ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.10.2011 р. N Р-695/0/3-11

Про створення Координаційної ради з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації

Керуючись законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про інноваційну діяльність", "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Закон N 3715-VI), "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", "Про науково-технічну інформацію", "Про наукову і науково-технічну діяльність", указами Президента України від 27 квітня 2001 року N 285/2001 "Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні", від 30 січня 2002 року N 85/2002 "Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування", від 11 липня 2006 року N 606/2006 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України", Постановою Верховної Ради України від 16 червня 2004 року N 1786-IV "Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні" та постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року N 675 "Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації" (зі змінами та доповненнями), з метою розбудови та ефективного функціонування інноваційної інфраструктури в області, запобігання вчиненню правопорушень у сфері охорони інтелектуальної власності, посилення захисту авторських та суміжних прав суб'єктів господарювання, фізичних осіб, підприємців на території області:

1. Створити Координаційну раду з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

від 13.03.2007 N 84-р-07 "Про координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації";

від 30.09.2008 N Р-593/0/3-08 "Про створення координаційної ради з питань реалізації регіональної програми інноваційного розвитку на період до 2020 року".

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль - на заступника голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
04.10.2011 N Р-695/0/3-11

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації

I. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації, утвореним з метою підвищення ефективності функціонування інноваційної інфраструктури в Дніпропетровській області, сприяння соціально-економічному розвитку області, забезпечення тісної взаємодії та координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і контролюючих органів, громадських організацій, систематичного проведення заходів, спрямованих на боротьбу з незаконним виробництвом, розповсюдженням, реалізацією і використанням аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків, програмного забезпечення та інших об'єктів інтелектуальної власності, підвищення обізнаності суспільства в питаннях інтелектуальної власності.

1.2. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, а також власними рішеннями.

1.3. Рада може залучати до співпраці усіх зацікавлених представників громадських організацій та об'єднань громадян, окремих осіб, а також надавати інформацію, яку призначено для розповсюдження серед громадськості.

II. Завдання Координаційної ради

Завданнями ради є:

залучення підприємств, установ і організацій, за їх згодою, до розв'язання проблем інноваційного розвитку Дніпропетровської області;

спрямування зусиль вчених різних науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів незалежно від їх відомчого підпорядкування на вирішення комплексних регіональних проблем;

підготовка та надання пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази в інноваційній сфері;

забезпечення постійного зв'язку та взаємодії між органами місцевої влади, правоохоронними і контролюючими органами, з однієї сторони, і керівниками установ, організацій та підприємств, авторами і власниками прав інтелектуальної власності, з іншої;

підвищення обізнаності суспільства в питаннях інтелектуальної власності, створення умов для вільного та об'єктивного висвітлення засобами масової інформації процесів у сфері дотримання та захисту прав інтелектуальної власності;

вивчення та поширення передового досвіду з організації дотримання та захисту прав інтелектуальної власності її суб'єктами та широкими верствами громадськості, розробка рекомендацій щодо поліпшення стану справ у цій сфері, визначення ефективності державного регулювання питань захисту прав інтелектуальної власності;

аналіз стану дотримання чинного законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності суб'єктами господарювання області та надання на розгляд голові облдержадміністрації пропозицій щодо дій, необхідних для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на регіональному рівні;

аналіз та надання відповідних роз'яснень щодо застосування законодавства і прогнозування суспільних процесів у сфері дотримання та захисту прав інтелектуальної власності;

супровід і моніторинг розробки та реалізації наукових проектів, інших об'єктів прав інтелектуальної власності;

сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері використання та захисту прав інтелектуальної власності.

III. Повноваження Координаційної ради

Для виконання своїх завдань Координаційна рада має право:

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів та посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямів її діяльності;

утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, наукових установ і громадських організацій, підприємств, організацій, банківських і страхових установ, правоохоронних та контролюючих органів як з Дніпропетровської області, так і з інших областей України (за згодою);

залучати в установленому порядку представників райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, наукових установ і громадських організацій, підприємств, організацій, банківських і страхових установ, правоохоронних та контролюючих органів (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

розробляти, організовувати та проводити в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань.

IV. Склад Координаційної ради

4.1. Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

4.2. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та її членів.

4.3. Голова Координаційної ради:

скликає засідання Координаційної ради;

здійснює розподіл повноважень і функцій між членами Координаційної ради та керує їх роботою;

підписує документи від імені Координаційної ради;

забезпечує виконання завдань, покладених на Координаційну раду;

представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями тощо.

4.4. Заступники голови Координаційної ради виконують функції голови у разі його відсутності або за його дорученням.

4.5. Для участі в засіданні Координаційної ради, у разі потреби та за згодою присутніх членів Координаційної ради, можуть залучатися інші особи, які не є членами Координаційної ради.

V. Організація та забезпечення діяльності Координаційної ради

5.1. Основною формою роботи ради є її засідання, які скликаються головою ради відповідно до річного робочого плану, але не рідше одного разу на шість місяців, а також позапланово, за вимогою голови Координаційної ради.

5.2. Засідання Координаційної ради веде голова або, за його дорученням, заступник голови.

5.3. Рішення, прийняте на засіданні Координаційної ради, набуває чинності, якщо його підтримали більше половини складу ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Окрема думка члена ради, який голосував проти прийнятого рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення Координаційної ради.

5.4. Рішення Координаційної ради оформлюються протоколом, який направляється для розгляду та прийняття рішення органами, представники яких є членами Координаційної ради. Копії рішень направляються до відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих органів, підприємств, установ та організацій тощо та мають рекомендаційний характер.

5.5. Координаційна рада інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання в установленому порядку.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки
начальника Головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 

Додаток
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
04.10.2011 N Р-695/0/3-11

СКЛАД
Координаційної ради з питань інноваційного розвитку та захисту прав інтелектуальної власності при облдержадміністрації

ПУСТОВА
Марія Іванівна

заступник голови облдержадміністрації, голова Координаційної ради

ОЛЕФІР
Леонід Олексійович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови Координаційної ради

БІЛЯКОВ
Віктор Миколайович

виконуючий обов'язки директора Дніпропетровського регіонального центру з інвестицій та розвитку, заступник голови Координаційної ради (за згодою)

ДЕМЧИК
Олександр Ігорович

заступник начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти - начальник відділу науки та вищої освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, секретар Координаційної ради

АЗАРОВ
Олександр Володимирович

регіональний представник ТОВ "Українська ДіВіДі компанія", ТОВ "Пік-Відео", ТОВ "Чесна музика", ТОВ "Автор Мюзік" у Дніпропетровській області (за згодою)

БІЛЕНОГОВА
Людмила Олександрівна

виконавчий директор Дніпропетровської обласної громадської організації "Товариство інтелектуальної власності" (за згодою)

БОЛЬБОТ
Олександр Олександрович

співробітник Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою)

ВЕЛИЧКО
Олександр Григорович

ректор Національної металургійної академії України, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів при голові облдержадміністрації (за згодою)

ДЕМУРА
Антон Львович

заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

ІСАЧЕНКО
Михайло Семенович

виконуючий обов'язки начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації

КАЛЕНИК
Володимир Іванович

голова правління Дніпропетровської обласної громадської організації "Товариство інтелектуальної власності " (за згодою)

КОЛЕСНИК
Валерій Миколайович

головний державний інспектор з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України в Дніпропетровській області (за згодою)

КОРОСТАШОВА
Ірина Миколаївна

головний інспектор з питань захисту прав інтелектуальної власності Дніпропетровської митниці (за згодою)

МОЛОКОВ
Станіслав Вікторович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

ПЛЄШКОВ
Юрій Андрійович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління промисловості облдержадміністрації

ПСАРЬОВ
Олексій Сергійович

виконуючий обов'язки начальника Головного управління економіки облдержадміністрації

ПШІНЬКО
Олександр Миколайович

ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (за згодою)

РУБЛЕВСЬКИЙ
Валерій Костянтинович

начальник відділу по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп'ютерних технологій УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області (за згодою)

ШАПОВАЛОВА
Тетяна Миколаївна

начальник управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Виконуючий обов'язки
начальника Головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації

Л. О. Олефір

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали