МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 лютого 2010 року N 163

Про управління якістю медичної допомоги

На виконання наказу МОЗ України від 25.06.2008 N 340 "Про затвердження Плану заходів на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони в Україні на період до 2010" наказую:

1. Затвердити:

1.1. Положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України (додається).

1.2. Положення про клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України (додається).

1.3. Примірне положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (додається).

1.4. Примірне положення про клініко-експертні комісії МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (додається).

1.5 Примірне положення про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування (додається).

1.6. Примірне положення про клініко-експертні комісії управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування (додається).

1.7. Примірне положення про медичну раду закладу охорони здоров'я (додається).

1.8. Організаційну модель управління та контролю якості медичної допомоги (додається).

1.9. Примірні форми протоколу засідання та висновку клініко-експертної комісії (додаються).

2. Визначити Департамент управління та контролю якості медичних послуг спільно з Департаментом розвитку медичної допомоги, Департаментом материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Комітетом з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ та іншим соціально небезпечним хворобам, Департаментом регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я відповідальними за організацію роботи, діяльність, координацію та контроль за діяльністю профільних клініко-експертних комісій усіх рівнів.

3. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у місячний строк організувати роботу клініко-експертних комісій та Координаційних рад з управління якістю медичної допомоги та затвердити положення про них.

4. Рекомендувати начальникам управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування створити та організувати роботу клініко-експертних комісій та затвердити положення про них.

5. Визначити таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 26.03.2009 N 189 "Про порядок контролю та управління якістю медичної допомоги".

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сірмана В. М.

 

Міністр 

В. М. Князевич 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги МОЗ України (далі - Координаційна рада) створюються Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) з метою координації діяльності з питань управління якості структурних підрозділів МОЗ, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь і управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурних підрозділів), науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування тощо.

1.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністра охорони здоров'я.

1.3. Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.

1.4. Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради

2.1. Основними завданнями Координаційної ради є:

- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, закладів охорони здоров'я підпорядкованих МОЗ науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;

- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;

- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги, розробка пропозицій щодо їх покращення;

- аналіз заходів контролю та управління питань, що впливають на показники (індикатори) якості надання медичної допомоги у сфері охорони здоров'я;

- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якості;

- аналіз затверджених медичних стандартів, клінічних протоколів та інших медико-технологічних документів;

- надання пропозицій щодо розробки медичних стандартів відповідно до визначених пріоритетів суспільного здоров'я;

- надання пропозицій щодо планування заходів розвитку системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги;

- надання пропозицій щодо планування науково-дослідних робіт щодо покращення якості надання медичної допомоги;

- аналіз роботи клініко-експертних комісій (далі - КЕК) та затвердження звітів про виконання плану роботи та плану роботи КЕК на наступний рік;

- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед МОЗ України щорічно.

3. Права Координаційної ради

3.1. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців (за згодою);

- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК МОЗ, координувати діяльність мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів, клінічних протоколів (далі - робочих груп);

- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;

- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;

- приймати рішення питань, що входять до компетенції Координаційної ради, та здійснювати контроль за їх виконанням;

- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.

4. Організація діяльності Координаційної ради

4.1. Координаційну раду очолює Міністр охорони здоров'я України або заступник Міністра.

4.2. До складу Координаційної ради входять заступники Міністра охорони здоров'я, керівники структурних підрозділів МОЗ, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, науково-дослідних установ (за згодою), вищих медичних навчальних закладів, організацій, професійних об'єднань та товариств, підприємств галузі охорони здоров'я, головні позаштатні спеціалісти МОЗ.

4.3. Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

4.4. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом Міністра охорони здоров'я.

4.5. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

4.6. Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності Голови його функції виконує один із його заступників.

4.7. На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися представники державної влади, наукових закладів, громадських організацій, підприємств і організацій, які не входять до постійного складу Координаційної ради, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови Координаційної ради.

4.8. Засідання Координаційної ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

4.9. Рішення Координаційної ради з обговорюваних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови Координаційної ради є вирішальним. Рішення надсилаються секретарем членам Координаційної ради у двотижневий термін після засідання.

4.10. Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за два тижні до засідання інформує членів Координаційної ради.

4.11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.

4.12. Секретар Координаційної ради організовує роботу з підготовки засідань Координаційної ради, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання рішень її рішень.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


ПОЛОЖЕННЯ
про клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії Міністерства охорони здоров'я України (далі - КЕК МОЗ) є постійно діючим органом, який створюється для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян України та інших осіб, яким надавалась на території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також відповідних звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури тощо.

1.2. Персональний склад КЕК МОЗ затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.

1.3. КЕК МОЗ під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.

1.4. КЕК МОЗ здійснює координаційну, консультативну та дорадчу функцію з питань організації роботи, клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги КЕК АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

1.5. КЕК МОЗ створюються за наступними профілями медичної практики:

- акушерсько-гінекологічна допомога;

- дитяча хірургічна допомога;

- допомога при інфекційних хворобах;

- допомога при ендокринних захворюваннях;

- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;

- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;

- медицина невідкладних станів;

- наркологія;

- неврологічна допомога;

- нейрохірургічна допомога;

- неонатологія;

- онкологічна допомога;

- онкогематологічна допомога;

- педіатрична допомога;

- психіатрична допомога;

- санаторна допомога та відновлювальне лікування;

- стоматологічна допомога;

- терапевтична допомога;

- травматологічна допомога;

- хірургічна допомога.

1.6. Міністерством охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики (зокрема, з педіатричних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюватися у складі основної КЕК (наприклад, хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК МОЗ розглядає питання, визначені пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) державної форми власності, що належить до сфери управління МОЗ та комунальної форми власності, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.

2.2. За результатами проведеної перевірки відповідно до п. 2.1 КЕК МОЗ складається висновок КЕК за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.

2.3. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК МОЗ. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

2.4. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК МОЗ не згодні з висновком КЕК, за рішенням Міністра охорони здоров'я України може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.

2.5. КЕК МОЗ надає протокол засідання та висновок КЕК до структурного підрозділу МОЗ, який організував проведення перевірки.

2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ, ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, структурним підрозділам з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій та можуть надаватися заявникам, на їх вимогу.

2.7. КЕК МОЗ очолює голова.

2.8. Голова КЕК МОЗ формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів МОЗ, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК МОЗ.

2.9. КЕК МОЗ здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги МОЗ до 1 березня наступного за звітним року.

2.10. Всі звернення, які МОЗ доручено розглянути КЕК МОЗ повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений в установленому порядку до 15 днів.

2.11. Голова КЕК МОЗ відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК МОЗ. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК МОЗ.

2.12. У випадку відсутності голови КЕК МОЗ засідання проводить один із заступників голови.

2.13. Засідання КЕК МОЗ оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.

2.14. Члени КЕК МОЗ залучаються до здійснення заходів державного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

2.15. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пунктів 2.1, 2.14 цього Положення є наказ МОЗ.

3. Права

КЕК МОЗ має право:

3.1. Направляти до Координаційної ради з управління якістю медичної допомоги МОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.

3.2. Надавати МОЗ пропозиції щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ тощо, а також направлення матеріалів за результатами проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.

3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.

3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).

3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

4. Відповідальність

4.1. Члени КЕК МОЗ несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Примірне положення
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій створюється відповідним органом охорони здоров'я з метою координації діяльності з питань управління якістю структурних підрозділів з питань охорони здоров'я АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської місцевих державних адміністрацій (далі - структурних підрозділів), заклади медичної освіти III рівня акредитації, організацій, підприємств, фондів соціального страхування тощо, в межах відповідних адміністративних територій.

1.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом керівника відповідного органу охорони здоров'я.

1.3. Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, а також цим Положенням.

1.4. Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, науково-дослідних установ, заклади медичної освіти III рівня акредитації організацій, підприємств, фондів соціального страхування щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я в регіоні (районі);

- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я адміністративних територій;

- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги на місцях, розробка пропозицій щодо її покращення у регіоні;

- аналіз динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги у регіоні;

- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якістю;

- координація діяльності пілотних проектів тестування стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- планування заходів щодо покращення системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги у регіоні;

- надання пропозицій до Українського інституту стратегічних досліджень щодо визначення тем розробки медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- аналіз роботи клініко-експертних комісій відповідних органів охорони здоров'я (далі - КЕК) за профілем медичної діяльності та затвердження плану роботи КЕК на наступний рік;

- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щорічно.

3. Права Координаційної ради

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань в межах відповідних адміністративних територій має право:

- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців (за згодою);

- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК відповідних органів охорони здоров'я, координувати діяльність робочих груп;

- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров'я;

- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;

- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Координаційної ради відповідного органу охорони здоров'я, та здійснювати контроль за їх виконанням;

- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.

4. Організація діяльності Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

4.1. Координаційну раду очолює голова - заступник керівника відповідного органу охорони здоров'я, на якого покладені обов'язки з питань управління якістю медичної допомоги, у разі його відсутності - з лікувальної роботи.

4.2. До складу Координаційної ради входять керівники структурних підрозділів та керівники ЗОЗ, спеціалісти галузі з питань управління якістю медичної допомоги, науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, керівники та завідувачі кафедрами вищих навчальних закладів, з якими співпрацює відповідний орган охорони здоров'я.

4.3. Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

4.4. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом відповідного органу охорони здоров'я.

4.5. Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за тиждень до засідання інформує членів Координаційної ради.

4.6. Члени Координаційної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

4.7. Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності голови його функції виконує один із заступників.

4.8. На засідання крім членів Координаційної ради можуть запрошуватися найбільш досвідчені фахівці ЗОЗ, представники інших установ та органів державної влади (за згодою їх керівників), наукових закладів, громадських організацій, підприємств та організацій, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови.

4.9. Засідання Координаційної ради проводяться один раз на місяць.

4.10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Координаційної Ради є вирішальним. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Координаційної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.

4.11. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та у разі потреби впроваджуються наказами відповідного органу охорони здоров'я.

4.12. Про свою діяльність Координаційна Рада звітує Координаційній раді МОЗ України щопіврічно.

4.13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.

4.14. Секретар Координаційної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Примірне положення
про клініко-експертні комісії МОЗ АР Крим, управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії (далі - КЕК) створюються МОЗ АР Крим, управліннями (головними управліннями) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - відповідним органом охорони здоров'я) та є постійно діючим органом для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась на відповідній адміністративній території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури з цих питань за дорученням керівника органу охорони здоров'я.

1.2. Персональний склад КЕК затверджується керівником відповідного органу охорони здоров'я.

1.3. КЕК під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Положенням.

1.4. КЕК МОЗ АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій взаємодіє з КЕК управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування, одержує в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали.

1.5. КЕК створюються за наступними профілями медичної практики:

- акушерсько-гінекологічна допомога;

- дитяча хірургічна допомога;

- допомога при інфекційних хворобах;

- допомога при ендокринних захворюваннях;

- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;

- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;

- медицина невідкладних станів;

- наркологія;

- неврологічна допомога;

- нейрохірургічна допомога;

- неонатологія;

- онкологічна допомога;

- педіатрична допомога;

- психіатрична допомога;

- санаторна допомога та відновлювальне лікування;

- стоматологічна допомога;

- терапевтична допомога;

- травматологічна допомога;

- хірургічна допомога.

За рішенням керівника органу охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики (зокрема, з педіатричних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюватися у складі основної КЕК (наприклад, хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК розглядає питання, визначні пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) комунальної форми власності, що належать до сфери управління відповідних органів охорони здоров'я під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.

2.2. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пункту 2.1 цього Положення є наказ МОЗ або наказ відповідного органу охорони здоров'я.

2.3. За результатами проведеної відповідно до п. 2.1 перевірки КЕК складається висновок за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.

2.4. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

2.5. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК не згодні з висновком КЕК, за рішенням МОЗ або керівника відповідного органу охорони здоров'я може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.

2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного територіального органу охорони здоров'я.

2.7. Копії висновку КЕК можуть надаватися заявникам на їх вимогу.

2.8. КЕК очолює голова.

2.9. Голова КЕК формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів відповідного органу охорони здоров'я, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК.

2.10. КЕК здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного органу охорони здоров'я до 1 березня наступного за звітним роком.

2.11. Всі звернення, що доручено розглянути КЕК повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений до 15 днів.

2.12. Голова КЕК відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК.

2.13. У випадку відсутності голови КЕК засідання проводить один із заступників голови.

2.14. Засідання КЕК оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.

3. Права

КЕК має право:

3.1. Надавати ЗОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.

3.2. Надавати пропозиції компетентним органам щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ.

3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.

3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).

3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії при МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

3.6. Направляти матеріали за результатами клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.

4. Відповідальність

4.1. Члени КЕК несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Примірне положення
про Координаційну раду з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з управління якістю медичної допомоги управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування створюється відповідним органом охорони здоров'я з метою координації діяльності з питань управління якістю структурних підрозділів, з питань охорони здоров'я міських, районних виконавчих органів місцевого самоврядування (далі - структурних підрозділів), медичних навчальних закладів III, організацій, підприємств, фондів соціального страхування тощо, в межах відповідних адміністративних територій.

1.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом керівника відповідного органу охорони здоров'я.

1.3. Координаційна рада керується у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, а також цим Положенням.

1.4. Координаційна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

- забезпечення координації діяльності структурних підрозділів, науково-дослідних установ, медичних навчальних закладів III рівнів акредитації, організацій, підприємств, фондів соціального страхування щодо впровадження системи управління якістю у сфері охорони здоров'я в регіоні (районі);

- визначення пріоритетних напрямків системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;

- аналіз функціонування системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги, розробка пропозицій щодо її покращення у регіоні;

- аналіз динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги у регіоні;

- аналіз нормативно-правових актів, які регулюють відносини в системі управління якістю, та підготовка пропозицій щодо внесення до них змін з метою покращання функціонування системи управління якістю;

- координація діяльності пілотних проектів тестування стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- планування заходів щодо покращення системи управління якістю та стандартизації медичної допомоги у регіоні;

- надання пропозицій до Українського інституту стратегічних досліджень щодо визначення тем розробки медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

- аналіз роботи клініко-експертних комісій відповідних органів охорони здоров'я (далі - КЕК) за профілем медичної діяльності та затвердження плану роботи КЕК на наступний рік;

- звітування з питань компетенції Координаційної ради перед управлінням (відділом) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування щорічно.

3. Права Координаційної ради

Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань в межах відповідних адміністративних територій має право:

- залучати в установленому порядку до роботи представників органів та закладів охорони здоров'я, об'єднань громадян, інших установ і організацій, вчених, фахівців (за згодою);

- затверджувати плани роботи та звіти про їх виконання КЕК відповідних органів охорони здоров'я, координувати діяльність робочих груп;

- приймати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в системі охорони здоров'я;

- взаємодіяти з професійними та іншими громадськими організаціями з питань впровадження системи управління якістю медичної допомоги;

- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Координаційної ради відповідного органу охорони здоров'я, та здійснювати контроль за їх виконанням;

- надавати пропозиції щодо удосконалення системи ліцензування медичної практики, державної акредитації, атестації лікарів та молодших медичних працівників.

4. Організація діяльності Координаційної ради в межах відповідних адміністративних територій

4.1. Координаційну раду очолює голова - заступник керівника відповідного органу охорони здоров'я, на якого покладені обов'язки з питань управління якістю медичної допомоги, у разі його відсутності - з лікувальної роботи.

4.2. До складу Координаційної ради входять керівники структурних підрозділів та керівники ЗОЗ, спеціалісти галузі з питань управління якістю медичної допомоги, науково-дослідних установ, медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, керівники та завідувачі кафедрами вищих навчальних закладів, з якими співпрацює відповідний орган охорони здоров'я.

4.3. Для організації своєї роботи Координаційна рада утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

4.4. Персональний склад Координаційної ради затверджується наказом відповідного органу охорони здоров'я.

4.5. Про дату проведення засідання та порядок денний секретар Координаційної ради не пізніше ніж за тиждень до засідання інформує членів Координаційної ради.

4.6. Члени Координаційної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

4.7. Голова Координаційної ради веде засідання, в разі відсутності голови його функції виконує один із заступників.

4.8. На засідання крім членів Координаційної ради можуть запрошуватися найбільш досвідчені фахівці ЗОЗ, представники інших установ та органів державної влади (за згодою їх керівників), наукових закладів, громадських організацій, підприємств та організацій, члени КЕК та робочих груп. Запрошення їм надсилаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови.

4.9. Засідання Координаційної ради проводяться один раз на місяць.

4.10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Координаційної Ради є вирішальним. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Координаційної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.

4.11. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер та у разі потреби впроваджуються наказами відповідного органу охорони здоров'я.

4.12. Про свою діяльність Координаційна Рада звітує Координаційній раді АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій щопіврічно.

4.13. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної ради покладається на секретаря Координаційної ради.

4.14. Секретар Координаційної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Примірне положення
про клініко-експертні комісії управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування

1. Загальні положення

1.1. Клініко-експертні комісії (далі - КЕК) створюються управліннями (відділами) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування (далі - управліннями) та є постійно діючим органом для колегіального розгляду клініко-експертних питань діагностики, лікування та реабілітації, скарг громадян та інших осіб, яким надавалась на відповідній адміністративній території України медична допомога, питань якості медичної допомоги, а також звернень підприємств, організацій, установ, фондів соціального страхування, судових органів, прокуратури з цих питань за дорученням керівника органу охорони здоров'я.

1.2. Персональний склад КЕК затверджується керівником відповідного управління.

1.3. КЕК під час виконання покладених на неї завдань керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, а також цим Положенням.

1.4. КЕК управлінь (відділів) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування взаємодіє з КЕК МОЗ АР Крим, головних управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, надає в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали.

1.5. КЕК створюються за наступними профілями медичної практики:

- акушерсько-гінекологічна допомога;

- дитяча хірургічна допомога;

- допомога при інфекційних хворобах;

- допомога при ендокринних захворюваннях;

- допомога при серцево-судинних та судинно-мозкових захворюваннях;

- допомога при соціально небезпечних захворюваннях та ВІЛ-інфекції/СНІДУ;

- медицина невідкладних станів;

- наркологія;

- неврологічна допомога;

- нейрохірургічна допомога;

- неонатологія;

- онкологічна допомога;

- педіатрична допомога;

- психіатрична допомога;

- санаторна допомога та відновлювальне лікування;

- стоматологічна допомога;

- терапевтична допомога;

- травматологічна допомога;

- хірургічна допомога.

За рішенням керівника органу охорони здоров'я можуть створюватися КЕК за іншими профілями медичної практики (зокрема, з педіатричних спеціальностей). КЕК за іншою спеціальністю може створюватися у складі основної КЕК (наприклад, хірургія) за профілем медичної практики або окремо, як самостійна.

2. Організація роботи

2.1. КЕК розглядає питання, визначені пунктом 1.1 цього Положення, в закладах охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) комунальної форми власності, що підпорядковані управлінню, під час проведення виїзних або невиїзних (шляхом запиту та отримання від ЗОЗ необхідних документів для клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги) перевірок.

2.2. Підставою для здійснення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги відповідно до пункту 2.1 цього Положення є наказ (розпорядження) управління.

2.3. За результатами проведеної відповідно до п. 2.1 перевірки КЕК складається висновок за формою, затвердженою МОЗ. Висновок підписується всіма членами КЕК та візується ними на кожній сторінці.

2.4. Висновок КЕК ухвалюється простою більшістю голосів членів КЕК. При рівності голосів голос голови комісії є вирішальним.

2.5. У разі, якщо 1/2 складу членів КЕК не згодні з висновком КЕК, за рішенням керівника управління може бути проведено повторну клініко-експертну оцінку якості медичної допомоги.

2.6. Копії висновку КЕК направляються для розгляду і прийняття відповідних рішень ЗОЗ, в яких проводилася клініко-експертна оцінка якості медичної допомоги, Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного територіального органу охорони здоров'я.

2.7. Копії висновку КЕК можуть надаватися заявникам на їх вимогу.

2.8. КЕК очолює голова.

2.9. Голова КЕК формує її склад відповідно до профілю медичної практики з числа головних позаштатних спеціалістів відповідного органу охорони здоров'я, найбільш досвідчених фахівців ЗОЗ, співробітників вищих медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутів, громадських організацій, у тому числі професійних лікарських асоціацій, інших установ і державних органів виконавчої влади за згодою їх керівників, визначає заступників голови (не більше трьох) та секретаря КЕК.

2.10. КЕК здійснює свою діяльність у плановому та позаплановому порядку. План роботи КЕК на наступний рік та виконання плану звітного року заслуховується і затверджується на Координаційній раді з управління якістю медичної допомоги відповідного органу охорони здоров'я до 1 березня наступного за звітним року.

2.11. Всі звернення, що доручено розглянути КЕК повинні бути розглянуті протягом 30 днів. При неможливості прийняття рішення за цей час строк розгляду може бути продовжений до 15 днів.

2.12. Голова КЕК відповідає за дотримання строків розгляду матеріалів членами КЕК, їх підготовку до засідання КЕК. Відповідальність за ведення і зберігання документації покладається на секретаря КЕК.

2.13. У випадку відсутності голови КЕК засідання проводить один із заступників голови.

2.14. Засідання КЕК оформляються протоколом за формою, затвердженою МОЗ.

3. Права

КЕК має право:

3.1. Надавати ЗОЗ пропозиції щодо покращення якості медичної допомоги.

3.2. Надавати пропозиції компетентним органам щодо відповідності займаній посаді, підтвердження або зняття кваліфікаційної категорії, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та медичних працівників ЗОЗ.

3.3. Надавати пропозиції громадянам щодо отримання профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги в інших ЗОЗ.

3.4. Залучати за необхідністю до проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги інших фахівців (за згодою).

3.5. Направляти пропозиції акредитаційній комісії, що утворюється при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або Головній акредитаційній комісії МОЗ для прийняття рішення про анулювання або зниження категорії закладу.

3.6. Направляти матеріали за результатами клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги до органів прокуратури.

4. Відповідальність

4.1. Члени КЕК несуть відповідальність за достовірність та обґрунтованість результатів проведеної клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Примірне положення
про Медичну раду закладу охорони здоров'я

1. Загальні положення

1.1. Медична рада закладу охорони здоров'я (далі - Медична рада) створюється з метою управління та контролю якості медичної допомоги, координації діяльності структурних підрозділів закладу охорони здоров'я (далі - ЗОЗ) з питань якості.

1.2. Склад Медичної ради затверджується наказом керівника ЗОЗ.

1.3. Медична рада керується у своїй діяльності чинним законодавством, наказами МОЗ, органів охорони здоров'я, керівника ЗОЗ, цим положенням та статутом ЗОЗ.

1.4. Медична рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

2. Основні завдання Медичної ради

- координація діяльності структурних підрозділів щодо впровадження системи управління та контролю якості медичної допомоги;

- моніторинг ефективності системи управління та контролю якості медичної допомоги в ЗОЗ;

- розробка пропозицій щодо покращення медичної допомоги в закладі та планування заходів щодо покращення системи управління та контролю якості медичної допомоги;

- впровадження в діяльність закладу медичних стандартів (далі - МС), клінічних протоколів медичної допомоги (далі - КПМД) шляхом розробки локальних протоколів медичної допомоги (далі - ЛПМД);

- здійснення експертизи відповідності наданої медичної допомоги державним вимогам медичних стандартів, нормативів та клінічних протоколів медичної допомоги.

3. Основні функції Медичної ради

На засіданнях Медичної ради розглядаються питання:

- доступності медичної допомоги, особливо для мешканців сільської місцевості;

- безперервного підвищення професійного рівня медичного персоналу закладу;

- прав та безпеки пацієнтів;

- впровадження нових медичних технологій;

- динаміки показників (індикаторів) якості надання медичної допомоги закладом та його окремими структурними підрозділами;

- виконання планів робіт структурних підрозділів закладу;

- виконання плану підвищення кваліфікації медичних працівників;

- експертизи відповідності вимогам медико-технологічних стандартів (МС, КПМД, ЛПМД нормативів санітарно-епідеміологічних вимог, використання виробів медичного призначення);

- раціонального використання коштів Державного та місцевого бюджетів, позабюджетних коштів в ЗОЗ;

- аналіз призначення та використання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів;

- забезпечення компонентами та препаратами донорської крові і профілактики гемотрансмісивних інфекцій;

- підготовки до державної акредитації;

- розгляд випадків:

А. смерті;

Б. внутришньолікарняного інфікування й ускладнень;

В. первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку;

Г. повторної госпіталізації з приводу того самого захворювання протягом року;

Д. захворювань з подовженими чи укороченими термінами лікування (чи тимчасової непрацездатності);

Е. з розбіжністю діагнозів;

Ж. що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів;

З. надання звітів.

4. Права Медичної ради

Медична рада для виконання покладених на неї завдань має право:

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів ЗОЗ необхідні матеріали та інформацію;

- створювати у разі потреби тимчасові комісії, експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до роботи в них фахівців закладів охорони здоров'я, установ і організацій, вчених, представників громадських організацій (за згодою), затверджувати плани роботи та звіти про їх діяльність;

- надавати пропозиції управлінням (головним управлінням) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управлінням (відділам) охорони здоров'я міських, районних органів місцевого самоврядування щодо питань якості надання медичної допомоги;

- запрошувати на засідання посадових осіб відповідного органу охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я (ЗОЗ), науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів, організацій, підприємств, фондів соціального страхування тощо;

- направляти своїх представників для участі в нарадах, конференціях і семінарах з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів ЗОЗ, про виконання покладених на них завдань з питань управління якістю та стандартизації медичної допомоги в охороні здоров'я;

- приймати рішення з питань, що входять до компетенції Медичної ради ЗОЗ, та здійснювати контроль за їх виконанням.

5. Організація діяльності Медичної ради

5.1. Медичну раду очолює керівник ЗОЗ.

5.2. До складу Медичної ради ЗОЗ входять керівники структурних підрозділів та керівництво ЗОЗ, фахівці вищих навчальних закладів з якими співпрацює заклад (за згодою), представники громадських організацій, професійних асоціацій.

5.3. Для організації своєї роботи Медична рада ЗОЗ утворює президію у складі голови, його заступників і відповідального секретаря.

5.4. Персональний склад Медичної ради затверджується наказом ЗОЗ.

5.5. Члени Медичної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.6. Голова Медичної ради веде засідання, у разі відсутності голови його функції виконує один із його заступників.

5.7. На засідання крім членів Медичної ради можуть запрошуватися найбільш досвідчені фахівці інших ЗОЗ, представники інших установ та органів державної виконавчої влади (за згодою їх керівників). Запрошення їм надсилаються секретарем Медичної ради ЗОЗ за дорученням Голови.

5.8. Засідання Медичної ради проводяться один раз на місяць.

5.9. Рішення Медичної ради приймаються більшістю голосів. При рівності голосів голос голови Медичної ради є вирішальним. Рішення Медичної ради оформляються протоколом. Протокол підписується секретарем і надається на підпис голові Медичної ради у п'ятиденний термін після проведення засідання.

5.10. Рішення Медичної ради мають рекомендаційний характер, у разі потреби впроваджуються наказами ЗОЗ.

5.11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Медичної ради покладається на секретаря Медичної ради.

5.12. Секретар Медичної ради організовує роботу, веде протокол засідань, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання її рішень.

 

Директор Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг
 

 
І. В. Шпак
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


Організаційна модель управління та контролю якості медичної допомоги

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

___
(найменування установи)
від _____ N _

Підстава проведення експертизи:
__

1. Комісія у складі:

Голови _______
                                                                                     (голова КЕК чи його заступник) 

Членів КЕК ___
__

Запрошених ___
                                                                (фахівці, що представляють матеріали на КЭК, експерти)
__

Секретаря КЕК
__

У присутності:
__
                                 (працівників/керівників МОЗ, МОЗ АР Криму та органу охорони здоров'я, фізичних осіб, 
                                                                                    працівників/керівників ЗОЗ та інш.) 
__

2. Розглянула:

Представлені матеріали
__
                                                      (медичні документи, протоколи, пояснювальні записки, накази,
__
                                                          результати, акти службових розслідувань, перевірок тощо)
__

3. З'ясувала ___
                                                                           (виклад сутності розглянутого питання) 

4. Відзначила _
                                                                                  (виявлені недоліки і порушення)
__
__
__
__

5. Висновок: __
__
__
__

6. Пропозиції: _
__
 

Голова КЭК  

___________ 

Секретар КЕК  

___________ 

Члени КЕК  

___________ 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
24.02.2010 N 163 


ВИСНОВОК
КЛІНІКО-ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

від ____ року N _____

                                                         Членами Клініко-експертної комісії
__
__
                                                              (установа)                                                         (П. І. Б.)
на підставі ____
у період з ____ по ____ проведена експертиза випадку
__
__

1. Опрацьовані матеріали: ___
__
__

2. З'ясували: ___
__
__
__

                                                          3. Виявлені недоліки і порушення
__
__

4. Висновок: ___
__

Члени КЕК _______

Голова КЕК ______ 


 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали