МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 грудня 2010 року N 794

Про створення балансової комісії Мінагрополітики України (Наказ N 316)

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 липня 2011 року N 316 (Наказ N 316)

(У назві, преамбулі, тексті наказу та у назві і тексті Положення, затвердженого зазначеним наказом, після слова "Мінагрополітики" доповнено словом "України" згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 липня 2011 року N 316) (Наказ N 316)


З метою посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю державних підприємств, що належать до сфери управління Мінагрополітики України (Наказ N 316), об'єктивної оцінки результатів виробничої та фінансової діяльності і забезпечення ефективного управління державною власністю підприємств наказую:

1. Утворити балансову комісію Мінагрополітики України (Наказ N 316) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про балансову комісію Мінагрополітики України (Наказ N 316), що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Тригубенка С. М.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

Додатокдо наказу Мінагрополітики03.12.2010 N 794(у редакції наказу Мінагрополітики Українивід 06.07.2011 N 316) (Наказ N 316)


Складбалансової комісії Мінагрополітики України (Наказ N 316)

Вашешніков М. О. (Наказ N 316)

- директор Департаменту правової та законопроектної роботи, голова комісії (Наказ N 316)

Кваша С. М. (Наказ N 316)

- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку, заступник голови комісії (Наказ N 316)

Лудченко Н. О. (Наказ N 316)

- головний спеціаліст відділу методології та звітності державних підприємств Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи, секретар комісії (Наказ N 316)

Члени комісії: (Наказ N 316)

  (Наказ N 316)

Кудрявцев В. В. (Наказ N 316)

- радник Міністра аграрної політики та продовольства України (Наказ N 316)

Рева В. П. (Наказ N 316)

- начальник Відділу контрольно-ревізійної роботи та запобігання і протидії корупції (Наказ N 316)

Грищук М. В. (Наказ N 316)

- директор Департаменту роботи з персоналом та контролю апарату (Наказ N 316)

Гаврилюк В. М. (Наказ N 316)

- начальник Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Наказ N 316)

Леурдо Ю. М. (Наказ N 316)

- начальник відділу управління державним майном Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку (Наказ N 316)

Боярко Н. А. (Наказ N 316)

- начальник відділу методології та звітності державних підприємств Управління бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Наказ N 316)

Панченко О. Є. (Наказ N 316)

- начальник відділу претензійно-позовної роботи Департаменту правової та законопроектної роботи (Наказ N 316)

Сопєлкін І. С. (Наказ N 316)

- голова Профспілкової організації Міністерства аграрної політики України. (Наказ N 316)


(склад у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.07.2011 р. N 316) (Наказ N 316)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики України
03.12.2010 N 794


ПОЛОЖЕННЯ

про балансову комісію Мінагрополітики України (Наказ N 316)

I. Загальні положення

1.1. Балансова комісія Мінагрополітики України (Наказ N 316) (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним органом та утворюється з метою реалізації посилення контролю за виконанням виробничо-економічних показників галузі, підвищення відповідальності керівників державних підприємств, що входять до сфери управління Мінагрополітики України (Наказ N 316), за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів та своєчасною виплатою заробітної плати працівникам державних підприємств, проведення всебічного аналізу і оцінки результатів фінансово-господарської діяльності державних підприємств за звітний період, забезпечення своєчасного виявлення чинників, що зумовлюють зниження ефективності господарювання та прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення роботи державних підприємств системи Мінагрополітики України (Наказ N 316).

1.2. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал.

1.3. Засідання Комісії призначається відповідно до рішення голови Комісії, про що підпорядковані державні підприємства інформуються додатково.

1.4. За результатами проведених Комісій надається оцінка фінансово-господарського стану державних підприємств системи Мінагрополітики України (Наказ N 316) та в цілому по галузі.

1.5. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 50 % із кількісного складу.

1.6. Відповідальність за підготовку засідання Комісії покладається на секретаря Комісії, за достовірність матеріалів - на керівника державного підприємства, діяльність якого розглядається.

1.7. Прийняті на засіданні рішення оформлюються протоколом, який підписується головою (його заступниками) та членами Комісії. Обов'язок щодо оформлення протоколу покладається на секретаря Комісії.

1.8. Протоколи доводяться до відома членів Комісії та підприємствам протягом десяти робочих днів з дня проведення засідання.

1.9. Рішення Комісії доводиться до відома суб'єкта господарювання листом Мінагрополітики України (Наказ N 316) за підписом профільного заступника Міністра після підписання протоколу Комісії.

1.10. Протоколи засідання Комісій є обов'язковими для виконання структурними підрозділами Мінагрополітики України (Наказ N 316) та державними підприємствами, що підпорядковані Мінагрополітики України (Наказ N 316).

1.11. У разі необхідності на виконання рішень Комісії видається відповідний розпорядчий документ Мінагрополітики України (Наказ N 316).

1.12. Джерелами інформації, які об'єктивно відображають майновий і фінансовий стан державного підприємства і використовуються для аналізу фінансового-господарської діяльності державного підприємства при підготовці матеріалів Комісії, є:

- фінансовий план державних підприємств та показники його виконання за звітний період;

- баланс підприємства за звітний період (ф. N 1);

- звіт про фінансові результати за звітний період (ф. N 2);

- звіт про рух грошових коштів за звітний період (ф. N 3);

- звіт про власний капітал за звітний період (ф. N 4);

- примітки до фінансової звітності (ф. N 5);

- відповідна статистична звітність щодо виробничої діяльності за звітний період;

- звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за звітний період (статистична звітність);

- інформація щодо наявності земельних ділянок, що надані державним підприємствам на праві постійного користування (за видами земель);

- розшифровки дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період;

- інша інформація.

1.13. При аналізі фінансової, статистичної звітності та іншої інформації виявляються такі їх статті, які свідчать про недоліки та незадовільну роботу державного підприємства і його фінансовий стан.

1.14. У ході проведення засідання Комісії розглядаються всі виявлені недоліки в роботі державного підприємства, причини яких пояснюються керівниками державних підприємств.

1.15. З метою покращення фінансового стану Комісія спільно з керівництвом державного підприємства визначає можливі заходи для усунення виявлених недоліків та недопущення їх у подальшому.

1.16. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики України, а також цим Положенням.

1.17. Комісія розпочинає свою діяльність з моменту підписання наказу про її утворення.

II. Склад Комісії


2.1. Комісія створюється у складі голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря Комісії та членів Комісії. (Наказ N 316)

(пункт 2.1 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.07.2011 р. N 316) (Наказ N 316)

2.2. До засідання Комісії можуть залучатися (за згодою) керівники структурних підрозділів Мінагрополітики України (Наказ N 316), що координують діяльність державних підприємств, представники центральних органів влади, головних управлінь агропромислового розвитку облдержадміністрацій та представники державних підприємств системи Мінагрополітики України (Наказ N 316).

2.3. У разі відсутності (тимчасово) секретаря за рішенням голови Комісії обов'язки секретаря покладаються на іншого члена Комісії.

2.4. Секретар:

- інформує членів Комісії та учасників засідання про час і місце проведення засідання;

- веде й оформляє протокол засідання Комісії, а також інші документи за дорученням голови Комісії та заступника голови Комісії;

- забезпечує відповідно до чинного законодавства зберігання документів Комісії.

III. Повноваження, права та функції Комісії

3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає найбільш важливі питання фінансово-господарської діяльності державних підприємств за відповідний звітний період;

заслуховує звіти керівників (головних бухгалтерів) державних підприємств за результатами фінансово-господарської діяльності за відповідний звітний період;

- визначає оцінку фактичного виконання планових показників за доходами і витратами державних підприємств;

- перевіряє виконання державними підприємствами рішень Уряду та інших державних органів з економічних питань, приймає рішення щодо забезпечення їх виконання;

- за результатами аналізу роботи та перевірок, проведених структурними підрозділами Мінагрополітики України (Наказ N 316), виявляє причини незадовільної фінансово-господарської діяльності державних підприємств і вносить необхідні пропозиції керівництву Міністерства щодо їх усунення;

- контролює правильність списання дебіторської та кредиторської заборгованостей державних підприємств;

- здійснює контроль за використанням грошових та бюджетних коштів державних підприємств;

- здійснює контроль за ефективним використанням майна та земельних ресурсів державних підприємств;

- заслуховує звіти керівників державних підприємств про результати роботи підприємств за відповідний звітний період та виконання заходів щодо стабілізації та поліпшення роботи;

- здійснює контроль за дотриманням керівниками державних підприємств умов контракту, укладеного з Мінагрополітики України (Наказ N 316);

- вносить пропозиції керівництву Міністерства про притягнення до відповідальності конкретних осіб за постійне погіршення фінансового стану, неефективне використання майна, коштів, земельних ресурсів державних підприємств, порушення норм чинного законодавства щодо використання державного майна та земель, які надані в постійне користування державним підприємствам.

3.2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Мінагрополітики України (Наказ N 316) інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- робити запити до керівників державних підприємств про надання додаткових документів та інформації;

- залучати до роботи спеціалістів Мінагрополітики України (Наказ N 316), які не є членами Комісії, а також незалежних експертів, фахівців-практиків (за згодою).

3.3. За результатами роботи Комісії надавати пропозиції керівництву Мінагрополітики України (Наказ N 316) для прийняття управлінських рішень (попередження, догана, розірвання контракту, передача матеріалів до правоохоронних органів тощо).

3.4. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

3.5. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.

 

Директор Департаменту економіки та
управління державною власністю

О. В. Бойко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали