Додаткова копія: Про створення Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

23.02.2018

м. Київ

N 16

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2018 р. за N 276/31728

Про створення Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань

Відповідно до статті 2 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII), статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), з метою надання наукових рекомендацій та фахових консультацій з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань, вивчення проблемних питань, що належать до його повноважень,

НАКАЗУЮ:

1. Створити Науково-консультативну раду при Державному бюро розслідувань.

2. Затвердити Положення про Науково-консультативну раду при Державному бюро розслідувань, що додається.

3. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Директор

Р. Труба

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного бюро розслідувань
23 лютого 2018 року N 16

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 березня 2018 р. за N 276/31728

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-консультативну раду при Державному бюро розслідувань

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові засади організації і діяльності Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань (далі - Рада).

2. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою надання рекомендацій висновків та пропозицій з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань (далі - Бюро), підготовка яких потребує наукового забезпечення.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, актами Бюро та цим Положенням.

4. Рада утворюється у складі голови Ради, його заступника, секретаря та членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує Директор Державного бюро розслідувань (далі - Директор Бюро). Рада утворюється із числа висококваліфікованих фахівців у галузі права в кількості, яка забезпечує виконання Радою покладених на неї завдань. Членом Ради може бути фахівець, який має науковий ступінь, почесне звання "Заслужений юрист України" та/або має досвід роботи у галузі права. Члени Ради призначаються строком на два роки. Повноваження члена Ради можуть бути припинені за рішенням Директора Бюро.

5. Рішення Ради мають рекомендаційний характер та спрямовані на формування і реалізацію державної політики у сфері протидії злочинам, віднесеним до підслідності Бюро, визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації повноважень Бюро, підвищення ефективності діяльності Бюро, удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності Бюро.

II. Мета і завдання діяльності Ради

1. Основними завданнями Ради є:

вивчення проблемних питань, що належать до повноважень Бюро;

надання рекомендацій, висновків та пропозицій з основних питань діяльності Бюро відповідно до його повноважень;

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері протидії злочинності шляхом надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів, що надходять від інших державних органів, щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро;

участь у визначенні способів та механізмів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації повноважень Бюро;

підготовка рекомендацій, висновків та пропозицій під час розробки методик розслідування окремих видів злочинів, розслідування яких віднесено до підслідності Бюро.

2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає статистичні дані щодо результатів діяльності Бюро;

проводить аналіз причин виникнення проблемних питань, що належать до повноважень Бюро;

проводить аналіз результатів взаємодії Бюро з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування з питань виконання повноважень Бюро;

проводить аналіз нормативно-правових актів, які регламентують діяльність Бюро;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро;

розробляє рекомендації, висновки та пропозиції щодо діяльності Бюро (у разі потреби);

подає Директору Бюро розроблені за результатами своєї роботи рекомендації, висновки та пропозиції з питань забезпечення діяльності Бюро;

виконує розгляд інших питань діяльності Бюро, підготовка яких потребує наукового забезпечення.

3. Рада має право:

отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників науково-дослідних установ, навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками), а також провідних вітчизняних та іноземних вчених і фахівців, у тому числі незалежних експертів та експертів міжнародних організацій (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до її завдань;

запрошувати на свої засідання працівників Бюро, інших державних органів, об'єднань громадян, журналістів. Залучати запрошених осіб до обговорення питань, що належать до компетенції Ради;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи з числа членів Ради;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

III. Засідання та організація роботи Ради

1. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням Директора Бюро, голови Ради або його заступника.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Засідання Ради веде голова Ради, за його відсутності - заступник голови Ради.

2. Голова Ради:

очолює Раду та організовує її роботу;

скликає засідання Ради;

головує на засіданнях Ради, вносить пропозиції до порядку денного;

розподіляє обов'язки між всіма членами Ради.

3. Голова Ради має одного заступника. Голова Ради, його заступник та секретар обираються на першому засіданні Ради з числа її членів шляхом відкритого голосування всіх присутніх членів Ради. У разі тимчасової відсутності голови Ради його повноваження виконує заступник голови Ради.

4. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

5. Про час, місце та порядок денний засідання Ради секретар Ради повідомляє її членів не пізніше ніж за десять календарних днів до його проведення.

6. На своїх засіданнях Рада ухвалює рішення у формі рекомендацій, висновків та пропозицій з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Засідання Ради має проводитись не менше ніж один раз на квартал.

Рішення Ради фіксуються у протоколі засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар Ради, і подаються Директору Бюро для розгляду.

Член Ради, який не підтримує рекомендації (висновки, пропозиції), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

7. Рекомендації, висновки та пропозиції Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Директором Бюро відповідного рішення.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Бюро.

9. Результати роботи Ради можуть оприлюднюватися на веб-сайті Бюро та в інших засобах масової інформації.

 

Директор Державного
бюро розслідувань

Р. М. Труба
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали