ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 24.04.2012 р. N 264/8

Про створення Центру надання адміністративних послуг в місті Чернівцях

Відповідно до статей 40, 52, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Доручення Президента України Януковича В. Ф., розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1076-р "Про затвердження Плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг" (План N 1076-р) та інших законодавчих і нормативних актів з цих питань виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Створити з 30 квітня 2012 р. Центр надання адміністративних послуг в місті Чернівцях (ЦНАП) на базі відділів з питань оформлення дозвільних документів та державної реєстрації міської ради.

До роботи ЦНАП залучити виконавчі органи міської ради, районні в місті ради та підприємства, які надають адміністративні послуги (адміністративні органи), згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг в місті Чернівцях (додається).

3. Встановити, що керівником ЦНАП є начальник відділу з питань оформлення дозвільних документів, керівник "Дозвільного центру" Чернівецької міської ради.

4. Керівникам адміністративних органів забезпечити участь своїх представників у роботі ЦНАП, відповідно до Положення про Центр надання адміністративних послуг.

5. Матеріально - технічне забезпечення діяльності ЦНАП покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Голік Л. В.) та господарське управління міської ради (Чопюк П. П.).

6. Обслуговування комп'ютерної техніки та супровід програмного забезпечення покласти на відділ комп'ютерно-технічного забезпечення міської ради (Маніліч В. С.)

7. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ротарю П. Я. до 01.07.2012 року вишукати можливість розширення площ приміщень та фінансування матеріально-технічного забезпечення ЦНАП.

8 Рішення набирає чинності з дня прийняття і підлягає оприлюдненню в газеті "Чернівці" та на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Ротаря П. Я.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин


 

Додаток
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
24.04.2012 N 264/8


Перелік
виконавчих органів міської ради, районних в місті рад та підприємств, що надають адміністративні послуги (адміністративні органи)

N з/п

Назва виконавчого органу міської ради, підприємства

1

Відділ державної реєстрації міської ради

2

Відділ охорони культурної спадщини міської ради

3

Департамент економіки міської ради

4

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

5

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради

6

Служба у справах дітей міської ради

7

Управління освіти міської ради

8

Першотравнева районна у місті рада

9

Садгірська районна у місті рада

10

Шевченківська районна у місті рада

11

Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство


 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
24.04.2012 N 264/8


Положення
про Центр надання адміністративних послуг в місті Чернівцях
(далі - ЦНАП)

Розділ I. Загальні положення

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг в місті Чернівцях (далі - Положення) розроблене на виконання доручення Президента України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. N 1076-р "Про затвердження плану заходів щодо реформування системи надання адміністративних послуг" (План N 1076-р) та інших законодавчих і нормативних актів з цих питань.

Положення встановлює організаційні принципи співпраці представників виконавчих органів міської ради, інших надавачів адміністративних послуг в одному приміщенні з метою спрощення процедур та скорочення термінів їх надання, запобігання можливим проявам корупційних дій.

Порядок взаємодії, що встановлюється цим Положенням, є обов'язковим для виконання всіма учасниками Центру надання адміністративних послуг в місті Чернівцях.

2. Центр надання адміністративних послуг в місті Чернівцях організовує роботу в одному приміщенні представників виконавчих органів міської ради, районних в місті рад та підприємств (далі - адміністративних органів), уповноважених відповідно до законодавства України забезпечувати юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, довідок, погоджень, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

3. Принципи роботи учасників Центру надання адміністративних послуг в місті Чернівцях:

3.1. Захист прав, законних інтересів суспільства, територіальної громади міста та громадян, життя громадян, охорона навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави;

3.2. Розвиток конкуренції;

3.3. Доступність для всіх фізичних та юридичних осіб, додержання рівності прав при наданні адміністративних послуг;

3.4. Відкритість та прозорість процедури надання адміністративних послуг;

3.5. Відповідність встановленого нормативними актами розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;

3.6. Об'єднання організаційних та технічних зусиль учасників Центру з метою скорочення витрат часу для фізичних і юридичних осіб, що отримують документи;

3.7. Зменшення участі заявника в проміжку між поданням заяви і відповідного пакету документів та отриманням адміністративної послуги.

4. Учасники Центру надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету та іншими нормативними актами, що регламентують діяльність установ, які залучені до роботи в ЦНАП, даним Положенням.

5. ЦНАП підпорядкований Чернівецькому міському голові, підконтрольний та підзвітний Чернівецькій міській раді та її виконавчому комітету.

6. ЦНАП не має статусу юридичної особи

Розділ II. Визначення термінів

1. Адміністративна послуга - прийняття згідно із законом за зверненням фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання нею визначених законом обов'язків.

2. Адміністративний орган - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, посадова чи службова особа такого органу, комісія, палата, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, а також бюджетна установа, що належить до сфери управління відповідного органу, якій згідно із законом делеговано повноваження з надання адміністративних послуг.

3. Адміністративний акт - рішення (ліцензія, дозвіл, висновок, свідоцтво, відмітка в документі, витяг з реєстру тощо) індивідуальної дії, прийняте відповідно до закону адміністративним органом на підставі звернення фізичної або юридичної особи та спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків такої особи.

4. Собівартість адміністративної послуги - виражені в грошовій формі витрати адміністративного органу, безпосередньо пов'язані з надання адміністративної послуги.

5. Центр надання адміністративних послуг - робочий орган Чернівецької міської ради, в якому представники адміністративних органів організовують роботу з надання адміністративних послуг і куди може звернутися заявник за їх отриманням.

6. Стандарт надання адміністративної послуги - документ, який містить вичерпну інформацію про підстави надання адміністративної послуги, перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та розмір плати за надання такої послуги, строк надання адміністративної послуги, пільги щодо її отримання, вид адміністративного акта, який приймається в результаті надання відповідної адміністративної послуги, підстави відмови у наданні адміністративної послуги, а також про організацію роботи адміністративного органу з надання такої послуги.

7. Представники адміністративних органів - посадові особи адміністративних органів уповноважені брати участь у роботі ЦНАП.

8. Заявник - фізична чи юридична особа, яка звертається до представника адміністративного органу в межах ЦНАП щодо отримання адміністративної послуги.

Розділ III. Основні завдання учасників Центру надання адміністративних послуг в місті Чернівцях

1. Створення сприятливих умов для одержання адміністративних послуг у місті Чернівцях.

2. Усунення на території міста Чернівців правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод для ефективної взаємодії місцевої влади з громадою.

3. Надання заявникам інформаційної, консультаційної та практичної допомоги, пов'язаної з отриманням адміністративних послуг.

4. Спрощення та впорядкування процедур, скорочення витрат часу фізичних та юридичних осіб на отримання адміністративних послуг (дозволів, довідок, погоджень, посвідчень, висновків, рішень, проведення реєстрації тощо).

5. Оптимізація документообігу.

6. Внесення пропозицій щодо удосконалення, спрощення надання адміністративних послуг.

Розділ IV. Основні завдання представників адміністративних органів

1. Удосконалення системи надання адміністративних послуг шляхом спрощення та впорядкування процесів та процедур.

2. Надання заявнику вичерпної інформації щодо вимог та порядку реалізації його прав та законних інтересів, зокрема щодо:

2.1. Переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

2.2. Вартості (у випадку встановлення плати) чи безоплатності процедури надання адміністративної послуги, документів необхідних для її реалізації;

2.3. Терміну прийняття позитивного рішення або відмови у задоволенні заяви;

2.4. Вичерпного переліку підстав для відмови у задоволенні заяви;

2.5. Переліку адміністративних органів, уповноважених вирішувати питання, що є предметом звернення.

3. Видача бланків заяв, надання допомоги при їх заповненні.

4. Прийняття від заявника звернення про надання адміністративної послуги та перевірка його відповідності вимогам законодавства, наявності повного комплекту документів, необхідних для вирішення питання.

Заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та підписом представника адміністративного органу, що прийняв заяву.

Реєстрація заяви та документів, що додаються до неї, проводиться у журналі встановленої форми. Журнал обліку звернень може вестися в електронній формі.

5. Організація представником адміністративного органу, що прийняв заяву, розгляду звернення відповідним адміністративним органом, забезпечення надання відповіді у встановлений законодавством термін.

6. Видача представником адміністративного органу, що прийняв заяву, або забезпечення направлення через засоби поштового зв'язку заявнику рішення щодо реалізації предмету звернення (лист-відповідь, довідка, акт тощо).

7. Щомісячне подання керівнику ЦНАП звіту про кількість прийнятих та виданих в Центрі адміністративних послуг, наданих консультацій з цих питань.

8. Виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством з цього питання.

Розділ V. Права учасників Центру надання адміністративних послуг

1. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи ЦНАП.

2. Обговорювати питання та висловлювати свою думку стосовно документів, які ними розглядаються.

3. Здійснювати виїзд на місце для обстеження відповідних об'єктів в разі необхідності.

4. Отримувати необхідні документи для розгляду заяв.

Розділ VI. Організація роботи Центру надання адміністративних послуг у місті Чернівцях

1. Міський голова визначає одного із своїх заступників відповідальним за роботу ЦНАП і призначає його керівника відповідно до законодавства України.

2. Керівник ЦНАП:

2.1. Забезпечує організацію діяльності ЦНАП, взаємодію представників адміністративних органів;

2.2. Організовує проведення спільних обстежень об'єктів, проводить засідання узгоджувальних комісій із спірних питань;

2.3. Проводить аналіз кількості звернень, виданих документів, забезпечує контроль за дотриманням порядку надання адміністративних послуг, термінів прийняття рішень, узагальнює статистичні дані діяльності ЦНАП;

2.4. Вносить пропозиції керівникам учасників ЦНАП щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг покращення роботи Центру;

2.5. Організовує документообіг, виконання рішень державних органів та органів місцевого самоврядування;

2.6. Аналізує ефективність роботи представників учасників ЦНАП, дотримання ними законодавства України, виконання положень, стандартів (регламентів), вносить пропозиції керівництву міської ради та її виконавчих органів з питань їх навчання і підвищення кваліфікації, заохочення або накладення стягнень;

2.7. Готує проекти рішень та подає їх на розгляд Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, проекти розпоряджень міського голови з питань, віднесених до його компетенції;

2.8. Організовує інформаційне висвітлення роботи ЦНАП, наявність на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг;

2.9. Забезпечує співпрацю із засобами масової інформації;

2.10. Організовує співпрацю ЦНАП із адміністративними органами та структурними підрозділами регіональної і місцевої влади з питань, віднесених до його компетенції;

2.11. Вирішує питання матеріально-технічного і транспортного забезпечення діяльності ЦНАП.

3. ЦНАП працює кожного робочого дня. Режим роботи представників адміністративних органів в ЦНАП, а саме дні та години прийому, встановлюється на підставі розрахунків кількості звернень і тривалості їх розгляду.

4. Учасники ЦНАП забезпечують оприлюднення та вільний доступ до необхідних заявникам відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (роз'яснень, довідок, рішень, порядок надання адміністративних послуг, перелік документів, необхідних для їх одержання, зразки заяв та необхідних бланків, терміни видачі, підстави для анулювання адміністративних послуг, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо).

5. Адміністративний орган розробляє стандарт (регламент) надання адміністративної послуги, який визначає послідовність дій для її отримання, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур.

6. У стандарті (регламенті) зокрема, зазначаються:

6.1. Найменування органу, що надає адміністративну послугу;

6.2. Перелік документів, необхідних для її видачі;

6.3. Розмір плати за її видачу (якщо це передбачено законодавством);

6.4. Термін, протягом якого надається адміністративна послуга або обґрунтована відмова в її видачі;

6.5. Підстави для відмови у видачі адміністративної послуги;

6.6. Посилання на закон, яким встановлено вимоги щодо її видачі.

7. Стандарт (регламент) надання адміністративної послуги затверджується керівником відповідного структурного підрозділу.

8. Керівник адміністративного органу призначає відповідним розпорядчим документом особу з числа своїх заступників, відповідальну за організацію надання адміністративних послуг, а також кваліфікованого представника для роботи в ЦНАП та затверджує графік його чергування. Обов'язковою умовою є затвердження резервного спеціаліста для чергувань в ЦНАП.

Копія вказаного вище документа передається керівнику ЦНАП.

9. Керівники адміністративних органів несуть відповідальність за забезпечення участі своїх представників в роботі ЦНАП.

Розділ VII. Порядок взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг

1. Представники адміністративних органів, які ведуть прийом (беруть участь у роботі) ЦНАП, закріплюються наказом (розпорядженням) керівника відповідного органу.

Участь представників адміністративних органів у роботі ЦНАП обліковується у спеціальних журналах, які контролює керівник Центру.

2. Для оптимізації процесів надання адміністративних послуг, адміністративними органами розроблюються стандарти (регламенти), які визначають послідовність дій отримання відповідного документа, схеми процедур, вичерпний перелік документів які заявнику необхідно надати, терміни отримання адміністративної послуги, її платність чи безоплатність.

3. При зверненні заявника у ЦНАП щодо отримання адміністративної послуги, представники учасників ЦНАП здійснюють роботу, пов'язану з консультуванням, прийняттям відповідних документів, їх реєстрацією та безпосередньо з видачею або забезпеченням направлення заявнику через засоби поштового зв'язку відповідного рішення із предмету звернення.

Усі звернення із питань, що відносяться до компетенції адміністративних органів, приймаються і видаються через представників адміністративних органів в Центрі.

Після отримання заяви та супутніх документів, представник адміністративного органу, що прийняв заяву, забезпечує направлення сформованого пакету документів на розгляд відповідного органу для прийняття рішення із повідомленням заявника про орієнтовний час отримання остаточного рішення щодо розгляду його звернення.

4. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом з відміткою про дату прийому та підписом представника адміністративного органу, який прийняв документи. При складанні опису перевіряється наявність необхідного (передбаченого) комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для вирішення питання, що є предметом звернення.

5. Заява та документи, що додаються до неї, реєструються представником адміністративного органу у журналі та передаються в день прийняття заяви або наступного робочого дня на виконання до відповідного органу для вирішення питання по суті. Журнал може вестися в електронній формі.

6. Відповідні адміністративні органи протягом терміну, визначеного для конкретної адміністративної послуги, забезпечують вирішення справи по суті звернення (розгляд, прийняття рішення, підготовка та оформлення відповідного документу, аргументована відмова у задоволенні заяви, виконання інших заходів) та передають результат розгляду справи своєму представнику в ЦНАП.

7. Представник адміністративного органу в день отримання документа за результатами розгляду заяви проводить відмітку про результат адміністративної послуги в журналі та забезпечує його надання суб'єкту звернення у встановленому порядку.

8. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох етапів її вирішення та включає в себе організацію та здійснення додаткових заходів, представник адміністративного органу, що прийняв заяву, забезпечує проходження цих процедур у встановленому порядку або їх окремих етапів без участі суб'єктів звернення за їх згодою.

9. У разі виникнення потреби прийняття рішення колегіального дорадчого органу щодо предмету звернення, представник адміністративного органу, що прийняв заяву, організаційно та інформаційно забезпечує його прийняття та повідомляє (в разі необхідності) суб'єкта звернення про дату проведення відповідного засідання.

10. У разі необхідності справляння плати за отримання відповідної адміністративної послуги, представник адміністративного органу повідомляє суб'єкта звернення про розмір та порядок її оплати відповідно до чинного законодавства.

11. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства України в процесі надання адміністративної послуги посадовою особою (термінів розгляду, розміру плати тощо), керівник ЦНАП інформує про це керівництво відповідного адміністративного органу та заступника міського голови для вжиття необхідних заходів.

Розділ VIII. Формування єдиної інформаційної політики з питань надання адміністративних послуг

1. Адміністративні органи забезпечують оприлюднення та вільний доступ мешканців міста до необхідної інформації для реалізації своїх прав.

2. Чернівецька міська рада забезпечує функціонування в мережі Інтернет веб-порталу, який містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.

Адміністративні органи подають таку інформацію для розміщення на веб-порталі.

3. Учасники ЦНАП забезпечують безоплатне консультування з питань отримання відповідних адміністративних послуг.

4. З метою забезпечення ефективної роботи, ЦНАП організовує проведення регулярного опитування шляхом проведення анкетування заявників щодо якості обслуговування в Центрі, доступності інформації, дотримання адміністративними органами законодавства України з цих питань.

Розділ IX. Відповідальність

1. Посадові особи адміністративних органів та працівники ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг несуть юридичну відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб адміністративних органів, працівників ЦНАП можуть бути оскаржені в суді у порядку, встановленому законодавством.

3. Шкода, заподіяна посадовими особами адміністративних органів, а також працівниками ЦНАП заявникам під час виконання обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому законодавством України.

 

Секретар
Чернівецької міської ради

В. Михайлішин

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали