АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 5 липня 2012 року N 252/5

Про Стратегію діяльності АПУ на 2012 - 2017 роки

На виконання статті 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 N 3125-XII та Статуту Аудиторської палати України та з метою вдосконалення аудиторської діяльності Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Стратегію діяльності Аудиторської палати України на 2012 - 2017 роки (додається).

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова
Аудиторської палати України

І. І. Нестеренко


 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
05.07.2012 N 252/5


Стратегія діяльності
Аудиторської палати України на 2012 - 2017 роки

Пріоритети діяльності

Перший пріоритет - захист інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації.

Другий пріоритет - задоволення внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України.

Третій пріоритет - забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в суспільстві.

Четвертий пріоритет - покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту.

1. Внутрішні вимоги до аудиторської професії

• Забезпечення зростання ринку аудиторських послуг.

• Забезпечення цінності суб'єктів аудиторської діяльності та сертифіката аудитора.

• Забезпечення ролі професійних громадських організацій та об'єднань у розвитку аудиторської діяльності.

1.1. Забезпечення зростання ринку аудиторських послуг

Напрям 1. Створення нових ринків для аудиторських послуг:

а) нормативні - розробка нового Закону про аудиторську діяльність, що дасть змогу розширити перелік суб'єктів господарювання та операцій, які підлягають обов'язковому аудиту;

б) ненормативні - забезпечення втілення проектів у співпраці з Державною податковою службою України щодо впровадження проекту "горизонтальний моніторинг" та аудит фінансової звітності для використання органами Державної податкової служби України.

Напрям 2. Подолання недобросовісної конкуренції на ринку аудиторських послуг:

а) у сфері обов'язкового аудиту - створення умов допуску суб'єктів аудиторської діяльності до виконання обов'язкового аудиту в такий спосіб, щоб ризики від неякісного виконання завдань прямо впливали на можливість мати такий допуск, а сама процедура допуску залежала від досягнення якісних критеріїв, які не легко відтворюються.

Такий підхід визнання цінності зусиль щодо досягнення відповідних критеріїв дасть змогу менеджменту належно оцінити ризики щодо можливості втратити допуск до ринків обов'язкового аудиту при неякісному виконанні завдань та обумовить належне ціноутворення аудиторських послуг;

б) у сфері ініціативного аудиту - надання повноважень Аудиторській палаті України (далі - АПУ) здійснювати контроль якості аудиторських послуг окремих завдань за критеріями, які можуть свідчити про загрозу належної якості аудиторських послуг.

На основі аналізу звітності суб'єктів аудиторської діяльності та публічної інформації АПУ здійснює контроль якості аудиторських послуг суб'єкта щодо дотримання ним положень про якість аудиторських послуг і забезпечення мінімального обсягу часу для виконання відповідних завдань з аудиту.

1.2. Забезпечення цінності суб'єктів аудиторської діяльності та сертифіката аудитора

1.2.1. Забезпечення цінності суб'єктів аудиторської діяльності

Створення умов, за яких досягнення якісних критеріїв суб'єкта аудиторської діяльності матиме прямий вплив на ринкову вартість суб'єкта аудиторської діяльності як ринкового об'єкта та/або об'єкта для успадкування.

До таких критеріїв можна віднести: термін перебування на ринку, кількість сертифікованих аудиторів, види сертифікатів, наявність додаткових кваліфікаційних свідоцтв/сертифікатів персоналу, наявність і визнання впровадженої системи забезпечення якості аудиторських послуг, приналежність до міжнародної або національної мережі, позитивна страхова історія, позиція в рейтингу аудиторських фірм.

Впровадження наведених критеріїв забезпечить:

а) створення ринкової вартості суб'єктів аудиторської діяльності та ринку, де об'єктами продажу (успадкування) будуть самі суб'єкти аудиторської діяльності;

б) мотивацію для інвестування в якість аудиторських послуг, у розвиток персоналу;

в) мотивацію досягнення якісних критеріїв для отримання допуску на відповідні ринки аудиторських послуг;

г) мотивацію досягнення якісних критеріїв для отримання права до вступу до міжнародних або національних мереж;

д) відповідне належне ціноутворення аудиторських послуг і прийняття ринком зазначеного рівня вартості аудиторських послуг.

1.2.2. Забезпечення цінності сертифіката аудитора

Створення умов щодо отримання сертифіката аудитора, які унеможливлять випадковість та відносну простоту його отримання.

До таких умов належать:

а) обов'язковість попереднього стажування впродовж від одного до трьох років у складі суб'єкта аудиторської діяльності з наданням позитивного відгуку претенденту від суб'єкта аудиторської діяльності;

б) багаторівневе навчання та тестування претендента.

Впровадження цих умов забезпечить:

а) усвідомлення претендентом щодо обраної професії та цінності зусиль для досягнення мети бути аудитором;

б) усвідомлення майбутнім або чинним аудитором ризиків втрати сертифіката аудитора;

в) відносно належний рівень практичних навичок претендентів;

г) суб'єктів аудиторської діяльності персоналом, який претендує стати аудиторами;

д) унеможливлення вибору в професії за принципами договірного права;

е) визнання суспільством професії аудитора та рівня вартості послуг аудитора.

1.3. Забезпечення ролі професійних організацій і об'єднань аудиторів та/або аудиторських фірм у розвитку аудиту

Створення умов, які забезпечать користь членства в професійних організаціях та об'єднаннях для аудиторів через залучення таких організацій та об'єднань до виконання певних повноважень АПУ.

Залучення професійних організацій і об'єднань здійснюється через механізм їх акредитації АПУ та нагляду за процесами, до яких такі організації залучаються.

Акредитація передбачає наявність у професійних організаціях та об'єднаннях відповідних процедур, програми та бази для здійснення процесів.

АПУ забезпечує рівні можливості всіх професійних організацій і об'єднань на основі конкурентності та якості їх послуг для аудиторів і суб'єктів аудиторської діяльності.

Залучення професійних організацій і об'єднань передбачає:

а) здійснення певних етапів сертифікації претендентів на отримання сертифіката аудитора:

- прийняття рішення щодо багаторівневої системи сертифікації;

- визначення відповідної спеціалізації (аудит, бухгалтерський облік і фінансова звітність, податковий облік та звітність);

- наявність у організації матеріальної бази для навчання, викладацького персоналу та технічних можливостей здійснення відповідного тестування;

- акредитація при АПУ;

б) здійснення щорічного обов'язкового підвищення кваліфікації аудиторів:

- визначення відповідної спеціалізації (аудит, бухгалтерський облік та фінансова звітність, податковий облік та звітність);

- наявність у організації матеріальної бази для навчання, викладацького персоналу та технічних можливостей здійснення відповідного тестування;

- акредитація при АПУ;

в) здійснення контролю якості аудиторських послуг суб'єктів, що не проводять обов'язковий аудит:

- наявність у організації відповідного органу (комісії або комітету) з контролю якості аудиторських послуг;

- наявність у організації погодженої з АПУ програми та порядку здійснення зовнішнього контролю якості;

- акредитація при АПУ.

г) участь у методологічному забезпечені аудиторської діяльності:

- розробка методологічних рекомендацій та матеріалів щодо аудиторської діяльності в Україні;

- розробка нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні;

- надання інших пропозицій щодо методологічного забезпечення аудиторської діяльності в Україні.

Будь-які розроблені матеріали та пропозиції віддаються на експертизу до установи, яку АПУ для цього залучає, і в разі схвалення передаються на розгляд АПУ.

2. Забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в суспільстві

Забезпечення впевненості користувачів аудиторських послуг в якості таких послуг та створення на основі цього суспільної довіри до результатів аудиту та професії в цілому.

У провадженні викладеного АПУ є органом, який несе відповідальність перед суспільством за забезпечення якості аудиторських послуг для споживачів через регуляторну політику в аудиторській діяльності, яку проводить АПУ в Україні.

Роль аудиторської професії в суспільстві визначається за двома напрямами:

1) при здійсненні обов'язкового аудиту для суб'єктів суспільного значення;

2) при здійсненні ініціативного аудиту.

Обов'язковий аудит - один із основних способів забезпечення добросовісності діяльності важливих для розвитку економічної системи суб'єктів господарювання, тому відповідна сфера потребує продуманого регулювання. Це стосується діяльності суспільно значущих суб'єктів, оскільки вони не лише підтримують економічну життєздатність і незалежність держави, а й гарантують громадянам (вкладникам та інвесторам) захищеність їхніх економічних прав. Оскільки основну роль у встановленні та забезпеченні дотримання нормативних вимог на ринку аудиту України покладено на АПУ, саме цей орган несе відповідальність за регулювання аудиторської професії у такий спосіб, щоб гарантовано забезпечити дотримання інтересів суспільства в цілому, зокрема в аспекті контролю діяльності суспільно значущих суб'єктів. Для цього АПУ прискіпливо контролює тих суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту для суб'єктів суспільного значення.

Ініціативний аудит - це сфера, яка потребує мінімального втручання з боку держави в особі регулятора, оскільки відповідальність за якість послуг лежить на професійній спільноті в цілому, а якість послуг оцінюється безпосередньо замовником.

3. Поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту

Для поліпшення регуляторної діяльності у сфері аудиту необхідно внести певні зміни Закону України "Про аудиторську діяльність".

Зміни щодо регуляторної політики здійснюються за двома напрямами:

а) законодавче забезпечення та визнання місця АПУ як головного координаційного органу в системі суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та її суб'єктами в Україні;

б) законодавче забезпечення рекомендацій Євросоюзу щодо вимог до регулювання в галузі обов'язкового аудиту з метою задоволення євроінтеграційних прагнень України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали