КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. N 318

Київ

Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки

Відповідно до частини першої статті 21 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Схвалити Прогноз Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 70

 

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. N 318


ПРОГНОЗ
Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки

Загальна частина

Цей Прогноз розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України з урахуванням Податкового кодексу України, Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), державних цільових програм та найкращого досвіду розвинутих європейських держав у сфері середньострокового бюджетного планування.

Метою Прогнозу є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності здійснення бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм) строком реалізації більше одного року;

зниження впливу політичного фактора на формування бюджетних пріоритетів.

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості та стійкості бюджетної системи в умовах волатильності економіки.

Прогноз зорієнтований на формування сприятливого макроекономічного середовища, відновлення та підтримання високих темпів економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, забезпечення оптимального податкового та боргового навантаження та гарантованого виконання державою соціальних зобов'язань. Зазначені фактори стануть найважливішими конкурентними перевагами національної економіки, що сприятиме залученню інвестицій, впровадженню інновацій, модернізації економіки, а також розширенню можливостей для виконання соціальних програм.

На середньострокову перспективу основними завданнями державного бюджету є:

забезпечення справедливої, стабільної, спрямованої на забезпечення фіскальної достатності системи оподаткування як фактора активізації підприємницького потенціалу та зниження частки тіньової економіки;

покращення добробуту та якості життя населення шляхом економічно обґрунтованого підвищення державних соціальних стандартів та гарантій, удосконалення системи надання пільг і допомоги;

зниження рівня дефіциту державного бюджету та частки державного боргу у валовому внутрішньому продукті;

підтримка структурних реформ у реальному секторі економіки і соціальній сфері та залучення інвестицій в економіку;

зниження адміністративного та регуляторного тиску на бізнес;

підтримка економічного зростання регіонів, зміцнення фінансово-економічної самостійності місцевих бюджетів;

поліпшення фінансових показників діяльності державних підприємств;

підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники зведеного та державного бюджетів за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, державного боргу та гарантованого державою боргу, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів, а також за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

Прогнозом визначається частка перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні 29,3 відсотка у 2013 році і 28,2 відсотка у 2014 році.

Прогнозом передбачається утримання обсягу державного боргу на рівні, що не перевищує 25 відсотків валового внутрішнього продукту. Це у 2013 і 2014 роках сприятиме покращенню іміджу України як інвестиційно привабливої держави, зміцнить довіру іноземних інвесторів, зменшить уразливість фінансової системи держави в умовах несприятливої кон'юнктури зовнішніх фінансових ринків.

Скорочення дефіциту державного бюджету з 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту у 2012 році до 0,8 відсотка у 2013 році та близько 1 відсотка у 2014 році забезпечить помірковане зростання державного боргу, яке не перевищуватиме темпи зростання валового внутрішнього продукту та дасть змогу зменшити боргову залежність держави.

Реалізація положень Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження та удосконалення системи адміністрування податків, з одного боку, формуватиме умови для зменшення масштабів тіньового сектору та, як наслідок, збільшення податкових надходжень до бюджету, а з іншого - сприятиме збільшенню обсягів власних коштів підприємств, що можуть бути спрямовані на інвестиційні цілі. Передбачається, що загальний інвестиційний ресурс внаслідок зниження ставок оподаткування та надання інвестиційних податкових преференцій становитиме близько 44,3 млрд. гривень у 2013 році і 70,5 млрд. гривень у 2014 році.

Частку державних інвестицій передбачається зберегти на рівні не менше ніж у 2012 році. Кошти спрямовуватимуться, зокрема, на реалізацію національних проектів, будівництво та реконструкцію навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури та спорту, забезпечення житлом громадян, розвиток інфраструктури, у тому числі енергетичної та дорожньо-транспортної, державну підтримку інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, розвиток виробничої інфраструктури на територіях пріоритетного розвитку.

Прогнозом визначається перелік бюджетних програм, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів) та реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій (додаток).

Прогнозом передбачається збільшення частки доходів місцевих бюджетів у загальному обсязі доходів зведеного бюджету порівняно з попереднім роком - від 1,4 відсоткового пункту у 2013 році до 1,7 відсоткового пункту у 2014 році.

Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів.

Державні соціальні стандарти та гарантії визначатимуться на підставі базового державного соціального стандарту з урахуванням індексу споживчих цін, стану розвитку економіки та реформ у відповідних галузях. Базовий державний соціальний стандарт визначатиметься на основі нових натуральних наборів, схвалених науково-громадською експертизою за участю соціальних партнерів. Такий підхід дасть можливість забезпечити обґрунтоване підвищення усіх державних соціальних стандартів та гарантій.

Індикативні показники Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки є основою для складення головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту Державного бюджету України на 2013 рік. Формування проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку України, а також зміни законодавства з відповідним коригуванням дохідної та видаткової частин бюджету.

Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на два роки, що настають за прогнозним, розробляється відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 834; 2011 р., N 51, ст. 2034).

Індикативні прогнозні показники зведеного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Доходи

495,1

522

Видатки

506

537,9

Сальдо кредитування

-3

-4,1

у тому числі:

 

 

повернення кредитів

3,9

3,9

надання кредитів

6,9

8

Дефіцит "+" /профіцит "-"

13,9

20


Індикативні прогнозні показники державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Доходи

388,8

404,7

Видатки

399,7

420,6

Сальдо кредитування

-3

-4,1

у тому числі:

 

 

повернення кредитів

3,9

3,9

надання кредитів

6,9

8

Дефіцит "+" /профіцит "-"

13,9

20


Доходи зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки

Прогноз доходів зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової реформи відповідно до положень Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Пріоритетними завданнями податкової політики на середньострокову перспективу, спрямованими на забезпечення економічного зростання та виконання зобов'язань держави перед населенням, є:

зниження рівня податкового навантаження на бізнес і скорочення витрат часу платників на нарахування і сплату податків шляхом зниження ставок податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також удосконалення системи адміністрування податків;

удосконалення системи податкового контролю для концентрації уваги контролюючих органів на суб'єктах, які ухиляються від сплати податків, а також мінімізація втручання контролюючих органів у діяльність сумлінних платників податків;

своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування, згідно з вимогами Податкового кодексу України та недопущення виникнення заборгованості бюджету з відшкодування податку;

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати та неформальної зайнятості;

розвиток функції державної податкової служби щодо завчасної оцінки ризику різних груп платників податків;

легалізація оборотів товарів через кордони;

підвищення рівня інформаційного забезпечення і впровадження автоматизації в органах державної податкової служби з метою зниження витрат на адміністрування податків.

Необхідними кроками на шляху побудови цілісної, всеосяжної законодавчої бази та гармонізації національного податкового законодавства із законодавством Європейського Союзу є:

подальша гармонізація податкового, валютного, митно-тарифного, зовнішньоекономічного і цивільного законодавства;

зміна чинних договорів про запобігання подвійному оподаткуванню для мінімізації практики ухилення від оподатковування, а також стимулювання інвестицій в національну економіку.

З метою детінізації економіки та збільшення дохідної частини бюджету органами державної податкової служби та митними органами впроваджуватимуться заходи, спрямовані на:

обмеження звільнення від обкладення податком на додану вартість та запобігання виникненню безпідставних заявок на відшкодування такого податку;

боротьбу з підпільним виробництвом та незаконною торгівлею алкогольними напоями та тютюновими виробами, виявлення каналів надходження контрафактної продукції та удосконалення адміністрування акцизного податку;

здійснення перевірок спиртових заводів на предмет виробництва ними необлікованого спирту з використанням непрямих методів контролю, зокрема аналізу співвідношення обсягів виробництва спирту та алкогольних напоїв та обсягів використаної електроенергії та води;

активізація роботи митних органів щодо недопущення контрабандного ввезення спирту на територію України;

забезпечення ефективної діяльності правоохоронних органів щодо недопущення продажу продукції без наявності відповідної ліцензії;

забезпечення надання податкових пільг лише за умови цільового використання вивільнених коштів;

боротьбу з незаконним ввезенням товарів на митну територію України та посилення контролю за повнотою декларування бази оподаткування та сплатою митних платежів;

щорічну індексацію ставок податків, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Прискорений розвиток економіки базується на проведенні стратегічних реформ з максимальним використанням можливостей для економічного зростання.

Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на прибуток підприємств до бюджету у 2013 і 2014 роках розраховано відповідно до положень Податкового кодексу України, зокрема ставки оподаткування 19 відсотків у 2013 році і 16 відсотків у 2014 році. Зменшення навантаження на бізнес позитивно вплине на збільшення декларування підприємствами прибутків.

Прогноз обсягу надходжень із сплати податку на додану вартість розраховано відповідно до ставки оподаткування, яка становить 20 відсотків у 2013 році і 17 відсотків у 2014 році, за винятком операцій, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких згідно із зазначеним Кодексом застосовується нульова ставка.

Прогноз обсягу надходжень із сплати акцизного податку базується на прогнозних обсягах виробництва, реалізації та імпорту підакцизних товарів, а також обмінному курсі гривні до долара США.

Обсяг надходжень із сплати податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до базової ставки оподаткування (15 відсотків і з доходу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат, - 17 відсотків) з урахуванням збільшення розмірів мінімальної заробітної плати та недопущення зниження рівня оплати праці у бюджетній сфері.

Індикативні прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг доходів

495,1

522

Податкові надходження

429,1

453,3

з них:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

83,7

97,3

податок на прибуток підприємств

60,6

65,4

податок на додану вартість

175

174,2

акцизний податок

44,9

48,7

Неподаткові надходження

60,6

63,6

Інші доходи

5,4

5,1


Індикативні прогнозні показники доходів державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг доходів

384,7

396,9

Податкові надходження

331,5

341,8

з них:

 

 

податок на доходи фізичних осіб

8,8

10,2

податок на прибуток підприємств

60

64,7

податок на додану вартість

175

174,2

акцизний податок

44,1

47,8

Неподаткові надходження

51,4

53,5

Інші доходи (без трансфертів)

1,8

1,6


Фінансування бюджету та державний борг

Дефіцит державного бюджету у 2013 році передбачається на рівні 0,8 відсотка валового внутрішнього продукту. У 2014 році з метою компенсації втрат державного бюджету від зменшення ставок основних податків, передбаченого Податковим кодексом України, дефіцит державного бюджету становитиме близько 1 відсотка валового внутрішнього продукту.

Джерелами фінансування дефіциту будуть зовнішні та внутрішні запозичення, а також кошти від приватизації державного майна.

Індикативні прогнозні показники фінансування державного бюджету на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальне фінансування

13,9

20

Фінансування за борговими операціями*

3,3

3,3

Запозичення

82

94,3

Погашення

78,7

91

Надходження від приватизації державного майна

10,9

17

Фінансування за активними операціями

-0,3

-0,3* Державні запозичення до загального фонду державного бюджету планується здійснювати у межах обсягів погашення державного боргу.

Метою управління державним боргом є забезпечення фінансування бюджету за рахунок боргових джерел за умови мінімально можливої вартості з урахуванням ризиків у середньо- та довгостроковій перспективі, а також розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів.

Досягнення мети управління державним боргом у 2013 і 2014 роках забезпечуватиметься виконанням таких завдань:

проведення виваженої політики управління державним боргом відповідно до затвердженої Середньострокової стратегії управління державним боргом (Постанова N 170) з метою утримання обсягу державного боргу відносно валового внутрішнього продукту на рівні не більш як 25 відсотків;

своєчасне та у повному обсязі виконання зобов'язань за державним боргом;

здійснення державних запозичень із строками погашення, які дають змогу уникнути пікових навантажень платежів з погашення державного боргу та зменшити ризик рефінансування;

оптимізація валютної структури державного боргу з метою зменшення валютних ризиків;

забезпечення ефективної співпраці з провідними міжнародними рейтинговими агентствами щодо присвоєння ними суверенного кредитного рейтингу Україні та її борговим зобов'язанням;

підвищення ефективності та результативності співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями і фінансово-кредитними установами, пов'язаного із залученням та використанням їх фінансових ресурсів;

встановлення рівня державних гарантій, що надаються Кабінетом Міністрів України для забезпечення виконання зобов'язань за кредитами, залученими з метою реалізації інвестиційних проектів, на рівні, що не перевищує 1 відсотка валового внутрішнього продукту.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

здійснення регулярного розміщення державних цінних паперів з різними строками обігу для підтримання кривої дохідності;

створення належних умов для ефективного функціонування первинних дилерів та підтримання ними двостороннього котирування державних боргових цінних паперів;

надання переваги внутрішнім джерелам фінансування державного бюджету, що забезпечить зниження залежності від зовнішніх ринків капіталів та зовнішніх капіталів;

надання переваги запозиченням з фіксованою відсотковою ставкою з метою зменшення відсоткового ризику;

здійснення операцій з активного управління державним боргом та управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка і коштів валютних рахунків;

розширення переліку державних боргових цінних паперів, у тому числі індексованих на рівень інфляції, амортизаційних та з можливістю дострокового погашення.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення ефективності управління державним боргом;

задоволення потреб у фінансуванні державного бюджету за прийнятних умов з точки зору витрат та ризиків;

подальший розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;

набуття державними цінними паперами якості інструмента управління ліквідністю, що підвищить їх привабливість та попит на них з боку інвесторів.

Приватизація та управління державною власністю

Основними пріоритетами державної політики у сфері управління об'єктами державної власності та корпоративними правами держави є оптимізація структури державного сектору економіки, завершення приватизації та створення сучасної системи стратегічного управління державним сектором економіки.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

завершення інвентаризації державного майна та створення єдиної бази обліку і управління об'єктами державної власності;

започаткування планування діяльності підприємств державного сектору економіки на середньостроковий період на підставі стратегій їх розвитку;

залучення недержавних інвестицій до об'єктів, що залишаються під контролем держави, у тому числі на умовах державно-приватного партнерства;

формування прогнозних показників прибутковості державних підприємств відповідно до прогнозних показників економічного розвитку та недопущення їх необґрунтованого заниження;

забезпечення центральними та місцевими органами виконавчої влади активізації роботи з інвентаризації земельних ділянок і промислових об'єктів державної і комунальної власності, які тимчасово не використовуються або можуть використовуватися більш ефективно за участю приватного партнера, а також здійснення заходів з передачі на умовах державно-приватного партнерства нерухомого майна державної і комунальної власності суб'єктам господарювання для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

визначення функцій, які не відповідають напрямам основної діяльності державних підприємств, а також таких, що можуть виконуватися іншими підприємствами та організаціями з досягненням ними вищих показників економічної та технологічної ефективності; передачі на договірних засадах таких функцій, в тому числі разом з відповідними основними засобами (в разі доцільності) на умовах оренди, підрядникам і сумісникам у недержавному секторі економіки (середнім і малим виробничим та обслуговуючим підприємствам);

удосконалення законодавства з метою забезпечення чесної конкуренції в процесі приватизації та мінімізації можливості використання непрозорих позаприватизаційних схем виведення майна з державної власності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

оптимізація структури державного сектору економіки;

зменшення частки державного сектору у валовому внутрішньому продукті;

збільшення надходжень до державного бюджету від приватизації.

Видатки зведеного та державного бюджетів на 2013 і 2014 роки

Прогноз видатків бюджету на 2013 і 2014 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів бюджету з урахуванням проведення реформ у відповідних галузях.

Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів зведеного бюджету за функціональним призначенням на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг видатків та надання кредитів

512,9

545,9

Загальнодержавні функції

28,9

32,4

у тому числі резервний фонд

1,5

1,5

Оборона

19,1

19,9

Громадський порядок, безпека та судова влада

39,6

42,3

Економічна діяльність

63,1

70,2

Охорона навколишнього природного середовища

5,6

6,9

Житлово-комунальне господарство

9,5

10,2

Охорона здоров'я

60,8

65,8

Духовний та фізичний розвиток

16,6

18,2

Освіта

106,2

113,2

Соціальний захист та соціальне забезпечення

125

125

у тому числі

 

 

Пенсійний фонд України

58

57,2

Обслуговування боргу

35,1

38,3

Державний фонд регіонального розвитку

3,4

3,5


Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів державного бюджету за функціональним призначенням на 2013 і 2014 роки

(млрд. гривень)

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

Загальний обсяг видатків та надання кредитів

406,6

428,6

Загальнодержавні функції

22,5

24,6

у тому числі резервний фонд

1,5

1,5

Оборона

19,1

19,9

Громадський порядок, безпека та судова влада

39,2

41,9

Економічна діяльність

51,2

57,9

Охорона навколишнього природного середовища

4,3

5,5

Житлово-комунальне господарство

0,9

1,1

Охорона здоров'я

13,7

15,9

Духовний та фізичний розвиток

5,8

6,6

Освіта

33,1

35,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення

71,5

68,6

у тому числі

 

 

Пенсійний фонд України

58

57,2

Міжбюджетні трансферти

108,4

111,1

Обслуговування боргу

33,5

36,7

Державний фонд регіонального розвитку

3,4

3,5


Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є продовження реалізації соціальних ініціатив Президента України, підвищення ефективності управління бюджетними коштами для державної підтримки соціально вразливих верств населення, забезпечення адресного характеру надання соціальної підтримки, підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення під час раціонального використання бюджетних коштів, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту, забезпечення зростання рівня реальних доходів населення.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

поетапне підвищення прожиткового мінімуму для основних соціальних груп населення з метою приведення його у 2014 році до фактичного розміру;

поетапне підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою приведення його у 2014 році до розміру мінімальної заробітної плати;

поетапне підвищення розмірів видів державної допомоги з метою приведення доходів малозабезпечених громадян до рівня відповідного прожиткового мінімуму;

удосконалення порядку призначення та індексації пенсій;

поетапне підвищення розмірів грошового забезпечення та відповідний перерахунок пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу;

поетапне підвищення розміру пенсійних виплат для інвалідів війни, дітей війни, членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців;

запровадження нового механізму фінансування соціальних послуг за принципом "гроші ходять за клієнтом";

створення мережі сервісних центрів з обслуговування окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та ремонту таких виробів для запровадження адресної допомоги;

збільшення обсягу видатків на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення інвалідів;

запровадження функціонування централізованого банку даних з проблем інвалідності на міжвідомчому рівні;

збільшення обсягу надання соціальних послуг сім'ям з дітьми;

підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

поліпшення надання соціальних послуг одиноким престарілим громадянам, інвалідам усіх категорій, сім'ям з дітьми, дітям-сиротам;

забезпечення встановлення розмірів соціальної підтримки на підставі економічно та соціально обґрунтованих нормативів споживання житлово-комунальних, транспортних та інших послуг;

економічне стимулювання зниження показників споживання природного газу та інших ресурсів одержувачами соціальної допомоги;

запровадження нових підходів до оцінки доходів громадян, які претендують на одержання соціальної підтримки;

запровадження системи моніторингу та оцінки програм соціальної підтримки;

створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери та впровадження електронних соціальних карток;

розширення сфери застосування адресного підходу під час використання бюджетних коштів на соціальний захист громадян;

обґрунтоване підвищення рівня мінімальної заробітної плати з урахуванням пропозицій соціальних партнерів;

забезпечення обґрунтованої міжпосадової диференціації оплати праці;

підвищення рівня середньої заробітної плати в бюджетній сфері;

забезпечення підтримки купівельної спроможності населення шляхом індексації грошових доходів;

створення законодавчих умов для сприяння зайнятості, детінізації заробітної плати, легалізації незареєстрованих виплат заробітної плати та трудових відносин;

забезпечення формування та впорядкування мережі установ і закладів для людей похилого віку та інвалідів, ветеранів, бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, безпритульних;

стимулювання розвитку недержавного пенсійного забезпечення, запровадження програм спільного інвестування.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення питомої ваги коштів на соціальну підтримку, що надається малозабезпеченим верствам населення;

підвищення рівня соціального захисту найбільш незахищених верств населення;

досягнення високоякісного, швидкого та адресного реагування на проблеми інвалідів;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування.

Охорона здоров'я

Пріоритетами розвитку галузі охорони здоров'я є забезпечення населення високоякісними і доступними медичними послугами, профілактика та раннє виявлення захворювань, створення сприятливих умов життєдіяльності людини та стимулів для здорового способу життя.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

створення на базі існуючої в пілотних регіонах мережі закладів охорони здоров'я системи медичного обслуговування, структурованої за видами медичної допомоги;

покращення організації надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я у пілотних регіонах;

організація діяльності у пілотних регіонах госпітальних округів, які повинні забезпечити створення умов для надання населенню вторинної медичної допомоги;

створення у пілотних регіонах центрів екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;

перерозподіл ресурсів між закладами охорони здоров'я пілотних регіонів, що надають первинну, вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу на території зазначених регіонів;

проведення моніторингу реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах з використанням системи індикаторів;

створення 27 регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням;

запровадження механізму закупівлі державою послуг у закладів охорони здоров'я на контрактній основі;

упровадження системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;

упровадження програм формування здорового способу життя і програм здорових умов праці.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я в пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я в інших регіонах;

підготовка підґрунтя до запровадження обов'язкового соціального медичного страхування;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім'ї;

створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді.

Освіта

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення доступності високоякісної освіти для всіх громадян України відповідно до європейських стандартів освітньої системи.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

впровадження Національної рамки кваліфікацій (Постанова N 1341);

розроблення та впровадження національної стратегії реформування освітньої галузі, спрямованої на забезпечення доступності та підвищення якості надання освітніх послуг;

встановлення типових штатних нормативів у навчальних закладах та установах освіти;

створення нових державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти;

запровадження стандартів, що ґрунтуються на компетенціях, у професійно-технічній освіті;

створення сучасної навчально-виробничої бази закладів, які проводять підготовку робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою для високотехнологічних сфер економіки, із залученням коштів роботодавців;

запровадження єдиного стандарту вартості навчання одного учня (студента);

перехід у фінансуванні навчальних закладів від принципу утримання закладів до принципу формування їх кошторисів виходячи з кількості учнів та стандарту вартості навчання одного учня (студента);

прийняття порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, робочих кадрів з урахуванням потреб ринку праці та забезпечення контролю за його виконанням;

упровадження методичних засад прогнозування потреби у фахівцях на ринку праці;

упровадження дієвого механізму працевлаштування студентів та випускників (створення бази даних про студентів і випускників, накопичення банку потенційних роботодавців).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;

підвищення рівня забезпечення транспортними послугами учнів сільської місцевості, які проживають на відстані понад 3 кілометри від школи, за Державною цільовою соціальною програмою "Шкільний автобус";

підвищення рівня забезпечення обладнанням загальноосвітніх навчальних закладів сучасними комп'ютерними комплексами;

підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету, подолання "цифрової неграмотності" дітей, підлітків, учителів незалежно від місця проживання.

Духовний та фізичний розвиток

Пріоритетами розвитку у сфері духовного та фізичного розвитку є збереження, відтворення і збагачення духовних та культурних здобутків українського народу, відродження традиційних видів художнього промислу та ремесел, всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів, сприяння поліпшенню підготовки та участі українських спортсменів у змаганнях різного рівня;

удосконалення механізму надання фінансової підтримки театрам, художнім колективам, концертним організаціям та циркам, творчим спілкам, громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування;

забезпечення розвитку національної спортивної та туристичної інфраструктури із залученням інвесторів;

створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-XXI";

забезпечення розвитку національного книговидання;

створення умов для впровадження системи суспільного телебачення і радіомовлення;

удосконалення системи формування державного замовлення на виробництво та розповсюдження національних фільмів, а також на виробництво і трансляцію телерадіопрограм;

удосконалення чинної нормативно-правової бази щодо електронного урядування;

впровадження практики надання адміністративних послуг в електронній формі;

удосконалення законодавчої бази для стимулювання меценатства.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

реалізація першого етапу національного проекту "Олімпійська надія - 2022";

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та запобігання захворюванням;

піднесення здобутків українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня, включаючи літні Дефлімпійські ігри 2013 року, зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2014 року, літні Юнацькі Олімпійські ігри 2014 року;

створення сучасних спортивних об'єктів та туристичної інфраструктури;

створення єдиної системи інформаційного забезпечення розвитку культури, збереження наукового і культурного надбання;

забезпечення пріоритетного розвитку національних інформаційних ресурсів;

побудова в Україні розвинутого інформаційного суспільства.

Наука

Реформування галузі науки та розвиток науково-технічної діяльності спрямовані на активізацію інноваційних процесів в економіці, повноцінне використання потенціалу науки в процесі технологічної модернізації економіки.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

атестація науково-дослідних (науково-технічних) установ;

оптимізація системи бюджетних наукових установ за результатами оцінки ефективності їх діяльності;

оновлення матеріально-технічної бази наукових установ і вищих навчальних закладів;

оптимізація співвідношення між обсягами бюджетного фінансування фундаментальних досліджень, прикладних наукових розробок і науково-технічних (експериментальних) розробок;

перехід на міжнародні критерії оцінювання праці вчених;

удосконалення системи формування і виконання державного замовлення у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

створення економічних стимулів для технологічної модернізації вітчизняних підприємств;

розширення програмно-цільового та грантового фінансування наукової та науково-технічної діяльності.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення конкурентоспроможності сектору наукових досліджень;

комерціалізація результатів науково-технічних розробок;

збільшення частки інноваційно активних промислових підприємств;

підвищення наукоємності валового внутрішнього продукту.

Сільське господарство та земельна реформа

Пріоритетами розвитку аграрного сектору економіки є перетворення сільськогосподарської галузі на ефективний та конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринку сектор економіки.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

виконання Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;

реалізація національних проектів "Зерно України", "Відроджене скотарство";

створення Державного земельного банку;

удосконалення механізму державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників;

визначення дієвих стимулів для впровадження інноваційних технологій виробництва, зберігання та переробки продукції тваринництва;

стимулювання та запровадження високотехнологічного крупнотоварного виробництва сільськогосподарської продукції;

підтримка будівництва овоче- та картоплесховищ;

формування ринку земель сільськогосподарського призначення;

підвищення ефективності діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку;

проведення інвентаризації земельних ресурсів, завершення видачі державних актів на право власності на земельні ділянки, виділення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

створення та забезпечення функціонування електронного Державного земельного кадастру та відповідної інформаційної бази даних;

розроблення механізму регулювання ринку землі та ефективного обороту земель сільськогосподарського призначення;

створення доступної системи інформування про кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього аграрного ринку на базі мережі регіональних оптових ринків сільськогосподарської продукції;

підвищення конкурентоспроможності галузі машинобудування для агропромислового комплексу та стимулювання вітчизняних виробників до збільшення виробництва сільськогосподарської техніки;

створення економічних стимулів щодо переоснащення спиртової галузі для виробництва біопалива.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;

забезпечення внутрішньої потреби у продуктах харчування;

підвищення продуктивності праці в сільському господарстві;

стабілізація цін на сільськогосподарську продукцію;

створення оптимальних умов для збільшення соціального, інвестиційного та виробничого потенціалу землі;

створення передумов для повноцінного функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення;

реалізація громадянами права власності на землю;

покращення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки;

здійснення кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу землі та іншого майна;

реалізація кредитної політики в агропромисловому секторі економіки та задоволення потреби сільськогосподарських товаровиробників у стабільних дешевих кредитах на довгострокову перспективу;

забезпечення продовольчої безпеки та збільшення експортного потенціалу держави;

створення дієвої інфраструктури ринку землі.

Національна безпека і оборона

Забезпечення національної безпеки і оборони є одним з пріоритетів держави в умовах зміни воєнно-політичної обстановки та проголошення державою політики позаблоковості.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

оптимізація структури і чисельності військових формувань та правоохоронних органів;

забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на відновлення і розвиток озброєння та військової техніки, бойову підготовку військ;

освоєння виробництва нових конкурентоспроможних видів озброєння та військової техніки;

впровадження нового механізму забезпечення житлом військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу;

забезпечення участі України у міжнародних миротворчих операціях та у заходах міжнародного військового та військо-технічного співробітництва з іноземними державами;

звільнення Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів від виконання невластивих їм функцій;

удосконалення механізму нормативно-правового регулювання господарської діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу;

матеріально-технічне переоснащення сил цивільного захисту;

виконання заходів щодо очищення території України від вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів минулих війн та внаслідок військової діяльності;

впровадження системи інтегрованого управління кордонами, продовження роботи з демаркації кордону;

посилення боротьби з нелегальною міграцією.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення ефективності функціонування Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, мінімізація ризиків для здоров'я та безпеки населення.

Охорона навколишнього природного середовища

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпеки життєдіяльності населення, запобігання виникненню природних і техногенних катастроф, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі і впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів, підвищення рівня безпеки на Чорнобильській АЕС та досягнення екологічної рівноваги прилеглих територій.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення обов'язковості врахування екологічної складової під час прийняття законодавчих та урядових рішень щодо формування стратегій сталого розвитку та державних цільових програм;

мінімізація шкідливого впливу на навколишнє природне середовище небезпечних відходів та хімічних речовин;

розширення заліснених територій;

створення нових і розширення існуючих територій та об'єктів природнозаповідного фонду;

удосконалення державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

забезпечення використання природних ресурсів відповідно до науково-обґрунтованих нормативів;

ліквідація шкідливого для навколишнього природного середовища та технологічно застарілого виробництва шляхом переоснащення та впровадження альтернативних його видів;

запровадження національних та міжнародних механізмів з пом'якшення наслідків зміни клімату у посткіотський період;

підтримання екологічно безпечного стану в зоні відчуження та зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

підготовка до зняття з експлуатації атомних блоків та створення системи поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС;

продовження звільнення енергоблоків Чорнобильської АЕС від радіоактивних відходів;

технічне переоснащення об'єктів гідрометеорологічної діяльності;

відродження та повернення до повноцінного життя територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зміна режиму провадження господарської діяльності на таких територіях.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

завершення знешкодження непридатних до використання пестицидів та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу;

суттєве збільшення обсягу збирання і переробки відходів як вторинної сировини;

підвищення рівня лісистості територій України;

збільшення площі територій та кількості об'єктів природно-заповідного фонду;

раціональне використання наявних природних ресурсів;

зменшення антропогенного і техногенного навантаження на навколишнє природне середовище;

підвищення результативності участі України у справі запобігання глобальній зміні клімату у посткіотський період;

виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС;

забезпечення оперативною інформацією органів виконавчої влади про загрозу та виникнення небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ;

забезпечення функціонування системи спостереження за станом навколишнього природного середовища;

забезпечення контролю за станом ядерної та радіаційної безпеки.

Енергетична галузь

Пріоритетами державної політики у середньостроковому періоді для енергетичної галузі є підвищення ефективності її діяльності, зміцнення енергетичної та екологічної безпеки держави.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

впровадження енергозберігаючих технологій в галузях виробництва та передачі енергії;

планомірне встановлення економічно обґрунтованих тарифів, що стимулюють зниження витрат і залучення інвестицій у галузь;

подальше виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України";

будівництво нових електроенергетичних потужностей та ліній електропередачі;

лібералізація ринку вугільної продукції та механізму збуту і ціноутворення;

удосконалення механізму державної підтримки вугледобувних підприємств, зокрема шляхом поетапного припинення субсидування їх операційних витрат;

продовження процесу ліквідації збиткових та безперспективних вугільних і торфодобувних підприємств, який був розпочатий у попередні роки;

реструктуризація нерентабельних підприємств вугільної галузі з подальшим виведенням з експлуатації переважно шляхом консервації найбільш збиткових шахт та модернізація перспективних шахт;

приватизація та передача в концесію державних вугледобувних підприємств;

скорочення обсягів державної підтримки вугільної галузі, передусім на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції;

збільшення обсягу власного видобутку вугілля, підвищення продуктивності шахт та оптимізація бюджетних витрат;

забезпечення стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та удосконалення її структури;

доведення поточних розрахунків за спожитий природний газ між споживачами і Національною акціонерною компанією "Нафтогаз Україна" до рівня 100 відсотків та забезпечення погашення заборгованості за спожитий газ, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року;

модернізація нафто- і газотранспортної системи;

збільшення обсягу власного видобутку вуглеводнів;

диверсифікація джерел постачання енергоносіїв до України;

поступове приведення цін на природний газ і тарифу на його транспортування до рівня, що враховує всі економічно обґрунтовані витрати на видобуток, транспортування, зберігання, розподіл і постачання природного газу (включаючи інвестиційну складову) для всіх категорій споживачів;

проведення пошуково-розвідувальних робіт на паливно-енергетичні ресурси та інші корисні копалини;

вивчення альтернативних видів енергії: гідротермальні води та внутрішнє тепло землі;

забезпечення щорічного приросту розвіданих запасів нафти з газоконденсатом відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

формування ефективної інфраструктури енергетичної галузі;

створення умов для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час виробництва ядерного палива;

збільшення обсягу видобутку вугілля;

підвищення ефективності використання активів та прозорості фінансово-господарської діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

нарощування запасів нафти та газу, освоєння родовищ вуглеводнів;

формування конкурентного середовища у нафтогазовидобувній сфері;

збільшення обсягу виробництва концентрату природного урану;

приріст запасів паливно-енергетичних ресурсів, металічних, неметалічних та інших видів корисних копалин.

Енергозбереження

Пріоритетними завданнями на прогнозний період для сфери енергозбереження залишатимуться створення умов для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізація структури енергетичного балансу держави.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

розвиток виробництва вітчизняного енергозберігаючого устатковання, обладнання та приладів;

оновлення та модернізація енерговитратного технологічного обладнання;

впровадження когенераційних технологій;

впровадження технологій, що передбачають використання відновлюваних джерел енергії та виробництво альтернативних видів палива;

будівництво та реконструкція електричних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії;

здійснення заходів щодо економного витрачання бюджетними установами теплової енергії та газу шляхом проведення ремонтів котелень, дахів і заміни вікон;

створення системи мотивації, спрямованої на забезпечення технічної та технологічної модернізації національної економіки.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

оптимізація структури енергетичного балансу, зокрема забезпечення збільшення частки енергоносіїв, отриманих з альтернативних (відновлюваних) джерел енергії;

зменшення обсягу невиробничих втрат та виробничих витрат енергоносіїв.

Дорожньо-транспортний комплекс

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних та побудова нових об'єктів для потреб економічного розвитку і підвищення якості життя громадян.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

модернізація та розвиток об'єктів транспортної інфраструктури;

розширення джерел формування Державного дорожнього фонду шляхом залучення приватних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства;

оновлення нормативно-правової бази у сфері транспорту, зокрема щодо портових зборів, збірника тарифів на комплекс робіт, порядків формування та зміни тарифів на спеціалізовані послуги портів тощо.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання;

інтенсифікація розвитку автомобільних доріг України та приведення їх стану у відповідність з міжнародними стандартами;

нарощування транзитного потенціалу держави;

збереження існуючої мережі автомобільних доріг;

підвищення рейтингу логістичної ефективності України;

створення конкурентного середовища у сфері дорожнього господарства;

збільшення пропускної спроможності морських портів на 50 відсотків;

зростання обсягу інвестицій у туристичну та курортно-рекреаційну сферу.

Будівництво та житлова політика

Пріоритетними завданнями у сфері будівництва та реалізації житлової політики є формування будівельного комплексу, спроможного забезпечувати інвестиційні наміри суб'єктів містобудівної діяльності, забезпечення створення умов для реалізації права громадян на житло.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

дерегуляція дозвільної системи у будівництві;

розроблення та оновлення містобудівної документації як основи розвитку регіонів, створення містобудівного кадастру;

удосконалення договірних відносин у будівництві;

удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

формування національної нормативної бази технічного регулювання будівництва, адаптованої до міжнародної;

розвиток промислового і цивільного будівництва на засадах енергоефективності з використанням національного природно-ресурсного потенціалу.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері будівництва;

забезпечення стійкості, міцності та необхідної довговічності будівель та споруд;

підвищення рівня забезпечення громадян житлом.

Житлово-комунальне господарство

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, проведення обґрунтованої тарифної політики, забезпечення рентабельності підприємств галузі та бездотаційності цього сектору.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

комплексна модернізація систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

планомірне приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати та інвестиційну складову;

удосконалення порядку коригування тарифів на житлово-комунальні послуги;

залучення приватних компаній у сферу надання послуг і модернізації інфраструктури житлово-комунального господарства з використанням механізму державно-приватного партнерства;

збільшення кількості об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, приватних житлово-експлуатаційних контор і керуючих компаній;

забезпечення обліку виробництва, транспортування і споживання теплової енергії, зокрема встановлення теплових лічильників виробництва, транспортування, доставки та фактичного споживання теплової енергії;

упровадження стандартів якості житлово-комунальних послуг та забезпечення технічних можливостей для проведення оцінювання якості;

упровадження енергоефективних світлодіодних систем на підприємствах, в установах та організаціях.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення ресурсо- та енергоефективності галузі;

скорочення кредиторської і дебіторської заборгованості;

зменшення до рівня експлуатаційної безпеки зношеності основних фондів у житлово-комунальній сфері та обсягів використання енергоресурсів під час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів та підвищення рівня безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

обґрунтованість і прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

створення конкурентного середовища у житлово-комунальній сфері.

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

проведення аналізу ефективності запровадження "єдиного вікна" та подальше скорочення кількості документів дозвільного характеру, застосування замість дозвільного декларативного принципу;

істотне спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру для провадження господарської діяльності та подальше розширення переліку робіт, які можуть виконуватися на підставі подання декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

повноцінне впровадження системи електронного документообігу між державними адміністраторами та місцевими (регіональними) дозвільним органами під час видачі документів дозвільного характеру;

подальше зменшення втручання органів державного нагляду (контролю) у діяльність суб'єктів господарювання;

забезпечення функціонування ефективної системи фінансової підтримки експортної діяльності відповідно до вимог СОТ;

скорочення кількості видів робіт (послуг), які підлягають ліцензуванню і не становлять небезпеки для держави, життя, здоров'я людини та навколишнього природного середовища;

подальше розширення мережі об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, регіональних фондів підтримки підприємництва тощо).

Основними результатами, яких планується досягти, є:

істотне зменшення адміністративних бар'єрів на шляху розвитку підприємництва;

створення сприятливих умов для ведення бізнесу.

Фінансова політика

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

зниження частки проблемних активів у загальному портфелі активів банків та інших фінансових установ;

реалізація моделі реструктуризації проблемних активів у банківській сфері;

забезпечення повноцінного функціонування бюро кредитних історій;

запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності для всіх фінансових установ;

удосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб;

запровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення ефективності та стійкості функціонування фінансового ринку;

підвищення якості системи захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг та збільшення рівня довіри населення до фінансових установ;

підвищення рівня прозорості в діяльності фінансових установ.

Міжнародне співробітництво

Одним з необхідних кроків поліпшення умов торгівлі на зовнішньому ринку для вітчизняних виробників відповідно до Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) є розширення співпраці із Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком та іншими міжнародними організаціями.

У 2013 і 2014 роках планується продовжити роботу з підготовки та реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів у таких сферах економіки, як муніципальна інфраструктура, енергетичний сектор, транспортна галузь, соціальний захист та державний сектор. Передбачається здійснити заходи з покращання водопостачання та водопровідно-каналізаційної системи, поліпшення стану автомобільних доріг України, реконструкції повітряних ліній атомних електростанцій України, реконструкції гідроелектростанцій Дніпровського каскаду.

Іноземні банки та міжнародні фінансові організації, кошти яких залучаються державою для виконання інвестиційних програм (проектів) у 2013 і 2014 роках

(млрд. гривень)

Найменування

Обсяг залучення коштів

2013 рік

2014 рік

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

1,2

0,8

Європейський банк реконструкції та розвитку

1,3

1,5

Європейський інвестиційний банк

1,3

1,5

Кредитна установа для відбудови

0,3

0,3

Усього

4,1

4,1


У середньостроковому періоді буде розвиватися співробітництво з Кредитною установою для відбудови, в рамках співпраці з якою планується реалізувати ряд проектів в енергетичній галузі та сфері житлово-комунального господарства (загальний обсяг фінансування може становити 87 млн. євро).

Відповідно до укладених угод про фінансування триватиме співробітництво з Європейським Союзом з питань впровадження таких спільних програм:

підтримка впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року;

підтримка впровадження Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії;

сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом;

підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики;

підтримка впровадження транспортної стратегії України;

підтримка державної політики України у сфері управління кордоном.

Загальний обсяг запланованої безповоротної та безоплатної бюджетної підтримки Європейського Союзу у 2013 і 2014 роках оцінюється у сумі 94 млн. євро.

Крім того, планується продовжити роботу із започаткування співпраці в рамках нових програм у сфері адміністративно-процедурного законодавства і державної служби та у сфері регіонального розвитку.

Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є реформування міжбюджетних відносин з метою забезпечення регіонального економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової автономності місцевих бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

У 2013 і 2014 роках передбачається здійснити такі заходи:

підтримання стійкого економічного та соціального розвитку регіонів з урахуванням збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів;

збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів;

узгодження пріоритетів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо регіонального розвитку, зміцнення міжрегіональних зв'язків;

виконання державних програм соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

здійснення поетапного врахування в обсягах міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам видатків, які здійснюються в регіонах за рахунок цільових субвенцій, та видатків державного бюджету на централізовані заходи;

запровадження середньострокового бюджетного планування та програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;

удосконалення механізму розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів;

надання державної підтримки для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів у реальному секторі економіки, які включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, шляхом здешевлення кредитів і на умовах співфінансування;

створення та підтримка функціонування інтерактивної інвестиційної карти регіонів для залучення потенційних інвесторів;

створення на територіях пріоритетного розвитку сучасної виробничої інфраструктури, зокрема будівництво або модернізація під'їзних автошляхів та залізничних колій, потужностей з електро-, водо-, газо-, теплопостачання, водовідведення, очищення води, повітря, об'єктів пожежної безпеки, об'єктів виробничого призначення, складської інфраструктури.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень;

підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності в регіонах;

підвищення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв'язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку регіонів;

зменшення диспропорцій у рівні соціально-економічного розвитку регіонів.

 

Додаток
до Прогнозу


ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
видатків державного бюджету за бюджетними програмами на 2013 і 2014 роки, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів) та реалізуються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій

(млн. гривень)

Код та назва бюджетної програми

Обсяг коштів державного бюджету

Назва інвестиційної програми (проекту)/національного проекту

Строк виконання

Обсяг коштів державного бюджету

2013 рік

2014 рік

2013 рік

2014 рік

1. КПКВК 1101600 "Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

240

520

Проект реабілітації гідроелектростанцій (МБРР)

2006 - 2014

15

 

Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій (МБРР)

2010 - 2014

75

70

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій" (ЄБРР)

2011 - 2015

100

250

Проект "Україна - Проект реабілітації ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" (ЄІБ)

- " -

50

200

2. КПКВК 1101630 "Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора"

1

 

Проект реабілітації гідроелектростанцій (МБРР)

2006 - 2013

1

 

3. КПКВК 1101640 "Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні"

300

30

Проект з передачі електроенергії (МБРР)

2008 - 2014

300

30

4. КПКВК 1101650 "Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська"

600

300

Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська (ЄБРР)

2009 - 2015

300

150

Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС - Київська" (ЄІБ)

- " -

300

150

5. КПКВК 1101670 "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська"

400

674,6

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (ЄБРР)

2011 - 2014

250

337,3

Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" (ЄІБ)

2012 - 2015

150

337,3

6. КПКВК 1101680 "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"

249,3

231,3

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)" (KFW)

2012 - 2014

249,3

231,3

7. КПКВК 1101690 "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород"

200

300

Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород" (ЄБРР)

2012 - 2016

100

150

Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород" (ЄІБ)

- " -

100

150

8. КПКВК 2501630 "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

10

 

Проект удосконалення системи соціальної допомоги (МБРР)

2006 - 2013

10

 

9. КПКВК 2751600 "Розвиток міської інфраструктури в Україні, системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

157

9

Проект розвитку міської інфраструктури (МБРР)

2008 - 2014

100

9

Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві" (ЄІБ)

2011 - 2013

57

 

КПКВК 2751610 "Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури"

2

1

Проект розвитку міської інфраструктури (МБРР)

2008 - 2014

2

1

10. КПКВК 1207600 "Реформування державної статистики"

0,5

10

Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень (МБРР)

2005 - 2014

0,5

10

11. КПКВК 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору"

1862,4

1994,1

Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (МБРР)

2009 - 2013

62,4

 

Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (МБРР)

2012 - 2014

600

653,5

Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)" (ЄБРР)

2011 - 2015

600

600

Україна - Європейські дороги України II (Проект покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва) (ЄІБ)

2011 - 2016

600

740,6

12. КПКВК 3501660 "Модернізація державних фінансів"

39,6

10

Проект модернізації державних фінансів (МБРР)

2008 - 2014

39,6

10

13. КПКВК 3511620 "Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою"

33

44

Проект "Підтримка малих і середніх підприємств" (KFW)

2012 - 2016

33

44

14. КПКВК 2803600 "Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості"

9,7

 

Проект "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (МБРР)

2003 - 2013

9,7

 

Усього

4104,5

4124

 

 

4104,5

4124

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали