НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року N 641

Про скасування рішення НКРЗ від 29.09.2011 N 521 та взяття за основу проекту рішення НКРЗ "Про затвердження Порядку встановлення Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

Розглянувши лист Міністерства юстиції України від 04.11.2011 N 33045-10.1 та відповідно до статей 6 та 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Скасувати рішення НКРЗ від 29.09.2011 N 521 "Про затвердження Порядку встановлення Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (Порядок N 521).

2. Взяти за основу проект рішення НКРЗ "Про затвердження Порядку встановлення Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", що додається.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ для громадського обговорення.

4. Юридичному управлінню надіслати копію цього рішення до Міністерства юстиції України.

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток
до рішення НКРЗ
10.11.2011 N 641

ПОРЯДОК
встановлення Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот"

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм встановлення тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (далі - Порядок).

1.2. Встановлення тарифів на роботи (послуги), перелік яких визначено Законом України "Про радіочастотний ресурс України", здійснює Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ).

1.3. Формування тарифів проводиться на основі визначення собівартості робіт (послуг) з урахуванням Методики формування тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", розробленої Державним підприємством "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення" та прийнятою Державним підприємством "Український державний центр радіочастот".

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- собівартість робіт та послуг - економічно обґрунтовані витрати, що включаються до виробничої собівартості, пов'язані з виконанням робіт (наданням послуг) УДЦР, адміністративні витрати та інші операційні витрати;

- економічно обґрунтовані планові витрати - витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів та врахуванням виконання робіт (надання послуг) нормованої якості.

2. Визначення собівартості робіт (послуг) УДЦР

2.1. Даний Порядок визначає основні підходи щодо тарифоутворення на роботи (послуги) УДЦР на основі визначення собівартості робіт (послуг) як основи тарифу. Порядок складається з виконання наступних етапів:

а) визначення собівартості виконання робіт;

б) визначення складових тарифу для виконання робіт.

2.2. Планова собівартість робіт (послуг) УДЦР визначаються із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з обслуговування та управління виробництвом (далі - виробнича собівартість), нормативів витрат з управління підприємством (далі - адміністративні витрати) для кожної послуги окремо.

2.3. Витрати, які неможливо встановити із застосуванням нормативів, визначаються шляхом експертної оцінки та аналітичними дослідженнями.

2.4. Собівартість робіт та послуг враховує поточні витрати за попередній період, а також прогноз індексу цін на промислову продукцію, індекс інфляції, зміни мінімальної заробітної плати, зміни відомих витрат у майбутньому і складається з витрат, прямо пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

а) прямих матеріальних витрат, до складу яких включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виконаної роботи, наданої послуги, придбаних комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;

б) прямих витрат на оплату праці, до складу яких включається заробітна плата та інші виплати працівникам, зайнятим на виконанні робіт (наданні послуг), витрати на службові відрядження виробничого персоналу, які безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат;

в) амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг;

г) вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виконанням робіт, наданням послуг;

ґ) інших прямих виробничих витрат, у тому числі нарахувань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну), плати за оренду земельних і майнових паїв, витрат на оплату послуг зв'язку та передачі даних, прямо пов'язаних з виконанням робіт та наданням послуг.

2.5. До складу інших витрат, що складають собівартість, включаються:

2.5.1. Загальновиробничі витрати, а саме:

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління; внески на соціальні заходи та медичне страхування працівників апарату управління; витрати на оплату службових відряджень персоналу;

б) амортизація основних засобів загальновиробничого призначення;

в)амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виконання робіт та надання послуг (оплата праці та внески на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології, поліпшенням якості виконання робіт та надання послуг, підвищенням надійності експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів, оплата послуг сторонніх організацій);

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, медичне страхування працівників апарату управління; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю проведених робіт та наданих послуг);

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки;

ж) суми витрат, пов'язаних із підтвердженням відповідності проведених робіт та наданих послуг, систем якості, систем управління якістю, екологічного управління довкіллям, персоналу, встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності";

з) інші загальновиробничі витрати (внутрішнє переміщення матеріалів, деталей, інструментів);

2.5.2. Адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати;

б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством (у тому числі витрати на оплату праці адміністративного апарату) та іншого загальногосподарського персоналу;

в) витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

г) витрати на консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги для забезпечення господарської діяльності;

ґ) витрати на оплату послуг зв'язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок та інші подібні витрати);

д) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

е) витрати на встановлення спорів у судах;

є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

ж) інші витрати загальногосподарського призначення.

2.5.3. Інші операційні витрати, що включають, зокрема:

а) інші витрати операційної діяльності, пов'язані з господарською діяльністю;

б) витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності підприємства, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань.

2.6. До складу нормативної собівартості не можуть включатися:

- суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

- суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі від пошкодження цінностей;

- витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та витрати від операційної курсової різниці;

- суми спонсорської та благодійної допомоги;

- втрати від знецінення запасів;

- витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

- витрати від списання недоамортизованих основних засобів. витрати, пов'язані із зменшенням власного капіталу.

2.7. УДЦР забезпечує формування інформації про доходи та витрати при виконанні робіт та наданні послуг на основі даних бухгалтерського обліку шляхом розподілу витрат за видами діяльності.

3. Формування тарифів на роботи (послуги) УДЦР

Формування тарифів на роботи (послуги) здійснюється на основі розрахунків тарифів, що проводяться ДП УДЦР виходячи з економічно обґрунтованих витрат, розрахунку та розподілу накладних витрат, отриманих на основі фактичних даних бухгалтерського обліку за попередній рік.

Основою тарифів є собівартість, до складу якої входять прямі витрати та загальновиробничі витрати, а також накладні витрати, розподіл яких на одиницю калькулювання здійснюється пропорційно основної та додаткової заробітної плати виробничого персоналу.

Одиницями калькулювання є радіоелектронний засіб (РЕЗ), випромінювальний пристрій (ВП), базова станція, ретранслятор, термінал, модель (кожної модифікації), номінал частоти, номінал частоти РЕЗ (стаціонарного РЕЗ, стаціонарного РЕЗ для однієї мережі радіозв'язку, базової станції, стаціонарної абонентської станції, в кожному секторі базової станції), дуплексна пара частот базової станції, радіочастотне присвоєння, сигнал, висновок, заява, дозвіл, ліцензія суднової (морської) станції, людино-година тощо.

Для спрощення проведення розрахунків тарифів усі роботи (послуги) УДЦР розподіляються на типові групи. Цей розподіл здійснюється шляхом визначення однотипних робіт (послуг) чи робіт (послуг), які є аналогічними за процедурою виконання, на підставі експертних оцінок з подальшим узагальненням визначених груп та об'єднанням їх у блоки за ознакою однотипності визначення трудомісткості робіт (послуг):

- роботи (послуги) з розгляду заяв щодо здійснення присвоєння радіочастот;

- роботи (послуги) щодо розрахунків електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) РЕЗ та підбору частот;

- роботи (послуги) з оформлення дозвільних документів;

- роботи (послуги) з міжнародної координації;

- роботи (послуги) з технічного радіоконтролю параметрів випромінювання та забезпечення ЕМС РЕЗ;

- роботи (послуги) щодо проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації та проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП;

- роботи (послуги), пов'язані з підготовкою висновків щодо виділення номерного ресурсу, і т.д.

4. Розрахунок тарифів на роботи (послуги)

4.1. Тарифи на роботи (послуги) визначаються за формулою:

Т = М + Звп + В + А + ЕВ + НВзаг х Звп: 100 + П,

де:

М - прямі матеріальні витрати на виконання відповідних видів робіт (послуг), грн.;

Звп - заробітна плата виробничого персоналу відповідних видів робіт (послуг); грн.;

В - нарахування на заробітну плату виробничого персоналу - єдиний соціальний внесок, грн.;

А - амортизація основних засобів, яки безпосередньо пов'язані з виконанням конкретних видів робіт (послуг), грн;

ЕВ - експлуатаційні витрати на утримання основних фондів; безпосередньо пов'язані з виконанням конкретного виду робіт (послуг), грн;

НВзаг - загальні накладні витрати підприємства, %, які визначаються за формулою:

НВзаг = (Сзаг + АВзаг) : Ззаг,

де:

Сзаг - не розподілена частина прямих витрат та загальновиробничі витрати підприємства (за даними бухгалтерського обліку за попередній рік),грн.;

АВзаг - адміністративні витрати підприємства за даними бухгалтерського обліку за попередній рік, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, грн.;

Ззаг - загальна заробітна плата виробничого персоналу підприємства (за даними бухгалтерського обліку за попередній рік), грн.;

П - прибуток, грн.

5. Зміна тарифів на роботи (послуги)

Підставою для перегляду рівня тарифів на роботи (послуги) УДЦР є зміна норми виробітку, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси, ставок податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

5.1. Перегляд діючих тарифів проводиться на підставі розрахунків УДЦР та за його ініціативою.

5.2. Для перегляду діючих тарифів УДЦР подає до НКРЗ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

- економічні показники роботи за останні 2 роки (дані про доходи, витрати);

- рентабельність, звіт про виконання фінансового плану;

- розрахунок тарифів виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

- порівняльну таблицю діючих та нових тарифів з розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів;

- інформацію стосовно прогнозного впливу нового рівня тарифів на розмір надходжень до Державного бюджету.

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали