ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.11.2011 р. N 2126

Київ

Про утворення Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки", від 05.02.97 N 148 "Про Комплексну державну програму енергозбереження України", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року", Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках технічної допомоги для розвитку фінансово життєздатної та стабільно працюючої галузі міського теплозабезпечення від 25.07.2011, укладеного виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Проектом "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" та ТОВ "ДТЕК":

1. Утворити при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку міста Києва.

2. Затвердити Положення про Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва, що додається.

3. Затвердити склад Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва, що додається.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення цього розпорядження в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

 

Виконуючий обов'язки голови

О. Мазурчак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.11.2011 N 2126

ПОЛОЖЕННЯ
про Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку міста Києва

1. Дорадчий комітет з питань сталого енергетичного розвитку міста Києва (надалі - Дорадчий комітет) є постійно діючим органом, що утворюється для координації дій учасників міського енергетичного ринку з метою розробки та реалізації концепції сталого енергетичного розвитку міста Києва.

2. У своїй діяльності Дорадчий комітет керується Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

3. Метою створення Дорадчого комітету є забезпечення сталого розвитку, енергетичної та екологічної безпеки міста Києва, а також реалізації основних засад міської енергетичної політики.

4. Основні завдання Дорадчого комітету:

4.1. Участь у розробці Концепції міської енергетичної політики та довгострокового плану сталого енергетичного розвитку міста Києва.

4.2. Координація співпраці підприємств, установ та організацій, задіяних у розробці міського енергетичного плану в рамках Проекту "Реформа міського теплозабезпечення в Україні".

4.3. Визначення проблем та ризиків в енергетичній сфері міста Києва та формування пропозицій щодо їх вирішення.

4.4. Сприяння створенню загальноміської системи моніторингу ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

4.5. Внесення пропозицій Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) щодо:

- ефективного, безпечного та сталого функціонування системи енергозабезпечення міста Києва;

- зменшення питомих витрат енергоресурсів на відпуск теплової енергії за рахунок їх заміщення та економії на підприємствах житлово-комунального господарства та на об'єктах бюджетної сфери;

- зменшення собівартості теплової енергії і тарифів, виключення з оплати споживачами понаднормових витрат і втрат теплової енергії.

4.6. Розробка механізмів впровадження систем екологічної та енергетичної сертифікації для запровадження системи енергоефективності і енергоресурсозбереження в сфері нового будівництва, реконструкції існуючого адміністративного і житлового фонду та в системі теплозабезпечення.

4.7. Розробка пропозицій щодо шляхів забезпечення диверсифікації первинного палива, використання вторинних енергетичних ресурсів, відновлювальних і нетрадиційних видів енергії та альтернативних видів палива, системи теплоакумуляційного постачання.

4.8. Розробка заходів щодо удосконалення механізму фінансування програм з енергозбереження з міського бюджету та інших джерел.

5. Дорадчий комітет:

5.1. Забезпечує створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження з метою оптимізації структури енергетичного балансу міста, зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин, покращенню екологічного стану міста шляхом скорочення викидів парникових газів, за рахунок збільшення ефективності використання енергії та збільшення частки поновлювальних джерел енергії в структурі споживання енергоносіїв.

5.2. Інформує Київську міську раду, виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) та громадськість міста з питань енергоефективності та реалізації в місті довгострокового плану сталого енергетичного розвитку.

5.3. Організовує заходи з популяризації серед широких верств населення через засоби масової інформації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, ініціює включення відповідних питань до програм навчальних закладів міста, створення центрів інформування громадськості з питань енергозбереження при районних в місті Києві державних адміністраціях.

5.4. В межах своєї компетенції здійснює нагляд за дотриманням місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від їх форм власності, законодавчих і нормативно-правових актів з питань енергоефективності, виконання міських цільових програм з питань сталого енергетичного розвитку, енергоефективності та екологічної безпеки.

5.5. Сприяє створенню умов для якісного, надійного, безпечного і доступного за оплатою мешканцям міста теплопостачання.

6. Дорадчий комітет має право:

6.1. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, незалежно від форм власності, та громадських організацій необхідну для виконання покладених на Дорадчий комітет завдань.

6.2. Залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6.3. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього завдань постійні або тимчасові робочі групи.

6.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6.5. Заслуховувати звіти керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, а також інших організацій, які беруть участь у реалізації завдань, планів, проектів, цільових програм та виконанні законодавчих актів з питань енергозбереження та енергоефективності в рамках виконання довгострокової міської енергетичної стратегії.

6.6. Розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію політики сталого енергетичного розвитку міста Києва.

7. Склад Дорадчого комітету затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7.1. Дорадчий комітет очолює перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.

7.2. До складу Дорадчого комітету входять голова, заступник (заступники) голови, представники Київської міської ради, представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), представники закладів та установ бюджетної сфери, представники організацій і підприємств енергетичного сектору, експерти з питань енергоефективності, представники наукових та науково-дослідних установ, представників громадських організацій тощо.

8. Організація роботи Дорадчого комітету

8.1. Формою роботи Дорадчого комітету є засідання, які проводяться за рішенням голови, але не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.

8.2. Засідання Дорадчого комітету проводить голова, а за його відсутності - заступник голови.

8.3. Засідання Дорадчого комітету є правомочним, якщо у ньому беруть участь більш як половина його членів. Члени Дорадчого комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданнях.

8.4. Організацію роботи, підготовку та проведення засідань Дорадчого комітету здійснює секретар.

8.5. Рішення Дорадчого комітету ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Дорадчого комітету.

8.6. Рішення Дорадчого комітету оформлюються протоколом, який підписує голова Дорадчого комітету та його секретар.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
16.11.2011 N 2126

СКЛАД
Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Києва

Мазурчак
Олександр Володимирович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Дорадчого комітету

Лісовик
В'ячеслав Леонідович

начальник Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, заступник голови Дорадчого комітету

Малежик
Олена Миколаївна

перший заступник начальника Головного управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження, секретар Дорадчого комітету

Антонов
Василь Іванович

голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Бернацький
Болеслав Едуардович

член правління - головний інженер ПАТ "Київгаз" (за згодою)

Бондар
Юрій Іванович

депутат Київської міської ради, голова постійної комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (за згодою)

Вітковський
Сергій Іванович

голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Водовозов
Євгеній Наумович

начальник Головного управління транспорту та зв'язку

Гелюх
Іван Миколайович

директор регуляторної політики та інвестицій ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (за згодою)

Горюнова
Віра Зіновіївна

начальник Головного управління освіти і науки

Гріб
Вікторія Олександрівна

менеджер зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК" (за згодою)

Гладишев
Юрій Іванович

перший заступник технічного директора, головний інженер ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (за згодою)

Дибаш
Віктор Володимирович

заступник директора КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Долінський
Анатолій Андрійович

академік НАН України, директор ІТТФ НАН України (за згодою)

Жеребнюк
Віктор Миколайович

голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Загородній
Віктор Янович

головний інженер ПАТ "ЕКОСТАНДАРТ" (за згодою)

Зімін
Сергій Георгійович

голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Каменецький
Юрій Олександрович

начальник КП "Київжитлоспецексплуатація"

Качур
Роман Павлович

заступник начальника Головного управління економіки та інвестицій

Клюс
Олександр Васильович

депутат Київської міської ради, член постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу (за згодою)

Матвієвко
Петро Миколайович

голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Мельник
Сергій Миколайович

депутат Київської міської ради, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (за згодою)

Міцкан
Андрій Іванович

заступник директора Проекту "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" (за згодою)

Мохорєв
Віталій Андрійович

начальник Головного управління охорони здоров'я

Незнал
Олександр Григорович

голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Новицький
Дмитро Юрійович

начальник Головного управління комунального господарства

Печерський
Володимир Анатолійович

директор КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

Плачков
Іван Васильович

депутат Київської міської ради, член постійної комісії Київської міської ради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики (за згодою)

Праховник
Артур Веніамінович

директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ "КПІ" (за згодою)

Репік
Володимир Михайлович

начальник Головного фінансового управління

Романець
Микола Павлович

директор з розвитку та інвестицій ПрАТ "СТЕК" (за згодою)

Рюмшин
Сергій Миколайович

голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Сидоров
Іван Петрович

голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Сігал
Олександр Ісакович

директор Інституту промислової екології (за згодою)

Стороженко
Володимир Сергійович

начальник Головного управління житлового господарства

Сущенко
Сергій Миколайович

голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Фишко
Євген Олександрович

перший віце-президент Асоціації агенцій регіонального розвитку України (за згодою)

Целовальник
Сергій Анатолійович

начальник Головного управління містобудування та архітектури

Ченчевий
Валерій Геннадійович

голова правління ПАТ "АК "Київводоканал" (за згодою)

Швець
Андрій Володимирович

директор КП "Київміськсвітло"

Шевчук
Олександр Семенович

голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали