КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

08.09.2011 р.

N 2а-3719/11/1070

Київський окружний адміністративний суд у складі: головуючого - судді Головенко О. Д., при секретарі судового засідання - Вишневському Ю. А. (за участю: представника позивача - Мироненка О. О.; представника відповідача - Семчук Т. М.), розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укроіл" до Броварської об'єднаної податкової інспекції у Київській області про скасування окремих положень податкових повідомлень-рішень, встановив:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Укроіл" (надалі - позивач) звернулось з адміністративним позовом до Броварської об'єднаної податкової інспекції у Київській області (надалі - відповідач) та просить суд скасувати рішення Білоцерківської об'єднаної податкової інспекції у Київській області N 15/15-3 про скасування окремих положень повідомлення-рішення N 0002371601 від 14.06.2011 та скасування окремих положень повідомлення-рішення N 0002401601 від 15.06.2011.

В обґрунтування своїх позовних вимог вказує, що за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларацій з податку на додану вартість позивачу було винесено оскаржувані податкові повідомлення-рішення про накладення штрафні (фінансові) санкції.

Вважає, що податкові повідомлення-рішення в частині застосування відповідачем до позивача штрафних (фінансових) санкції в сумі 170,00 грн. та з повідомленням-рішенням в частині застосування відповідачем до позивача штрафних (фінансових) санкції в сумі 1020,00 грн. винесені неправомірно в результаті невірного застосування ним норм Податкового кодексу України (надалі - ПКУ).

На думку позивача у зв'язку з тим, що порушення було допущено 26.05.2011, а саме під час подання податкової декларації з податку на додану вартість за березень 2011 року та під час подання податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2011 року, то за вказані порушення відповідачем щодо позивача повинні були бути застосовані штрафні (фінансові) санкції у розмірі 1 гривні.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав та просив його задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечила та просила відмовити у його задоволенні.

В обґрунтування своїх заперечень вказала, що відповідно до листа Державної податкової адміністрації України від 03.02.2011 N 2963/7/10-1017/302 (Лист N 2963/7/10-1017/302) штрафні санкції, передбачені п. 7 підрозділу 10 розділу XX ПКУ застосовуються за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні податкових зобов'язань за період з 01.01.2011 по 30.06.2011.

Також зазначила, що дана позиція підтверджується листом про надання відповіді від 21.03.2011 N 7781/7/16-1517-16 (Лист N 7781/7/16-1517-16).

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що за результатами проведення камеральної перевірки відповідач встановив, що позивач несвоєчасно подав декларацію з ПДВ за березень 2011 року, чим порушив п. 203.1 ст. 203 ПКУ і у зв'язку з чим відповідачем були нараховані штрафні (фінансові) санкції в сумі 170,00 грн. податковим повідомленням-рішенням N 0002371601 від 14.06.2011

Податкове повідомлення-рішення N 0002401601 від 15.06.2011 було винесено на підставі акта перевірки N 485/15-309/36706113 від 15.06.2011 "Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість". За результатами проведення камеральної перевірки відповідач встановив, що позивач несвоєчасно подав декларацію з ПДВ за квітень 2011 року, чим порушив п. 203.1 ст. 203 ПКУ і у зв'язку з чим відповідачем були нараховані штрафні (фінансові) санкції в сумі 1020,00 грн.

Статтею 203 ПКУ передбачено порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом, так податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 203.2 ст. 203 ПКУ встановлено, що платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Згідно п. 54.3.1 ст. 54 ПКУ контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію тощо.

Представник позивача не заперечує факту порушення строків подання декларації з його боку, однак зазначає про неправильне застосування відповідачем норм Податкового кодексу України щодо нарахування ним штрафних (фінансових) санкцій.

Відповідно до п. 7 підрозділу 10 розділу XX ПКУ штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 30.06.2011 застосовуються у розмірі не більше 1 гривні за кожне порушення.

Суд не бере до уваги твердження позивача та його посилання на листи Державної податкової адміністрації України, оскільки зокрема, в листі Міністерства юстиції України від 28.04.2011 N 3915-0-4-11/101 "Щодо проведення правової експертизи листів ДПАУ та Держмитслужби" (Перелік N 3915-0-4-11/101) вказано, що лист ДПАУ - це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в органах юстиції в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Тобто посилання відповідача на вищезазначені листи є безпідставним та необгрунтованими.

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України державні органи та їх посадові особи діють у спосіб, в межах повноважень та на підставах, передбачених Конституцією та Законами України.

Частиною 3 ст. 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Згідно із ч. 1 ст. 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Відповідно до ст. 70 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

Згідно ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Суд вважає, що відповідач як суб'єкти владних повноважень не довів суду правомірність прийнятого рішення.

За наведених обставин суд вважає позовні вимоги обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню, а податкові повідомлення - рішення скасуванню.

Керуючись статтями 11 - 14, 69 - 71, 79, 86, 94, 122, 159 - 163, 167, 185 - 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд постановив:

Позов задовольнити.

Скасувати податкові повідомлення-рішення N 0002371601 від 14.06.2011 та N 0002401601 від 15.06.2011.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду у порядку, встановленому статтями 185 - 187 КАС України, шляхом подання апеляційної скарги через Київський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова у повному обсязі виготовлена 13 вересня 2011 року.

 

Суддя

О. Д. Головенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали