Додаткова копія: Про розподіл обов'язків між Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, його першим заступником та заступником

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

НАКАЗ

від 1 березня 2019 року N 75

Про розподіл обов'язків між Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, його першим заступником та заступником

Відповідно до підпункту 19 пункту 11 Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15 (Постанова N 15), структури апарату Держгеокадастру, введеної у дію з 21 листопада 2018 року наказом Держгеокадастру від 20 листопада 2018 року N 207, штатного розпису на 2019 рік, погодженого Міністерством фінансів України 26 лютого 2018 року та введеного у дію з 01 січня 2019 року наказом Держгеокадастру від 26 лютого 2019 року N 70, наказую:

1. Затвердити розподіл обов'язків та повноважень між Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, його першим заступником та заступником, що додається.

2. Затвердити Порядок взаємозаміщення Голови Держгеокадастру, його першого заступника та заступника у разі їх тимчасової відсутності, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 23 квітня 2018 року N 60 "Про розподіл обов'язків між Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та його першим заступником" (Наказ N 60).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Департамент адміністративно-господарського забезпечення.

 

В. о. Голови

О. Колотілін

 

Додаток 1
до наказу Держгеокадастру
01.03.2019 N 75

РОЗПОДІЛ
обов'язків між Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, його першим заступником та заступником

1. Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру:

1) здійснює керівництво діяльністю Держгеокадастру, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром аграрної політики та продовольства України за виконання покладених на нього завдань;

2) забезпечує взаємодію Держгеокадастру з визначеним Міністром аграрної політики та продовольства України структурним підрозділом Міністерства аграрної політики та продовольства України та дотримання встановленого порядку обміну інформацією між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Держгеокадастром;

3) призначає на посади і звільняє з посад керівників та заступників керівників структурних підрозділів Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством;

4) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держгеокадастру;

5) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держгеокадастру;

6) призначає на посаду та звільняє з посади начальників, заступників начальників територіальних органів Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством;

7) заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держгеокадастру, начальників, заступників начальників територіальних органів Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством;

8) підписує:

накази Держгеокадастру;

протоколи, рішення колегії;

листи, що надсилаються Президенту України, першим особам Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, персонально керівникам центральних органів виконавчої влади, головам обласних та Київської міської державних адміністрацій;

відповіді на депутатські звернення;

9) затверджує висновки державної експертизи землевпорядної документації;

10) керує роботою колегії Держгеокадастру;

11) затверджує положення про територіальні органи та структурні підрозділи апарату Держгеокадастру;

12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

13) утворює комісії, робочі та експертні групи;

14) забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держгеокадастру;

15) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

16) дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держгеокадастру та його територіальних органів доручення;

17) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держгеокадастр;

18) затверджує структуру, штатний розпис і кошторис Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством;

19) затверджує у встановленому порядку чисельність, штатний розпис, кошторис територіальних органів Держгеокадастру;

20) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держгеокадастру;

21) затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів Держгеокадастру.

Голові Держгеокадастру безпосередньо підпорядковуються:

Юридичний департамент;

Департамент фінансового забезпечення;

Департамент кадрової політики та персоналу;

Управління забезпечення діяльності служби;

Управління державної експертизи;

Управління запобігання та виявлення корупції;

Відділ внутрішнього аудиту;

Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи.

Голова Держгеокадастру здійснює координацію та контроль за діяльністю територіальних органів Держгеокадастру:

Головного управління Держгеокадастру у Волинській області;

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області;

Головного управління Держгеокадастру в Одеській області;

Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області;

Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області;

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області;

Головного управління Держгеокадастру у м. Києві.

Голова Держгеокадастру спрямовує та координує діяльність першого заступника та заступника Голови, колегії Держгеокадастру, Науково-технічної ради та Науково-експертної ради.

2. Перший заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру:

1) здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності територіальних органів Держгеокадастру з питань реалізації державної політики у сфері земельних відносин та Державного земельного кадастру;

2) виконує обов'язки Голови Держгеокадастру у період його відсутності;

3) відповідає за розробку наказів Держгеокадастру;

4) виконує обов'язки уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

5) забезпечує організацію професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, ведення Державного реєстру оцінювачів та надання витягів з нього;

6) здійснює методичне та інформаційне забезпечення проведення землеоціночних робіт, земельних торгів та підготовки ліцитаторів;

7) організовує виконання Держгеокадастром функцій з державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;

8) організовує виконання Держгеокадастром функцій з ведення Державного земельного кадастру;

9) забезпечує в межах компетенції супроводження у Міністерстві аграрної політики та продовольства розроблених Держгеокадастром проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності Держгеокадастру;

10) здійснює в межах компетенції контроль за своєчасним виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра аграрної політики та продовольства України, наказів і доручень керівництва Держгеокадастру;

11) вносить пропозиції з питань управління персоналом;

12) погоджує (візує) відповідно до розподілу обов'язків проекти наказів, листів, інших документів, які розробляються структурними підрозділами та подаються на підпис Голові Держгеокадастру;

13) виконує інші функції, визначені наказами та дорученнями Голови Держгеокадастру.

Перший заступник Голови Держгеокадастру безпосередньо координує та контролює:

Департамент державного земельного кадастру;

Департамент міжнародної співпраці та ринку земель;

Департамент контролю за використанням та охороною земель;

Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру".

Перший заступник Голови здійснює у межах компетенції координацію та контроль за діяльністю територіальних органів Держгеокадастру:

Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області;

Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області;

Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області;

Головного управління Держгеокадастру у Київській області;

Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області;

Головного управління Держгеокадастру у Сумській області;

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області;

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області;

Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області.

3. Заступник Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру:

1) здійснює організаційне та методичне забезпечення діяльності територіальних органів Держгеокадастру з питань реалізації державної політики у сфері земельних відносин та Державного земельного кадастру;

2) виконує обов'язки Голови Держгеокадастру у період його відсутності та відсутності першого заступника Голови Держгеокадастру;

3) відповідає за розробку наказів Держгеокадастру;

4) організовує ведення діловодства в апараті Держгеокадастру та здійснює контроль за його додержанням;

5) забезпечує в межах компетенції супроводження у Міністерстві аграрної політики та продовольства розроблених Держгеокадастром проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності Держгеокадастру;

6) організовує виконання Держгеокадастром функцій з питань землеустрою, використання та охорони земель;

7) організовує виконання Держгеокадастром функцій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

8) здійснює контроль за своєчасним виконанням актів і доручень органів державної влади вищого рівня, наказів і доручень керівництва Держгеокадастру;

9) погоджує (візує) відповідно до розподілу обов'язків проекти наказів, листів, інших документів, які розробляються структурними підрозділами та подаються на підпис Голові Держгеокадастру;

10) виконує інші функції, визначені наказами та дорученнями Голови Держгеокадастру.

Заступник Голови Держгеокадастру безпосередньо координує та контролює:

Департамент землеустрою, використання та охорони земель;

Департамент топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

Департамент адміністративно-господарського забезпечення;

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації;

Державне підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Донецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Кропивницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Полтавський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Сумський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Харківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Чернівецький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне підприємство "Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою";

Державне науково-виробниче підприємство "Геосистема";

Державне науково-виробниче підприємство "Картографія";

Державне науково-виробниче підприємство "Пошук";

Державне науково-виробниче підприємство інженерної геодезії "Укрінжгеодезія";

Державне підприємство "Державний картографо-геодезичний фонд України";

Державне підприємство "Геоінформаційний центр";

Державне підприємство "Закарпатський геодезичний центр";

Державне підприємство "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру";

Державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії";

Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство";

Державне підприємство "Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені А. В. Шаха";

Херсонське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру;

Державне підприємство геодезії, картографії та кадастру в Західному регіоні "Західгеодезкартографія";

Державне підприємство інженерної геодезії "Азовінжгеодезія";

Донбаське державне підприємство геоінформатики та маркшейдерії;

Київське державне підприємство геодезії, картографії, кадастрових та геоінформаційних систем "Київгеоінформатика";

Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру;

Поліське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру;

Сумське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру;

Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики.

Заступник Голови здійснює у межах компетенції координацію та контроль за діяльністю територіальних органів Держгеокадастру:

Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області;

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області;

Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області;

Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області;

Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області;

Головного управління Держгеокадастру у Луганській області;

Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області;

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області.

 

Додаток 2
до наказу Держгеокадастру
01.03.2019 N 75

Порядок взаємозаміщення Голови Держгеокадастру, його першого заступника та заступника у разі їх тимчасової відсутності

Посада

Хто заміщує

Голова Держгеокадастру

Перший заступник Голови Держгеокадастру

Перший заступник Голови

Голова Держгеокадастру

Заступник Голови

Перший заступник Голови Держгеокадастру
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали