ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11.07.2012 р. N 320

Про створення обласної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердження складу представників від облдержадміністрації, її секретаріату та Положення про неї

Керуючись Законом України "Про соціальний діалог в Україні", Указом Президента України від 02.04.2011 N 347/2011 "Про Національну тристоронню соціально-економічну раду" (Указ N 347/2011), відповідно до Типового положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, затвердженого на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 20.02.2012, та враховуючи рішення установчого засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради від 22.06.2012 N 1:

1. Створити обласну тристоронню соціально-економічної раду (далі - Рада).

2. Затвердити:

1) склад представників від облдержадміністрації до Ради, що додається;

2) Положення про обласну тристоронню соціально-економічну раду (додається);

3) склад секретаріату Ради, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.04.2006 N 161 "Про розвиток соціального діалогу в області та затвердження складу представників від облдержадміністрації до обласної тристоронньої соціально-економічної ради".

4. Координацію діяльності обласної тристоронньої соціально-економічної ради залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

О. М. Пеклушенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
11.07.2012 N 320


СКЛАД
представників від облдержадміністрації до обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Пеклушенко
Олександр Миколайович

голова обласної державної адміністрації, співголова ради

Гамов
Андрій Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, заступник співголови ради

Члени ради:

Авраменко
Наталія Вікторівна

депутат Запорізької обласної ради (за згодою)

Грозовський
Ігор Миколайович

депутат Запорізької обласної ради (за згодою)

Борисенко
Сергій Андрійович

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Ємельяненко
Віктор Андрійович

перший заступник голови облдержадміністрації

Клепаков
Олександр Олексійович

перший заступник голови Запорізької обласної ради (за згодою)

Медвідь
Сергій Миколайович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Разуваєва
Ірина Володимирівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Семечаєвський
Євгеній Германович

начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Сін
Олександр Ченсанович

Запорізький міський голова (за згодою)

Слепян
Елла Валеріївна

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації.


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
11.07.2012 N 320


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну тристоронню соціально-економічну раду

1. Обласна тристороння соціально-економічна рада (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим, консультативним та узгоджувальним органом, що утворюється Запорізькою обласною державною адміністрацією за спільним рішенням сторін - Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної федерації роботодавців і Запорізької обласної ради профспілок для ведення соціального діалогу в Запорізькій області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей та виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями Ради є:

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного та соціального розвитку області, розвитку її трудового потенціалу;

2) підготовка та внесення узгоджених пропозицій і рекомендацій органам виконавчої влади відповідного рівня та органам місцевого самоврядування з питань регулювання економічних, соціальних і трудових відносин і шляхів подальшого їх розвитку, створення відповідних умов для прискорення розвитку промисловості, сільського господарства, малого підприємництва.

5. Рада відповідно до покладених завдань:

1) вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

2) інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на території області та надає пропозиції щодо його удосконалення. Сприяє створенню та діяльності органів соціального діалогу на територіальному рівні, надає їм консультаційну та організаційно-методичну допомогу;

3) налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин в області;

4) бере участь у формуванні пропозицій до обласного бюджету на відповідний рік, надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

5) організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

6) бере участь у розробленні проектів обласної програми економічного та соціального розвитку, інших цільових програм і проектів регуляторних актів, що приймаються облдержадміністрацією та обласною радою стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин;

7) на основі моніторингу стану соціально-економічних і трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації обласній державній адміністрації щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях області, створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території, та з інших питань, що належать до компетенції Ради, які сторони вважають значущими;

8) погоджує проекти нормативно-правових актів, що приймаються обласною державною адміністрацією, обласною радою та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу в області;

9) здійснює організацію та проведення консультацій, розробляє пропозиції щодо укладання та виконання регіональної угоди, сприяє укладенню колективних договорів;

10) сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів);

11) організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу;

12) затверджує регламент і плани роботи Ради.

13) здійснює в межах компетенції інші повноваження.

6. Рада має право:

1) звертатися до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об'єднань професійних спілок, організацій роботодавців та їх об'єднань із пропозиціями щодо регулювання відносин у соціально-економічній і трудовій сфері області;

2) делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

3) запрошувати до участі у засіданнях Ради представників районів і міст області;

4) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій, що діють на території області, інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5) проводити консультації із обласною державною адміністрацією, обласною радою стосовно питань, пов'язаних із розробленням і реалізацією обласних програм соціально-економічного розвитку;

6) звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні;

7) здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу обласного рівня та об'єднує 36 членів Ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах:

12 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об'єднаннями, які мають обласний статус;

12 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають обласний статус;

12 членів сторони обласної державної адміністрації, які призначаються розпорядженням голови облдержадміністрації.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

Питання формування персонального складу Ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін Ради самостійно.

Кожна сторона зі свого складу обирає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність Ради голова, який обирається на першому засіданні зі співголів сторін терміном на один рік, почергово від представників кожної із сторін.

Порядок і черговість ротації голови Ради визначається та затверджується на її першому засіданні. Ці питання та коло його повноважень вносяться окремим розділом до регламенту Ради.

9. Співголова Ради:

1) організовує та координує діяльність відповідної сторони;

2) здійснює представництво відповідної сторони в Раді та за дорученням сторони - поза нею;

3) вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях Ради;

4) формулює та представляє за дорученням сторони її позиції в процесі обговорення та прийняття рішень Радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями Ради;

5) скликає засідання відповідної сторони Ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

6) узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін Ради;

7) забезпечує інформування членів Ради від відповідної сторони про результати консультацій та домовленостей, досягнутих в період між засіданнями Ради та інформування членів Ради, відсутніх на засіданні, про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях Ради.

10. Члени Ради:

1) беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання Ради;

2) вносять пропозиції щодо діяльності Ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

3) за дорученням Ради та (або) погодженням із відповідними сторонами:

представляють відповідну сторону або Раду при обговоренні в обласній державній адміністрації, об'єднаннях роботодавців і профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин,

беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, які утворюються облдержадміністрацією з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин у регіоні та підготовки відповідних узгоджених рішень;

4) інформують органи та організації, що їх делегували до складу Ради, про діяльність Ради, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться, як правило, не рідше одного разу на півріччя згідно з планом роботи Ради на відповідний рік.

Позачергове засідання Ради скликається на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова Ради або співголова Ради за дорученням голови.

Рішення Ради оформляються протоколом (у разі необхідності - у вигляді пропозицій, висновків і рекомендацій), який підписується головою Ради або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем Ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів Ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням Ради можуть утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями та роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються Радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях Ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності Ради обласною державною адміністрацією створюється секретаріат. До складу секретаріату входять: секретар, який призначається рішенням обласної державної адміністрації, та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється обласною державною адміністрацією.

Згідно із домовленістю сторін, матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціювала.

14. Порядок скликання та проведення засідань, прийняття рішень Ради, її діяльності в період між засіданнями визначається регламентом, який затверджується Радою.

15. Рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запоріжської обласної державної адміністрації
11.07.2012 N 320


СКЛАД
секретаріату обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Разуваєва
Ірина Володимирівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, секретар ради

Члени секретаріату:

Белескова
Тамара Федотівна

завідувач відділом з питань соціально-економічного захисту інтересів трудящих Запорізької обласної ради профспілок (за згодою)

Лівшиць
Тетяна Володимирівна

заступник виконавчого директора Запорізької обласної федерації роботодавців (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Ю. Г. Пелих

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали