Додаткова копія: Про типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 квітня 2018 року N 290

Про типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" (Постанова N 1392), Положення про державну середню спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат), що належить до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 27 квітня 2004 р. N 35, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 березня 2004 р. за N 291/8890 (у редакції наказу Міністерства культури України від 25 вересня 2012 р. N 1029 (Наказ N 1029)), наказую:

1. Затвердити типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України, що додаються.

2. Керівникам державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України, забезпечити впровадження зазначених планів, починаючи з 1 вересня 2018 року.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
05 квітня 2018 року N 290

Типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України

Типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України (далі - Плани), розроблені на виконання законів України "Про освіту" (Закон N 2145-VIII), "Про загальну середню освіту" та Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 (Постанова N 1392), для впровадження з 1 вересня 2018 року.

Плани охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної складової, так і варіативної, що включає цикл мистецьких профільних предметів, вибірково-обов'язкових мистецьких предметів, додаткових годин на окремі предмети та факультативи, індивідуальні заняття на додаткове опрацювання мистецьких предметів з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих основних предметів та профільних мистецьких предметів, які фінансуються Міністерством культури України з Державного бюджету України.

Для використання у державних середніх спеціалізованих мистецьких школах (школах-інтернатах), що належать до сфери управління Міністерства культури України, пропонуються варіанти навчальних Планів для школи 5 - 9 класів відповідно до мистецького профілю:

- Типовий навчальний план для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України (таблиця 1);

- Типовий навчальний план для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих художніх шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України (таблиця 2).

В обох варіантах Планів зазначена оптимальна кількість тижневих годин, реалізація яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами стандарту та профільної мистецької освіти і яка є основою для укладання робочих навчальних планів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України.

Профіль навчання передбачає можливість поглибленого вивчення профільних предметів відповідного мистецького спрямування. Він формується і конкретизується закладом освіти у додатках по мистецьких відділах (відділеннях) робочих навчальних планів з урахуванням можливостей забезпечити його якісну реалізацію.

У кожному з варіантів Плану відповідно до мистецького профілю подано загальний перелік профільних мистецьких предметів, вибірково-обов'язкових мистецьких предметів, додаткових годин на вивчення окремих мистецьких предметів в межах режиму школи повного дня, факультативи, індивідуальні заняття на додаткове опрацювання мистецьких предметів. Кількість часу для додаткового опрацювання навчального матеріалу у межах режиму школи повного дня не може перевищувати норми, що визначені ДСанПІН 5.5.2.008-01 у частині виконання домашніх завдань, і становить для учнів 5 - 6-х класів - 2,5 години, для 7 - 9-х класів - 3 години.

На основі Планів заклади освіти щорічно складають робочі навчальні плани з додатками по мистецьких відділах (відділеннях), які затверджуються Міністерством культури України.

Закладу освіти надається право використовувати та перерозподіляти не більше ніж удвічі навчальні години в частині переліку профільних мистецьких дисциплін, вибірково-обов'язкових предметів та додаткових годин на окремі предмети, факультативи з урахуванням мистецької спеціалізації. У разі потреби закладу освіти надається право здійснювати перерозподіл навчальних годин інваріантної складової за рахунок навчальних годин варіативної складової.

Заклад освіти може організовувати концентроване вивчення певних предметів.

Освітній процес з вивчення предметів інваріантної складової здійснюється за навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України; з варіативної складової - за навчальними програмами, затвердженими Міністерством культури України. Навчальні заклади можуть вносити зміни до програм, які стосуються послідовності вивчення тем, розподілу навчального часу, змістового доповнення окремих розділів тощо.

Відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63, спеціалізовані мистецькі школи (школи-інтернати) працюють у режимі шестиденного робочого тижня. У такому разі гранично допустиме навчальне навантаження учнів становить: у 5-у класі - 30 годин; у 6-у класі - 32 години; у 7-у класі - 34 години; у 8-у класі - 35 годин; у 9-у класі - 36 годин на тиждень. Години фізичної культури та додаткові години на поглиблене вивчення профільних навчальних предметів не входять до гранично допустимого навчального навантаження, але обов'язково фінансуються Міністерством культури України з Державного бюджету України.

Збереження здоров'я дітей належить до головних завдань закладів освіти. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових Планів. Змістове наповнення предмета "Фізична культура" кожний навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. Через варіативні модулі можуть реалізовуватись не лише окремі види спорту, а й ритміка, хореографія, пластика, фітнес тощо.

Гранична наповнюваність класів, поділ класів на групи та тривалість уроків встановлюються відповідно до чинного законодавства. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів інваріантної і варіативної складової здійснюється з урахуванням профілю державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України, відповідно класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, що конкретизується у робочих навчальних планах та затверджується Міністерством культури України.

Типові навчальні плани для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України, зорієнтовані на роботу школи в режимі повного дня та за 6-денним навчальним тижнем.

Таблиця 1

Типовий навчальний план для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень по класах

Всього годин на тиждень

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

13,5

44,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

3

2

2

2

2

11

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1

5,5

10,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Основи правознавства

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

3

3

-

-

-

6

16,5

Алгебра

-

-

2

2

2

6

Геометрія

-

-

1,5

2

1

4,5

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

2

28

Біологія

-

2

2

2

2

8

Географія

-

2

2

2

1

7

Фізика

-

-

1,5

2

2

5,5

Хімія

-

-

1,5

2

2

5,5

Технології

Інформатика

1

1

1

1

1

5

5

Здоров'я і Фізична культура

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

Фізична культура*

3

3

3

3

3

15

15

Додатковий час на факультатив з іноземної мови**

1

1

1

1

1

5

5

Разом

19 + 3

21 + 3

23,5 + 3

25 + 3

23,5 + 3

112 + 15

Варіативна складова

Мистецтво

Профільні мистецькі предмети***: музичний інструмент, хорове диригування, читання хорових партитур, сольфеджіо, теорія музики, гармонія, ансамбль (оркестровий або інструментальний або хоровий)

5

5

6

8

9

33

Вибірково-обов'язкові мистецькі предмети***: музична література (українська, всесвітня), художня культура, хоровий клас

3

3

3

2

3,5

14,5

Разом:

8

8

9

10

12,5

47,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

30

32

34

35

36

167

Разом інваріантна та варіативна складова

27 + 3

29 + 3

32,5 + 3

35 + 3

36 + 3

159,5 + 15

Додаткові години на поглиблене вивчення окремих предметів****: оркестровий (або хоровий) клас, композиція, додатковий інструмент, постановка голосу, індивідуальна гармонія, лекторська практика

2

2

2

3

4

13

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, індивідуальних занять з профільних мистецьких, вибірково-обов'язкових мистецьких предметів, додаткових годин на поглиблене вивчення окремих мистецьких предметів)

29 + 3

31 + 3

34,5 + 3

38 + 3

40 + 3

172,5 + 15


* Години фізичної культури не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

** Враховуючи інтереси та потреби учнів другу іноземну мову залишено як факультатив.

*** Навчальний процес з профільних та вибірково-обов'язкових предметів, які призначено для забезпечення профільного мистецького спрямування, здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання згідно переліку в додатках по кожній мистецькій спеціалізації (години, передбачені на вивчення музичного інструменту, реалізуються через роботу з кожним учнем окремо).

**** Додаткові години на поглиблене вивчення профільних навчальних предметів для більш обдарованих учнів відповідно до спеціалізації у межах режиму школи повного дня не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на учня, але обов'язково фінансуються.

Таблиця 2

Типовий навчальний план для 5 - 9 класів державних середніх спеціалізованих художніх шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень по класах

Всього на тиждень

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

Мови і літератури

Українська мова

3

3

3

2

2

13

47

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова (англ.)

3

3

3

3

2

14

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1

2

6

11

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

4

Правознавство

-

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

8

20

Алгебра

-

-

2

2

2

6

Геометрія

-

-

2

2

2

6

Природознавство

Природознавство

1

-

-

-

-

1

18

Біологія

-

1

1

2

1

5

Географія

-

1

1

1

1

4

Фізика

-

-

1

2

2

5

Хімія

-

-

1

1

1

3

Технології

Інформатика, комп'ютерна графіка

1

1

1

1

1

5

5

Здоров'я і фізична культура

Фізична культура*

3

3

3

3

3

15

17,5

Основи здоров'я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Разом:

17,5 + 3

19,5 + 3

21,5 + 3

22,5 + 3

22,5 + 3

103,5 + 15

Варіативна складова

Мистецтво**

Профільні мистецькі предмети***: рисунок, живопис, скульптура, композиція, художня кераміка, гончарство

10

12

12

14

14

62

Вибірково-обов'язкові мистецькі предмети***: всесвітня історія мистецтв, перспектива, основи керамології

1

1

1

1

1

5

Разом:

11

13

13

15

15

67

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

30

32

34

35

36

167

Разом інваріантна та варіативна складові

28,5 + 3

32,5 + 3

34,5 + 3

37,5 + 3

37,5 + 3

170,5 + 15

Додаткові години на поглиблене вивчення окремих мистецьких предметів в межах режиму школи повного дня****: ліплення, українознавство, пластична анатомія, креслення, декоративно-прикладне мистецтво, музичне мистецтво

3

3

3

1

1

11

Індивідуальні заняття на додаткове опрацювання мистецьких предметів в межах режиму школи повного дня****: домашній - рисунок, живопис, композиція, художня кераміка, гончарство, пластична анатомія, перспектива, креслення

 

 

 

 

 

 

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, індивідуальних занять з профільнім мистецьких, вибірково-обов'язкових мистецьких предметів, додаткових годин на поглиблене вивчення окремих мистецьких предметів)

31,5 + 3

35,5 + 3

37,5 + 3

38,5 + 3

38,5 + 3

181,5 + 15


* Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

** Навчальний процес з освітньої галузі "Мистецтво", а саме з профільних мистецьких та вибірково-обов'язкових мистецьких предметів, які призначено для забезпечення профільного мистецького спрямування, здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання згідно переліку в додатках по кожній мистецькій спеціалізації.

*** Перелік профільних, вибірково-обов'язкових предметів, індивідуальних занять профільного мистецького спрямування та додаткові години на поглиблене вивчення окремих мистецьких предметів в межах режиму школи повного дня визначаються в додатках по кожній мистецькій спеціалізації.

**** Додаткові години на поглиблене вивчення окремих мистецьких предметів та індивідуальні заняття на додаткове опрацювання мистецьких предметів в межах режиму повного дня не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

 

Начальник відділу мистецької
і художньої освіти

Т. М. Колос
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали