АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 3 листопада 2011 року N 240/6

Про скликання з'їзду аудиторів України

Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII, згідно з Порядком скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 18.12.2008 N 197/4 (далі - Порядок), та з метою формування складу Аудиторської палати України Аудиторська палата України (далі - АПУ) вирішила:

1. Провести черговий з'їзд аудиторів України 2 березня 2012 р. за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 6. Початок роботи з'їзду о 10-00, початок реєстрації о 8-30.

2. Підставою для скликання з'їзду є рішення АПУ.

3. Затвердити такий попередній порядок денний чергового з'їзду аудиторів України:

Звіт про діяльність АПУ за 2007 - 2012 р.р. (доповідач - Голова АПУ Нестеренко І. І.).

Про делегування членів АПУ (доповідач - Голова АПУ Нестеренко І. І.).

4. Затвердити проект Регламенту проведення з'їзду аудиторів України (додається).

5. Визначити 3 листопада 2011 р. датою початку та 1 лютого 2012 р. датою закінчення висунення кандидатів у члени АПУ.

6. Віднести до переліку інформаційних матеріалів з'їзду інформацію про кандидатів у члени АПУ, з якою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті АПУ, відповідно до Порядку.

7. Встановити строк прийняття пропозицій від аудиторів до порядку денного з'їзду до 18-00 1 лютого 2012 р.

8. Загальна кількість аудиторів України на дату прийняття рішення про проведення з'їзду складає 3081 особа.

9. Для організації підготовки та проведення з'їзду аудиторів України:

9.1. Створити оргкомітет з підготовки проведення з'їзду у складі Голови АПУ, голів Комісій АПУ, завідувача Секретаріатом АПУ та юриста АПУ.

9.2. Провести збори аудиторів України в усіх областях України, АР Крим, містах Києві та Севастополі.

10. Доручити завідувачу Секретаріатом АПУ Прилипко С. І. укласти договір оренди приміщення для проведення з'їзду аудиторів України та здійснити розрахунки по ньому та, у разі необхідності, надати фінансову допомогу регіональним відділенням АПУ для проведення зборів аудиторів в регіонах.

11. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті АПУ та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

12. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
03.11.2011 N 240/6

Регламент
проведення з'їзду аудиторів України

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення з'їзду аудиторів України (далі - з'їзду) визначається Порядком скликання та проведення з'їзду аудиторів України, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 2008 р. N 197/4, та цим Регламентом.

1.2. Право голосу на З'їзді мають лише делегати, які зареєструвались для участі у з'їзді та отримали мандати для голосування.

1.3. Засідання з'їзду є відкритим. Відкриття з'їзду здійснює Голова Аудиторської палати України.

1.4. З'їзд проводиться у такому порядку:

1.4.1. обирається лічильна комісія та секретар;

1.4.2. затверджується порядок денний;

1.4.3. затверджується регламент з'їзду;

1.4.4. розглядаються питання порядку денного з'їзду;

1.4.5. вирішуються інші питання, що відносяться до компетенції з'їзду.

2. Порядок обрання робочих органів з'їзду

2.1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів з'їзду пропонуються з числа делегатів з'їзду.

2.2. Особа, яка висунута для обрання до складу робочих органів з'їзду, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

2.3. Лічильна комісія та секретар з'їзду обираються відкритим голосуванням.

2.4. За бажанням учасників з'їзду обрання членів лічильної комісії може проводитись списком або індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

3. Порядок розгляду питань на з'їзді

3.1. Проект порядку денного, попередньо затверджений рішенням Аудиторської палати України, затверджується рішенням з'їзду. У разі, якщо до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються усі зауваження та пропозиції.

3.2. Встановлюється наступний ліміт часу: для виступів - до 5 хвилин, для інформації - до 3 хвилин, для запитань - до 2 хвилин. Загальна тривалість з'їзду - до 4 годин.

3.3. Пропозиції про надання слова можуть подаватися у письмовому вигляді на ім'я головуючого з'їзду.

3.4. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування у порядку надходження.

3.5. Рішення з'їзду приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на з'їзді делегатів.

4. Порядок делегування представників до Аудиторської палати України

4.1. Персональний склад Аудиторської палати України формується шляхом делегування з'їздом аудиторів України десяти висококваліфікованих аудиторів з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представників фахових навчальних закладів та наукових організацій.

4.2. Порядок висунення кандидатів у члени Аудиторської палати України визначається Аудиторською палатою України.

4.3. Рішення з'їзду з питань делегування членів Аудиторської палати України приймаються таємним голосуванням або у інший спосіб, якщо цього вимагає більшість учасників з'їзду.

4.4. Делегованими вважаються кандидати у члени Аудиторської палати України, які набрали більшість голосів делегатів (рейтингове голосування).

4.5. Головуючий на з'їзді оголошує аудиторів, які делеговані з'їздом до АПУ.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали