Додаткова копія: Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 5 вересня 2018 р. N 629-р

Київ

Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки

1. Схвалити Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки, що додається.

2. Державному космічному агентству разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 21

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. N 629-р

КОНЦЕПЦІЯ
Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018 - 2022 роки

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Космічна діяльність сприяє реалізації загальнодержавних інтересів, підвищенню обороноздатності держави та забезпеченню національної безпеки, інноваційному розвитку національної економіки, поліпшенню якості життя громадян України.

Україна має статус космічної держави у зв'язку з наявністю потужного науково-технічного та інтелектуального потенціалу, досвіду у створенні ракетно-космічної техніки та займає гідне місце серед високотехнологічних держав. За роки незалежності створено нормативно-правову базу з питань космічної діяльності, збережено виробництво ракетно-космічної техніки, реалізовано міжнародні комерційні проекти, забезпечено участь у міжнародних наукових проектах.

Разом з тим космічна діяльність не стала дієвим інструментом для досягнення геополітичних цілей держави, не забезпечується оперативне надання незалежних геопросторових даних, навігаційної інформації та супутникового зв'язку. Крім того, недостатньою є роль космічної діяльності в інноваційному розвитку економіки.

Проблема, яка потребує розв'язання, полягає в тому, що поточний стан космічної діяльності та існуючі механізми її державного регулювання не забезпечують у повному обсязі вирішення актуальних загальнодержавних завдань у сфері космічної діяльності.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Основними причинами виникнення проблеми є:

обмежене фінансування космічної діяльності та недостатня державна підтримка космічної галузі;

втрата ринків збуту та виникнення потреби в імпортозаміщенні;

втрата частини наземної космічної інфраструктури в Автономній Республіці Крим;

тривале зволікання з реалізацією структурних змін в космічній галузі;

відсутність внутрішнього ринку космічних послуг;

нові завдання та виклики у сфері національної безпеки та оборони.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності використання космічного потенціалу для розв'язання актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного, наукового та освітнього розвитку суспільства, забезпечення реалізації інтересів держави у сфері оборони та національної безпеки.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Можливі три варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає збереження наявних підходів до провадження космічної діяльності, мінімальну фінансово-політичну підтримку з боку держави, а також залучення незначних обсягів позабюджетних ресурсів.

Другий варіант передбачає провадження космічної діяльності на комерційних засадах з виключно регуляторною функцією держави, розвиток тільки тих космічних технологій, що мають високий рівень комерційної привабливості на світовому ринку.

Третій варіант (оптимальний) передбачає створення умов для забезпечення реалізації державних інтересів на національному і міжнародному рівні та досягнення прямого ефекту для економіки країни від космічної діяльності шляхом залучення іноземних інвестицій (в результаті комерційної діяльності підприємств) разом із комплексною політичною, організаційною, законодавчою та фінансовою підтримкою з боку держави.

Реалізація оптимального варіанта дасть змогу забезпечити виконання першочергових державних завдань в інтересах обороноздатності держави та національної безпеки, доступ до передових технологій, технічне переоснащення підприємств, структурну оптимізацію галузі на рівні підприємств, створення нової вітчизняної та міжнародної виробничої кооперації.

Шляхи та способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Для розв'язання проблеми необхідно:

створити космічні апарати, забезпечити експлуатацію та системне отримання даних від вітчизняної космічної системи спостереження Землі, в тому числі з метою здійснення контролю за використанням природних ресурсів;

створити національну систему геоінформаційного забезпечення і моніторингу стану природного середовища та надзвичайних ситуацій як складову частину європейської програми "Copernicus" і світової системи "Global Earth Observation System of Systems" та забезпечити експлуатацію її інформаційних сервісів заінтересованими користувачами;

забезпечити експлуатацію наземної системи координатно-часового та навігаційного забезпечення;

створити космічні апарати, забезпечити експлуатацію цифрової супутникової телекомунікаційної системи та надання послуг заінтересованим користувачам з використанням іноземних та вітчизняних геостаціонарних космічних апаратів зв'язку та мовлення;

забезпечити розвиток внутрішнього ринку космічних інформаційних послуг з дистанційного зондування Землі, навігаційних послуг, супутникового зв'язку та мовлення, зокрема для забезпечення супутниковою інформацією заінтересованих центральних органів виконавчої влади;

забезпечити трансфер технологій ракетно-космічного виробництва в інші галузі національної економіки;

забезпечити удосконалення нормативно-правової бази щодо міжвідомчої взаємодії з питань провадження космічної діяльності у сфері обороноздатності держави та національної безпеки;

забезпечити надання інформації, отриманої від іноземних комерційних космічних апаратів дистанційного зондування Землі в рамках укладених угод (контрактів), створити сучасні технології спеціального використання космічної інформації відповідно до потреб обороноздатності держави та національної безпеки;

забезпечити надання послуг та даних від систем координатно-часового та навігаційного забезпечення, контролю і аналізу космічної обстановки, системи спеціального контролю та сейсмічного моніторингу відповідно до міжнародних норм та вимог і потреб обороноздатності держави та національної безпеки;

створити нові зразки та забезпечити модернізацію існуючих видів космічної техніки відповідно до міжнародних норм та вимог, а також потреб обороноздатності держави та національної безпеки;

забезпечити взаємовигідне співробітництво з державами-партнерами (у тому числі приватними компаніями держав-партнерів) у галузі створення та експлуатації космічних ракетних комплексів і платформ;

створити перспективну ракетно-космічну техніку, у тому числі новітні екологічно чисті рушійні установки;

створити системи управління космічними засобами наземного та космічного базування;

провести космічні дослідження в галузі фізики атмосфери і геокосмосу, космічної погоди, глобальних та регіональних змін навколишнього природного середовища, космічної біології та матеріалознавства;

провести космічні експерименти за ініціативою вітчизняних вчених, (проекти "Іоносат", "Аерозоль"), а також забезпечити участь у міжнародних космічних проектах (дослідження геокосмосу, Місяця та планет Сонячної системи);

підготувати та провести наукові дослідження і технологічні експерименти з використанням малих космічних апаратів (мікросупутників), визначених за результатами національного конкурсу;

сприяти реалізації міжнародних і національних науково-освітніх проектів;

провести дослідження в галузі сонячно-земних зв'язків, спостереження навколоземної космічної обстановки, створити першу чергу системи моніторингу космічної погоди як частини європейських систем моніторингу;

забезпечити розвиток співробітництва України з державами-партнерами, які беруть участь у дослідженні космічного простору, та активну участь України в роботі міжнародних космічних організацій, зокрема Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях;

привести законодавство у сфері космічної діяльності у відповідність з вимогами європейського законодавства;

забезпечити виконання Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, ратифікованої Законом України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво" від 15 липня 2015 р. N 602-VIII (Закон N 602-VIII);

здійснити заходи щодо вступу України до Європейського космічного агентства;

здійснити заходи щодо набуття Україною статусу регіонального лідера у сфері космічної діяльності шляхом поглиблення співробітництва з державами Балтійсько-Чорноморського регіону;

забезпечити подальшу гармонізацію національних стандартів сертифікації з міжнародними та європейськими стандартами;

забезпечити діяльність з інформування світової космічної спільноти про досягнення та можливості України в сфері космічної діяльності шляхом участі у міжнародній виставковій діяльності та інших маркетингових заходах, розроблення і видання рекламно-презентаційної продукції.

Строк виконання Програми - п'ять років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити реалізацію загальнодержавних інтересів України у сфері космічної діяльності, зокрема забезпечити створення, запуск космічних апаратів та ефективну експлуатацію таких космічних систем:

- системи зв'язку "Либідь" (2019 рік);

- системи науково-технологічного призначення "Мікросат-М" (2020 рік);

- системи дистанційного зондування Землі "Січ-2-1" (2020 рік), "Січ-2-2" (2021 рік), "Січ-2М" (2024 рік);

підвищити рівень обороноздатності держави та національної безпеки шляхом виконання державного замовлення;

поглибити взаємовигідне міжнародне співробітництво, зокрема з Європейським космічним агентством;

забезпечити створення науково-технічного доробку для реалізації перспективних проектів, а саме створення таких космічних апаратів:

- апарата зв'язку "Либідь-2";

- апарата наукового призначення "Аерозоль";

- апарата дистанційного зондування Землі "Січ-3-О";

забезпечити максимальний соціально-економічний ефект для держави від провадження космічної діяльності (створення до 1000 додаткових робочих місць, збільшення середньої заробітної плати на підприємствах, що перебувають у сфері управління ДКА, у 1,5 раза);

забезпечити розвиток науково-технічного та інтелектуального потенціалу України (підвищення престижу науково-технічної діяльності, збільшення конкурсу на технічні спеціальності у провідних технічних університетах на 30 відсотків);

реалізувати потенціал космічної галузі в інтересах високотехнологічного розвитку держави (шляхом диверсифікації виробництва і забезпечення випуску продукції некосмічного призначення, обсяг якої становитиме 20 відсотків від загального обсягу виробництва продукції).

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням можливостей державного бюджету та видатків загального фонду головних розпорядників бюджетних коштів, що визначатимуться у проекті Основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел.

При цьому орієнтовний обсяг фінансування для виконання Програми становить приблизно 25 млрд. гривень, у тому числі кошти як державного бюджету, так і з інших джерел.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали