РАДА СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 грудня 2010 року N 148

Про Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів

Заслухавши доповідь заступника Голови Ради суддів адміністративних судів України Гончар Л. Я. про Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів, Рада суддів адміністративних судів України вирішила:

1. Доповідь заступника Голови Ради суддів адміністративних судів України Гончар Л. Я. про Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів взяти до відома.

2. Затвердити Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій і зауважень.

3. Рішення Ради суддів адміністративних судів України від 31.03.2009 N 17 визнати таким, що втратило чинність.

4. Копію цього рішення і Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів довести до відома суддів відповідних судів.

5. Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів розмістити на веб-сайті Вищого адміністративного суду України.

 

Голова

М. Г. Кобилянський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів адміністративних судів України
10.12.2010 N 148

Типовий регламент
зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів

Типовий регламент зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів (далі - Типовий Регламент) розроблено на підставі положень частини третьої статті 114 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Типовим Регламентом визначається порядок скликання, підготовки та проведення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів, а також порядок розгляду питань, віднесених до їхньої компетенції Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та іншими нормативно-правовими актами.

Типовий Регламент затверджується рішенням Ради суддів адміністративних судів України.

1. Загальні положення

1.1. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів є організаційною формою суддівського самоврядування, яка полягає в самостійному колективному вирішенні професійними суддями питань внутрішньої діяльності відповідних окружних та апеляційних адміністративних судів.

1.2. До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.

1.3. Відповідно до Типового Регламенту зборами суддів окружних та апеляційних адміністративних судів розробляється і приймається регламент роботи зборів суддів цих судів.

2. Основні завдання та питання, віднесені до компетенції зборів суддів

2.1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

2.2. Основними завданнями зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів як органів суддівського самоврядування є:

- зміцнення незалежності судів, суддів, захисту від втручання в їхню діяльність з боку органів державної влади, посадових осіб, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

- участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів і контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності судів, у тому числі шляхом заслуховування звітів суддів, які обіймають адміністративні посади, та керівника апарату суду.

До компетенції зборів суддів також належить:

- заохочення суддів та працівників апарату судів;

- визначення спеціалізації суддів з розгляду конкретних категорій справ адміністративної юрисдикції за пропозицією голови суду;

- обговорення кандидатур суддів відповідного суду для призначення на адміністративні посади та затвердження характеристик на них.

2.3. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів подають Раді суддів адміністративних судів України пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів адміністративних судів України.

2.4. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

2.5. Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства, вносити свої пропозиції на розгляд Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України.

2.6. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів повинні сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення діяльності судів та суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами в цих судах.

2.7. За результатами обговорення питань внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду збори приймають рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників даного суду.

3. Порядок скликання та роботи зборів суддів

3.1. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів скликаються головою відповідного суду за власною ініціативою.

Збори суддів також можуть бути скликані на вимогу не менш як третини від загальної кількості суддів даного суду.

3.2. У разі незабезпечення головою окружного, апеляційного адміністративного суду скликання зборів суддів на вимогу не менш як однієї третини від загальної кількості працюючих суддів даного суду збори скликаються суддею з числа суддів, які ініціювали скликання, котрого визначає зазначена група суддів шляхом зібрання підписів. У такому разі цей суддя відкриває збори суддів.

3.3. Збори суддів окружних та апеляційних адміністративних судів скликаються у міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

3.4. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні більше половини від загальної (фактичної) кількості суддів даного суду.

3.5. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, інші особи. У голосуванні беруть участь лише судді даного суду, які присутні на зборах.

3.6. Підготовка зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів забезпечується головою відповідного суду, а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - одним із суддів за дорученням цієї групи суддів.

3.7. У ході підготовки зборів голова суду (суддя з числа тих, котрі ініціювали скликання) визначає порядок денний зборів та осіб, які відповідають за підготовку окремих питань.

3.8. Для належного забезпечення підготовки матеріалів на обговорення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів можуть утворюватися робочі групи.

3.9. Для розгляду на зборах суддів відповідальними за підготовку окремих питань (п. 3.7.) подаються такі документи:

- проект орієнтовного порядку денного зборів суддів з визначенням доповідача з кожного питання;

- доповідна записка (довідка) з викладенням суті питання, обґрунтуванням пропозицій та відомостями про погодження (у разі необхідності), що вносяться за підписом особи, відповідальної за підготовку питання;

- проект рішення зборів із кожного питання порядку денного, завізований відповідальними за підготовку питання особами;

- список запрошених осіб;

- довідкові матеріали (узагальнення, матеріали перевірок, звіти, аналітичні довідки, пояснення, ухвали тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

3.10. Інформація про час, місце та порядок денний зборів суддів доводиться до суддів відповідного суду і запрошених осіб заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 дні.

3.11. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного зборів можуть надаватися голові суду, який здійснює підготовку зборів, а також безпосередньо головуючому на зборах.

3.12. У призначений час судді, які прибули на збори, за наявністю кворуму, обирають відкритим голосуванням головуючого, який веде збори, та секретаря зборів для ведення протоколу. Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах.

3.13. Головуючий на зборах: веде збори; оголошує орієнтовний порядок денний та регламент роботи засідання; проводить голосування щодо затвердження зазначених порядку та регламенту; забезпечує дотримання регламенту всіма присутніми на зборах; виносить на обговорення та організовує розгляд питань порядку денного; повідомляє про осіб, яких включено до списку для виступу; надає слово для доповіді, виступу; оголошує наступного промовця; оголошує перерви; створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного; ставить питання на голосування, оголошує його результати; робить повідомлення; вживає заходів до підтримання порядку на зборах; закриває збори; здійснює інші повноваження, передбачені Законом та Регламентом.

Порядок денний і регламент роботи засідання затверджуються шляхом відкритого голосування.

Питання вважається включеним до порядку денного, якщо за нього проголосувала більшість суддів із числа присутніх на зборах.

3.14. Присутні на зборах судді та запрошені особи зобов'язані: поводити себе виважено, виявляти взаємну повагу; виконувати розпорядження головуючого та вказівки секретаря щодо додержання порядку на зборах; утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати інших перешкод для нормального проведення зборів.

3.15. Обговорюючи питання порядку денного, особи, які виступають, дотримуються встановленого зборами регламенту виступів.

3.16. Після закінчення обговорення питання головуючий на зборах оголошує про закінчення розгляду питання і перехід до голосування. Голосування та прийняття рішення проводиться за відсутності осіб, запрошених на збори суддів. Цей порядок може бути змінено за рішенням зборів.

3.17. Голосування за рішення проводиться, як правило, відкрито.

3.18. У разі потреби для підрахунку голосів суддів, присутніх на зборах, обирається лічильна комісія у складі не менше трьох суддів. Лічильна комісія суддів обирає зі свого складу голову та секретаря, у ході проведення зборів суддів проводить підрахунок голосів.

3.19. У випадку, якщо збори суддів визнають за необхідне провести таємне голосування, лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів, на звороті яких головуючий на зборах ставить свій підпис, що скріплюється печаткою відповідного адміністративного суду. У разі неможливості скріпити підпис на бюлетені печаткою на звороті бюлетенів вчиняються підписи головуючого на зборах, секретаря зборів та голови лічильної комісії. Після таємного голосування лічильною комісією складається протокол, який затверджується зборами суддів.

3.20. Рішення зборів суддів приймається більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів.

3.21. У разі потреби, тобто за рішенням зборів суддів, може бути утворено редакційну комісію у складі не менше трьох суддів. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, за рішенням зборів доопрацьовує (вносить зауваження та пропозиції) проекти документів, що розглядаються на зборах суддів.

3.22. Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на засіданні, або у разі рівного розподілу голосів "за" і "проти" рішення вважається неприйнятим.

3.23. Прийняте рішення підписується головуючим на зборах суддів і є обов'язковим для суддів відповідного адміністративного суду та працівників апарату цього суду.

3.24. У необхідних випадках рішення зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів направляється відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також доводиться до відома засобів масової інформації. У цих випадках копія рішення протягом семи днів після його підписання надсилається відповідному органу чи посадовій особі, засобу масової інформації.

3.25. На зборах суддів адміністративних судів секретарем зборів ведеться протокол. Одночасно може здійснюватися також фіксування зборів суддів технічними засобами.

Протокол зборів складається у довільній формі та містить: назву зборів, дату і місце їх проведення; порядок денний зборів, відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, результати голосування тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

Протокол зборів суддів підписується головуючим та секретарем зборів.

4. Виконання рішень зборів суддів

4.1. Виконання рішень зборів суддів окружних та апеляційних адміністративних судів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або одного з його заступників.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали