МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 418

Про утворення державного підприємства "Редакція журналу "Економіка України" та затвердження його Статуту

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності" наказую:

1. Утворити державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України".

2. Затвердити Статут державного підприємства "Редакція журналу "Економіка України", що додається.

3. Директору адміністративно-господарського департаменту Красовському І. Б. забезпечити реєстрацію державного підприємства "Редакція журналу "Економіка України" в десятиденний термін відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В. П.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
26.12.2011 N 418

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. П. Клюєв

СТАТУТ
державного підприємства "Редакція журналу "Економіка України"

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України" (далі - Підприємство) засноване на державній власності й належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління).

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки. Свою діяльність Підприємство здійснює за рахунок коштів, які надходять від передплати журналу, асигнувань з державного бюджету, а також інших позабюджетних коштів.

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, а також цим Статутом.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Підприємство має повне найменування:

українською мовою - державне підприємство "Редакція журналу "Економіка України";

російською мовою - государственное предприятие "Редакция журнала "Экономика Украины";

англійською мовою - State Enterprise Company "Editorial Office "Econiomy of Ukraine".

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 01405, м. Київ, вул. Московська, 37/2.

Стаття 3. Мета і предмет діяльності

3.1. Підприємство утворене для:

організації редакційно-видавничого процесу та випуску щомісячного всеукраїнського наукового журналу "Економіка України";

надання послуг з редагування, коректури, здійснення верстки навчальних посібників, монографій та іншої наукової літератури;

розповсюдження готової продукції.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

редакційна діяльність;

видавнича діяльність;

видавничо-поліграфічна діяльність;

розповсюдження журналу, іншої друкованої продукції;

транспортно-експедиційна діяльність;

рекламна діяльність;

оптова та роздрібна торгівля продукцією власного виготовлення, іншою продукцією;

інша діяльність, що здійснюється відповідно до мети діяльності Підприємства.

Стаття 4. Юридичний статус Підприємства

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство засноване на державній власності та є державним комерційним підприємством. Права й обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством.

4.3. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші реквізити. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до норм законодавства.

4.4. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном згідно із законодавством. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.6. Підприємство має право укладати договори, набувати майнові права, забезпечувати виконання обов'язків, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.7. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств здійснюється на добровільних засадах у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 5. Права й обов'язки Підприємства

5.1. Підприємство для виконання своїх функцій має право:

утворювати на території України філії і представництва, передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Підприємству, за погодженням з Уповноваженим органом управління;

застосовувати прогресивні форми організації та оплати праці, які сприяють зростанню продуктивності праці і підвищенню якості робіт та послуг;

одержувати кредити банківських установ;

одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

самостійно планувати свою поточну діяльність;

реалізовувати продукцію та надавати послуги за договірними цінами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, згідно із затвердженим порядком ціноутворення;

користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

5.2. Підприємство зобов'язане:

при плануванні господарської діяльності враховувати державні контракти та державні замовлення;

здійснювати своєчасну сплату податків, зборів та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;

забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

уживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства;

забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

здійснювати бухгалтерський, податковий облік, надавати фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.3. Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Стаття 6. Майно Підприємства

6.1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти та інші активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

6.2. Майно Підприємства, передане Уповноваженим органом управління, закріплюється за ним на праві господарського відання, реалізуючи яке Підприємство володіє, користується та розпоряджається майном з обмеженнями, установленими законом, вчиняючи щодо нього дії відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане йому Уповноваженим органом управління;

доходи, отримані від усіх видів господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством порядку;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.4. Відчуження, передача в заставу, списання засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Підприємством на праві господарського відання, а також передача їх в оренду здійснюються за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому чинним законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

6.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

Стаття 7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до законодавства.

Уповноважений орган управління реалізує свої права щодо управління Підприємством через його директора, який призначається Уповноваженим органом управління і підзвітний йому, а також шляхом:

унесення змін до Статуту Підприємства та здійснення контролю за його дотриманням;

розроблення стратегії розвитку підприємства;

затвердження річних фінансових планів Підприємства та здійснення контролю за їх виконанням;

забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

ведення обліку об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Підприємства, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

забезпечення проведення інвентаризації майна Підприємства;

здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

7.2. Управління підприємством здійснюється директором, який призначається Уповноваженим органом управління на умовах, визначених у контракті (договорі).

У контракті (договорі) визначаються строк дії контракту (договору), права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, підстави та умови розірвання контракту та звільнення з посади директора.

Дія контракту (договору), укладеного з директором, не припиняться в разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

У разі зміни директора обов'язковим є проведення ревізії господарської діяльності Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.3. Директор Підприємства може бути звільнений з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.

7.4. Директор Підприємства:

здійснює керівництво Підприємством;

несе персональну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності, формування та виконання фінансових планів, дотримання державної і фінансової дисципліни, ефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у господарському віданні Підприємства, додержання законодавства України;

вирішує питання діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до цього Статуту;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування, на інших підприємствах, в установах і організаціях;

затверджує за погодженням з Уповноваженим органом управління структуру Підприємства, штатний розпис, розподіляє повноваження між працівниками;

укладає від імені власника колективний договір;

визначає облікову, фінансову, організаційну, методологічну внутрішню політику Підприємства, організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження;

розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до Статуту та положень законодавства;

видає в межах компетенції Підприємства накази, розпорядження та інші акти, узгоджує внутрішню документацію (інструкції, кошториси, фінансові плани тощо), дає вказівки, що не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх виконання;

укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;

виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту;

несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів Підприємства;

вирішує інші питання діяльності Підприємства в межах та в порядку, визначених законодавством і цим Статутом.

Директор несе персональну відповідальність за організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на отримання прибутку.

У разі відсутності директора його обов'язки виконує заступник директора.

Стаття 8. Трудовий колектив Підприємства

8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

8.2. Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства.

8.3. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

Відносини між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

8.4. Загальні збори трудового колективу Підприємства:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

8.5. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування. Інформація про проведення зборів трудового колективу доводиться до відома всіх працівників за місяць. Загальні збори визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору і контролю за його виконанням.

Стаття 9. Статутний капітал

9.1. Статутний капітал Підприємства формується за рахунок майна, переданого власником, доходів Підприємства, інших джерел, не заборонених законодавством.

9.2. Рішення щодо зміни розміру статутного капіталу Підприємства приймається відповідно до чинного законодавства.

9.3. За рахунок прибутку Підприємства утворюються спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних із його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

фонд матеріального заохочення;

резервний фонд.

9.4. Цільові фонди використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

9.5. У фінансовому плані вказуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України. Розміри відрахувань до фондів затверджуються Уповноваженим органом управління одночасно із затвердженням фінансового плану на поточний рік.

Стаття 10. Господарська діяльність і соціальний розвиток

10.1. Основним підсумковим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

Прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників.

10.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після сплати всіх обов'язкових відповідно до чинного законодавства платежів, залишається у повному його розпорядженні.

10.3. Збитки від господарської діяльності Підприємства покриваються за рахунок коштів резервного фонду.

10.4. Відносини Підприємства з органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі договорів. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.

10.5. Підприємство вживає заходів із збереження, захисту та нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації відповідно до затверджених на Підприємстві положень (норм) та законодавства.

10.6. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства.

10.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством.

Стаття 11. Облік та бухгалтерська звітність

11.1. Підприємство веде бухгалтерській облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства та надає фінансову і статистичну звітність державним органам і Уповноваженому органу управління згідно з чинним законодавством.

11.2. Орган управління майном має право самостійно або за допомогою аудиторських фірм здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Підприємства.

11.3. Перший фінансовий рік Підприємства починається з дати його реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

Стаття 12. Припинення діяльності Підприємства

12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління чи суду та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

12.2. У разі припинення діяльності Підприємства звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Уповноваженого органу управління або за рішенням суду згідно із законодавством.

12.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, до складу якої входять представники Уповноваженого органу управління та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

12.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Кредиторів, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, повідомляють про його ліквідацію в письмовій формі.

12.6. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Підприємства.

Стаття 13. Внесення змін до Статуту

13.1. Зміни до Статуту вносяться Уповноваженим органом управління за поданням директора.

13.2. Зміни до Статуту є його невід'ємною частиною.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали