Додаткова копія: Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 грудня 2017 року N 803-рш

Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (далі - Методика), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанову Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року N 315 "Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні";

2) постанову Правління Національного банку України від 24 грудня 2009 року N 764 "Про затвердження Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні";

3) постанову Правління Національного банку України від 08 лютого 2012 року N 47 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 47);

4) постанову Правління Національного банку України від 16 лютого 2012 року N 56 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 56);

5) постанову Правління Національного банку України від 29 серпня 2012 року N 358 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 358);

6) постанову Правління Національного банку України від 28 грудня 2012 року N 591 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 591);

7) постанову Правління Національного банку України від 21 березня 2013 року N 98 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 98);

8) постанову Правління Національного банку України від 30 жовтня 2013 року N 430 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 430);

9) постанову Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року N 93 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" ( );

10) постанову Правління Національного банку України від 30 липня 2014 року N 453 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 453);

11) постанову Правління Національного банку України від 08 червня 2015 року N 361 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні";

12) постанову Правління Національного банку України від 19 січня 2016 року N 16 "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Постанова N 16);

13) рішення Правління Національного банку України від 13 жовтня 2016 року N 336-рш "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Рішення N 336-рш);

14) рішення Правління Національного банку України від 27 квітня 2017 року N 273-рш "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Рішення N 273-рш);

15) рішення Правління Національного банку України від 31 серпня 2017 року N 561-рш "Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (Рішення N 561-рш).

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Рішення набирає чинності з 25 грудня 2017 року, крім розділу IV Методики, який набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
15 грудня 2017 року N 803-рш

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

I. Загальні положення та визначення

1. Ця Методика розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368), яка встановлює обов'язкові економічні нормативи для банків.

2. У цій Методиці використані такі визначення та скорочення:

1) БМ - банківські метали;

2) В - відвернення;

3) ВВП - відкрита валютна позиція;

4) ДІУ - Державна іпотечна установа;

5) ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня);

6) ЄБРР - Європейський банк реконструкції та розвитку;

7) ІВ - іноземна валюта;

8) інвестиційний клас - кредитний рейтинг банку згідно з міжнародною шкалою, підтверджений одним із провідних світових рейтингових агентств (компаній) Fitch IBCA, Standard&Poor's, Moody's;

9) МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

10) МСФЗ - міжнародні стандарти фінансової звітності;

11) МФК - Міжнародна фінансова корпорація;

12) НБУ - Національний банк України;

13) НВ - національна валюта;

14) НКР - непокритий кредитний ризик;

15) норматив Н1 - норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

16) норматив Н2 - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

17) норматив Н3 - норматив достатності основного капіталу (Н3);

18) норматив Н4 - норматив миттєвої ліквідності (Н4);

19) норматив Н5 - норматив поточної ліквідності (Н5);

20) норматив Н6 - норматив короткострокової ліквідності (Н6);

21) норматив Н7 - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

22) норматив Н8 - норматив великих кредитних ризиків (Н8);

23) норматив Н9 - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9);

24) норматив Н11 - норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);

25) норматив Н12 - норматив загальної суми інвестування (Н12);

26) ОВДП - облігації внутрішньої державної позики;

27) ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня);

28) РК - регулятивний капітал банку;

29) Рпр - скоригований результат поточного та звітного року;

30) СГД - суб'єкти господарювання;

31) файл А7 - файл А7 "Дані про структуру активів та пасивів за строками";

32) файл С5 - файл С5 "Додаткові дані для розрахунку економічних нормативів";

33) файл 01 - файл 01 "Дані про залишки на рахунках";

34) файл 26 - файл 26 "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків";

35) файл 42 - файл 42 "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента";

36) форма N 600 - форма статистичної звітності N 600 (місячна) "Звіт про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями" (Постанова N 129);

37) форма N 610 - форма статистичної звітності N 610 (щоденна) "Дані про включення субординованого боргу в розрахунок капіталу банку" (Постанова N 129).

II. Норматив Н1

3. РК розраховується за такою формулою:

РК = ОК + ДК - В.

4. Розрахунок РК здійснюється з використанням складових параметра аналітичного обліку R110 (R011, R013) за даними файла С5.

5. До розрахунку показника РК уключається величина НКР, визначена за даними форми N 600 (Постанова N 129) у порядку, визначеному цим розділом.

Для визначення НКР розраховується сукупна різниця (перевищення величини кредитного ризику над розміром резервів за МСФЗ та уцінки фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю) шляхом додавання даних:

колонки 11 "Різниця" рядків 1, 2, 3 та 4 частини 1 форми N 600 (Постанова N 129);

колонки 14 "Різниця" рядка 1 частини 2 форми N 600 (Постанова N 129).

Якщо значення сукупного відхилення від'ємне або нульове, то НКР дорівнює нулю. Додатне значення такого відхилення є НКР.

6. До розрахунку РК уключається показник Рпр, який розраховується за такою формулою:

Рпр = (5999 + гр. 504) - НКРп - [(Нд / 3 + Пнд) - Рпс] ± 5105 АП ± 5011/R013(3)АП;

5999 - це технічний рахунок, за яким визначається результат (прибуток/збиток) поточного року як різниця між класами 6 і 7;

НКРп - це сума перевищення НКР над сумою за рахунком 5030;

Нд/3 - це нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк погашення яких не минув (крім доходів за цінними паперами, віднесеними до I групи активів зі ступенем ризику 0 відсотків для розрахунку нормативу Н2 та нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В), згідно з таблицею 1:

Таблиця 1

N з/ п

Значення складової R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку нарахованих доходів

1

2

1

1408/R011(5,9,B)A, 1418/R011(5,9,B)A, 1428/R011(5,9,B)A, 1508/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 1518/R011(1,2)АП, 1528/R011(1,2,3,4,5,6)A, 1538/R011(1,2,3,4), 1548/R011(1,2,3,4), 1607A, 2018/R011(1,2)A, 2028/R011(1)A, 2038/R011(1)A, 2048/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9)A, 2068/R011(1,2,3)A, 2078/R011(1)A, 2088/R011(1,2)A, 2108/R011(1,2,3)A, 2118/R011(1,2)A, 2128/R011(1,2,3)A, 2138/R011(1,2)A, 2148/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A)A, 2208/R011(1)A, 2218/R011(1)A, 2228/R011(1)A, 2238/R011(1,2,3)A, 2248/R011(1,2,3,4,5,6) A, 2308/R011(1,2,3,4)A, 2318/R011(1,2,3)A, 2328/R011(1,2)A, 2338/R011(1,2)A, 2348/R011(1,2)A, 2358/R011(1,2,3,4)A, 2368/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C)A, 2378/R011(1,2,3,4,5,6,7,8)A, 2388/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A)A, 2398/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9)A, 2408/R011(1,2)A, 2418/R011(1,2)A, 2428/R011(1,2)A, 2438/R011(1,2,3,4,5,6)A, 2458/R011(1,2,3,4,5,6)A, 2607A, 2627A, 2657A, 3008/R011(6,B)A, 3018/R011(5,9,B,E,F,O)A, 3108/R011(2,5,6,9)A, 3118/R011(5,7,B,E,F,L)A, 3218/R011(2,3,6,9,A,C)A, 3568/R011(1,3)A, 3570/R011(1,2)A, 3578/R011(1,2)A

До розрахунку показника Нд/3 уключаються аналітичні рахунки, визначені у таблиці 1, зі значенням "3" складової R013 параметра аналітичного обліку R110;

Пнд - це нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В).

До розрахунку показника Пнд уключаються аналітичні рахунки із значенням "2" параметра аналітичного обліку S245, що визначені у таблицях 1 та 2.

Таблиця 2

N з/ п

Значення складової R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку нарахованих доходів за цінними паперами зі ступенем ризику 0 відсотків

1

2

1

1408/R011(1,2,3,4,6,7,8,A,C,D,E)A, 1418/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E) A, 1428/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)A, 1438/R011(1,2)A, 1448/R011(1,2)A, 1458/R011(1,2)A, 3018/R011(2,8,A,J,K,N)A, 3118/R011(2,6,A,C,D,K)A, 3218/R011(1,4,5,7,8,B)A

;

Рпс - це частина суми сформованого резерву за активною банківською операцією, що належить до нарахованих доходів, які не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув (які включаються до показника Нд/3) та нарахованих доходів, строк сплати яких згідно з договором минув (які включаються до показника Пнд).

Сума сформованого резерву за кожною активною банківською операцією під час розрахунку економічних нормативів розподіляється банком за рахунками з обліку резервів з урахуванням значень складових параметра аналітичного обліку R110 (R011, R013) на останню дату формування резервів.

Порядок розподілу суми сформованих резервів за обсягом суми основної заборгованості та суми нарахованих за нею доходів визначається банком у внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за активними банківськими операціями з урахуванням оціненого банком ризику невиконання боржником/контрагентом зобов'язань перед банком щодо погашення боргу.

Визначена частина суми сформованих резервів за нарахованими доходами розподіляється банком за нарахованими доходами, що не отримані протягом 30 днів з дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув, нарахованими доходами, що не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув, та нарахованими доходами, строк сплати яких згідно з договором минув, за кожною активною банківською операцією на останню дату формування резервів відповідно до внутрішньобанківських положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за активними банківськими операціями.

До розрахунку показника Рпс уключаються аналітичні рахунки, що включені до таблиць 3 та 4.

Таблиця 3

N з/п

Значення складової R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку резервів у частині нарахованих доходів, що включаються до показника Нд/3 та Пнд (крім нарахованих доходів за цінними паперами зі ступенем ризику 0 відсотків)

1

2

1

1419/R011(5,9,B)КА, 1429/R011(5,9,B)КА, 1509/R011(1,2,3,4,5,6)КА, 1519/R011(1,2)КА, 1529/R011(1,2,3,4,5,6)КА, 1549(1,2,3,4)КА, 1609/R011(3)КА, 2019/R011(1,2)КА, 2029/R011(1)КА, 2039/R011(1)КА, 2049/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9)КА, 2069/R011(1,2,3)КА, 2079/R011(1)КА, 2089/R011(1,2)КА, 2109/R011(1,2,3)КА, 2119/R011(1,2)КА, 2129/R011(1,2,3)КА, 2139/R011(1,2)КА, 2149/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A) АП, 2209/R011(1)КА, 2219/R011(1)КА, 2229/R011(1)КА, 2239/R011(1,2,3)КА, 2249/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 2309/R011(1,2,3,4)АП, 2319/R011(1,2,3,4) АП, 2329/R011(1,2)АП, 2339/R011(1,2)АП, 2349/R011(1,2)АП, 2359/R011(1,2,3,4)АП, 2369/R011(1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C)АП, 2379/R011(1,2,3,4,5,6,7,8)АП, 2409/R011(1,2)АП, 2419/R011(1,2)АП, 2429/R011(1,2)АП, 2439/R011(1,2,3,4,5,6)АП, 2609КА, 2629КА, 2659КА, 3119/R011(5,7,B,E,F,L)КА, 3219/R011(2,3,6,9,A,C)КА, 3569/R011(1,3)КА, 3599/R011(1)КА

Аналітичні рахунки, уключені до таблиці 3, уключаються до розрахунку показника Рпс із значенням "3" складової R013 параметра аналітичного обліку R110.

Таблиця 4

N з/п

Значення складових R011 параметра аналітичного обліку R110 за рахунками з обліку резервів у частині нарахованих доходів за цінними паперами зі ступенем ризику 0 відсотків, що включаються до показника Пнд

1

2

1

1419/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)КА, 1429/R011(2,3,4,6,7,8,A,D,E)КА, 3119/R011(2,6,A,C,D,K)КА, 3219/R011(1,4,5,7,8,B)КА

Аналітичні рахунки, уключені до таблиці 4, уключаються до розрахунку показника Рпс із значенням "1" складової R013 параметра аналітичного обліку R110 та із значенням "2" параметра аналітичного обліку S245.

7. Отриманий у результаті розрахунку Рпр від'ємний результат (Рпр/з), зменшує показник ОК.

Отриманий у результаті розрахунку Рпр позитивний результат (Рпр/п), збільшує показник ДК.

8. Основний капітал (ОК):

ОК = 5000 + 5004/R013(1,2,3) + 5010 + 5011/R013(1)П + 5020 + 5021 + 5022 - Рпр/з - [5002 + (4300 - 4309) + 4310 + 5031 + 5011/R013(2)A]".

9. Додатковий капітал (ДК):

ДК = 5100/R013(1) + (5030 - НКР) + Рпр/п + СК.

СК - це субординований капітал за даними форми N 610 (Постанова N 129) (рахунки 3660 та 3661).

Якщо величина НКР перевищує суму за рахунком 5030, то складова "5030 - НКР" уключається до розрахунку показника ДК зі значенням 0. Сума такого перевищення (НКРп) зменшує показник Рпр.

ДК не може бути більше ОК.

10. Відвернення (В) складаються з:

1) балансової вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю:

3002 ± 3007/R011(1)/R013(V) + 3008/R011(1)/R013(V) + 3102 ± 3107/R011(1)/R013(V) + 3108/R011(1)/R013(V);

2) балансової вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії:

3412 + 3413 + 3415 + 3418 + 3422 + 3423 + 3425 + 3428 + 4102 + 4103 + 4105+ 4108 + 4202 + 4203 + 4205 + 4208;

3) балансової вартості вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу:

3003/R011(2)/R013(V) + 3005/R011(7)/R013(V) ± 3007/R011(2,7)/R013(V)АП + 3008/R011(2,7)/R013(V) + 3103/R011(3)/R013(V) + 3105/R011(7)/R013(V) ± 3107/R011(3,7)/R013(V)АП + 3108/R011(3,7)/R013(V);

4) балансової вартості акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень):

9500/R013(2);

5) балансової вартості вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу:

3560/R011(2,4)/R013(V) ± 3566/R011(2,4)/R013(V) + 3568/R011(2,4)/R013(V) - 3569/R011(2,4)/R013(1,4) + 3212/R011(D)/R013(V) ± 3216/R011(D)/R013(V) + 3218/R011(D)/R013(V) - 3219/R011(D)/R013(1,4);

6) балансової вартості позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, НБУ та ДІУ), які обліковуються за справедливою вартістю:

3003/R011(3)/R013(V) + 3005/R011(8)/R013(V) ± 3007/R011(3,8)/R013(V)АП + 3008/(3,8)/R013(V) + 3011/R011(3)/R013(V) + 3012/R011(6)/R013(V) + 3013/R011(C)/R013(V) + 3014/R011(L)/R013(V) ± 3015/R011(3,6,C,L)/R013(V)АП ± 3016/R011(3,6,C,L)/R013(V)АП + 3018/R011(3,6,C,L)/R013(V) + 3103/R011(B)/R013(V) + 3105/R011(C)/R013(V) ± 3107/R011(B,C)/R013(V)АП + 3108/R011(B,C)/R013(V) + 3111/R011(3)/R013(V) + 3112/R011(8)/R013(V) + 3113/R011(G)/R013(V) + 3114/R011(I)/R013(V) ± 3115/R011(3,8,G,I)/R013(V)АП ± 3116/R011(3,8,G,I)/R013(V)АП + 3118/R011(3,8,G,I)/R013(V) - 3119/R011(3,8,G,I)/R013(1,4);

7) балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), та які обліковуються за справедливою вартістю:

3003/R011(4)/R013(V) + 3005/R011(9)/R013(V) ± 3007/R011(4,9)/R013(V)АП + 3008/R011(4,9)/R013(V) + 3010/R011(1)/R013(V) + 3011/R011(4)/R013(V) + 3012/R011(7)/R013(V) + 3013/R011(D)/R013(V) + 3014/R011(M)/R013(V) ± 3015/R011(1,4,7,D,M)/R013(V)АП ± 3016/R011(1,4,7,D,M)/R013(V)АП + 3018/R011(1,4,7,D,M)/R013(V) + 3103/R011(A)/R013(V) + 3105/R011(D)/R013(V) ± 3107/R011(A,D)/R013(V) АП + 3108/R011(A,D)/R013(V) + 3110/R011(1)/R013(V) + 3111/R011(4)/R013(V) + 3112/R011(9)/R013(V) + 3113/R011(H)/R013(V) + 3114/R011(J)/R013(V) ± 3115/R011(1,4,9,H,J)/R013(V)АП ± 3116/R011(1,4,9,H,J)/R013(V)АП + 3118/R011(1,4,9,H,J)/R013(V) - 3119/R011(1,4,9,H,J)/R013(1,4);

8) балансової вартості цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів:

3003/R011(5)/R013(V) + 3005/R011(A)/R013(V) ± 3007/R011(5, A)/R013(V)АП + 3008/R011(5,A)/R013(V) + 3103/R011(4)/R013(V) + 3105/R011(8)/R013(V) ± 3107/R011(4,8)/R013(V)АП + 3108/R011(4,8)/R013(V).

11. РК береться до розрахунку таких нормативів: Н2, Н7, Н8, Н9 та розрахунку показника СП1.

12. Розмір РК банку не повинен бути менше ніж установлене НБУ значення нормативу Н1 згідно з главою 2 розділу II Інструкції N 368.

Якщо РК має від'ємне або нульове значення, то до розрахунку цих нормативів та показника СП1 береться його умовне значення - одна гривня.

III. Норматив Н2

13. Норматив Н2 розраховується за такою формулою:

Н2 =

РК
________
Ар + Свп - НКР

• 100 %.

14. За показником Ар відображаються сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів/уцінки за активними банківськими операціями, на суму забезпечення у вигляді безумовного зобов'язання або грошового покриття (з урахуванням вимог пунктів 1.14, 1.15 глави 1, пунктів 2.5, 2.6 глави 2, пунктів 5, 6 глави 4 розділу VI Інструкції N 368), на суму необтяжених ОВДП, що рефінансуються НБУ, та боргових цінних паперів, емітованих НБУ, придбаних за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери, та зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої віднесено актив.

До розрахунку показника Ар уключаються аналітичні рахунки, що включені до додатка 1 до цієї Методики.

Під час розрахунку показника Ар розподіл активів за групами ризику здійснюється з урахуванням їх балансової вартості та ступеня ризику відповідно до пункту 1.3 глави 1 розділу IV Інструкції N 368:

I група ризику - 0 відсотків;

II група ризику - 10 відсотків;

III група ризику - 20 відсотків;

IV група ризику - 35 відсотків;

V група ризику - 50 відсотків;

VI група ризику - 100 відсотків.

Суми за рахунками, зазначеними в додатку 1 до цієї Методики, приймаються до розрахунку показника Ар за даними файлів 01, С5 та 26 із значенням параметра аналітичного обліку S580 залежно від групи ризику, до якої віднесено відповідний актив. Під час розрахунку показника Ар активні залишки за рахунками уключаються до активів, що зважуватимуться на відповідні коефіцієнти ризику; залишки за контрактивними рахунками, пасивні залишки за рахунками та залишки за рахунками з обліку забезпечення [1602/R011(4), 2602/R013(1), 2622R013(1), 9030/R013(1), 9031/R013(1), 9036/R013(1), 9500/R013(1,3)] відраховуються з активів, що зважуватимуться на відповідні коефіцієнти ризику.

Рахунки з обліку активів, що не внесені до додатка 1 до цієї Методики, у файлі С5 набувають значення параметра аналітичного обліку S580, що дорівнює "9".

15. За показником Свп відображається сукупна сума ВВП банку за всіма ІВ та БМ.

Свп банку за всіма ІВ та БМ розраховується на звітну дату в гривневому еквіваленті в такій послідовності:

1) визначається ВВП банку (довга або коротка) за кожною ІВ та БМ.

Під час розрахунку ВВП визначається сума балансових та позабалансових вимог в ІВ/БМ (далі - ВПа) та сума балансових і позабалансових зобов'язань в ІВ/БМ (далі - ВПз).

Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за ІВ та БМ перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог за ІВ та БМ перевищує обсяг зобов'язань.

ВПа дорівнює сукупній сумі:

активних залишків балансових рахунків, що включені до груп 100, 101, 109, 110, 119, 120, 121, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 181, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 280, 300, 301, 304, 310, 311, 314, 321, 340, 341, 342, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 359, 371, 410, 420, 432, які зменшуються на суму залишків за контрактивними рахунками та пасивних залишків за рахунками зазначених груп (крім пасивних залишків за рахунками 1500, 1507, які не включаються до розрахунку показника ВПа);

активних залишків балансових рахунків 1600, 1607, 2600, 2605, 2607, 2620, 2625, 2627, 2650, 2655, 2657, які зменшуються на суму залишків за контрактивними рахунками 1609КА, 2609КА, 2629КА, 2659КА;

активних залишків балансових рахунків 2920, 2924, 3705, 3739, 3900, 3901, 3902, 3904, 3906, 3928;

активних залишків за групами позабалансових рахунків 920, 922, 930, 932, 935.

До показника ВПа додатково включається сума балансової вартості придбаних ОВДП з індексованою вартістю без урахування нарахованого купонного доходу за даними файла С5 за таким алгоритмом:

1400/R011(1,С) ± 1405/R011(1,С)АП ± 1406/R011(1,С)АП + 3040/R011(1).

Суми за рахунками включаються до розрахунку показника ВПа в гривневому еквіваленті за кодом валюти 840 (долар США).

Під час визначення ВВП банку за кожною ІВ (БМ) до розрахунку не включаються активи, на які зменшується РК у сумі відвернень (показник В).

ВПз дорівнює сукупній сумі:

пасивних залишків балансових рахунків, що включені до груп 130, 131, 132, 133, 160, 161, 162, 191, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 290, 292, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, які зменшуються на суму активних залишків за рахунками зазначених груп (крім активних залишків за рахунками 1600, 1607, 2600, 2605, 2607, 2620, 2625, 2627, 2650, 2655, 2657, залишків за контрактивними рахунками 1609КА, 2609КА, 2629КА, 2659КА, які не включаються до розрахунку показника ВПз);

пасивних залишків балансових рахунків 1500, 1507, 2920, 2924, 3705, 3739, 3900, 3901, 3903, 3905, 3907, 3929;

пасивних залишків за групами позабалансових рахунків 921, 923, 931, 933, 936;

2) визначаються окремо сума довгих валютних позицій банку в усіх ІВ та сума коротких валютних позицій банку в усіх ІВ;

3) визначається сума ВВП в усіх БМ;

4) визначається більша сума довгих або коротких ВВП банку в усіх ІВ;

5) до більшої суми ВВП банку (довгої або короткої) у всіх ІВ додається сума ВВП банку в усіх БМ (без урахування знака). Отримане значення є Свп банку за всіма ІВ та БМ.

IV. Норматив Н3

16. Норматив Н3 розраховується за такою формулою:

Н3 =

ОК
________
Ар + Свп - НКР

• 100 %.

17. Показники ОК, НКР визначаються згідно з розділом II цієї Методики.

18. Показники Ар, Свп визначаються згідно з розділом III цієї Методики.

V. Норматив Н4

19. Норматив Н4 розраховується за такою формулою:

Н4 =

Ккр + Ка + Дс
________
Рп + Ск

• 100 %.

20. За показником Ккр відображаються кошти на кореспондентському рахунку.

Ккр = 1200 + активне сальдо [(1500A - 1509/R011(1)/R013(4)КА) - 1600/R011(2)П].

Показник Ккр розраховується за даними файлів С5 та 42.

Значення параметрів аналітичного обліку [крім складової параметра аналітичного обліку R110 (R013)] для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів аналітичного обліку рахунків, на яких обліковуються суми активів, за якими вони сформовані.

21. За показником Ка відображаються кошти в касі.

Ка = (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 - 1090/R011(1)КА) + 0,5 • (1011 + 1012 + 1013 + 1017 - 1090/R011(2)КА).

Показник Ка розраховується за даними файлів 01 та С5.

22. За показником Дс відображаються необтяжені депозитні сертифікати НБУ:

Дс = 1430/R011(1) ± 1435/R011(1)АП ± 1436/R011(1)АП + 1440/R011(1) + 1446/R011(1)АП) + 1450/R011(1) ± 1455/R011(1)АП ± 1456/R011(1)АП.

Показник Дс розраховується за даними файла С5.

До розрахунку нормативу Н4 не включаються: кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах.

Відповідно до зазначеного складова розрахунку показників Ккр, Рп (1500А - 1509/R011(1)/R013(4)КА) зменшується на дані таких кодів файла 42: 760000000, 770000000, 780000000.

23. За показником Рп відображаються поточні рахунки для розрахунку нормативу Н4.

Рп = 1300 + 1500П + пасивне сальдо [1600/R011(2)П - (1500А - 1509/R011(1)/R013(4)КА)] + 1610/S245(2) + 1613/S245(2) + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600/R011(1)П + 2601/R011(4) + 2602/R011(6)/R013(9) + 2603 + 2604 + 2605/R011(1)П + 2606 + 2620/R011(1,2)П + 2622/R011(4)/R013(9) + 2625/R011(1,2)П + 2650/R011(1)П + 2654 + 2655/R011(1)П + 2904 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А).

Показник Рп розраховується за даними файлів 01, С5 та 42.

24. За показником Ск відображаються строкові кошти СГД, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких минув.

Ск = 2610/S245(2) + 2611/S245(2) + 2630/S245(2) + 2651/S245(2).

Показник Ск розраховується за даними файла С5.

25. У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативу Н4 дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804, 9806 та 9807).

VI. Нормативи Н5, Н6

26. Норматив Н5 розраховується за такою формулою:

Н5 =

А
____
Зп

• 100 %.

27. За показником А відображаються активи банку з кінцевим строком погашення/продажу до 31 дня.

28. За показником Зп відображаються зобов'язання банку з кінцевим строком погашення/продажу до 31 дня.

Розрахунок показників А, Зп здійснюється за даними файлів А7, 42 та 01.

29. Активи/зобов'язання включаються до розрахунку показників А, Зп за даними файла А7 з такими значеннями параметра аналітичного обліку S240: "1 - на вимогу або овердрафт", "2 - овернайт або на 1 день", "I - від 2 до 31 дня".

30. Зобов'язання зі значенням параметра аналітичного обліку S240 "Z - строк погашення згідно з договором минув" під час розрахунку нормативу Н5 відповідають строку до погашення "на вимогу".

31. Норматив Н6 розраховується за такою формулою:

Н6 =

Ал
____
З1

• 100 %.

32. За показником Ал відображаються ліквідні активи з кінцевим строком погашення/продажу до одного року.

33. За показником З1 відображаються зобов'язання банку з кінцевим строком погашення/продажу до одного року.

Розрахунок показників Ал, З1 здійснюється за даними файлів А7, 42 та 01.

34. Активи/зобов'язання включаються до розрахунку показників А, Зп за даними файла А7 з такими значеннями параметра аналітичного обліку S240: "1 - на вимогу або овердрафт", "2 - овернайт або на 1 день", "I - від 2 до 31 дня", "J - від 32 до 365 (366) днів".

35. Зобов'язання зі значенням параметра аналітичного обліку S240 "Z - строк погашення згідно з договором минув" під час розрахунку нормативу Н6 відповідають строку до погашення "на вимогу".

36. До розрахунку показників А, Ал уключаються активи та сформовані за ними резерви. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення за параметром аналітичного обліку S240.

37. Значення параметрів аналітичного обліку [крім складової параметра аналітичного обліку R110 (R013)] для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів аналітичного обліку рахунків, на яких обліковуються суми активів, за якими вони сформовані.

38. До розрахунку показників А, Ал уключаються необтяжені ОВДП, що рефінансуються НБУ, та боргові цінні папери, емітовані НБУ, у тому числі придбані за операціями репо з переходом права власності на такі цінні папери, без урахування строку до погашення.

Відповідно до зазначеного, суми за рахунками 1400/R011(C,D), 1405/R011(C,D)АП, 1406/R011(C,D)АП, 1410/R011(D), 1415/R011(D)АП, 1416/R011(D)АП, 1419/R011(D)/R013(4)АП, 1420/R011(D), 1426/R011(D)АП, 1429/R011(D)/R013(4)АП, 1430/R011(1), 1435/R011(1)АП, 1436/R011(1)АП, 1440/R011(1), 1446/R011(1)АП, 1450/R011(1), 1455/R011(1)АП, 1456/R011(1)АП, 9500/R013(3) уключаються до розрахунку показників А, Ал з такими значеннями параметра аналітичного обліку S240: "1 - на вимогу або овердрафт", "2 - овернайт або на 1 день", "I - від 2 до 31 дня", "J - від 32 до 365 (366) днів", "K - від 366 (367) днів до 2 років", "L - від 2 до 5 років", "M - понад 5 років". Сума за рахунком 9500/R013(3) уключається до розрахунку показників А, Ал за даними файла С5.

39. До розрахунку показника Ал уключаються безвідкличні безумовні зобов'язання з кредитування, отримані від банків, які мають кредитний рейтинг, не нижчий, ніж "ВВВ-" згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені агентства (компанії) Standard & Poor's, або аналогічний рейтинг інших провідних світових рейтингових агентств (компаній) Fitch IBCA та Moody's Investors Service в сумі, що обліковується не менше трьох місяців поспіль до звітної дати розрахунку нормативу Н6. У зв'язку з цим показник Ал збільшується на дані коду файла 42: А00000000.

40. До розрахунку нормативів Н5, Н6 не включаються:

1) кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах;

2) боргові цінні папери, інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими та/або не погашеними в строк, та/або проти емітента таких цінних паперів порушено справу про банкрутство.

Відповідно до зазначеного складові розрахунку показників А, Зп, Ал, З1 (1500 А + 1502 - 1509/R013(4)КА + 1510 + 1513 ± 1516АП - 1519/R013(4)КА + 1521 + 1522/R011(4) + 1524 ± 1526/R011(2,4,5,6)АП - 1529/R011(2,4,5,6)/R013(4) КА + 1532/R011(2) + 1533 ± 1535/R011(2,3,4)АП ± 1536/R011(2,3,4)АП + 1542/R011(2) + 1543 ± 1545/R011(2,3,4)АП ± 1546/R011(2,3,4)АП - 1549/R011(2,3,4)/R013(4)КА + 1600А - 1609/R013(4)КА) зменшуються на дані таких кодів файла 42:

у показниках А (Зп) - на дані кодів 730000000, 740000000, 750000000, 760000000, 770000000, 780000000;

у показниках Ал (31) - на дані кодів 730000000, 740000000, 750000000, 760000000, 770000000, 780000000, 790000000, 800000000, 810000000.

Після цього розраховується сальдо розміщених і залучених коштів на кореспондентських рахунках та за операціями на міжбанківському ринку, а потім показники А, Ал зменшуються на дані таких кодів файла 42:

показник А - на 870000000, 900000000;

показник Ал - на 870000000, 880000000, 900000000, 910000000.

41. Показники А, Ал розраховуються згідно з додатком 2 до цієї Методики. Показники Зп, З1 розраховуються згідно з додатком 3 до цієї Методики.

42. У разі наявності в банку розрахункових документів, що не виконані в строк з його вини, значення нормативів Н5, Н6 дорівнює нулю з часу виникнення цих зобов'язань (рахунки 9804, 9806 та 9807).

VII. Нормативи Н7, Н8, Н9

43. Норматив Н7 розраховується за такою формулою:

Н7 =

Зс
_____
РК

• 100 %.

44. За показником Зс відображається сукупна заборгованість за депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів).

Сума за показником Зс відображається за кодом 01NNNN000 файла 42.

Сума забезпечення, на яке банк має право згідно з Інструкцією N 368 зменшувати суму за показником Зс, відображається за кодом 05NNNN000 файла 42.

45. Норматив Н8 розраховується за такою формулою:

Н8 =

Зв
_____
РК

• 100 %.

46. За показником Зв відображається сукупна заборгованість за депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, дебіторською заборгованістю, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку за всіма великими кредитними ризиками, наданими банком щодо всіх контрагентів (або групи пов'язаних контрагентів), усіх пов'язаних з банком осіб.

Сума за показником Зв, відображається за кодом 020000000 файла 42.

Сума забезпечення, на яке банк має право згідно з Інструкцією N 368 зменшувати суму за показником Зв, відображається за кодом А10000000 файла 42.

47. Норматив Н9 розраховується за такою формулою:

Н9 =

Зін
_____
РК

• 100 %.

48. За показником Зін відображається сукупна заборгованість за депозитами, кредитами, факторингом, фінансовим лізингом, урахованими векселями, цінними паперами, іншими активними банківськими операціями та фінансові зобов'язання банку щодо пов'язаних з банком осіб.

Сума за показником Зін, відображається за кодом 040000000 файла 42.

Сума забезпечення, на яке банк має право згідно з Інструкцією N 368 зменшувати суму за показником Зін, відображається за кодом А20000000 файла 42.

49. До розрахунку показників Зс/Зв/Зін уключаються суми, що обліковуються за рахунками, уключеними у додаток 4 до цієї Методики, з урахуванням такого:

активні залишки за рахунками уключаються до розрахунку зі знаком "+", залишки за контрактивними рахунками, та пасивні залишки за рахунками - зі знаком "-";

розмір резерву за окремою активною операцією не повинен перевищувати суми інших складових балансової вартості цієї операції, уключених до розрахунку показників Зс/Зв/Зін.

VIII. Норматив Н11

50. Норматив Н11 розраховується за такою формулою:

Н11 =

Кін
_____
СТ

• 100 %.

51. За показником Кін відображаються кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою.

Кін = 3002 + 3003 + 3005 + 3102 + 3103 + 3105 + 3412 + 3413 + 3415 + 3422 + 3423 + 3425 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205;

СТ - статутний капітал банку [5000 - 5002 + 5004/R013 (1,2,3)].

Сума за показником Кін відображається за кодом 72NNNN000 файла 42 з урахуванням пункту 1.10 глави 1 розділу VII Інструкції N 368.

IX. Норматив Н12

52. Норматив Н12 розраховується за такою формулою:

Н12 =

СКін
_____
СТ

• 100 %.

53. За показником СКін відображаються кошти банку, що інвестуються з метою придбання акцій (часток/паїв) та інвестиційних сертифікатів будь-яких юридичних осіб.

СКін = 3002 + 3003 + 3005 + 3102 + 3103 + 3105 + 3412 + 3413 + 3415 + 3422 + 3423 + 3425 + 4102 + 4103 + 4105 + 4202 + 4203 + 4205;

СТ - статутний капітал банку [5000 - 5002 + 5004/R013 (1,2,3)].

Показник СКін додатково зменшується на дані, що відображені за кодами 190000000, 200000000, 210000000 у файлі 42 відповідно до пункту 1.10 глави 1 розділу VII Інструкції N 368.

X. Алгоритм розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку

54. Співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку розраховується за такою формулою:

Сп. б. =

Вкл. ф.
_____
П

• 100 %.

55. За показником Вкл. ф. відображаються залишки за вкладами фізичних осіб.

Вкл. ф. = 2620П + 2622П + 2625П ± 2628П + 2630П ± 2636АП + 2638П + 3320/К077(5)П ± 3326/К077(5)АП + 3328/К077(5)П + 3330/К077(5)П ± 3335/К077(5)АП ± 3336/К077(5)АП + 3338/К077(5)П.

56. За показником П відображаються пасиви банку без урахування розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку. Показник розраховується згідно з додатком 5 до цієї Методики.

XI. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення обсягу операцій довірчого управління банку до сукупних активів банку

57. Співвідношення обсягу операцій довірчого управління та сукупних активів банку розраховується за такою формулою:

Сд =

Сдов
_______
СА

• 100 %.

58. За показником Сдов відображається сукупний обсяг операцій довірчого управління банку.

Сдов = 9780 + 9781 + 9782/R013(2) + 9783 + 9784 + 9786 + 9787 + 9788.

59. За показником СА відображаються сукупні активи. Показник СА розраховується згідно з додатком 6 до цієї Методики.

XII. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення за операціями банку з пов'язаними особами з інвестором, від якого залучено субординований борг

60. Співвідношення обсягу операцій банку з пов'язаними з інвестором особами розраховується за такою формулою:

СП1 =

Оп1
_____
РК

• 100 %.

61. За показником Оп1 відображається сукупний обсяг вимог банку до пов'язаних з інвестором осіб та/або наданих банком фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаних з інвестором осіб згідно з пунктом 3.10 глави 3 розділу III Інструкції N 368. До вимог банку до пов'язаних з інвестором осіб та наданих банком фінансових зобов'язань щодо пов'язаних з інвестором осіб уключаються операції, визначені в розділах VI та VII Інструкції N 368.

Оп1 = рахунки, уключені до додатка 4 до цієї Методики, + 9510.

До розрахунку показника Оп1 не включаються операції банку, що вирахувані з РК.

Сума за показником Оп1 відображається за кодом 95NNNN000 файла 42.

62. Сума забезпечення, на яке банк має право згідно з Інструкцією N 368 зменшувати обсяг кредитного ризику за такими контрагентами, відображається за кодом А8NNNN000 файла 42.

Показник Оп1 розраховується щодо пов'язаних з інвестором осіб.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 14 розділу III)

Розподіл активів банку за групами ризику

N з/п

Розподіл активів банку за групами ризику

Рахунки з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку та їх складових

Файл

Значення параметра S580

1

2

3

4

5

1

I група активів зі ступенем ризику 0 відсотків

2

готівкові кошти

1001

01

1

1002

01

1

1003

01

1

1004

01

1

1005

01

1

1007

01

1

1011

01

1

1012

01

1

1013

01

1

1017

01

1

1090КА

01

1

3

банківські метали

1101

01

1

1102

01

1

1107

01

1

1190КА

01

1

4

кошти в Національному банку України

1200/S245(0)

С5

1

1203/S245(0)

С5

1

1207/S245(0)

С5

1

1208/S245(1)

С5

1

1211/S245(1)

С5

1

1212/S245(1)

С5

1

1216/S245(1)АП

С5

1

1218/S245(1)

С5

1

1502/R011(4,5)/S245(1)

26

1

1508/R011(4,5)/S245(1)АП

26

1

1509/R011(4,5)/S245(1)КА

26

1

2800/R011(2)/S245(1)

С5

1

2890/R011(2)/S245(1)КА

С5

1

3540/R011(1)/S245(1)А

С5

1

3599/R011(2)/R013(5)/S245(1)КА

С5

1

9200/R013(3)/S245(0)

С5

1

5

боргові цінні папери, емітовані Національним банком України

1430/S245(1)

С5

1

1435/S245(1)АП

С5

1

1436/S245(1)АП

С5

1

1438/S245(1)

С5

1

1440/S245(1)

С5

1

1446/S245(1)АП

С5

1

1448/S245(1)

С5

1

1450/S245(1)

С5

1

1455АП/S245(1)

С5

1

1456/S245(1)АП

С5

1

1458/S245(1)

С5

1

6

боргові цінні папери органів державної влади

1400/R011(1,2,C,D)/S245(1)

С5

1

1401/R011(3,E)/S245(1)

С5

1

1402/R011(4)/S245(1)

С5

1

1405/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S245(1)АП

С5

1

1406/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S245(1)АП

С5

1

1408/R011(1,2,3,4,C,D,E)/S245(1)

С5

1

1410/R011(2,D)/S245(1)

С5

1

1411/R011(3,E)/S245(1)

С5

1

1412/R011(4)/S245(1)

С5

1

1415/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)АП

С5

1

1416/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)АП

С5

1

1418/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)

С5

1

1419/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)КА

С5

1

1420/R011(2,D)/S245(1)

С5

1

1421/R011(3,E)/S245(1)

С5

1

1422/R011(4)/S245(1)

С5

1

1426/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)АП

С5

1

1428/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)

С5

1

1429/R011(2,3,4,D,E)/S245(1)КА

С5

1

3040/R011(1,3)/S245(1)

С5

1

3010/R011(2)/S245(1)

С5

1

3015/R011(2)/S245(1)АП

С5

1

3016/R011(2)/S245(1)АП

С5

1

3018/R011(2)/S245(1)

С5

1

3110/R011(2)/S245(1)

С5

1

3115/R011(2)/S245(1)АП

С5

1

3116/R011(2)/S245(1)АП

С5

1

3118/R011(2)/S245(1)

С5

1

3119/R011(2)/S245(1)КА

С5

1

3210/S245(1)

С5

1

3216/R011(1)/S245(1)АП

С5

1

3218/R011(1)/S245(1)

С5

1

3219/R011(1)/S245(1)КА

С5

1

7

активи за операціями з МБРР, ЄБРР, МФК

1403/R011(8)/S245(1)

С5

1

1405/R011(8)/S245(1)АП

С5

1

1406/R011(8)/S245(1)АП

С5

1

1408/R011(8)/S245(1)

С5

1

1413/R011(8)/S245(1)

С5

1

1415/R011(8)/S245(1)АП

С5

1

1416/R011(8)/S245(1)АП

С5

1

1418/R011(8)/S245(1)

С5

1

1419/R011(8)/S245(1)КА

С5

1

1423/R011(8)/S245(1)

С5

1

1426/R011(8)/S245(1)АП

С5

1

1428/R011(8)/S245(1)

С5

1

1429/R011(8)/S245(1)КА

С5

1

1500/K180(1)/S245(1)A для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1502/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1508/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1509/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1510/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1513/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1516/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1518/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1519/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1520/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1521/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1522/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1524/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1526/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1528/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1529/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1532/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1533/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1535/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1536/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1538/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1542/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1543/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1545/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1546/K180(1)/S245(1)АП для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1548/K180(1)/S245(1) для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1549/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1600/K180(1)/S245(1)А для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1607/K180(1)/S245(1)А для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1609/K180(1)/S245(1)КА для МБРР, ЄБРР, МФК

26

1

1811/R011(1)/S245(1)

С5

1

1819/R011(3)/S245(1)

С5

1

1890/R011(1,3)/S245(1)КА

С5

1

3012/R011(8)/S245(1)

С5

1

3013/R011(J)/S245(1)

С5

1

3015/R011(8,J)/S245(1)АП

С5

1

3016/R011(8,J)/S245(1)АП

С5

1

3018/R011(8,J)/S245(1)

С5

1

3040/R011(2)/S245(1)

С5

1

3041/R011(1)/S245(1)

С5

1

3042/R011(1)/S245(1)

С5

1

3043/R011(1)/S245(1)

С5

1

3044/R011(1)/S245(1)

С5

1

3049/R011(1)/S245(1)

С5

1

3112/R011(6)/S245(1)

С5

1

3113/R011(C)/S245(1)

С5

1

3115/R011(6,C)/S245(1)АП

С5

1

3116/R011(6,C)/S245(1)АП

С5

1

3118/R011(6,C)/S245(1)

С5

1

3119/R011(6,C)/S245(1)КА

С5

1

3140/R011(1)/S245(1)

С5

1

3141/R0U(1)/S245(1)

С5

1

3142/R011(1)/S245(1)

С5

1

3143/R011(1)/S245(1)

С5

1

3144/R011(1)/S245(1)

С5

1

3212/R011(4)/S245(1)

С5

1

3213/R01)(7)/S245(1)

С5

1

3216/R011(4,7)/S245(1)АП

С5

1

3218/R011(4,7)/S245(1)

С5

1

3219/R011(4,7)/S245(1)КА

С5

1

3540/R011(4)/S245(1)

С5

1

3541/R011(1,3)/S245(1)

С5

1

3548/R011(1,3,5,7,9)/S245(1)

С5

1

3599/R011(2)/R013(8)/S245(1)КА

С5

1

9000/R011(1)/S245(0)

С5

1

9001/R011(3)/S245(0)

С5

1

9002/R011(5)/S245(0)

С5

1

9003/R011(7)/S245(0)

С5

1

3690/R011(1,3,5,7)/S245(0)П

С5

1

9100/R011(1)/S245(0)

С5

1

3692/R011(1)/S245(0)П

С5

1

9200/R013(8,A)/S245(0)

С5

1

9201/R013(1)/S245(0)

С5

1

9202/R013(1)/S245(0)

С5

1

9204/R013(1)/S245(0)

С5

1

9206/R013(1)/S245(0)

С5

1

9207/R013(1)/S245(0)

С5

1

9208/R013(1)/S245(0)

С5

1

9300/R013(3)/S245(0)

С5

1

9350/R013(1)/S245(0)

С5

1

9351/R013(1)/S245(0)

С5

1

9352/R013(1)/S245(0)

С5

1

9353/R013(1)/S245(0)

С5

1

9354/R013(1)/S245(0)

С5

1

9356/R013(1)/S245(0)

С5

1

9357/R013(1)/S245(0)

С5

1

9358/R013(1)/S245(0)

С5

1

9359/R013(1)/S245(0)

С5

1

8

активи, які забезпечені гарантією Кабінету Міністрів України, наданою відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік, у порядку, передбаченому Бюджетним кодексом України (далі - державні гарантії) (облігації Державної іпотечної установи та боргові цінні папери підприємств, розміщення яких здійснюється під державні гарантії; кредити, надані органам державної влади та суб'єктам господарювання під державні гарантії, кредити, надані головним розпорядникам коштів державного бюджету та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів під державні гарантії, для здійснення капітальних видатків)

1403/R011(6,7)/S245(1)

С5

1

1404/R011(A)/S245(1)

С5

1

1405/R011(6,7,A)/S245(1)АП

С5

1

1406/R011(6,7,A)/S245(1)АП

С5

1

1408/R011(6,7,A)/S245(1)

С5

1

1413/R011(6,7)/S245(1)

С5

1

1414/R011(A)/S245(1)

С5

1

1415/R011(6,7,A)/S245(1)АП

С5

1

1416/R011(6,7,A)/S245(1)АП

С5

1

1418/R011(6,7,A)/S245(1)

С5

1

1419/R011(6,7,A)/S245(1)КА

С5

1

1423/R011(6,7)/S245(1)

С5

1

1424/R011(A)/S245(1)

С5

1

1426/R011(6,7,A)/S245(1)АП

С5

1

1428/R011(6,7,A)/S245(1)

С5

1

1429/R011(6,7,A)/S245(1)КА

С5

1

2043/R011(5)/S245(1)

С5

1

2045/R011(8)/S245(1)

С5

1

2046/R011(5,8)/S245(1)

С5

1

2048/R011(5,8)/S245(1)

С5

1

2049/R011(5,8)/S245(1)АП

С5

1

2063/R011(2)/S245(1)

С5

1

2066/R011(2)/S245(1)

С5

1

2068/R011(2)/S245(1)

С5

1

2069/R011(2)/S245(1)

С5

1

2083/R011(1)/S245(1)

С5

1

2086/R011(1)/S245(1)

С5

1

2088/R011(1)/S245(1)

С5

1

2089/R011(1)/S245(1)КА

С5

1

2103/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2106/R011(1,2)/S245(1)АП

С5

1

2108/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2109/R011(1,2)/S245(1)КА

С5

1

2113/R011(1)/S245(1)

С5

1

2116/R011(1)/S245(1)АП

С5

1

2118/R011(1)/S245(1)

С5

1

2119/R011(1)/S245(1)КА

С5

1

2123/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2126/R011(1,2)/S245(1)АП

С5

1

2128/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2129/R011(1,2)/S245(1)КА

С5

1

2133/R011(1)/S245(1)

С5

1

2136/R011(1)/S245(1)АП

С5

1

2138/R011(1)/S245(1)

С5

1

2139/R011(1)/S245(1)КА

С5

1

2140/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2141/R011(4)/S245(1)

С5

1

2142/R011(6,7)/S245(1)

С5

1

2143/R011(9)/S245(1)

С5

1

2146/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

1

2148/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)

С5

1

2149/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)КА

С5

1

2301/R011(1)/S245(1)

С5

1

2303/R011(3)/S245(1)

С5

1

2306/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2307/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2308/R011(1,3)/S245(1)

С5

1

2309/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2351/R011(1)/S245(1)

С5

1

2353/R011(3)/S245(1)

С5

1

2356/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2357/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2358/R011(1,3)/S245(1)

С5

1

2359/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

1

2360/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2361/R011(4,5)/S245(1)

С5

1

2362/R011(7,8)/S245(1)

С5

1

2363/R011(A,B)/S245(1)

С5

1

2366/R011(1,2,4,5,7,8,A,B)/S245(1)АП

С5

1

2367/R011(1,2,4,5,7,8,A,B)/S245(1)АП

С5

1

2368/R011(1,2,4,5,7,8,A,B)/S245(1)

С5

1

2369/R011(1,2,4,5,7,8,A,B)/S245(1)КА

С5

гр1

2370/R011(1)/S245(1)

С5

1

2371/R011(3)/S245(1)

С5

1

2372/R011(5)/S245(1)

С5

1

2373/R011(7)/S245(1)

С5

1

2376/R011(1,3,5,7)/S245(1)АП

С5

1

2377/R011(1,3,5,7)/S245(1)АП

С5

1

2378/R011(1,3,5,7)/S245(1)АП

С5

1

2379/R011(1,3,5,7)/S245(1)КА

С5

1

2380/R011(1,2)/S245(1)

С5

1

2381/R011(4)/S245(1)

С5

1

2382/R011(6,7)/S245(1)

С5

1

2383/R011(9)/S245(1)

С5

1

2386/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

1

2387/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

1

2388/R011(1,2,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

1

2390/R011(1)/S245(1)

С5

1

2395/R011(8)/S245(1)

С5

1

2396/R011(1,8)/S245(1)

С5

1

2397/R011(1,8)/S245(1)

С5

1

2398/R011(1,8)/S245(1)

С5

1

3013/R011(A,K)/S245(1)

С5

1

3014/R011(N)/S245(1)

С5

1

3015/R011(A,K,N)/S245(1)АП

С5

1

3016/R011(A,K,N)/S245(1)АП

С5

1

3018/R011(A,K,N)/S245(1)

С5

1

3113/R011(A,D)/S245(1)

С5

1

3114/R011(K)/S245(1)

С5

1

3115/R011(A,D,K)/S245(1)АП

С5

1

3116/R011(A,D,K)/S245(1)АП

С5

1

3118/R011(A,D,K)/S245(1)

С5

1

3119/R011(A,D,K)/S245(1)КА

С5

1

3213/R011(5,8)/S245(1)

С5

1

3214/R011(B)/S245(1)

С5

1

3216/R011(5,8,B)/S245(1)АП

С5

1

3218/R011(5,8,B)/S245(1)

С5

1

3219/R011(5,8,B)/S245(1)КА

С5

1

9

зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам та за якими банк не бере на себе ризик

9129/R011(4)/R013(9)/S245(0)

С5

1

10

валюта та банківські метали до отримання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування

9203/S245(0)

С5

1

11

II група активів зі ступенем ризику 10 відсотків

12

кредити, що надані органам державної влади

2103/R011(3)/S245(1)

С5

2

2106/R011(3)/S245(1)АП

С5

2

2108/R011(3)/S245(1)

С5

2

2109/R011(3)/S245(1)КА

С5

2

2123/R011(3)/S245(1)

С5

2

2126/R011(3)/S245(1)АП

С5

2

2128/R011(3)/S245(1)

С5

2

2129/R011(3)/S245(1)КА

С5

2

2140/R011(3)/S245(1)

С5

2

2142/R011(8)/S245(1)

С5

2

2146/R011(3,8)/S245(1)АП

С5

2

2148/R011(3,8)/S245(1)

С5

2

2149/R011(3,8)/S245(1)КА

С5

2

2360/R011(3)/S245(1)

С5

2

2361/R011(6)/S245(1)

С5

2

2362/R011(9)/S245(1)

С5

2

2363/R011(C)/S245(1)

С5

2

2366/R011(3,6,9,C)/S245(1)АП

С5

2

2367/R011(3,6,9,C)/S245(1)АП

С5

2

2368/R011(3,6,9,C)/S245(1)

С5

2

2369/R011(3,6,9,C)/S245(1)КА

С5

2

2380/R011(3)/S245(1)

С5

2

2382/R011(8)/S245(1)

С5

2

2386/R011(3,8)/S245(1)АП

С5

2

2387/R011(3,8)/S245(1)АП

С5

2

2388/R011(3,8)/S245(1)АП

С5

2

13

III група активів зі ступенем ризику 20 відсотків

14

боргові цінні папери органів місцевого самоврядування

1402/R011(5)/S245(1)

С5

3

1405/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

1406/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

1408/R011(5)/S245(1)

С5

3

1412/R011(5)/S245(1)

С5

3

1415/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

1416/R011(5)АП

С5

3

1418/R011(5)/S245(1)

С5

3

1419/R011(5)/S245(1)КА

С5

3

1422/R011(5)/S245(1)

С5

3

1426/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

1428/R011(5)/S245(1)

С5

3

1429/R011(5)/S245(1)КА

С5

3

3011/R011(5)/S245(1)

С5

3

3015/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

3016/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

3018/R011(5)/S245(1)

С5

3

3111/R011(5)/S245(1)

С5

3

3115/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

3116/R011(5)/S245(1)АП

С5

3

3118/R011(5)/S245(1)

С5

3

3119/R011(5)/S245(1)КА

С5

3

3211/S245(1)

С5

3

3216/R011(2)/S245(1)АП

С5

3

3218/R011(2)/S245(1)

С5

3

3219/R011(2)/S245(1)КА

С5

3

15

кошти до запитання, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас

1500/K180(1)/S245(1)A (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1508/R011(1)/K180(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1509/R011(1)/K180(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

16

депозити овернайт та інші короткострокові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас

1502/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1508/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1509/R011(6)/K180(1)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1510/K180(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1513/K180(1)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1516/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1518/K180(1)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1519/K180(1)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

17

кредити овердрафт, овернайт та інші короткострокові кредити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас

1521/K180(1)/R011(2)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1522/K180(1)/R011(3,4)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1524/K180(1)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

26

3

1526/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1528/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1529/K180(1)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1532/K180(1)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1)

26

3

1533/K180(1)/R011(3)/S181(1)/S245(1)

26

3

1535/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1536/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1538/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1542/K180(1)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1543/K180(1)/R011(3)/S 181(1)/S245(1)

26

3

1545/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1546/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1548/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)

26

3

1549/K180(1)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)КА

26

3

1600/K180(1)/S245(1)А (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1607/K180(1)/S245(1)А (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

1609/K180(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

3

18

боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими установами та нефінансовими підприємствами, що рефінансуються Національним банком України

1403/R011(9)/S245(1)

С5

3

1404/R011(B)/S245(1)

С5

3

1405/R011(9,B)/S245(1)АП

С5

3

1406/R011(9,B)/S245(1)АП

С5

3

1408/R011(9,B)/S245(1)

С5

3

1413/R011(9)/S245(1)

С5

3

1414/R011(B)/S245(1)

С5

3

1415/R011(9,B)/S245(1)АП

С5

3

1416/R011(9,B)/S245(1)АП

С5

3

1418/R011(9,B)/S245(1)

С5

3

1419/R011(9,B)/S245(1)КА

С5

3

1423/R011(9)/S245(1)

С5

3

1424/R011(B)/S245(1)

С5

3

1426/R011(9,B)/S245(1)АП

С5

3

1428/R011(9,B)/S245(J)

С5

3

1429/R011(9,B)/S245(1)КА

С5

3

19

валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банком-контрагентом, який має офіційний кредитний рейтинг, не нижчий, ніж інвестиційний клас

3540/R011(2)/R013(1)/S245(1)А

С5

3

3599/R011(2)/R013(6)/S245(1)КА

С5

3

9200/R013(4)/S245(0)

С5

3

20

IV група активів зі ступенем ризику 35 відсотків

21

іпотечні кредити, що надані фізичним особам та включаються до складу іпотечного покриття, яке відповідає вимогам законодавства України, за іпотечними облігаціями, емітованими фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам, за умови наявності документального підтвердження спроможності позичальника погашати борг грошовими коштами, джерела походження яких не пов'язані із заставою, уключаючи нараховані доходи за такими кредитами, строк сплати яких згідно з договором не минув

2233/R011(2)/S245(1)

С5

6

2236/R011(2)/S245(1)

С5

6

2238/R011(2)/S245(1)

С5

6

2239/R011(2)/S245(1)

С5

6

2243/R011(5)/S245(1)

С5

6

2246/R011(5)/S245(1)АП

С5

6

2248/R011(5)/S245(1)АП

С5

6

2249/R011(5)/S245(1)АП

С5

6

2431/R011(2)/S245(1)

С5

6

2433/R011(5)/S245(1)

С5

6

2436/R011(2,5)/S245(1)АП

С5

6

2437/R011(2,5)/S245(1)АП

С5

6

2438/R011(2,5)/S245(1)

С5

6

2439/R011(2,5)/S245(1)АП

С5

6

2453/R011(5)/S245(1)

С5

6

2456/R011(5)/S245(1)АП

С5

6

2457/R011(5)/S245(1)АП

С5

6

2458/R011(5)/S245(1)

С5

6

22

V група активів зі ступенем ризику 50 відсотків

23

кошти до запитання в інших банках, що не належать до інвестиційного класу

1500/K180(2)/S245(1)A

26

4

1508/K180(2)/R011(1)/S245(1)АП

26

4

1509/K180(2)/R011(1)/S245(1)КА

26

4

24

депозити овернайт, які розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу

1510/K180(2)/S245(1)

26

4

1516/K180(2)/R011(1)/S245(1)АП

26

4

1518/K180(2)/R011(1)/S245(1)АП

26

4

1519/K180(2)/R011(1)/S245(1)КА

26

4

25

кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2113/R011(2)/S245(1)

С5

4

2116/R011(2)/S245(1)АП

С5

4

2118/R011(2)/S245(1)

С5

4

2119/R011(2)/S245(1)КА

С5

4

2133/R011(2)/S245(1)

С5

4

2136/R011(2)/S245(1)АП

С5

4

2138/R011(2)/S245(1)

С5

4

2139/R011(1)/S245(1)КА

С5

4

2141/R011(5)/S245(1)

С5

4

2143/R011(A)/S245(1)

С5

4

2146/R011(5,A)/S245(1)АП

С5

4

2148/R011(5,A)/S245(1)

С5

4

2149/R011(5,A)/S245(1)КА

С5

4

2370/R011(2)/S245(1)

С5

4

2371/R011(4)/S245(1)

С5

4

2372/R011(6)/S245(1)

С5

4

2373/R011(8)/S245(1)

С5

4

2376/R011(2,4,6,8)/S245(1)АП

С5

4

2377/R011(2,4,6,8)/S245(1)

С5

4

2378/R011(2,4,6,8)/S245(1)АП

С5

4

2379/R011(2,4,6,8)/S245(1)КА

С5

4

2381/R011(5)/S245(1)

С5

4

2383/R011(A)/S245(1)

С5

4

2386/R011(5,A)/S245(1)АП

С5

4

2387/R011(5,A)/S245(1)АП

С5

4

2388/R011(5,A)/S245(1)АП

С5

4

26

гарантійні депозити в інших банках (покриті)

1502/K180(1,2)/R011(4)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

4

1508/K180(1,2)/R011(4)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

4

1509/K180(1,2)/R011(4)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

4

27

зобов'язання з кредитування, які надані банкам

9100/R011(2)/S245(0)

С5

4

3692/R011(2)/S245(0)

С5

4

28

валюта та банківські метали до отримання за форвардними та ф'ючерсними контрактами

9201/R013(2)/S245(0)

С5

4

9202/R013(2)/S245(0)

С5

4

9206/R013(2)/S245(0)

С5

4

9207/R013(2)/S245(0)

С5

4

9208/R013(2)/S245(0)

С5

4

29

активи до одержання

9350/R013(2)/S245(0)

С5

4

9351/R013(2)/S245(0)

С5

4

9352/R013(2)/S245(0)

С5

4

9353/R013(2)/S245(0)

С5

4

9354/R013(2)/S245(0)

С5

4

9356/R013(2)/S245(0)

С5

4

9357/R013(2)/S245(0)

С5

4

9358/R013(2)/S245(0)

С5

4

9359/R013(2)/S245(0)

С5

4

30

валюта та банківські метали до отримання за операціями спот з банком-контрагентом, що не належить до інвестиційного класу

3540/R011(2)/R013(2)/S245(1)A

С5

4

3599/R011(2)/R013(7)/S245(1)КА

С5

4

9200/R013(5,6)/S245(0)

С5

4

31

кредити овернайт, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу

1521/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)

26

4

1526/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)АП

26

4

1528/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)

26

4

1529/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)

26

4

32

валюта та банківські метали до отримання за іншими опціонними контрактами

9204/R013(2)/S245(0)

С5

4

33

іпотечні кредити, що надані фізичним особам у національній валюті та повністю забезпечені заставою нерухомого майна житлового призначення, яке належить позичальнику на праві власності та є вільним від будь-яких обмежень речових прав на нерухоме майно

2233/R011(1)/S245(1)

С5

4

2236/R011(1)/S245(1)

С5

4

2238/R011(1)/S245(1)

С5

4

2239/R011(1)/S245(1)

С5

4

2243/R011(4)/S245(1)

С5

4

2246/R011(4)/S245(1)АП

С5

4

2248/R011(4)/S245(1)АП

С5

4

2249/R011(4)/S245(1)АП

С5

4

2431/R011(1)/S245(1)

С5

4

2433/R011(4)/S245(1)

С5

4

2436/R011(1,4)/S245(1)АП

С5

4

2437/R011(1,4)/S245(1)АП

С5

4

2438/R011(1,4)/S245(1)

С5

4

2439/R011(1,4)/S245(1)АП

С5

4

2453/R011(4)/S245(1)

С5

4

2456/R011(4)/S245(1)АП

С5

4

2457/R011(4)/S245(1)АП

С5

4

2458/R011(4)/S245(1)

С5

4

34

іпотечні облігації, емітовані фінансовою установою, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належить державі та/або державним банкам

3013/R011(B,F)/S245(1)

С5

4

3015/R011(B,F)/S245(1)АП

С5

4

3016/R011(B,F)/S245(1)АП

С5

4

3018/R011(B,F)/S245(1)

С5

4

3113/R011(B,F)/S245(1)

С5

4

3115/R011(B,F)/S245(1)АП

С5

4

3116/R011(B,F)/S245(1)АП

С5

4

3118/R011(B,F)/S245(1)

С5

4

3119/R011(B,F)/S245(1)КА

С5

4

3213/R011(6,A)/S245(1)

С5

4

3216/R011(6,A)/S245(1)АП

С5

4

3218/R011(6,A)/S245(1)

С5

4

3219/R011(6,A)/S245(1)КА

С5

4

35

VI група активів із ступенем ризику 100 відсотків

36

короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, що не належать до інвестиційного класу

1502/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

26

5

1508/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1509/K180(2)/R011(6)/S245(1)КА

26

5

1513/K180(2)/S181(1)/S245(1)

26

5

1516/K180(2)/R011(2)/S 181(1)/S245(1)АП

26

5

1518/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1519/K180(2)/R011(2)/S181(1)/S245(1)КА

26

5

37

довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1513/K180(1,2)/S181(2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1516/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1518/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1519/K180(1,2)/R011(2)/S181(2)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

38

гарантійні депозити в інших банках (непокриті)

1502/K180(1,2)/R011(3)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1508/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1509/K180(1,2)/R011(3)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

39

кредити овердрафт, кошти за операціями репо та інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам, що не належать до інвестиційного класу

1522/K180(2)/R011(3,4)/S181(1)/S245(1)

26

5

1524/K180(2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

26

5

1526/K180(2)/R011(3,4,6)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1528/K180(2)/R011(3,4,6)/S181(1)/S245(1)

26

5

1529/K180(2)/R011(2,3,4,6)/S181(1)/S245(1)КА

26

5

1532/K180(2)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1)

26

5

1533/K180(2)/R011(3)/S181(1)/S245(1)

26

5

1535/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1536/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1538/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1542/K180(2)/R011(1,2)/S181(1)/S245(1)

26

5

1543/K180(2)/R011(3)/S181(1)/S245(1)

26

5

1545/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1546/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)АП

26

5

1548/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)

26

5

1549/K180(2)/R011(1,2,3)/S181(1)/S245(1)КА

26

5

1600/K180(2)/S245(1)А

26

5

1607/K180(2)/S245(1)А

26

5

1609/K180(2)/S245(1)КА

26

5

40

довгострокові кредити, що надані іншим банкам

1524/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)

26

5

1526/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)АП

26

5

1528/K180(1,2)/R011(6)/S181(1)/S245(1)

26

5

1529/K180(1,2)/R011(6)/S181(2)/S245(1)КА

26

5

1533/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)

26

5

1535/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП

26

5

1536/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП

26

5

1538/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)

26

5

1543/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)

26

5

1545/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП

26

5

1546/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)АП

26

5

1548/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)

26

5

1549/K180(1,2)/R011(3)/S181(2)/S245(1)КА

26

5

1520/K180(1,2)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

41

фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

1526/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)АП (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1528/K180(1,2)/R011(1)/S245(1) (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

1529/K180(1,2)/R011(1)/S245(1)КА (крім МБРР, ЄБРР, МФК)

26

5

42

кредити, що надані СГД

2010/S245(1)

С5

5

2016/S245(1)АП

С5

5

2018/S245(1)

С5

5

2019/S245(1)КА

С5

5

2020/S245(1)

С5

5

2026/S245(1)АП

С5

5

2028/S245(1)

С5

5

2029/S245(1)КА

С5

5

2030/S245(1)

С5

5

2036/S245(1)АП

С5

5

2038/S245(1)

С5

5

2039/S245(1)КА

С5

5

2040/S245(1)

С5

5

2041/S245(1)

С5

5

2042/S245(1)

С5

5

2043/R011(6)/S245(1)

С5

5

2044/S245(1)

С5

5

2045/R011(9)/S245(1)

С5

5

2046/R011(1,2,3,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

5

2048/R011(1,2,3,4,6,7,9)/S245(1)

С5

5

2049/R011(1,2,3,4,6,7,9)/S245(1)АП

С5

5

2060/S245(1)

С5

5

2063/R011(3)/S245(1)

С5

5

2066/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

5

2068/R011(1,3)/S245(1)

С5

5

2069/R011(1,3)/S245(1)КА

С5

5

2071/S245(1)

С5

5

2076/S245(1)АП

С5

5

2078/S245(1)

С5

5

2079/S245(1)КА

С5

5

2083/R011(2)/S245(1)

С5

5

2086/R011(2)/S245(1)АП

С5

5

2088/R011(2)/S245(1)

С5

5

2089/R011(2)/S245(1)КА

С5

5

2301/R011(2)/S245(1)

С5

5

2303/R011(4)/S245(1)

С5

5

2306/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2307/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2308/R011(2,4)/S245(1)

С5

5

2309/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2310/S245(1)

С5

5

2311/S245(1)

С5

5

2316/S245(1)АП

С5

5

2317/S245(1)АП

С5

5

2318/S245(1)

С5

5

2319/S245(1)АП

С5

5

2320/S245(1)

С5

5

2321/S245(1)

С5

5

2326/S245(1)АП

С5

5

2327/S245(1)АП

С5

5

2328/S245(1)

С5

5

2329/S245(1)АП

С5

5

2330/S245(1)

С5

5

2331/S245(1)

С5

5

2336/S245(1)АП

С5

5

2337/S245(1)АП

С5

5

2338/S245(1)

С5

5

2339/S245(1)АП

С5

5

2340/S245(1)

С5

5

2341/S245(1)

С5

5

2346/S245(1)АП

С5

5

2347/S245(1)АП

С5

5

2348/S245(1)

С5

5

2349/S245(1)АП

С5

5

2351/R011(2)/S245(1)

С5

5

2353/R011(4)/S245(1)

С5

5

2356/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2357/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2358/R011(2,4)/S245(1)

С5

5

2359/R011(2,4)/S245(1)АП

С5

5

2390/R011(2)/S245(1)

С5

5

2391/S245(1)

С5

5

2392/S245(1)

С5

5

2393/S245(1)

С5

5

2394/S245(1)

С5

5

2395/R011(9)/S245(1)

С5

5

2396/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)

С5

5

2397/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)

С5

5

2398/R011(2,3,4,5,6,7,9)/S245(1)

С5

5

2600A/S245(1)

С5

5

2605A/S245(1)

С5

5

2607/S245(1)

С5

5

2609/S245(1)КА

С5

5

2655A/S245(1)

С5

5

2657/S245(1)

С5

5

2659/S245(1)КА

С5

5

3560/R011(1,3)/S245(1)

С5

5

3566/R011(1,3)/S245(1)АП

С5

5

3568/R011(1,3)/S245(1)

С5

5

3569/R011(1,3)/S245(1)КА

С5

5

43

дебіторська заборгованість за операціями з банками та за операціями з клієнтами банків

1811/R011(2)/S245(1)

С5

5

1819/R011(4)/S245(1)

С5

5

1890/R011(2,4)/S245(1)КА

С5

5

2800/R011(1)/S245(1)

С5

5

2801/S245(1)

С5

5

2805/S245(1)

С5

5

2806/S245(1)

С5

5

2809/S245(1)

С5

5

2890/R011(1,3,4,5,6)/S245(1)КА

С5

5

3510/S245(1)

С5

5

3511/S245(1)

С5

5

3519/S245(1)

С5

5

3590/S245(1)КА

С5

5

3520/S245(1)

С5

5

3521/S245(1)

С5

5

3522/S245(1)

С5

5

3540/R011(3)/S245(1)

С5

5

3541/R011(2,4)/S245(1)

С5

5

3542/S245(1)

С5

5

3548/R011(2,4,6,8,A)/S245(1)

С5

5

3550/S245(1)

С5

5

3551/S245(1)

С5

5

3552/S245(1)

С5

5

3559/S245(1)

С5

5

3599/R011(2)/R013(9)/S245(1)КА

С5

5

3570/S245(1)

С5

5

3578/S245(1)

С5

5

3599/R011(1)/S245(1)КА

С5

5

44

транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат

2920/S245(0)A

С5

5

45

кредити, які надані фізичним особам

2203/S245(1)

С5

5

2206/S245(1)АП

С5

5

2208/S245(1)

С5

5

2209/S245(1)КА

С5

5

2211/S245(1)

С5

5

2216/S245(1)АП

С5

5

2218/S245(1)

С5

5

2219/S245(1)КА

С5

5

2220/S245(1)

С5

5

2226/S245(1)АП

С5

5

2228/S245(1)

С5

5

2229/S245(1)КА

С5

5

2233/R011(3)/S245(1)

С5

5

2236/R011(3)/S245(1)АП

С5

5

2238/R011(3)/S245(1)

С5

5

2239/R011(3)/S245(1)КА

С5

5

2240/S245(1)

С5

5

2241/S245(1)

С5

5

2242/S245(1)

С5

5

2243/R011(6)/S245(1)

С5

5

2246/R011(1,2,3,6)/S245(1)АП

С5

5

2248/R011(1,2,3,6)/S245(1)

С5

5

2249/R011(1,2,3,6)/S245(1)АП

С5

5

2401/S245(1)

С5

5

2403/S245(1)

С5

5

2406/S245(1)АП

С5

5

2407/S245(1)АП

С5

5

2408/S245(1)

С5

5

2409/S245(1)АП

С5

5

2410/S245(1)

С5

5

2411/S245(1)

С5

5

2416/S245(1)АП

С5

5

2417/S245(1)АП

С5

5

2418/S245(1)

С5

5

2419/S245(1)АП

С5

5

2420/S245(1)

С5

5

2421/S245(1)

С5

5

2426/S245(1)АП

С5

5

2427/S245(1)АП

С5

5

2428/S245(1)

С5

5

2429/S245(1)АП

С5

5

2431/R011(3)/S245(1)

С5

5

2433/R011(6)/S245(1)

С5

5

2436/R011(3,6)/S245(1)АП

С5

5

2437/R011(3,6)/S245(1)АП

С5

5

2438/R011(3,6)/S245(1)

С5

5

2439/R011(3,6)/S245(1)АП

С5

5

2450/S245(1)

С5

5

2451/S245(1)

С5

5

2452/S245(1)

С5

5

2453/R011(6)/S245(1)

С5

5

2456/R011(1,2,3,6)/S245(1)АП

С5

5

2457/R011(1,2,3,6)/S245(1)АП

С5

5

2458/R011(1,2,3,6)/S245(1)

С5

5

2620A/S245(1)

С5

5

2625A/S245(1)

С5

5

2627/S245(1)

С5

5

2629/S245(1)КА

С5

5

46

акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

3003/R011(6)/S245(1)

С5

5

3005/R011(B)/S245(1)

С5

5

3007/R011(6,B)/S245(1)АП

С5

5

3008/R011(6,B)/S245(1)

С5

5

3103/R011(2,5)/S245(1)

С5

5

3105/R011(6,9)/S245(1)

С5

5

3107/R011(2,5,6,9)/S245(1)АП

С5

5

3108/R011(2,5,6,9)/S245(1)

С5

5

47

боргові цінні папери, випущені банками, небанківськими фінансовими установами та нефінансовими підприємствами

3012/R011(9)/S245(1)

С5

5

3013/R011(E)/S245(1)

С5

5

3014/R011(O)/S245(1)

С5

5

3015/R011(9,E,O)/S245(1)АП

С5

5

3016/R011(9,E,O)/S245(1)АП

С5

5

3018/R011(9,E,O)/S245(1)

С5

5

3112/R011(7)/S245(1)

С5

5

3113/R011(E)/S245(1)

С5

5

3114/R011(L)/S245(1)

С5

5

3115/R011(7,E,L)/S245(1)АП

С5

5

3116/R011(7,E,L)/S245(1)АП

С5

5

3118/R011(7,E,L)/S245(1)

С5

5

3119/R011(7,E,L)/S245(1)КА

С5

5

3212/R011(3)/S245(1)

С5

5

3213/R011(9)/S245(1)

С5

5

3214/R011(C)/S245(1)

С5

5

3216/R011(3,9,C)/S245(1)АП

С5

5

3218/R011(3,9,C)/S245(1)

С5

5

3219/R011(3,9,C)/S245(1)КА

С5

5

48

запаси матеріальних цінностей

3400/S245(0)

С5

5

3402/S245(0)

С5

5

3403/S245(0)

С5

5

3407/S245(0)

С5

5

3408/S245(0)

С5

5

3409/S245(0)

С5

5

49

основні засоби

4400/S245(0)

С5

5

4409/S245(0)

С5

5

50

інші активи банку

2924/S245(1)A

С5

5

3040/R011(4)/S245(1)

С5

5

3041/R011(2)/S2451)

С5

5

3042/R011(2)/S245(1)

С5

5

3043/R011(2)/S245(1)

С5

5

3044/R011(2)/S245(1)

С5

5

3140/R011(2)/S245(1)

С5

5

3141/R011(2)/S245(1)

С5

5

3142/R011(2)/S245(1)

С5

5

3143/R011(2)/S245(1)

С5

5

3144/R011(2)/S245(1)

С5

5

3500/S245(0)

С5

5

3705/S245(1)А

С5

5

3710/S245(1)

С5

5

3739/S245(1)А

С5

5

4410/S245(0)

С5

5

4419/S245(0)КА

С5

5

4430/S245(0)

С5

5

4431/S245(0)

С5

5

4530/S245(0)

С5

5

4500/S245(0)

С5

5

4509/S245(0)КА

С5

5

51

зобов'язання за всіма видами гарантій (акцептами, авалями)

9000/R011(2)/S245(0)

С5

5

9001/R011(4)/S245(0)

С5

5

9002/R011(6)/S245(0)

С5

5

9003/R011(8)/S245(0)

С5

5

3690/R011(2,4,6,8)/S245(0)П

С5

5

52

непокриті акредитиви

9122/R011(3)/S245(0)

С5

5

3692/R011(3)/S245(0)П

С5

5

53

цінні папери до отримання за операціями андерайтингу

9300/R013(1,2)/S245(0)

С5

5

54

інші зобов'язання, що надані клієнтам

9129/R011(4)/R013(1)/S245(0)

С5

5

3692/R011(4)/R013(1)/S245(0)П

С5

5

55

заборгованість за активами, у тому числі за нарахованими доходами за ними, строк сплати якої згідно з договором минув

балансові рахунки, що зазначені в рядках 4 - 50, включаються до рядка 55 із значенням "2" параметра аналітичного обліку S245

26, С5

5

У рядках 4 - 50 цієї таблиці відображаються активи, строк погашення яких згідно з договором не минув.

 

Додаток 2
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 41 розділу VI)

Порядок розрахунку показників А, Ал

(1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 - 1090КА) + (1101 + 1102 + 1107 - 1190КА) + 1200 + 1207/R013(1) + 1211 + 1212 ± 1216АП + 1400/R011(C,D) + 1401/R011(E) + 1402 + 1403 + 1404 ± 1405/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E)АП ± 1406/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E)АП + (1410/R011(D) + 1411/R011(E) + 1412 + 1413 + 1414 ± 1415/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)АП ± 1416/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)АП - 1419/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)/R013(4)КА) + (1420/R011(D) + 1421/R011(E) + 1422 + 1423 + 1424 ± 1426/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)АП - 1429/R011(4,5,6,7,8,9,A,B,D,E)/R013(4)КА) + 1430/R011(1) ± 1435/R011(1)АП ± 1436/R011(1)АП + 1440/R011(1) ± 1446/R011(1)АП + 1450/R011(1) ± 1455/R011(1)АП ± 1456/R011(1)АП) + (1520 ± 1526/R011(1)АП - 1529/R011(1)/R013(4)КА) + (2010/R011(2) ± 2016/R011(2)АП - 2019/R011(2)/R013(4)КА) + (2020 ± 2026 АП - 2029/R013(4)КА) + (2030 ± 2036АП - 2039/R013(4)КА) + (2040/R011(2) A + 2041 + 2042 + 2043 + 2044 + 2045 ± 2046/R011(2,3,4,5,6,7,8,9)АП - 2049/R011(2,3,4,5,6,7,8,9)/R013(4)АП) + (2060 + 2063 ± 2066АП - 2069/R013(4)КА) + (2071 ± 2076АП - 2079/R013(4)КА) + (2083 ± 2086АП - 2089/R013(4)КА) + (2103 ± 2106АП - 2109/R013(4)КА) + (2113 ± 2116АП - 2119/R013(4)КА) + (2123 ± 2126АП - 2129/R013(4)КА) + (2133 ± 2136АП - 2139/R013(4)КА) + (2140 + 2141 + 2142 + 2143 ± 2146АП ± 2149/R013(4)АП) + 2203 ± 2206АП - 2209/R013(4)КА) + (2211 ± 2216АП - 2219/R013(4)КА) + (2220 ± 2226АП - 2229/R013(4)КА) + (2233 ± 2236АП - 2239/R013(4)КА) + (2240 + 2241 + 2242 + 2243 ± 2246 АП ± 2249/R013(4)АП) + (2301 + 2303 ± 2306 АП ± 2307АП ± 2309/R013(4)АП) + (2310/R011(2) + 2311/R011(4) ± 2316/R011(2,4) АП ± 2317/R011(2,4)АП ± 2319/R011(2,4)/R013(4)АП) + (2320 + 2321 ± 2326АП ± 2327АП ± 2329/R013(4)АП) + (2330 + 2331 ± 2336АП ± 2337АП ± 2339/R013(4)АП) + (2340 + 2341 ± 2346АП ± 2347АП ± 2349/R013(4)АП) + (2351 + 2353 ± 2356 АП ± 2357АП ± 2359/R013(4)АП) + (2360 + 2361 + 2362 + 2363 ± 2366АП + 2367АП ± 2369/R013(4)АП) + (2370 + 2371 + 2372 + 2373 ± 2376АП ± 2377АП ± 2379/R013(4)АП) + (2380 + 2381 + 2382 + 2383 ± 2386АП ± 2387АП) + (2390 + 2391/R011(4) + 2392 + 2393 + 2394 + 2395 ± 2396/R011(1,2,4,5,6,7,8,9)АП + 2397/R011(1,2,4,5,6,7,8,9)АП) + (2401 + 2403 ± 2406АП ± 2407АП ± 2409/R013(4)АП) + (2410 + 2411 ± 2416АП ± 2417АП ± 2419/R013(4)АП) + (2420 + 2421 ± 2426АП ± 2427АП ± 2429/R013(4)АП) + (2431 + 2433 ± 2436АП ± 2437АП ± 2439/R013(4)АП) + (2450 + 2451 + 2452 + 2453 ± 2456АП ± 2457АП) + (2600А + 2605А - 2609/R013(4)КА) + (2620A + 2625A - 2629/R013(4)КА) + (2650A + 2655A - 2659/R013(4)КА) + активне сальдо (2920A - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015АП ± 3016 АП) + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115АП ± 3116АП - 3119/R013(4)КА) + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 ± 3216АП - 3219/R013(4)КА) + активне сальдо (3739А - 3739П) + 3412 + 3413 + 3415 + 3422 + 3423 + 3425 + 3560 ± 3566АП - 3569КА + активне сальдо [(1500A + 1502 - 1509/R013(4)КА + 1510 + 1513 ± 1516АП - 1519/R013(4)КА + 1521 + 1522/R011(4) + 1524 ± 1526/R011(2,4,5,6)АП - 1529/R011(2,4,5,6)/R013(4) КА + 1532/R011(2) + 1533 ± 1535/R011(2,3,4)АП ± 1536/R011(2,3,4)АП + 1542/R011(2) + 1543 ± 1545/R011(2,3,4)АП ± 1546/R011(2,3,4)АП - 1549/R011(2,3,4)/R013(4)КА + 1600А - 1609/R013(4)КА) - (1500П + 1600П + 1602/R01K5) + 1610 + 1613 - 1616АП + 1621 + 1622 + 1623 - 1626АП)] + 9500/R013(3).

 

Додаток 3
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 41 розділу VI)

Порядок розрахунку показників Зп, З1

1300 + 1310 + 1311 + 1312 ± 1316АП + 1321 + 1322 + 1323 + 1324 - 1326АП + 1334 - 1336КП + 1610/S240(Z) + 1613/S240(Z) + 1621/S240(Z) + 1622/S240(Z) + 1623/S240(Z) + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2550 + 2551 + 2552 - 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602/R013(9) + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2610 + 2611 ± 2616АП + 2620П + 2622/R013(9) + 2625П + 2630 ± 2636АП + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2654 + 2655П ± 2656АП + 2701 ± 2706АП + 2904 + пасивне сальдо (2920П - 2920A) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3303 + 3305 ± 3306АП + 3310 + 3313 + 3314 ± 3315АП ± 3316АП + 3320 ± 3326АП + 3330 ± 3336АП + 3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3354 + 3370 ± 3376АП + 3380 ± 3385 АП ± 3386 АП + 3610 + 3611 + 3660 + 3661 ± 3666АП + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) + активне сальдо [(9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9122) - (1602/R011(4) + 2602/R013(1) + 2622/R013(1))] + 9100 + 9129/R013(1) + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + 9358 + 9359 + пасивне сальдо [(1500П + 1600П + 1602/R011(5) + 1610 + 1613 - 1616АП + 1621 + 1622 + 1623 - 1626АП) - (1500 А + 1502 - 1509/R013(4)КА + 1510 + 1513 ± 1516АП - 1519/R013(4)КА + 1521 + 1522/R011(4) + 1524 ± 1526/R011(2,4,5,6)АП - 1529/R011(2,4,5,6)/R013(4) КА + 1532/R011(2) + 1533 ± 1535/R011(2,3,4)АП ± 1536/R011(2,3,4)АП + 1542/R011(2) + 1543 ± 1545/R011(2,3,4)АП ± 1546/R011(2,3,4)АП - 1549/R011(2,3,4)/R013(4)КА + 1600 A - 1609/R013(4)КА)].

 

Додаток 4
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 49 розділу VII)

Рахунки для визначення показників Зс/Зв/Зін

N з/п

Рахунки з урахуванням складових R011, R013 параметра аналітичного обліку R110 та параметра аналітичного обліку S245

1

2

1

1502/R011(2,3,6)A

2

1508/R011(2,3,6)/R013(2)АП

3

1509/R011(2,3,6)/R013(2,4)КА

4

1510А

5

1513А

6

1518R013(2)АП

7

1519/R013(2,4)КА

8

1520А

9

1521А

10

1522А

11

1524А

12

1528/R013(2)А

13

1529/R013(2,4)КА

14

1532А

15

1533А

16

1535АП

17

1538/R013(2)А

18

1542А

19

1543А

20

1545АП

21

1548/R013(2)А

22

1549/R013(2,4)КА

23

1600А

24

1607/R013(2)А

25

1609/R013(2,4)КА

26

1811А

27

1819А

28

1890КА

29

2010А

30

2018/R013(2)А

31

2019/R013(2,4)КА

32

2020А

33

2028/R013(2)А

34

2029/R013(2,4)КА

35

2030А

36

2038/R013(2)А

37

2039/R013(2,4)КА

38

2040А

39

2041А

40

2042А

41

2043А

42

2044А

43

2045А

44

2048/R013(2)А

45

2049/R013(2,4)АП

46

2060А

47

2063А

48

2068/R013(2)А

49

2069/R013(2,4)КА

50

2071А

51

2078/R013(2)А

52

2079/R013(2,4)КА

53

2083А

54

2088/R013(2)А

55

2089/R013(2,4)КА

56

2103А

57

2108/R013(2)А

58

2109/R013(2,4)КА

59

2113А

60

2118/R013(2)А

61

2119/R013(2,4)КА

62

2123А

63

2128/R013(2)А

64

2129/R013(2,4)КА

65

2133А

66

2138/R013(2)А

67

2139/R013(2,4)КА

68

2140А

69

2141А

70

2142А

71

2143А

72

2148/R013(2)А

73

2149/R013(2,4)АП

74

2203А

75

2208/R013(2)А

76

2209/R013(2,4)КА

77

2211А

78

2218/R013(2)А

79

2219/R013(2,4)КА

80

2220А

81

2228/R013(2)А

82

2229/R013(2,4)КА

83

2233А

84

2238/R013(2)А

85

2239/R013(2,4)КА

86

2240А

87

2241А

88

2242А

89

2243А

90

2248/R013(2)А

91

2249/R013(2,4)АП

92

2301А

93

2303А

94

2307АП

95

2308/R013(2)А

96

2309/R013(2,4)АП

97

2310А

98

2311А

99

2317АП

100

2318/R013(2)А

101

2319/R013(2,4)АП

102

2320А

103

2321А

104

2327АП

105

2328/R013(2)А

106

2329/R013(2,4)АП

107

2330А

108

2331А

109

2337АП

110

2338/R013(2)А

111

2339/R013(2,4)АП

112

2340А

113

2341А

114

2347АП

115

2348/R013(2)А

116

2349/R013(2,4)АП

117

2351А

118

2353А

119

2357АП

120

2358/R013(2)А

121

2359/R013(2,4)АП

122

2360А

123

2361А

124

2362А

125

2363А

126

2367АП

127

2368/R013(2)А

128

2369/R013(2,4)АП

129

2370А

130

2371А

131

2372А

132

2373А

133

2377/АП

134

2378/R013(2)А

135

2379/R013(2,4)АП

136

2380А

137

2381А

138

2382А

139

2383А

140

2387АП

141

2388/R013(2)А

142

2390А

143

2391А

144

2392А

145

2393А

146

2394А

147

2395А

148

2397АП

149

2398/R013(2)А

150

2401А

151

2403А

152

2407АП

153

2408/R013(2)А

154

2409/R013(2,4)АП

155

2410А

156

2411А

157

2417АП

158

2418/R013(2)А

159

2419/R013(2,4)АП

160

2420А

161

2421А

162

2427АП

163

2428/R013(2)А

164

2429/R013(2,4)АП

165

2431А

166

2433А

167

2437АП

168

2438/R013(2)А

169

2439/R013(2,4)АП

170

2450А

171

2451А

172

2452А

173

2453А

174

2457АП

175

2458/R013(2)А

176

2600А

177

2605А

178

2607/R013(2)А

179

2609/R013(2,4)КА

180

2620А

181

2625А

182

2627/R013(2)А

183

2629/R013(2,4)КА

184

2650А

185

2655А

186

2657/R013(2)А

187

2659/R013(2,4)КА

188

2800А

189

2801А

190

2805А

191

2806А

192

2809А

193

2890KА

194

3003/R011(6)/R013(9)А

195

3005/R011(B)/R013(9)А

196

3007/R011(6,B)/R013(9)АП

197

3008/R011(6,B)/R013(2)А

198

3010/R011(2)/R013(9)А

199

3011/R011(5)/R013(9)А

200

3012/R011(8,9)/R013(9)А

201

3013/R011(A,B,E,F,J,K)/R013(9)А

202

3014/R011(N,O)/R013(9)А

203

3015/R011(2,5,8,9,A,B,E,F,J,K,N,O)/R013(9)АП

204

3018/R011(2,8,A,J,K,N)/R013(9)/S245(1)А

205

3018/R011(5,9,B,E,F,O)/R013(2)А

206

3040/R011(2,4)А

207

3041А

208

3042А

209

3043А

210

3044А

21 1

3049А

212

3103/R011(2,5)/R013(9)А

213

3105/R011(6,9)/R013(9)А

214

3107/R011(2,5,6,9)/R013(9)АП

215

3108/R011(2,5,6,9)/R013(2)А

216

3110/R011(2)/R013(9)А

217

3111/R011(5)/R013(9)А

218

3112/R011(6,7)/R013(9)А

219

3113/R011(A,B,C,D,E,F)/R013(9)А

220

3114/R011(K,L)/R013(9)А

221

3115/R011(2,5,6,7,A,B,C,D,E,F,K,L)/R013 (9)АП

222

3118/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(9)/S245(1)А

223

3118/R011(5,7,B,E,F,L)/R013(2)А

224

3119/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(1)/S245(1)КА

225

3119/R011(2,6,A,C,D,K)/R013(4)КА

226

3119/R011(5,7,B,E,F,L)/R013(2,4)КА

227

3140А

228

3141А

229

3142А

230

3143А

231

3144А

232

3210/R011(1)А

233

3211/R011(2)А

234

3212/R011(3,4)А

235

3213/R011(5,6,7,8,9,A)А

236

3214/R011(B,C)А

237

3218/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(9)/S245(1)А

238

3218/R011(2,3,6,9,A,C)/R013(2)А

239

3219/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(1)/S245(1)КА

240

3219/R011(1,4,5,7,8,B)/R013(4)КА

241

3219/R011(2,3,6,9,A,C)/R013(2,4)КА

242

3510А

243

3511А

244

3519А

245

3590КА

246

3540А

247

3541А

248

3542А

249

3548А

250

3599/R011(2)/R013(9)КА

251

3578/R011(1)/R013(2)А

252

3599/R011(1)/R013(2)КА

253

3560/R011(1,3)А

254

3568/R011(1,3)/R013(2)А

255

3569/R011(1,3)/R013(2,4)КА

256

9000А

257

9001А

258

9002А

259

9003А

260

3690П

261

9100А

262

9122А

263

9129/R013(1)А

264

3692П

 

Додаток 5
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 56 розділу X)

Порядок розрахунку показника П

П = 1300 + 1308 + 1310 + 1311 + 1312 ± 1316 АП + 1318 + 1321 + 1322 + 1323 + 1324 ± 1326 АП + 1328 + 1334 ± 1336 АП + 1338 + 1500П + 1507 + 1600П + 1602 ± 1608АП + 1610 + 1613 ± 1616 АП ± 1618АП + 1621 + 1622 + 1623 ± 1626 АП + 1628 + 1911 + 1912 + 1919 + 2512 + 2513 + 2518 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2528 + 2530 + 2531 + 2538 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2556 + 2558 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2608 + 2610 + 2611 ± 2616 + 2618 + 2620П + 2622 + 2625П + 2628 + 2630 ± 2636 АП + 2638 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2644 + 2650П + 2651 + 2654 + 2655П ± 2656 АП + 2658 + 2701 ± 2706 АП + 2708 + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2904 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920П + 2924П + 3300 + 3301 + 3303 + 3305 ± 3306 АП + 3308 + 3310 + 3313 + 3314 ± 3315 АП ± 3316 АП + 3318 + 3320 ± 3326 АП + 3328 + 3330 ± 3335 АП ± 3336 АП + 3338 + 3350 + 3351 + 3352 + 3353 + 3354 + 3359 + 3360 + 3361 + 3362 + 3363 + 3364 + 3370 ± 3376 АП + 3378 + 3380 ± 3385 АП ± 3386 АП + 3388 + 3600 + 3610 + 3611 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3623 +3631 + 3640 + 3641 + 3642 + 3647 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 3660 + 3661 ± 3666 АП + 3668 + 3670 + 3678 + 3690 + 3699 + 3705П + 3720 + 3739П + 5000 - 5002КП + 5004 + 5010 ± 5011 АП + 5020 + 5021 + 5022 + 5030 - 5031А + 5040 - 5041А + 5100 + 5101 ± 5102 АП + 5103 ±5104 АП ± 5105 АП ± 5106 АП ± 5107 АП + (різниця класів 6 та 7).

 

Додаток 6
до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні
(пункт 59 розділу XI)

Порядок розрахунку показника СА

СА = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1203 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 ± 1216 АП + 1218 + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 ± 1405 АП ± 1406 АП + 1408 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 ± 1415 АП ± 1416 АП + 1418 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 ± 1426 АП + 1428 + 1430 ± 1435 АП ± 1436 АП + 1438 + 1440 ± 1446 АП + 1448 + 1450 ± 1455 АП ± 1456 АП + 1458 + 1500А + 1502 ± 1508 АП + 1510 + 1513 ± 1516 АП ± 1518 АП + 1520 + 1521 + 1522 + 1524 ± 1526 АП + 1528 + 1532 + 1533 ± 1535 АП ± 1536 АП + 1538 + 1542 + 1543 ± 1545 АП ± 1546 АП + 1548 + 1600А + 1607АП + 1811 + 1819 + 2010 ± 2016 + 2018 + 2020 ± 2026 АП + 2028 + 2030 ± 2036 АП + 2038 + 2040 + 2041 + 2042 + 2043 + 2044 + 2045 ± 2046 АП + 2048 + 2060 + 2063 ± 2066 АП + 2068 + 2071 ± 2076 АП + 2078 + 2083 ± 2086 АП + 2088 + 2103 ± 2106 АП + 2108 + 2113 ± 2116 АП + 2118 + 2123 ± 2126 АП + 2128 + 2133 ± 2136АП + 2138 + 2140 + 2141 + 2142 + 2143 ± 2146 АП + 2148 + 2203 ± 2206 АП + 2208 + 2211 ± 2216 АП + 2218 + 2220 ± 2226 АП + 2228 + 2233 ± 2236 АП + 2238 + 2240 + 2241 + 2242 + 2243 ± 2246 АП + 2248 + 2301 + 2303 ± 2306 АП ± 2307 + 2308 + 2310 + 2311 ± 2316 АП ± 2317 АП + 2318 + 2320 + 2321 ± 2326 АП ± 2327 АП + 2328 + 2330 + 2331 ± 2336 АП ± 2337 АП + 2338 + 2340 + 2341 ± 2346 АП ± 2347 АП + 2348 + 2351 + 2353 ± 2356 АП ± 2357 АП + 2358 + 2360 + 2361 + 2362 + 2363 ± 2366 АП ± 2367 АП + 2368 + 2370 + 2371 + 2372 + 2373 ± 2376 АП ± 2377 АП + 2378 + 2380 + 2381 + 2382 + 2383 ± 2386 АП ± 2387 АП + 2388 + 2390 + 2391 + 2392 + 2393 + 2394 + 2395 ± 2396 АП ± 2397 АП + 2398 + 2401 + 2403 ± 2406 АП ± 2407 АП + 2408 + 2410 + 2411 ± 2416 АП ± 2417 АП + 2418 + 2420 + 2421 ± 2426 АП ± 2427 АП + 2428 + 2431 + 2433 ± 2436 АП ± 2437 АП + 2438 + 2450 + 2451 + 2452 + 2453 ± 2456 АП ± 2457 АП + 2458 + 2600А + 2605А + 2607 + 2620А + 2625А + 2627 + 2650А + 2655А + 2657 + 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 2920А + 2924А + 3002 + 3003 + 3005 ± 3007АП + 3008 + 3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 ± 3015 АП ± 3016 АП + 3018 + 3040 + 3041 + 3042 + 3043 + 3044 + 3049 + 3102 + 3103 + 3105 ± 3107 АП + 3108 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 ± 3115 АП ± 3116 АП + 3118 + 3140 + 3141 + 3142 + 3143 + 3144 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 ± 3216 АП + 3218 + 3400 + 3402 + 3403 + 3407 + 3408 + 3409 + 3412 + 3413 + 3415 + 3418 + 3422 + 3423 + 3425 + 3428 + 3500 + 3510 + 3511 + 3519 + 3520 + 3521 + 3522 + 3540 + 3541 + 3542 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 + 3560 ± 3566 АП + 3568 + 3570 + 3578 + 3705А + 3710 + 3739А + 4102 + 4103 + 4105 + 4108 + 4202 + 4203 + 4205 + 4208 + 4321 + 4400 - 4409КА + 4410 - 4419КА + 4430 + 4431 + 4500 - 4509КА + 4530.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали