НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 7 червня 2012 року N 801

Про схвалення проекту Концепції стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів

Відповідно до частини четвертої статті 6, частини першої статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити проект Концепції стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів, що додається (далі - Проект).

2. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування Проекту в офіційному друкованому виданні Комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв


 

Протокол засідання Комісії
від 7 червня 2012 р. N 26


 

Додаток
до рішення НКЦПФР
07.06.2012 N 801


Концепція
стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів

(проект)

1. Проблеми

Фінансовий сектор України на сьогодні належним чином не виконує функцію фінансового забезпечення сталого економічного розвитку. Характерними для нього є малий обсяг довгострокових фінансових ресурсів; недосконала система захисту прав кредитора, вкладника й інвестора разом з підвищенням рівня кредитних ризиків, що спричиняє поглиблення недовіри до фінансового сектора; низький рівень стійкості фінансової системи до кризових явищ, викликаний низькою капіталізацією й високою фрагментарністю галузі.

Безумовно, економічний розвиток України потребує залучення значного інвестиційного капіталу. Для досягнення цієї мети має слугувати фондовий ринок, на якому мобілізація і перерозподіл фінансових ресурсів здійснюється за допомогою відповідних інструментів, зокрема цінних паперів.

При цьому слід враховувати, що фондовий ринок є і передумовою, і наслідком розвитку економіки країни, а рівень його капіталізації свідчить про потужність як підприємств певних галузей, так і всієї економіки країни.

Протягом останніх двох років фондовий ринок характеризувався доволі високою активністю біржового сегменту, про що свідчать показники капіталізації лістингових компаній та обсягу біржової торгівлі цінними паперами.

Так, капіталізація лістингових компаній фондового ринку станом на 31.12.2011 становила 179,86 млрд. грн., що більше на 4,72 % порівняно з станом на 31.12.2010 (171,76 млрд. грн.).

У 2011 році обсяг торгів на ринку цінних паперів перевищив у 1,5 рази показник 2010 року і склав 2171,1 млрд. грн., та перевищив обсяг ВВП України на 854,50 млрд. грн. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами у 2011 році становив 235,44 млрд. грн., що більше на 104,15 млрд. грн., ніж у 2010 році (131,29 млрд. грн.).

У 2011 році частка організованого (біржового) ринку склала 13,16 % від усіх операцій з цінними паперами на ринку цінних паперів України (у 2010 році - 10,74 %).

Проте значні обсяги торгівлі цінними паперами все ще залишаються зосередженими поза організованим ринком. Капіталізація, частка біржового ринку як важливі індикатори розвитку вітчизняного фондового ринку знаходяться на не досить високому рівні.

Така ситуація пов'язана, зокрема, з відсутністю достатньої пропозиції інструментів фондового ринку, доступних для широкого кола інвесторів, з прийнятними для них характеристиками щодо дохідності, ризикованості, ліквідності та захищеності, відсутністю потужних національних інституційних інвесторів, недостатньою зацікавленістю роздрібних інвесторів.

Ці та інші фактори суттєво впливають на рівень капіталізації та загалом інтерес до вітчизняного ринку цінних паперів.

У зв'язку з цим варто звернути увагу на порівняно незначний обсяг відкритих (публічних) розміщень цінних паперів. Так, у 2011 році зареєстровано випусків акцій на загальну суму 54,55 млрд. грн. (у тому числі у зв'язку з емісією акцій); при цьому рішення про відкрите (публічне) розміщення було прийнято щодо випусків акцій на загальну суму лише 0,32 млрд. грн.

Отже, серед важливих проблем, які потребують вирішення - недостатня пропозиція цінних паперів, доступних для широкого кола інвесторів; зосередження значних об'ємів торгівлі корпоративними цінними паперами поза організованим ринком; недостатня зацікавленість потенційних інвесторів, у тому числі роздрібних, в інвестуванні у цінні папери; необхідність підвищення довіри інвесторів та рівня захисту і гарантування їх прав.

Стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів є одним із основних і найважливіших заходів, що сприятимуть вирішенню вказаних проблем.

2. Мета і завдання

Стимулювання відкритих (публічних) розміщень цінних паперів здійснюється з метою:

- розширення пропозиції цінних паперів, доступних для широкого кола інвесторів;

- підвищення зацікавленості інвесторів, у тому числі роздрібних, в інвестуванні у цінні папери;

- покращення умов для залучення інвестиційного капіталу, зокрема, на організованому ринку цінних паперів.

З цією метою необхідним є виконання наступних завдань:

- удосконалення порядку емісії цінних паперів (зокрема акцій) у разі їх відкритого (публічного) розміщення, у тому числі скасування надмірних обмежень щодо можливості розміщення, спрощення процедури прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення, зниження супутніх витрат емітентів, пов'язаних із здійсненням емісії акцій, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення;

- застосування податкових стимулів для придбання цінних паперів на організованому ринку, зокрема у процесі відкритого (публічного) розміщення;

- стимулювання інституційних інвесторів, нерезидентів до придбання цінних паперів, щодо яких здійснюється відкрите (публічне) розміщення та які допущені до обігу на організаторах торгівлі.

3. Необхідні кроки

1) встановити диференційовану ставку державного мита, що справляється за реєстрацію випуску цінних паперів, залежно від способу розміщення цінних паперів:

внести зміни до підпункту "п" пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 N 7-93 (зі змінами), згідно з якими ставка державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів (у разі відкритого (публічного) розміщення) складе 0,1 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше п'ятдесятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року; за реєстрацію випуску цінних паперів (у разі закритого (приватного) розміщення) - 0,2 відсотка номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше стократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року;

2) передбачити можливість здійснення публічного розміщення акцій за рішенням наглядової ради публічного акціонерного товариства (якщо така можливість передбачена статутом, і в межах обсягу, зазначеного у статуті); унести необхідні зміни до Закону України "Про акціонерні товариства";

3) виключити обмеження щодо здійснення публічного розміщення акцій, передбачені частиною 4 статті 15 Закону України "Про акціонерні товариства" ("акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу"; "збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається");

4) встановити вимоги щодо обсягу цінних паперів, щодо яких було здійснено відкрите (публічне) розміщення, які мають придбаватися інститутами спільного інвестування на організованому ринку;

5) стимулювати придбання цінних паперів у процесі відкритого (публічного) розміщення шляхом створення сприятливого режиму оподаткування, порівняно з придбанням цінних паперів у ході закритого (приватного) розміщення:

у статті 153 Податкового кодексу України встановити, що при визначенні фінансових результатів операцій з цінними паперами витрати платника податку враховуються у звітному періоді, в якому вони понесені (у разі придбання цінних паперів на організаторі торгівлі, зокрема у процесі відкритого (публічного) розміщення); у разі придбання цінних паперів під час закритого (приватного) розміщення та/або поза організованим ринком витрати, понесені платником податку, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів;

6) переглянути і спростити умови щодо внесення і перебування цінних паперів у біржовому реєстрі (проходження процедури лістингу);

7) звернутись до Національного банку України з пропозицією розглянути питання щодо:

зниження вимог щодо формування банками резервів за цінними паперами, внесеними до біржового реєстру;

спрощення порядку інвестування нерезидентами в цінні папери українських емітентів, внесені до біржового реєстру, зокрема в частині валютного регулювання: спрощення порядку повернення іноземних інвестицій у цінні папери (зокрема, у разі здійснення довгострокових інвестицій у цінні папери, внесені до біржового реєстру та/або придбані у процесі відкритого/публічного розміщення).

4. Очікувані результати

Внаслідок реалізації заходів, передбачених цією Концепцією, очікується:

- зростання обсягів відкритих (публічних) розміщень цінних паперів;

- збільшення обсягу торгівлі цінними паперами, щодо яких здійснено відкрите (публічне) розміщення, зокрема, на організованому ринку;

- залучення більш широкого кола осіб (у тому числі інституційних та роздрібних інвесторів) до інвестування у цінні папери на організованому ринку;

- підвищення рівня довіри інвесторів і прозорості фондового ринку.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали