МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 жовтня 2011 року N 383

Про розроблення та узгодження проектів територіальних (регіональних) програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

З метою закріплення позитивних тенденцій до стабілізації на ринку праці, виконання завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" (Програма), та відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення" наказую:

1. Міністру соціальної політики Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Київської та Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій, директорам центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських центрів зайнятості із залученням територіальних відділень Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити розроблення та подання до Мінсоцполітики проектів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних і міських (мм. Києва та Севастополя) програм зайнятості населення на 2012 - 2013 роки для їх розгляду та узгодження.

2. Затвердити макет територіальної (регіональної) програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Надрагу В. І.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

Додаток
до наказу Міністерства соціальної політики України
05.10.2011 N 383

МАКЕТ
територіальної (регіональної) програми зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

(при розробленні проекту територіальної (регіональної) програми зайнятості населення використання наведеного переліку показників є обов'язковим)

СХВАЛЕНО
___
   (назва місцевого органу виконавчої
___
          влади; дата і номер рішення)

ЗАТВЕРДЖЕНО
_____
(назва органу місцевого самоврядування;
_____
                   дата і номер рішення)

                                                                              ПРОГРАМА
                                            зайнятості населення __
                                                                                                                        (АР Крим; області; м. Києва; м. Севастополя)
                                                                         на 2012 - 2013 роки

 

I. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення
______
(АР Крим; області; м. Києва; м. Севастополя)
на 2010 - 2011 роки

(наводиться аналітична інформація про соціально-економічний розвиток регіону (в узагальненому вигляді), стан зайнятості та безробіття в регіоні, виконання завдань та заходів щодо поліпшення ситуації на регіональному ринку праці; обсяг інформації - до 2 сторінок)

II. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці

(наводиться інформація про перспективи соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці у 2012 - 2013 роках; обсяг інформації - у межах 2 - 3 сторінок)

III. Основні показники соціально-економічного розвитку регіону

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн.

х

 

х

 

 

 

2. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

3. Темп зростання (зниження) валової продукції сільського господарства, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

4. Інвестиції в основний капітал на одну особу, грн.

 

 

 

 

 

 

5. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього періоду

 

 

 

 

 

 

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США

 

 

 

 

 

 

7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

х

 

х

 

 

 

8. Чисельність наявного населення (у середньому за період), тис. осіб

х

 

х

 

 

 

9. Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.

 

 

 

 

 

 

IV. Основні показники ринку праці

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком 15 - 70 років (у середньому за період), тис. осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з неї зайнятого населення працездатного віку

 

 

 

 

 

 

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності населення:
віком 15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітного населення віком 15 - 70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з неї безробітного населення працездатного віку

 

 

 

 

 

 

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у % до чисельності економічно активного населення:
віком 15 - 70 років

 

 

 

 

 

 

працездатного віку

 

 

 

 

 

 

V. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Кількість навчальних закладів, одиниць - усього

х

 

х

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- професійно-технічних навчальних закладів

х

 

х

 

 

 

2. Кількість випускників навчальних закладів, тис. осіб - усього

х

 

х

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації

х

 

х

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних закладів

х

 

х

 

 

 

3. Середньооблікова кількість штатних працівників (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб - підприємців), тис. осіб

 

 

 

 

 

 

4. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

 

 

 

 

 

5. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня), тис. осіб

 

 

 

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

 

 

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

 

х

 

 

 

7. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

х

 

х

 

 

 

8. Кількість найманих працівників на малих підприємствах, тис. осіб

х

 

х

 

 

 

9. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств, грн.

х

 

х

 

 

 

VI. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць

(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць")

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у цілому в регіоні

1. Створено робочих місць, осіб - усього

 

 

 

 

 

 

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до загальної кількості створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до загальної кількості створених робочих місць

 

 

 

 

 

 

2. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
___________
___________

 

 

 

 

 

 

3. Створено робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, осіб:
___________
___________

 

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць у малих містах

4. Створено робочих місць - усього:

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у цілому в регіоні

 

 

 

 

 

 

з них:
- юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

- фізичними особами - підприємцями та іншими фізичними особами - платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників):

 

 

 

 

 

 

осіб
у % до кількості створених робочих місць у малих містах

 

 

 

 

 

 

5. Створено робочих місць за видами економічної діяльності, осіб*:
___________
___________

 

 

 

 

 

 


* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512.

VII. Надання соціальних послуг державною службою зайнятості

(тис. осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

перше півріччя

у цілому за рік

перше півріччя
(звітні дані)

у цілому за рік
(очікувані дані)

1. Чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

 

з рядка 1:

 

 

 

 

 

 

1.1. На початок періоду

 

 

 

 

 

 

1.2. Звернеться протягом періоду

 

 

 

 

 

 

2. Чисельність незайнятих громадян, працевлаштованих протягом періоду

 

 

 

 

 

 

3. Чисельність безробітних громадян, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

4. Чисельність незайнятих громадян, залучених до участі в оплачуваних громадських роботах

 

 

 

 

 

 

5. Чисельність незайнятих і зайнятих громадян, яким надано інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги

 

 

 

 

 

 

6. Чисельність незайнятих громадян, які перебуватимуть на обліку станом на кінець періоду

 

 

 

 

 

 

VIII. Показники сприяння зайнятості інвалідів

(осіб)

Найменування показника

2010 рік
(звітні дані)

2011 рік
(очікувані дані)

2012 рік
(прогнозні дані)

2013 рік
(прогнозні дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів*

 

 

 

 

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості

 

 

 

 

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання - усього

 

 

 

 

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

 

 

 

 

4.2. За направленням державної служби зайнятості

 

 

 

 

5. Кількість наданих підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні

 

 

 

 


* Визначається на основі звітних даних за формою N 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. N 42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за N 117/13384).

IX. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2012 - 2013 роки

Найменування заходу

Виконавці
(місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації, сторони соціального діалогу)

Термін виконання

1

2

3

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

(приведення обсягів та напрямів професійної підготовки кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами регіону у відповідність із потребами економіки регіону; удосконалення взаємодії навчальних закладів та роботодавців, підвищення якості професійної підготовки кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного виробництва та сфери послуг)

 

 

 

 

 

 

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

(стимулювання збереження та створення робочих місць; посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості; сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення; розв'язання проблем зайнятості населення у сільській місцевості, зокрема, шляхом підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у вугільних регіонах та малих містах; створення умов для запровадження гнучких форм зайнятості, тощо)

 

 

 

 

 

 

Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин

(детінізація трудових відносин; забезпечення створення належних умов праці; дотримання прав і гарантій працівників, у тому числі рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав)

 

 

 

 

 

 

Підвищення професійної якості працівників

(сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання кадрів на виробництві, підвищенні кваліфікації працівників, які залучаються до організації та проведення цієї роботи)

 

 

 

 

 

 

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

(квотування та бронювання робочих місць, установлення для підприємств, установ і організацій нормативу робочих місць, надання дотації роботодавцям тощо з метою працевлаштування зазначеної категорії населення)

 

 

 

 

 

 

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

(створення умов для мобільності робочої сили; діяльність суб'єктів господарювання, які надають послуги у працевлаштуванні на роботу за кордоном; малий прикордонний рух, працевлаштування іноземців тощо)

 

 

 

 

 

 

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали