обов'язки між членами Центральної виборчої комісії, визначивши їх відповідальними за забезпечення здійснення таких повноважень:

Сліпачук Тетяна Володимирівна - Голова Центральної виборчої комісії:

загальне керівництво діяльністю Центральної виборчої комісії, керівництво її Секретаріатом та Службою розпорядника Державного реєстру виборців, організація їх роботи;

здійснення повноважень розпорядника коштів Державного бюджету України, що виділяються на утримання Комісії, її патронатної служби, Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

забезпечення здійснення Комісією повноважень стосовно управління коштами Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, звітування перед відповідними державними органами про використання зазначених коштів;

координація питань щодо інформаційно-технічного забезпечення виборів та референдумів, функціонування Єдиної інформаційної автоматизованої системи "Вибори";

координація питань щодо публікації інформації про підготовку та проведення виборів і референдумів в Україні, матеріалів про діяльність Центральної виборчої комісії, інших матеріалів, які стосуються виборчого та референдумного процесів, а також функціонування офіційного веб-сайту Центральної виборчої комісії та представництв Комісії в соціальних мережах;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами;

забезпечення діяльності Комісії у сфері міжнародного співробітництва;

Конопольський Олег Миколайович - заступник Голови Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо забезпечення виконання Центральною виборчою комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців;

координація питань щодо територіальної організації виборів та референдумів;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії зі Службою безпеки України з метою реалізації відповідних заходів кіберзахисту державних електронних інформаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури Комісії;

координація питань щодо законодавчого забезпечення діяльності Комісії;

за розпорядженням чи дорученням Голови Центральної виборчої комісії виконання окремих повноважень Голови Комісії, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Регламентом Центральної виборчої комісії та цією постановою, в разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення Головою Комісії своїх повноважень;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Радченко Євгеній Володимирович - заступник Голови Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо матеріально-технічного забезпечення організації підготовки та проведення виборів і всеукраїнського референдуму, централізованого виготовлення виборчої документації та документації з всеукраїнського референдуму;

координація питань щодо здійснення Центральною виборчою комісією закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок коштів Державного бюджету України, а також забезпечення організації роботи тендерного комітету Центральної виборчої комісії;

координація питань щодо правового захисту і реалізації виборчих прав та права на участь у референдумах внутрішньо переміщених осіб, підготовки пропозицій стосовно вдосконалення та однакового застосування законодавства України, роз'яснень і рекомендацій із зазначених питань;

за дорученням Голови Комісії координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії із засобами масової інформації;

координація питань соціально-побутового забезпечення працівників Центральної виборчої комісії;

за розпорядженням чи дорученням Голови Центральної виборчої комісії виконання окремих повноважень Голови Комісії, передбачених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Регламентом Центральної виборчої комісії та цією постановою, в разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення Головою Комісії своїх повноважень;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Бернацька Наталія Іларіонівна - секретар Центральної виборчої комісії:

забезпечення підготовки та проведення засідань Центральної виборчої комісії, питань і матеріалів, що вносяться на її розгляд;

забезпечення діловодства Центральної виборчої комісії, доведення в установленому законом порядку рішень Комісії, розпоряджень і доручень Голови Центральної виборчої комісії до відома членів Комісії, виборчих комісій, комісій з референдумів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, їх посадових і службових осіб, суб'єктів виборчого процесу та процесу референдуму, а також надання відповідної інформації засобам масової інформації;

координація питань щодо забезпечення додержання виборчими комісіями та комісіями з референдумів вимог законодавства України про вибори і референдуми стосовно організації роботи комісій та документування їх діяльності;

координація питань щодо забезпечення здійснення Центральною виборчою комісією повноважень стосовно виконання законодавства України про доступ до публічної інформації;

координація питань щодо організації проведення у Центральній виборчій комісії особистого прийому громадян України, суб'єктів виборчого та референдумного процесів;

координація питань щодо забезпечення гарантій діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій під час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, місцевих виборів і референдумів, узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України, роз'яснень і рекомендацій із зазначених питань;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Басалаєва Алла Валентинівна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України з питань організації підготовки та проведення місцевих виборів;

координація питань щодо забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення місцевих виборів, дотримання принципів і засад виборчого процесу, здійснення контролю за додержанням та однаковим застосуванням законодавства України про місцеві вибори;

координація питань щодо консультативно-методичного забезпечення діяльності виборчих комісій з місцевих виборів;

координація питань щодо забезпечення надходження до Центральної виборчої комісії інформації стосовно організації підготовки і проведення місцевих виборів, підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів із указаних питань;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Вербенський Михайло Георгійович - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо взаємодії Комісії з правоохоронними органами з метою забезпечення виборчих прав громадян України та права на участь у всеукраїнському референдумі;

координація питань щодо участі Центральної виборчої комісії в підготовці рекомендацій стосовно особливостей правоохоронної діяльності під час організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, референдумів;

координація питань щодо узагальнення практики попередження і протидії кримінальним та адміністративним правопорушенням під час організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

координація питань щодо підготовки пропозицій стосовно вдосконалення законодавства, яке регулює питання кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення виборчого законодавства та законодавства про референдуми;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Діденко Олег Миколайович - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад процесу референдуму, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про всеукраїнський референдум;

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування та вдосконалення законодавства України про всеукраїнський референдум, роз'яснень і рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо консультативно-методичного забезпечення діяльності комісій з всеукраїнського референдуму;

координація питань щодо впровадження новітніх інформаційних технологій під час організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

координація питань щодо реалізації антикорупційного законодавства та взаємодії Центральної виборчої комісії з Національним агентством з питань запобігання корупції;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Євстігнєєв Андрій Сергійович - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо моніторингу узагальнення судової практики з розгляду справ стосовно порушень законодавства про вибори та референдуми, вивчення правових позицій судів та правового обґрунтування їх рішень у цій категорії справ, практики застосування судами процесуального законодавства у справах, пов'язаних з виборчим процесом та процесом референдуму, розробки пропозицій стосовно вдосконалення законодавства, що регулює відповідні правовідносини;

координація питань щодо підготовки роз'яснень і рекомендацій з питань застосування законодавства про вибори та референдуми за результатами вивчення судової практики з розгляду справ стосовно порушень законодавства про вибори та референдуми;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Єфремова Ірина Олексіївна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування та вдосконалення законодавства України з питань забезпечення реалізації принципу гендерної рівності під час організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

координація питань щодо забезпечення реалізації і захисту конституційних прав осіб з інвалідністю - виборців та учасників референдумів під час організації підготовки та проведення виборів і референдумів;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з органами Національної поліції України, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно забезпечення поліцейськими під час виборчого та референдумного процесів охорони приміщень виборчих комісій та приміщень комісій з всеукраїнського референдуму, приміщень для голосування, виборчих бюлетенів, бюлетенів з всеукраїнського референдуму та іншої виборчої документації, документації з всеукраїнського референдуму;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Желтова Ольга Миколаївна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування та вдосконалення законодавства України з питань забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення виборів народних депутатів України, роз'яснень та рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів та засад виборчого процесу, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори народних депутатів;

координація питань щодо забезпечення здійснення Центральною виборчою комісією внесення змін до складу виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму;

координація питань щодо утворення виборчих дільниць, утворення і діяльності дільничних виборчих комісій та комісій з всеукраїнського референдуму на суднах, які в день виборів чи в день голосування на всеукраїнському референдумі перебувають у плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, інших місцях тимчасового перебування виборців та учасників всеукраїнського референдуму з обмеженими можливостями пересування;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Кустова Світлана Миколаївна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України з питань забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України під час організації підготовки та проведення виборів Президента України, роз'яснень та рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів та засад виборчого процесу, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори Президента України;

координація питань щодо організації підготовки та забезпечення реалізації заходів стосовно підвищення правової культури учасників виборчого та референдумного процесів;

координація питань щодо організації проведення навчання членів виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Лотюк Ольга Степанівна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо взаємодії Комісії з політичними партіями;

координація питань щодо здійснення контролю за дотриманням політичними партіями вимог законодавства України про вибори і референдуми;

координація питань щодо узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України про вибори і референдуми щодо участі у виборах та референдумах політичних партій, роз'яснень та рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму за кордоном;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з Міністерством закордонних справ України з метою забезпечення реалізації виборчих прав та права на участь у всеукраїнському референдумі громадян України, які проживають чи перебувають за кордоном;

за дорученням Голови Комісії координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з Конституційним Судом України;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення відповідності Конституції України законодавства України про вибори та референдуми, підготовки пропозицій з відповідних питань;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Махніцька Катерина Григорівна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо забезпечення реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, прав суб'єктів виборчого та референдумного процесів, однакового застосування законодавства України під час проведення передвиборної агітації та агітації під час референдуму, в тому числі з використанням засобів масової інформації всіх форм власності, узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України, роз'яснень і рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо забезпечення розгляду Центральною виборчою комісією звернень стосовно рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з всеукраїнського референдуму, членів цих комісій;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Плукар Віталій Володимирович - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо забезпечення гарантій діяльності офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого та референдумного процесів, громадських організацій під час підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, місцевих виборів і референдумів, узагальнення практики та підготовки пропозицій стосовно однакового застосування і вдосконалення законодавства України, роз'яснень і рекомендацій із зазначених питань;

координація питань щодо правового та організаційного забезпечення функціонування регіональних представництв Центральної виборчої комісії;

координація питань щодо взаємодії Комісії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час організації підготовки та проведення виборів та всеукраїнського референдуму;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Шипілов Леонтій Миколайович - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо забезпечення редакційно-видавничої діяльності Центральної виборчої комісії, видавництва інформаційно-довідкових, інформаційно-аналітичних, навчально-методичних та інших матеріалів, збірників нормативно-правових актів, посібників, інших методичних та навчальних матеріалів з питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, практичного застосування законодавства України про вибори та референдуми виборчими комісіями, комісіями з референдумів, методичного забезпечення виборчих комісій, комісій з референдумів;

координація питань щодо взаємодії Центральної виборчої комісії з Верховною Радою України з метою врахування пропозицій Комісії щодо вдосконалення законів України про вибори та референдуми, набуття та припинення повноважень народними депутатами України, заміщення народних депутатів України, обраних у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії;

Юзькова Тетяна Леонідівна - член Центральної виборчої комісії:

координація питань щодо забезпечення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, фонду всеукраїнського референдуму, аналізу фінансових звітів про надходження та використання коштів відповідних фондів;

координація питань щодо забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян України під час організації підготовки та проведення місцевих референдумів, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів та засад процесу референдуму, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про місцеві референдуми;

координація питань консультативно-методичного забезпечення діяльності комісій з місцевих референдумів;

координація питань щодо забезпечення реалізації і захисту конституційних прав громадян України під час організації підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів, додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад;

забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії в регіонах України, визначених рішенням Комісії.

2. Встановити, що члени Центральної виборчої комісії в установленому законом порядку здійснюють представництво інтересів Центральної виборчої комісії в судах.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 1 жовтня 2013 року N 201 "Про розподіл обов'язків між членами Центральної виборчої комісії" (Постанова N 201);

від 24 квітня 2017 року N 86 "Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 жовтня 2013 року N 201" (Постанова N 86).

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали