ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.04.2011 р. N 241

Про створення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

З метою сприяння залученню та ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку Донецької області, відповідно до Указу Президента України від 01.09.2010 N 892/2010 "Про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 N 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади", керуючись статтями 17, 26, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

Створити Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Донецькій обласній державній адміністрації та затвердити її персональний склад і Положення про неї (додаються).

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
28.04.2011 N 241

СКЛАД
Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Донецькій обласній державній адміністрації

Близнюк
Анатолій Михайлович

голова облдержадміністрації, голова Ради

Дергунов
Сергій Геннадійович

перший заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Ради

Черенкова
Марина Анатоліївна

заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Ради

Анісімов
Андрій Євгенович

начальник Головного управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин облдержадміністрації, секретар Ради

Члени Ради

Акневський
Юрій Петрович

генеральний директор ЗАТ "Бахмутська Аграрна Спілка" (за згодою)

Аліпов
Олександр Миколайович

заступник голови облдержадміністрації

Бичков
Олександр Миколайович

генеральний директор ТОВ "Кнауф Гіпс Донбас" (за згодою)

Єфімов
Максим Вікторович

генеральний директор ВАТ "Енергомашспецсталь" (за згодою)

Жернов
Михайло Олександрович

голова Ради директорів Інвестиційної групи "Альтера Фінанс" (за згодою)

Ішков
Володимир Миколайович

начальник Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Косаригін
Юрій Анатолійович

виконавчий директор ТДВ "Лафарж Гіпс" (за згодою)

Левченко
Валентина Михайлівна

заступник голови Державної податкової адміністрації у Донецькій області (за згодою)

Логвінов
Олег Миколайович

генеральний директор АТ ВО "Конті" (за згодою)

Мельник
Іван Іванович

генеральний директор АТЗТ "Екопрод А. Т." (за згодою)

Карел Оклештек

голова Правління ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" (за згодою)

Орловський
Євгеній Віталійович

старший керівник проектів компанії Monitor Group в Східній Європі і СНД (за згодою)

Пащенко
Іван Васильович

начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Риженков
Олександр Миколайович

генеральний директор - голова Правління ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" (за згодою)

Романчикова
Євгенія Геннадіївна

начальник Східної митниці (за згодою)

Сігітова
Наталя Володимирівна

начальник Головного управління Держкомзему у Донецькій області (за згодою)

Скудар
Георгій Маркович

президент ПАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" (за згодою)

Тимченко
Максим Вікторович

генеральний директор ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанія" (за згодою)

Третьяков
Сергій Володимирович

начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області (за згодою)

Чижиков
Геннадій Дмитрович

президент Донецької торгово-промислової палати (за згодою)

Цимбал
Андрій Валентинович

партнер і керівник аудиту ПрАТ "KPMG Аудит" (за згодою)

Ярмоленко
Богдан Валерійович

директор філії ТОВ "Ернст енд Янг" в м. Донецьк (за згодою).

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
28.04.2011 N 241

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Донецькій обласній державній адміністрації

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при Донецькій обласній державній адміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при Донецькій обласній державній адміністрації з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку відповідних галузей економіки, регіону.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку відповідних галузей економіки, регіону;

- сприяння інвестиційній діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні та виходу вітчизняних суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

- поглиблення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

- участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу держави, відповідних галузей економіки, регіону.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та впровадження інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

- здійснює моніторинг стану виконання місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

- бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат;

- готує пропозиції щодо підготовки і реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток відповідних галузей економіки, регіону;

- надає аналітичну, інформаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності.

5. Рада має право:

- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати до участі у своїй роботі представників інших місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

- подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

- утворювати у разі необхідності для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

- організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Рада утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, секретаря та членів Ради.

До складу Ради можуть входити:

- представники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (за згодою);

- представники місцевих органів виконавчої влади;

- представники органів місцевого самоврядування (за згодою);

- представники наукових установ (за згодою);

- представники громадських організацій (за згодою);

- народні депутати України (за згодою);

- керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

а) збільшення обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в Україні інвесторами, яких представляє кандидат у члени ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні;

б) сприяння розвиткові та модернізації відповідних галузей економіки, регіону, поліпшенню їх інвестиційного іміджу;

в) відсутність в інвесторів, яких представляє кандидат у члени Ради, заборгованості із сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;

г) походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

Під час формування частини персонального складу Ради з числа іноземців ураховуються пропозиції відповідних органів та організацій іноземних держав, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництв при міжнародних організаціях.

Головою Ради є голова Донецької обласної державної адміністрації.

Персональний склад Ради затверджується головою облдержадміністрації.

8. За рішенням голови Ради проводиться періодична ротація її складу, яка передбачає виведення із складу Ради членів, строк перебування яких перевищив п'ять років або результати роботи яких не відповідають ознакам, визначеним цим пунктом.

Ознаками ефективності роботи члена Ради є:

- активна участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу України, відповідних галузей економіки, регіону;

- особиста активна участь у роботі Ради;

- відповідність інвесторів, яких представляє член Ради, критеріям, визначеним пунктом 7 цього Положення.

Члена Ради за рішенням голови Ради може бути виведено з її складу в разі вчинення дій, які завдають шкоди інвестиційному іміджу України, або дій, вчинених з порушенням вимог законодавства України.

Пропозиції щодо виведення члена Ради з її складу готуються утвореною за рішенням голови Ради робочою групою на чолі із секретарем Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Ради веде голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

10. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається членам Ради, Донецькій обласній державній адміністрації.

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій і зовнішньоекономічних відносин Донецької облдержадміністрації.

 

Заступник голови -
керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали