МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2011

м. Київ

N 3496/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2011 р. за N 1432/20170

Про умови оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії на основі Єдиної тарифної сітки

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Постанова N 524)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії згідно з додатком 1;

схему тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, інших працівників, які проводять наукові і науково-технічні розробки, згідно з додатком 2;

схему тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників згідно з додатком 3.

2. Установити, що для працівників НДІ мікрографії, які працювали в установах страхового фонду документації та мали право на отримання надбавки за вислугу років у МНС (крім наукових працівників), зберігається щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі, встановленому на 31.12.2010.

3. Надати право керівникам УНДІАСД та НДІ мікрографії у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах:

3.1. Установлювати:

1) працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) згідно із затвердженими схемами тарифних розрядів, розміри доплат і надбавок до них;

2) посадові оклади заступникам керівників УНДІАСД та НДІ мікрографії, заступникам керівників структурних підрозділів цих установ на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначені за схемами тарифних розрядів, затвердженими цим наказом;

3) надбавки працівникам інститутів:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.

За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками УНДІАСД та НДІ мікрографії;

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам УНДІАСД та НДІ мікрографії, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

в) за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівниками УНДІАСД та НДІ мікрографії.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.

Рішення про відповідність почесного звання, вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності керівників УНДІАСД та НДІ мікрографії приймається Державною архівною службою України;

ґ) за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

5) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3.2. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

3.3. Преміювати працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими порядками і розмірами преміювання працівників у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Преміювання керівників УНДІАСД та НДІ мікрографії, їх заступників, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням керівництва Державної архівної служби у межах коштів на оплату праці.

4. Керівникам УНДІАСД та НДІ мікрографії:

у січні - червні 2011 року забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій;

з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року установити у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні;

другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень;

третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень;

четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень;

п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень;

шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень;

з 1 липня і 1 жовтня 2011 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників сьомого тарифного розряду - у розмірах відповідно 1015 і 1040 гривень.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 08.11.2005 N 135 "Про умови оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на основі Єдиної тарифної сітки", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.12.2005 за N 1470/11750 (із змінами).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника СПО,
Заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Профспілки працівників
державних установ України

Т. В. Нікітіна

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. І. Надрага

Заступник Міністра фінансів України

С. О. Рибак

Голова Державної архівної служби

О. П. Гінзбург

 

Додаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3496/5

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

2. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня - 613 гривень; з 1 квітня - 625 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатних розписах установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

3. З 1 липня посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду 635 гривень, з 1 вересня - 641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні.

4. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3496/5

СХЕМА
тарифних розрядів посад керівних, наукових працівників, інших працівників, які проводять наукові і науково-технічні розробки

Посади

Діапазон тарифних розрядів

Керівні працівники

Директор інституту

18 - 22

Учений секретар

17 - 20

Завідувач (начальник) науково-дослідного відділу

17 - 20

Завідувач (начальник) науково-дослідного сектору (лабораторії), що входить до складу науково-дослідного відділу інституту

16 - 19

Завідувачі (начальники) відділів науково-дослідного інституту: стандартизації, науково-технічної інформації, які проводять наукові та науково-технічні розробки

17 - 19

Завідувач (начальник) сектору (бюро, групи), який входить до складу відділів: стандартизації, науково-технічної інформації, які проводять наукові та науково-технічні розробки

14 - 18

Завідувач (начальник) режимно-секретного підрозділу

14 - 18

Наукові співробітники

Головний науковий співробітник

17 - 20

Провідний науковий співробітник

15 - 19

Старший науковий співробітник

14 - 18

Науковий співробітник

12 - 17

Молодший науковий співробітник

10 - 15

Інші працівники, які проводять наукові і науково-технічні розробки

Конструктор, контролер, математик, механік, програміст, технолог, хімік, інженер, архітектор

 

провідний

9 - 14

I категорії

12 - 13

II категорії

11 - 12

III категорії

8 - 11

Техніки всіх спеціальностей з вищою освітою:

 

I категорії

9 - 10

II категорії

8 - 9

III категорії

7 - 8

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

Додаток 3
до наказу Міністерства юстиції України
09.12.2011 N 3496/5

СХЕМА
тарифних розрядів посад (професій) професіоналів, фахівців, керівників інших структурних підрозділів, технічних службовців і робітників

Посади

Діапазон тарифних розрядів

Інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, юрисконсульт, економіст, редактор:

 

провідний

10

I категорії

9

II категорії

8

без категорії

7

Завідувач (начальник) господарського відділу

8 - 11

Завідувачі: господарства, канцелярії, складу

7 - 8

Секретар-друкарка, друкарка

4 - 5

Водій автотранспортних засобів

2 - 5

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар-сантехнік

2 - 5

Прибиральник службових приміщень

1 - 2

Сторож

1 - 2

Охоронник

1 - 2

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали