ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 15 лютого 2018 року N 101-рш

Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 та 58 Закону України "Про Національний банк України", статей 66 та 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), Правління Національного банку України вирішило:

1. Схвалити Методику розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) (далі - Методика), що додається.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цього рішення до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Рішення набирає чинності з 01 березня 2018 року.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

СХВАЛЕНО
Рішення Правління Національного банку України
15 лютого 2018 року N 101-рш

Методика розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

I. Загальні положення

1. Ця Методика розроблена відповідно до вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), яка встановлює обов'язкові економічні нормативи для банків в Україні, та з урахуванням положень європейського законодавства щодо коефіцієнта покриття ліквідністю: Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС, та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги до кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) N 648/2012 (далі - Регламент ЄС N 575/2013), а також рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду "Базель III: коефіцієнт покриття ліквідністю та інструменти моніторингу ризику ліквідності (Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools)".

2. Ця Методика встановлює вимоги до розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR).

3. У цій Методиці використані такі терміни та скорочення:

1) ВЛА - високоякісні ліквідні активи;

2) дериватив - похідний фінансовий інструмент;

3) забезпечене фондування - операції із залучення коштів, за якими банком надано забезпечення у вигляді активів банку;

4) ІВ - іноземна валюта;

5) інвестиційний клас - кредитний рейтинг згідно з міжнародною шкалою, підтверджений одним із провідних світових рейтингових агентств (Standard&Poor's, Moody's Investors Service та Fitch IBCA), який свідчить про низьку ймовірність невиконання зобов'язань. За наявності одночасно двох або трьох різних рейтингів банк ураховує рейтинг того рейтингового агентства, який є нижчим;

6) міжнародні банки розвитку - установи, визначені відповідно до пункту 2 статті 117 Регламенту ЄС N 575/2013;

7) Національний банк - Національний банк України;

8) НВ - національна валюта;

9) операція зворотного репо - операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі про купівлю банком до свого портфеля цінних паперів з одночасним зобов'язанням зворотного їх продажу за обумовленою ціною на обумовлену дату (кредитна операція);

10) операція репо - операція, що ґрунтується на двосторонньому договорі про продаж банком зі свого портфеля цінних паперів з одночасним зобов'язанням зворотного їх викупу за обумовленою ціною на обумовлену дату (депозитна операція);

11) повідомлення про повернення вкладу/депозиту - отримане банком повідомлення/вимога від фізичної або юридичної особи:

про повернення вкладу/депозиту (повністю або частково), у тому числі й достроково та/або в разі розірвання договору, або

про відмову від пролонгації (у тому числі автоматичної) вкладу/депозиту, передбаченої договором;

12) повністю працюючі активи - активи, що відповідають одночасно таким вимогам:

є непростроченими;

не були реструктуризовані протягом останніх 180 днів та щодо яких немає підстав для визнання банком дефолту боржника/контрагента згідно з вимогами підпункту 24 пункту 5 розділу I (Положення N 351) та пунктів 164 - 166 розділу XVIII Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Положення N 351), затвердженого постановою Правління Національного банку від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами);

у банку немає підстав очікувати невиконання зобов'язань боржником/контрагентом або настання події дефолту боржника/контрагента протягом 30 днів;

13) пул активів (майна) - сукупність активів (майна), що надаються банком для забезпечення виконання зобов'язань за генеральним кредитним договором з Національним банком таким чином, що застава таких активів (майна) розповсюджується на всі зобов'язання банку за діючими та майбутніми кредитами овернайт та/або кредитами рефінансування;

14) рахунки лоро - кореспондентські рахунки інших банків;

15) рахунки ностро - кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках;

16) СГД - суб'єкт господарювання;

17) 30 днів - наступні тридцять календарних днів, починаючи з дати розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) уключно.

Інші терміни, що вживаються в цій Методиці, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

II. Розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)

4. Банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) за такою формулою:

LCR =

ВЛА

___________,

чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 днів

де ВЛА розраховуються згідно з розділом III цієї Методики;

чистий очікуваний відтік грошових коштів протягом 30 днів розраховується як різниця сукупних очікуваних відтоків грошових коштів протягом 30 днів та сукупних очікуваних надходжень грошових коштів протягом 30 днів.

Сукупні очікувані надходження приймаються до розрахунку в розмірі не більше ніж 75 % сукупних очікуваних відтоків.

5. Банк розраховує сукупні очікувані відтоки грошових коштів та сукупні очікувані надходження грошових коштів як суму відповідних складових очікуваних відтоків та очікуваних надходжень грошових коштів.

6. Банк визначає очікувані відтоки та очікувані надходження грошових коштів за складовими, визначеними в додатку 2 до цієї Методики, із застосуванням коефіцієнтів очікуваних відтоків та очікуваних надходжень, установлених Національним банком на основі стрес-сценарію.

7. Банк розраховує такі коефіцієнти покриття ліквідністю (LCR):

1) за всіма валютами (LCR) - розраховується як сума складових чисельника та знаменника (LCR) у НВ та всіх ІВ у гривневому еквіваленті за офіційним курсом гривні до кожної з ІВ, установленим Національним банком на відповідну дату:

LCR =

ВЛА

__

відтоки - (менше із двох значень: надходження або 75 % відтоків)

2) у НВ (LCRНВ) - розраховується за всіма активами та зобов'язаннями банку, які здійснені в НВ:

LCRНВ =

ВЛАНВ

__

відтоки НВ - (менше із двох значень: надходження НВ або 75 % відтоків НВ)

3) в ІВ (LCRІВ) - розраховується в гривневому еквіваленті за всіма активами та зобов'язаннями банку, які здійснені в ІВ.

Усі складові чисельника та знаменника LCRІВ розраховуються в гривневому еквіваленті (у розрізі кодів усіх ІВ) за офіційним курсом гривні до кожної з ІВ, установленим Національним банком на відповідну дату:

LCRІВ =

ВЛАІВ

__

відтоки ІВ - (менше із двох значень: надходження ІВ або 75 % відтоків ІВ).

III. Розрахунок ВЛА

8. Активи, що включаються до ВЛА, мають відповідати на дату розрахунку і відповідатимуть протягом 30 днів таким характеристикам та вимогам:

1) активи не є обтяженими, що підтверджується тим, що немає будь-яких юридичних, контрактних, регуляторних, податкових або інших перешкод та обмежень щодо можливостей банку для їх передавання, продажу або іншого способу відчуження, у тому числі:

активи не є предметом застави (прямо чи опосередковано) з метою забезпечення виконання зобов'язань;

за цінними паперами, отриманими за операціями зворотного репо (з переходом права власності/розпоряджання), немає обмежень щодо їх продажу або передавання в забезпечення;

активи, які включені до пулу активів (майна), не використані банком для отримання кредитів овернайт та/або кредитів рефінансування;

2) активи в будь-який момент за короткий термін можуть бути перетворені в грошові кошти без втрати вартості;

3) активи мають низький рівень ризику, низьку кореляцію з ризиковими активами, низьку волатильність, їх вартість легко визначити з належним рівнем достовірності;

4) цінні папери не є емітованими банком або пов'язаними з ним особами;

5) цінні папери є об'єктами активного ринку та/або приймаються Національним банком як забезпечення виконання зобов'язань за операціями з рефінансування;

6) активи включаються за вартістю, що не перевищує ринкову.

9. Підрозділ банку / посадові особи банку, що відповідають за управління ліквідністю, мають необхідні повноваження, юридичні та операційні можливості для перетворення ВЛА в грошові кошти.

10. Банк здійснює постійний моніторинг ВЛА та визначає ВЛА на щоденній основі.

11. Банк уключає до розрахунку ВЛА активи за умови їх відповідності вимогам пункту 8 розділу III цієї Методики та з урахуванням додатка 1 до цієї Методики, а саме:

1) до ВЛАНВ - активи, визначені в таблиці 1 додатка 1 до цієї Методики;

2) до ВЛАІВ - активи, визначені в таблиці 2 додатка 1 до цієї Методики.

12. Банк на власний розсуд уключає кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу (позитивне сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро) до ВЛАІВ або до очікуваних відтоків та очікуваних надходжень грошових коштів в ІВ відповідно.

13. Банк під час уключення до ВЛАІВ коштів на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу (позитивного сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро) застосовує з 01 січня 2020 року поступове щорічне зменшення їх максимальної частки у ВЛАІВ на 20 процентних пунктів до повного їх виключення.

Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу, які не включені до ВЛАІВ, банк уключає до розрахунку очікуваних надходжень грошових коштів в ІВ.

IV. Розрахунок складових очікуваних відтоків грошових коштів

14. Банк до очікуваних відтоків грошових коштів уключає відтоки грошових коштів, що очікуються протягом 30 днів, за такими складовими:

1) незабезпечене фондування:

кошти, залучені від фізичних осіб та інших клієнтів (за групами контрагентів);

операції з деривативами (за контрактами з поставкою базового активу);

безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком;

операції, пов'язані з торговим фінансуванням;

інші зобов'язання, за якими очікуються відтоки;

2) забезпечене фондування:

операції з Національним банком (кредити овернайт, операції репо, кредити рефінансування, інші кредити);

операції репо з банками та СГД.

Складові очікуваних відтоків грошових коштів і коефіцієнти, за якими банк приймає їх до розрахунку, визначені в таблиці 1 додатка 2 до цієї Методики.

15. Банк здійснює розрахунок очікуваних відтоків грошових коштів відповідно до таблиці 2 додатка 2 до цієї Методики.

16. Установлені Національним банком коефіцієнти очікуваних відтоків грошових коштів визначають прогнозовану частку зменшення обсягу зобов'язань банку (з урахуванням строковості) протягом 30 днів на основі стрес-сценарію.

V. Розрахунок складових очікуваних надходжень грошових коштів

17. Банк до очікуваних надходжень грошових коштів уключає надходження грошових коштів, які очікуються протягом 30 днів за повністю працюючими активами, за такими складовими:

1) операції з розміщення банком коштів:

надані кредити, розміщені депозити, вкладення в цінні папери (за групами контрагентів);

кошти на кореспондентських рахунках, що не включені до розрахунку ВЛА;

2) операції зворотного репо;

3) операції з деривативами (за контрактами з поставкою базового активу);

4) невикористані частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком, що відповідають таким умовам:

згідно з умовами договорів за кредитними лініями передбачені надходження протягом 30 днів;

материнський банк виконує встановлені нормативні вимоги до коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) і використання банком кредитних ліній не приведе до порушення материнським банком цих вимог;

5) інші операції, за якими очікуються надходження.

Складові очікуваних надходжень грошових коштів та коефіцієнти, за якими банк приймає їх до розрахунку, визначені в таблиці 1 додатка 3 до цієї Методики.

18. Банк до очікуваних надходжень грошових коштів не включає надходження за:

1) кредитами овердрафт;

2) невикористаними частинами кредитних ліній, відкритих банку іншими банками, за винятком кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком, що зазначені в підпункті 4 пункту 17 розділу V цієї Методики;

3) операціями з деривативами (за контрактами без поставки базового активу).

19. Банк під час розрахунку очікуваних надходжень грошових коштів не ураховує активи, що були включені до ВЛА (у тому числі активи, термін погашення за якими настає протягом 30 днів).

20. Банк здійснює розрахунок очікуваних надходжень грошових коштів відповідно до таблиці 2 додатка 3 до цієї Методики.

21. Установлені Національним банком коефіцієнти очікуваних надходжень грошових коштів визначають прогнозовану частку надходжень грошових коштів за активними операціями, яка не спрямовуватиметься на здійснення активних операцій протягом 30 днів, на основі стрес-сценарію.

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Додаток 1
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)
(пункт 11 розділу III)

Перелік високоякісних ліквідних активів

1. Перелік високоякісних ліквідних активів у національній валюті (далі - ВЛАНВ)

Таблиця 1

N з/п

ВЛАНВ

Особливості врахування

1

2

3

1

Банкноти та монети

Зменшуються на суму резервів, сформованих згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку, за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена

2

Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку

3

Депозити в Національному банку

Уключаються тільки депозити зі строком погашення до одного дня

4

Облігації державної позики, що рефінансуються Національним банком:

5

ОВДП у НВ та ОВДП з індексованою вартістю (зі строком погашення до 30 днів)

Уключаються за номінальною вартістю

6

ОВДП у НВ, ІВ та ОВДП з індексованою вартістю (зі строком погашення більше 30 днів)

Уключаються за вартістю, яка розраховується згідно з Порядком N 732, шляхом множення справедливої вартості цінних паперів на відповідний коригуючий коефіцієнт

7

Депозитні сертифікати Національного банку

Уключаються за номінальною вартістю

8

Боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку

Уключаються за справедливою вартістю

2. Перелік високоякісних ліквідних активів в іноземній валюті (далі - ВЛАІВ)

Таблиця 2

N з/п

ВЛАІВ

Особливості врахування

1

2

3

1

Банкноти та монети

Зменшуються на суму резервів, сформованих згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з бухгалтерського обліку, за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена

2

Депозити в Національному банку

Уключаються тільки депозити зі строком погашення до одного дня

3

Облігації державної позики, що рефінансуються Національним банком:

4

ОВДП в ІВ (зі строком погашення до 30 днів)

Уключаються за номінальною вартістю

5

ОЗДП в ІВ (зі строком погашення до 30 днів)

6

ОЗДП в ІВ (зі строком погашення більше 30 днів)

Уключаються за вартістю, що розраховується шляхом множення справедливої вартості цінних паперів на коефіцієнт 0,85

7

Боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку

Уключаються за справедливою вартістю

8

Боргові цінні папери державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче "АА-"/"Аа3"

9

Кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу [позитивне сальдо між залишками коштів на рахунках ностро та лоро (протягом перехідного періоду, визначеного в пункті 13 розділу III цієї Методики)]

Зменшуються на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро

3. Пояснення до таблиць додатка 1 до цієї Методики:

1) банк зменшує ВЛАНВ, що зазначені у таблиці 1, на суму обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку в Національному банку [у розмірі, установленому Національним банком на відповідний період згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку від 11 грудня 2014 року N 806 (Положення N 806) (зі змінами)];

2) ОВДП - облігації внутрішньої державної позики;

3) ОЗДП - облігації зовнішньої державної позики;

4) Порядок N 732 - Порядок оцінки за справедливою вартістю цінних паперів резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, затверджений постановою Правління Національного банку від 26 жовтня 2015 року N 732 (зі змінами);

5) G-7 - міжнародний клуб урядів 7 високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада).

 

Додаток 2
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)
(пункт 14 розділу IV)

Розрахунок очікуваних відтоків грошових коштів

1. Складові очікуваних відтоків грошових коштів та коефіцієнти, за якими банк приймає їх до розрахунку

Таблиця 1

N з/п

N показника

Складові очікуваних відтоків грошових коштів

Коефіцієнт відтоків

Сума

НВ

ІВ

1

2

3

4

5

6

1

I

Незабезпечене фондування

2

1

Кошти, залучені від фізичних осіб та інших клієнтів (за групами контрагентів)

3

1.1

кошти фізичних осіб

на вимогу

20 %

20 %

БЗ

4

строкові вклади/
депозити

вклади, які згідно з умовами договорів, не будуть повернені протягом 30 днів

0 %

0 %

КВ

5

вклади, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт) протягом 30 днів

6

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

КВ

7

усі інші вклади незалежно від строку повернення (за винятком вкладів, зазначених у рядках 4 - 6 цієї таблиці)

10 %

10 %

БЗ

8

нараховані витрати

100 %

100 %

9

1.2

кошти СГД

на вимогу

40 %

40 %

БЗ

10

строкові вклади/
депозити

вклади, на які було накладено обмеження на розпорядження (зокрема арешт) протягом 30 днів

0 %

0 %

КВ

11

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

12

інші вклади (за винятком вкладів, зазначених у рядках 10 - 11 цієї таблиці)

40 %

40 %

КВ

13

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

14

1.3

кошти інших банків

рахунки лоро (які не включені до розрахунку ВЛА)

100 %

100 %

БЗ

15

кошти банків у розрахунках

16

кредити та депозити інших банків

КВ

17

нараховані витрати

БЗ

18

1.4

кошти бюджетних установ

поточні рахунки

100 %

40 %

БЗ

19

строкові

40 %

40 %

КВ

вклади, за якими отримано повідомлення про їх повернення

100 %

100 %

20

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

21

1.5

кошти виборчих фондів та фонду референдуму

100 %

100 %

БЗ

22

1.6

кошти небанківських фінансових установ

на вимогу

100 %

100 %

БЗ

23

строкові

КВ

24

нараховані витрати

БЗ

25

1.7

кошти Національного банку

на вимогу

40 %

40 %

БЗ

26

строкові

КВ

27

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

28

1.8

кредити від міжнародних та інших організацій

кредити від міжнародних банків розвитку

40 %

40 %

КВ

29

кредити від інших організацій

100 %

100 %

КВ

30

нараховані витрати

БЗ

31

1.9

субординований борг

субординований борг

100 %

100 %

КВ

32

нараховані витрати

БЗ

33

1.10

цінні папери власного боргу

строкові ощадні (депозитні) сертифікати

100 %

100 %

КВ

34

інші цінні папери

35

нараховані витрати

БЗ

36

2

Операції з деривативами

37

2.1

валюта до відправлення за умовами спот

100 %

100 %

КВ

38

валюта до відправлення за форвардними/ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за СВЧПЗ

39

валюта до відправлення за своп-контрактами

40

кредиторська заборгованість з придбання та продажу ІВ за рахунок банку

41

3

Безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком, та операції, пов'язані з торговим фінансуванням

42

3.1

безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком

фізичним особам

5 %

5 %

БЗ

43

СГД, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та міжнародним фінансовим організаціям

10 %

10 %

44

банкам

40 %

40 %

45

іншим фінансовим установам

46

3.2

операції, пов'язані з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)

30 %

30 %

КВ

47

4

Інші зобов'язання, за якими очікуються відтоки

48

4.1

кредиторська заборгованість

за операціями з банками

100 %

100 %

КВ

49

за операціями з клієнтами банку

50

за розрахунками за цінними паперами

51

за операціями з іншими фінансовими інструментами

52

за податками та обов'язковими платежами

53

перед акціонерами банку за дивідендами

54

55

4.2

транзитні та клірингові рахунки

100 %

100 %

БЗ

56

4.3

інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відтоки (за винятком зобов'язань, пов'язаних з операційними витратами, а також зобов'язань, зазначених у рядках 48 - 55 цієї таблиці)

100 %

100 %

КВ/
БЗ

57

II

Забезпечене фондування

58

1

операції з Національним банком

кредити овернайт

0 %

0 %

КВ

59

операції репо

60

кредити рефінансування

61

інші кредити

62

нараховані витрати за кредитами

100 %

100 %

БЗ

63

2

операції репо

з банками та СГД

забезпечені ВЛА

0 %

0 %

КВ

64

забезпечені не ВЛА

100 %

100 %

65

нараховані витрати

100 %

100 %

БЗ

66

Прострочена заборгованість за всіма групами контрагентів

100 %

100 %

БЗ

2. Розрахунок очікуваних відтоків грошових коштів

Таблиця 2

N з/п

Складові відтоків

Розрахунок очікуваних відтоків

1

2

3

2

Очікувані відтоки за коштами фізичних осіб (на вимогу та строкових)

3

Вклади/депозити, за якими отримано повідомлення про їх повернення

КВ х КВ

4

Інші кошти фізичних осіб (на вимогу та строкові, незалежно від строку повернення)

БЗ х КВ

5

Очікувані відтоки за іншими зобов'язаннями

6

Строкові балансові зобов'язання,
операції з деривативами,
операції, пов'язані з торговим фінансуванням,
кредиторська заборгованість,
операції забезпеченого фондування

КВ х КВ

7

Кошти на вимогу, нараховані витрати,
безвідкличні зобов'язання з кредитування,
транзитні та клірингові рахунки,
прострочена заборгованість

БЗ х КВ

3. Пояснення до таблиць додатка 2 до цієї Методики:

1) БЗ - сума залишків за зобов'язаннями банку, що обліковуються за рахунками бухгалтерського обліку (неконтрактні відтоки);

2) КВ - сума контрактних відтоків грошових коштів, які очікуються протягом 30 днів як виконання зобов'язань згідно з умовами укладених договорів/контрактів або вимог згідно з повідомленнями про повернення вкладу/депозиту;

3) КВ - коефіцієнт очікуваних відтоків грошових коштів;

4) кошти бюджетних установ - кошти державного і місцевих бюджетів, бюджетних установ і цільових фондів;

5) СВЧПЗ - справедлива вартість через прибутки та збитки.

 

Додаток 3
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)
(пункт 17 розділу V)

Розрахунок очікуваних надходжень грошових коштів

1. Складові очікуваних надходжень грошових коштів та коефіцієнти, за якими банк приймає їх до розрахунку

Таблиця 1

N з/п

N показника

Складові очікуваних надходжень грошових коштів

Коефіцієнт надходжень

Сума

НВ

ІВ

1

2

3

4

5

6

1

1

Операції з розміщення банком коштів (за групами контрагентів)

2

1.1

фізичні особи

кредити

50 %

100 %

КН

3

нараховані доходи

4

1.2

СГД

кредити

50 %

50 %

КН

5

нараховані доходи

6

1.3

органи державної влади та місцевого самоврядування

кредити

50 %

50 %

КН

7

нараховані доходи

8

1.4

Національний банк

депозити (які не включені до ВЛА)

100  %

100 %

КН

9

нараховані доходи за коштами, розміщеними в Національному банку

10

1.5

інші банки

рахунки ностро, зменшені на суму незнижувального залишку (які не включені до розрахунку ВЛА)

100 %

100 %

БЗ

11

кошти у розрахунках

12

кредити та депозити

КН

13

нараховані доходи

14

1.6

боргові цінні папери

нефінансових підприємств

100 %

100 %

КН

15

органів державної влади та місцевого самоврядування

16

небанківських фінансових установ

17

інших банків

18

нараховані доходи

19

1.7

нараховані доходи за ОВДП та ОЗДП

100 %

100 %

КН

20

2

Операції зворотного репо

21

2.1

з переходом права власності/розпоряджання:

22

з Національним банком, банками та СГД

забезпечені ВЛА

0 %

0 %

КН

23

нараховані доходи за операціями, що забезпечені ВЛА

24

забезпечені не ВЛА

100 %

100 %

КН

25

нараховані доходи за операціями, що забезпечені не ВЛА

26

2.2

без переходу права власності/розпоряджання:

27

з Національним банком, банками та СГД

операції зворотного репо та нараховані доходи за ними

100 %

100 %

КН

28

29

3

Операції з деривативами

30

3.1

валюта до отримання за умовами "спот"

100 %

100 %

КН

31

валюта до отримання за форвардними/ф'ючерсними контрактами, що обліковуються за СВЧПЗ

32

валюта до отримання за своп-контрактами

33

дебіторська заборгованість з придбання та продажу ІВ за рахунок банку

34

4

Інші операції, за якими очікуються надходження

35

4.1

транзитні та клірингові рахунки

100 %

100 %

БЗ

36

дебіторська заборгованість з банками та клієнтами

КН

37

невикористані частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

40 %

40 %

КН

2. Розрахунок очікуваних надходжень грошових коштів

Таблиця 2

N з/п

Складові надходжень

Розрахунок очікуваних надходжень

1

2

3

2

Надані кредити, розміщені депозити, боргові цінні папери, дебіторська заборгованість, операції зворотного репо, операції з деривативами, нараховані доходи, невикористані частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком

КН х КН

3

Кошти на кореспондентських рахунках, транзитні та клірингові рахунки

БЗ х КН

3. Пояснення до таблиць додатка 3 до цієї Методики:

1) БЗ - сума залишків за активами банку, що обліковуються за рахунками бухгалтерського обліку (неконтрактні надходження);

2) КН - сума контрактних надходжень грошових коштів, які очікуються протягом 30 днів згідно з умовами укладених договорів/контрактів;

3) КН - коефіцієнт очікуваних надходжень грошових коштів;

4) СВЧПЗ - справедлива вартість через прибутки та збитки.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали