Додаткова копія: Про створення Науково-експертної ради Держекоінспекції

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 липня 2018 року N 139

Про створення Науково-експертної ради Держекоінспекції

Відповідно до пункту 15 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2017 N 275 (Постанова N 275), та з метою розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Державній екологічній інспекції України наказую:

1. Створити Науково-експертну раду Державної екологічної інспекції України.

2. Затвердити Положення про Науково-експертну раду Державної екологічної інспекції України, що додається.

3. Затвердити Склад Науково-експертної ради Державної екологічної інспекції України, що додається.

4. Відділу організаційно-аналітичної діяльності Управління організаційної діяльності забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Держекоінспекції.

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Держекоінспекції від 23.05.2011 N 5 "Про створення Науково-експертної ради Держекоінспекції України".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

І. О. Яковлев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної екологічної інспекції України
26 липня 2018 року N 139

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-експертну раду Державної екологічної інспекції України

1. Науково-експертна рада Державної екологічної інспекції України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з висококваліфікованих фахівців у галузі охорони довкілля з метою здійснення експертної оцінки реформ у сфері охорони навколишнього природного середовища, надання висновків, рекомендацій та пропозицій щодо законопроектів, які регулюють сферу охорони навколишнього середовища, внесення пропозицій щодо необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів та з інших питань.

2. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, Держекоінспекції, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Рада утворюється строком на три роки з числа науковців та фахівців, які за характером діяльності пов'язані з охороною довкілля, представників громадських організацій та їх об'єднань, метою діяльності яких є охорона навколишнього природного середовища, зменшення його забруднення та досягнення сталого (збалансованого) розвитку.

5. До складу Ради входять Голова Ради, заступники Голови, секретар та члени Ради.

Головою Ради за посадою є Голова Держекоінспекції.

Склад Ради та Положення про неї затверджуються наказом Держекоінспекції.

Заступники голови та секретар Ради обираються Радою за поданням Голови.

До складу Ради входить не менше 5 осіб.

6. Рада аналізує законодавство України у сфері охорони навколишнього природного середовища, готує пропозиції стосовно його вдосконалення, вивчає проблемні питання, які виникають у сфері охорони довкілля та сталого (збалансованого) розвитку, проводить моніторинг врахування Держекоінспекцією та іншими центральними органами виконавчої влади громадської думки у процесі підготовки, прийняття та виконання рішень з питань, що стосуються довкілля та сталого (збалансованого) розвитку і на підставі аналізу, ґрунтуючись на вимогах закону, розробляє та подає Держекоінспекції рекомендації стосовно:

1) проектів нормативно-правових актів, які регулюватимуть діяльність з охорони навколишнього природного середовища;

2) підготовки пропозицій щодо необхідності прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів;

3) проектів роз'яснень, методичних листів та інших документів, які розробляються Держекоінспекцією;

4) матеріалів з оцінки успішності впровадження державної екологічної політики;

5) матеріалів узагальнень законодавства у сфері довкілля та сталого (збалансованого) розвитку;

6) інших питань охорони навколишнього природного середовища, зменшення його забруднення та досягнення сталого (збалансованого) розвитку.

7. Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, визначає коло питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, порядок розроблення та реалізації її висновків та рекомендацій, дає доручення секретареві, заступникам та членам Ради.

За результатами виконання покладених на неї завдань Рада приймає рішення, надає мотивовані висновки, пропозиції та рекомендації.

8. У разі відсутності Голови, за його дорученням обов'язки Голови Ради виконує один із його заступників.

9. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: провадить підготовку засідань, розробляє план роботи Ради та організовує його виконання, готує документи Ради, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами.

10. Члени Ради беруть участь у вивченні та узагальненні результатів реалізації державної екологічної політики, у вивченні питань загального характеру, які підлягають розгляду на засіданнях Ради, в розробленні та обговоренні відповідних висновків, пропозицій та рекомендацій. За дорученням Голови Ради, його заступників члени Ради готують письмові висновки з окремих питань державної екологічної політики.

Члени Ради мають право: бути присутніми на нарадах з питань державної екологічної політики, які проводяться керівництвом Держекоінспекції; у встановленому порядку ознайомлюватися з матеріалами, що відносяться до державної екологічної політики і статистики, які є в розпорядженні Держекоінспекції; виявляти особисту ініціативу в порушенні перед Радою та керівниками Держекоінспекції питань щодо поліпшення державної екологічної політики і вдосконалення законодавства, необхідності підготовки нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів.

11. За рішенням Голови Ради чи його заступників до участі в роботі Ради на громадських засадах можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти з числа наукових, практичних працівників, представники органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників).

12. У разі необхідності члени Ради можуть утворювати робочі групи для вивчення чинних нормативно-правових актів та підготовки висновків щодо них, розробки проектів нормативно-правових актів, вивчення та обговорення окремих питань державної екологічної політики та організаційних питань у сфері охорони довкілля.

13. Плани роботи Ради затверджуються на її засіданнях.

14. Засідання Ради скликаються у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя. До засідання Ради її членам надсилаються порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в засіданні Ради можуть бути запрошені наукові та практичні працівники, спеціалісти з різних галузей знань, які не є її членами.

15. На засіданнях Ради забезпечується всебічне творче обговорення питань, що розглядаються.

16. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Ради приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Ради. За умови рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним.

17. Робота Ради висвітлюється на офіційному веб-сайті Держекоінспекції та в інших засобах масової інформації.

18. Організаційне супроводження роботи Ради покладається на Відділ організаційно-аналітичної діяльності Управління організаційної діяльності Держекоінспекції.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної екологічної інспекції України
26 липня 2018 року N 139

Склад
Науково-експертної ради Державної екологічної інспекції України

ЯКОВЛЄВ
Ігор Олегович

в. о. Голови Держекоінспекції - Голова Ради

ЧЕРЕВКО
Віктор Миколайович

директор Департаменту державного екологічного нагляду (контролю) Держекоінспекції

КОРОТЕЦЬКИЙ
Василь Павлович

завідувач сектору державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Держекоінспекції

СИДОРЕНКО
Олена Володимирівна

д. т. н., професор Київського національного торгівельно-економічного університету Міністерства освіти і науки України, секретар робочої групи (за згодою)

БЕХ
Віталій Валерійович

д. с. г. н., завідувач відділу селекції та біотехнології риб Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України (за згодою)

ДЕМЧЕНКО
Віктор Олексійович

д. б. н., Інституту морської біології Національної академії наук України (за згодою)

ІГНАТОВ
Олександр Володимирович

к. с. г. н., доцент Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України, заступник директора ТОВ "Рибпромсервіс" (за згодою)

КОВАЛЕНКО
Василь Миколайович

к. с. г. н., доцент Національного університету біоресурсів і природокористування Міністерства освіти і науки України (за згодою)

ОВЕЧКО
Сергій Вікторович

к. б. н., директор Херсонської гідробіологічної станції Національної академії наук України (за згодою)

ПЕРНИКОЗА
Галина Андріївна

начальник відділу екологічного контролю земельних ресурсів, за поводженням з відходами та небезпечними хімічними речовинами Державної екологічної інспекції у м. Києві

ПРОКОПЕНКО
Антон Сергійович

представник громадської спілки "Федерація роботодавців та підприємців рибогосподарської галузі України" (за згодою)

СКАРЛАТ
Віктор Петрович

Голова Громадської спілки "Міжрегіональний союз рибогосподарських об'єднань та підприємств "Південьрибцентр" (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Віталій Олександрович

к. б. н., заступник директора з наукової роботи Інституту зоології ім. І. Шмальгаузена Національної академії наук України (за згодою)

ЩЕРБАК
Володимир Іванович

д. б. н., провідний науковий співробітник відділу загальної і санітарної гідробіології Інституту гідробіології Національної академії наук України (за згодою)

ЯЦЮК
Михайло Васильович

к. г. н., в. о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (за згодою)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали