МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2016 року N 515

Про утворення еколого-експертної групи

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 лютого 2017 року N 42 (Наказ N 42)

Відповідно до Закону України "Про пестициди і агрохімікати", Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 N 295, а також з метою належної організації проведення наукової еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, наказую:

1. Утворити еколого-експертну групу у складі, що додається (додаток 1).

2. Затвердити Положення про еколого-експертну групу.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

1) пункт 2 наказу Міністерства екології та природних ресурсів України "Про утворення експертних груп" від 26.01.2016 N 37;

2) Склад експертної групи з проведення наукової екологічної експертизи пестицидів і агрохімікатів та реєстраційних документів, визначений у додатку 2 до цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
15 грудня 2016 року N 515

ПОЛОЖЕННЯ
про еколого-експертну групу з проведення наукової еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів

1. Еколого-експертна група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінприроди (далі - Еколого-експертна група), яка утворюється для розгляду та проведення наукової еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, а також підготовки рекомендацій по кожному препарату.

2. Еколого-експертна група у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452/2011 (Указ N 452/2011), наказами Мінприроди та цим Положенням.

3. Основними завданнями Еколого-експертної групи є:

сприяння реалізації державної політики щодо забезпечення потреб сільського, лісового та інших галузей народного господарства безпечними для здоров'я людини та навколишнього природного середовища пестицидами та агрохімікатами;

проведення наукової екологого-експертної оцінки небезпеки від застосування пестицидів та агрохімікатів у різних сферах народного господарства;

розроблення пропозицій та рекомендацій щодо державної реєстрації та практичного використання препаратів;

розроблення пропозицій щодо визначення єдиної обґрунтованої позиції, спрямованої на всебічне вивчення та впровадження досягнень та досвіду;

підготовка рекомендацій щодо державної реєстрації та практичного використання препаратів;

підготовка наукової еколого-експертної оцінки;

внесення пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів або підготовки змін до чинних актів, направлених на впровадження досягнень у сфері проведення державної екологічної експертизи та наукової еколого-експертної оцінки небезпечного або шкідливого впливу препаратів на навколишнє природне середовище.

4. Еколого-експертна група відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

розгляд матеріалів та документів (досьє), необхідних для проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів з метою проведення наукової еколого-експертної оцінки небезпеки від застосування пестицидів та агрохімікатів у різних сферах народного господарства;

вивчення та аналіз даних про небезпеку препаратів для навколишнього природного середовища;

опрацювання нових матеріалів та даних про небезпечність препаратів;

розроблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення вимог щодо проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів.

5. Еколого-експертна група має право:

використовувати отримані дані та інформацію щодо проведення державних випробувань та державної реєстрації препаратів для розроблення пропозицій та рекомендацій щодо їх державної реєстрації та практичного використання;

надавати рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення вимог нормативно-правових актів у сфері державних випробувань та державної реєстрації препаратів;

проводити наукову еколого-експертну оцінку препаратів та готувати звіти еколого-експертної оцінки;

залучати для участі на засіданнях та роботи Еколого-експертної групи фахівців науково-дослідних установ та організацій (за згодою їх керівника), що проводять державні випробування препаратів (у разі необхідності).

6. Склад Еколого-експертної групи затверджує Мінприроди.

До складу Еколого-експертної групи входять голова, заступник голови та інші представники науково-дослідних установ та організацій.

7. Формою роботи Еколого-експертної групи є засідання, що проводяться не рідше одного разу на квартал (або за потребою).

Засідання Еколого-експертної групи вважається таким, що відбулось у разі, якщо на ньому присутня не менше ніж половина її складу. Засідання Еколого-експертної групи проводиться під головуванням голови. У разі його відсутності засідання проводить його заступник.

У засіданнях Еколого-експертної групи беруть участь її члени, представники науково-дослідних установ та організацій, які здійснюють державні випробування препаратів (за потребою).

Завершальним етапом роботи Еколого-експертної групи є підготовка наукової еколого-експертної оцінки - Звіт (по кожному препарату окремо).

Звіт з наукової еколого-експертної оцінки по кожному препарату окремо приймається більшістю голосів від кількості присутніх членів на її засіданні та затверджується протоколом засідання.

8. На своїх засіданнях Еколого-експертна група розробляє звіт, пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Звіт, пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Еколого-експертної групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Звіт, пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Еколого-експертної групи та Мінприроди.

Член Еколого-експертної групи, який не підтримує звіт, пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Еколого-експертної групи здійснює Мінприроди.

 

Директор Департаменту
екологічної безпеки

С. І. Лук'янчук

 

Додаток 1
до наказу Мінприроди
15.12.2016 N 515

Склад
експертної групи з проведення наукової екологічної експертизи пестицидів і агрохімікатів та реєстраційних документів

1.

Бучацький
Леонід Петрович

провідний науковий співробітник Біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. б. н. - голова експертної групи (за згодою);

2.

Косолап
Микола Павлович

доцент кафедри землеробства та гербології Національного університету біоресурсів і природокористування України, к. с.- г. н. - заступник голови експертної групи (за згодою);

3.

Арсан
Орест Михайлович

завідувач відділу водної токсикології Інституту гідробіології НАН України, д. б. н. (за згодою);

4.

Рибальченко
Володимир Корнійович

завідувач науково-дослідним сектором цитофізіології Біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д. б. н. (за згодою);

5.

Макаренко
Наталія Анатоліївна

директор науково-дослідного Інституту екобіотехнологій і біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, д. с. - г. н., проф. (за згодою);

6.

Сикало
Оксана Олексіївна

доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, к. с. - г. н. - секретар експертної групи (за згодою);

7.

Клоченко
Петро Дмитрович

завідувач відділу екологічної фізіології водяних рослин Інституту гідробіології НАН України, проф. (за згодою);

8.

Щербань Емілія Прокопівна (Наказ N 42)

старший науковий співробітник відділу випробувань пестицидів та агрохімікатів Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, к. б. н. (за згодою); (Наказ N 42)

9.

Палуда
Анатолій Михайлович

керівник Українського центру кільцювання, с. н. с. Інституту зоології ім. Шмальгаузена, к. б. н. (за згодою);

10.

Нурмухаммедов
Алішер Кахрамонович

головний науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, д. с. - г. н. (за згодою);

11.

Плиска
Михайло Михайлович

доцент кафедри ентомології ім. проф. М. П. Дядечка Національного університету біоресурсів і природокористування України, к. б. н. (за згодою);

12.

Лукашов
Дмитро Володимирович

завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка, д. б. н., проф. (за згодою).

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.02.2017 р. N 42) (Наказ N 42)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали