ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2012 року N 27

Про склад та положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного агентства екологічних інвестицій України від 25 квітня 2012 року N 63 (Наказ N 63)

Відповідно до пункту 6 Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 221, та у зв'язку зі зміною структури Держекоінвестагентства наказую:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Міжвідомча робоча група), у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про Міжвідомчу робочу групу, що додається.

3. Організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої робочої групи покласти на Управління схеми зелених інвестицій (В. Єрмаков).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держекоінвестагентства від 30 червня 2011 року N 36 (Положення N 36).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Пожарського В. Ю.

 

Голова

В. Якубовський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
01.03.2012 N 27


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу робочу групу з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

1. Міжвідомча робоча група з розгляду проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Міжвідомча робоча група) утворена відповідно до Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов'язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 N 221, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2010 р. N 807.

2. Міжвідомча робоча група є постійно діючим і колегіальним дорадчим органом при Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі - Держекоінвестагентство).

3. Міжвідомча робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Мінприроди, міжнародними договорами про передачу частин встановленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, наказами Держекоінвестагентства, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Міжвідомчої робочої групи є:

розгляд поданих заявниками документів щодо проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти) та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - пропозицій), попередньо відібраних Держекоінвестагентством;

проведення аналізу і оцінки поданих проектів (пропозицій), визначення його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних показників;

надання рекомендації Держекоінвестагентству про схвалення кожного поданого проекту (пропозиції) як проекту (пропозиції) цільових екологічних (зелених) інвестицій або про відмову у схваленні;

вирішення інших проблемних питань щодо розгляду, схвалення та реалізації проектів (пропозицій) цільових екологічних (зелених) інвестицій.

5. Міжвідомча робоча група має право:

одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), до компетенції яких належать питання, пов'язані із поданими проектами (пропозиціями) цільових екологічних (зелених) інвестицій;

залучати до роботи групи працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, незалежних експертів (за їх згодою).

6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів групи.

Головою Міжвідомчої робочої групи є заступник Голови Держекоінвестагентства.

Членами робочої групи можуть бути посадові особи центральних органів виконавчої влади, фахівці наукових та інших установ (за згодою їх керівників), представники Національної академії наук України (за згодою) та народні депутати України (за згодою).

Персональний склад Міжвідомчої робочої групи затверджує Голова Держекоінвестагентства.

Заступник голови та секретар призначаються головою Міжвідомчої робочої групи з числа осіб, які входять до її складу.

Голова Міжвідомчої робочої групи здійснює загальне керівництво, відповідає за організацію та координацію її діяльності.

Секретар Міжвідомчої робочої групи забезпечує організаційно-технічну підтримку роботи групи, зокрема підготовку необхідних документів до засідань, ведення протоколу засідань, а також здійснення контролю за виконанням рішень.

7. Основною формою роботи Міжвідомчої робочої групи є засідання. Засідання Міжвідомчої робочої групи проводить голова або за його відсутності заступник голови. Засідання Робочої групи проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Про дату проведення засідання члени Міжвідомчої робочої групи повідомляються не пізніше ніж за 2 дні до його проведення.

8. Засідання Міжвідомчої робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина її членів.

Голова Міжвідомчої робочої групи має право вносити рекомендації щодо змін до складу Міжвідомчої робочої групи, які оформляються наказом Держекоінвестагентства.

Працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представники підприємств, установ та організацій, фахівці наукових та інших установ, незалежні експерти, які не є членами Міжвідомчої робочої групи, можуть брати участь у її роботі з правом дорадчого голосу при обговоренні окремих питань у порядку, визначеному головою Міжвідомчої робочої групи.

9. Рішення Міжвідомчої робочої групи приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформлюється у протоколі, який підписує її голова або його заступник, що головував на засіданні, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

10. Рішення Міжвідомчої робочої групи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

11. На підставі рекомендацій Міжвідомчої робочої групи Держекоінвестагентство приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства екологічних інвестицій України
01.03.2012 N 27


Склад Міжвідомчої робочої групи

1

ПОЖАРСЬКИЙ
Вадим Юрійович

голова Міжвідомчої робочої групи - заступник Голови Держекоінвестагентства

2

ЄРМАКОВ
Віктор Миколайович

начальник Управління схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

3

КОВАЛЬ
Михайло Іванович

директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Держекоінвестагентства

4

АРТЕМЕНКО
Олександр Валерійович

заступник начальника Управління - начальник Відділу розгляду проектів схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

5

НОВОСАД
Роман Ігорович

начальник Відділу впровадження проектів схеми зелених інвестицій Управління схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

6

ЧИЖЕНКО
Михайло Іванович

головний спеціаліст Відділу спільного впровадження Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Держекоінвестагентства


7 (Наказ N 63)

ПАВЛІЧЕНКО Юлія Володимирівна (Наказ N 63)головний спеціаліст Відділу фінансового планування Департаменту забезпечення діяльності Держекоінвестагентства (Наказ N 63)

8

РОЇК
Неллі Іванівна

заступник директора Департаменту - начальник Відділу документального забезпечення та контролю Держекоінвестагентства

9

ПЕРЕВЕРА
Максим Михайлович

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держекоінвестагентства

10

ЧОРНОМОРДЕНКО
Євген Іванович

головний спеціаліст Відділу впровадження проектів схеми зелених інвестицій Управління схеми зелених інвестицій Держекоінвестагентства

11

КИЛИМНИК
Євген Сергійович

головний спеціаліст Відділу обліку парникових газів Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Держекоінвестагентства

12

МІХЄЄВ
Ярослав Іванович

головний спеціаліст Відділу документального забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності Держекоінвестагентства


13 (Наказ N 63)ЛИТВИНЕНКО Людмила Валентинівна (Наказ N 63)


завідувач Сектору бухгалтерського обліку Держекоінвестагентства (Наказ N 63)

14 (Наказ N 63)

СЕРБІНА Тетяна Володимирівна (Наказ N 63)

начальник Відділу правового забезпечення Держекоінвестагентства (Наказ N 63)


15 (Наказ N 63)

БОЛКІСЄВ
Олександр Михайлович

радник Прем'єр-міністра України Апарату Прем'єр-міністра України


16 (Наказ N 63)

ШУФРИЧ
Нестор Іванович

заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)


17 (Наказ N 63)

ДАНИЛИШИН
Анатолій Антонович

заступник директора Департаменту фінансів виробничої сфери - начальник Управління фінансів АПК та природоохоронних заходів Міністерства фінансів України (за згодою)


18 (Наказ N 63)

РУДЕНКО
Володимир Володимирович

заступник директора Департаменту - начальник Управління стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (за згодою)


19 (Наказ N 63)

АВЕРІН
Дмитро Геннадійович

начальник Управління державного екологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України (за згодою)


20 (Наказ N 63)

ВОЛКОВ
Андрій Миколайович

заступник начальника Управління з питань екології та природокористування - начальник Відділу екологічної політики Департаменту розвитку реального сектору економіки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України (за згодою)


21 (Наказ N 63)

ЛАГУТІНА
Наталія Миколаївна

начальник Відділу аналізу та експертизи науково-технічних проектів Департаменту технічної політики Національного агентства з енергоефективності та енергозбереження (за згодою)


22 (Наказ N 63)

ПАНАРІН
Сергій Вікторович

начальник Відділу інспектування у сфері використання надр та екології Департаменту інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів Державної фінансової інспекції України (за згодою)


23 (Наказ N 63)

ЗАХАРОВ
Станіслав Григорович

директор Департаменту проектного управління та енергоефективності у сфері життєзабезпечення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (за згодою)


24 (Наказ N 63)

КУЗЬМІН
Сергій Сергійович

директор філії ДП "Укрдержбудекспертиза" у Київській області (за згодою)


25 (Наказ N 63)

СТАШЕНКО
Віталій Юрійович

начальник Управління державного контролю у сфері житлово-комунального господарства Державної архітектурно-будівельної інспекції України (за згодою)


26 (Наказ N 63)

ЯРМОЛЕНКО
Микола Григорович

д. т. н., професор, директор центру судової експертизи "Будівельник" Київського національного університету будівництва та архітектури (за згодою)


27 (Наказ N 63)

ПРАХОВНИК
Артур Веніамінович

д. т. н., професор, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (за згодою)


28 (Наказ N 63)

СІГАЛ
Олександр Ісакович

директор Інституту промислової екології (за згодою)


(Склад із змінами, внесеними згідно з наказом Державного агентства екологічних інвестицій України від 25.04.2012 р. N 63) (Наказ N 63)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали