ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 травня 2018 року N 337

Про створення Комісії з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів

У зв'язку з організаційними заходами щодо реалізації вимог статей 314 ( N 4495-VI) та 315 Митного кодексу України ( N 4495-VI) та вироблення взаємоузгодженої колективної позиції стосовно виконання завдань, визначених Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 (Постанова N 236), наказую:

1. Утворити Комісію з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів (далі - Комісія) та затвердити її Склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів, що додається.

3. Департаменту організації митного контролю (Бистрова З. С.) за результатами роботи Комісії забезпечити виконання вимог статей 314 ( N 4495-VI) та 315 Митного кодексу України ( N 4495-VI).

4. Внести зміни до наказу Державної митної служби України від 02.01.2010 N 1 "Про створення колегіальних органів" (зі змінами), а саме абзаци перший - четвертий пункту 6 виключити.

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 15.09.2004 N 674 "Про створення Комісії з питань надання банкам повноважень гаранта для надання митним органам України фінансових гарантій у вигляді гарантій банку".

6. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М. О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 N 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
30 травня 2018 року N 337

Склад
Комісії з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів

Голова Комісії

 

Морев Олексій Геннадійович

начальник управління організації контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю

Заступник голови Комісії

 

Карабедьян Юрій Кеворкович

заступник начальника управління - начальник відділу організації порядку переміщення товарів управління організації контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю

Секретар Комісії

 

Кузьміна Ольга Володимирівна

головний державний інспектор відділу організації порядку переміщення товарів управління організації контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю

Члени Комісії:

 

Тимошенко Володимир Васильович

заступник начальника відділу організації порядку переміщення товарів управління організації контролю за переміщенням товарів Департаменту організації митного контролю

Жушман Євгеній Олександрович

заступник начальника управління - начальник відділу перевірок фінансових установ управління аудиту фінансових установ та валютного контролю Департаменту аудиту

Овчинніков Юрій Олександрович

заступник начальника другого відділу другого управління Головного управління внутрішньої безпеки

Ступ'як Мар'яна Тодорівна

заступник начальника другого відділу третього управління Головного управління внутрішньої безпеки

Тарасюк Олег Борисович

заступник директора - начальник відділу погоджувально-роз'яснювальної роботи Регуляторно-правового департаменту

Савенок Олексій Юрійович

головний державний інспектор відділу погоджувально-роз'яснювальної роботи Регуляторно-правового департаменту

Бужак Ірина Ігорівна

головний державний ревізор-інспектор відділу автоматизації інформаційного обміну управління проектування та розробки інформаційних систем Департаменту інформаційних технологій

Дорда Ірина Володимирівна

головний державний ревізор-інспектор відділу автоматизації інформаційного обміну управління проектування та розробки інформаційних систем Департаменту інформаційних технологій

Галецька Олена Петрівна

головний державний ревізор-інспектор відділу врегулювання боргів та перенесення термінів сплати платежів Департаменту погашення боргу.

 

В. о. директора Департаменту
організації митного контролю

З. С. Бистрова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
30 травня 2018 року N 337

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів

1. Комісія з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів (далі - Комісія) створюється з метою:

розгляду документів та вирішення питань про надання ДФС згоди на визнання заявника (юридичної особи) гарантом;

розгляду документів та вирішення питань про відповідність гаранта умовам та критеріям, визначеним частиною другою статті 314 Митного кодексу України ( N 4495-VI);

розгляду документів та вирішення питань про виключення гаранта з реєстру гарантів.

2. Положення про Комісію визначає порядок роботи з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, розпорядчими документами Державної фіскальної служби України, а також цим Положенням.

4. Комісія є колегіальним органом. У своїй роботі Комісія взаємодіє із структурними підрозділами ДФС, головними управліннями ДФС в областях, м. Києві, Офісом великих платників податків ДФС, митницями ДФС та іншими територіальними органами ДФС.

5. Комісія утворюється відповідно до наказу ДФС. Персональний склад Комісії формується з числа працівників структурних підрозділів ДФС.

В обов'язковому порядку до складу Комісії входять працівники департаментів організації митного контролю, інформаційних технологій, погашення боргу, аудиту, адміністративного оскарження та судового супроводження та Регуляторно-правового департаменту, а також працівники Головного управління внутрішньої безпеки.

6. Комісію очолює голова, що за посадою є не нижче начальника управління Департаменту організації митного контролю. Голова Комісії організовує її роботу та несе відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

7. Голова Комісії:

планує проведення засідань Комісії;

вирішує питання щодо забезпечення діяльності Комісії;

у разі потреби може вносити керівництву ДФС пропозиції щодо змін у складі Комісії;

на період відсутності секретаря Комісії доручає тимчасово виконувати обов'язки іншому члену Комісії.

8. Секретар комісії:

організовує підготовку засідання Комісії та забезпечує оперативне інформування членів Комісії про час і дату його проведення;

забезпечує завчасне направлення членам Комісії документів (матеріалів), що виносяться на розгляд Комісії;

готує матеріали, які подаються на розгляд Комісії;

веде та оформляє протокол засідання Комісії;

за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

9. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за необхідності.

Під час засідань розглядаються заяви та документи з питань, зазначених у пункті 1 цього Положення, та приймаються відповідні рішення.

10. Засідання Комісії проводить голова Комісії або за його відсутності - заступник голови Комісії. Засідання Комісії вважається повноважним у разі присутності на ньому не менше п'яти членів комісії.

11. Рішення з питань, що розглядаються під час засідань Комісії, приймається колегіально та вважається правомочним тоді, коли за нього проголосувала більшість присутніх членів Комісії.

12. Рішення за результатами роботи Комісії оформлюється протоколом.

Протокол, оформлений згідно з додатком до цього Положення, підписується головою та секретарем Комісії, а також усіма присутніми членами Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення на окремому аркуші, що додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

13. Протоколи Комісії, документи, на підставі яких Комісія прийняла відповідне рішення, протягом 2 днів після засідання Комісії передаються до Департаменту організації митного контролю для вжиття заходів, передбачених статтями 314 ( N 4495-VI) та 315 Митного кодексу України ( N 4495-VI).

14. Протоколи, документи, на підставі яких Комісія прийняла відповідне рішення, зберігаються у номенклатурній справі Департаменту організації митного контролю.

15. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Комісії здійснюється Департаментом організації митного контролю.

 

В. о. директора Департаменту
організації митного контролю

З. С. Бистрова

 

Додаток
до Положення про Комісію з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру

Протокол
засідання Комісії з питань розгляду документів (матеріалів) про надання, підтвердження статусу гаранта або вирішення питань про виключення гаранта із реєстру гарантів

м. Київ

___ 20__ року

N ___________

Короткий зміст засідання

Прізвища та ініціали голови, секретаря, присутніх осіб, а також запрошених осіб:
_
_
_

Порядок денний:

(перелік питань, запланованих до розгляду на засіданні)
_
_
_

Перелік документів, поданих до розгляду:
_
_
_
_

Слухали:
_
_
_

Виступали:
_
_
_
_

Вирішили (прийняте рішення):
_
_
_
_
_

Голова Комісії

___
(прізвище, ініціали)


підпис

 

Члени Комісії (присутні на засіданні):

___
(прізвище, ініціали)


підпис

 

___
(прізвище, ініціали)


підпис

 

Секретар Комісії

___
(прізвище, ініціали)


підпис

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали