ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.06.2010 р. N Р-327/0/3-10

Про утворення Громадської гуманітарної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", Указом Президента України від 2 квітня 2010 року N 469/2010 "Про Громадську гуманітарну раду" (зі змінами та доповненнями), відповідно до протоколу засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В. Ф. Януковича від 13 травня 2010 року, з метою формування і реалізації державної політики у гуманітарній сфері Дніпропетровської області, залучення громадськості до вирішення найважливіших питань гуманітарного розвитку:

1. Утворити Громадську гуманітарну раду при Дніпропетровській облдержадміністрації та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Громадську гуманітарну раду при Дніпропетровській облдержадміністрації (додається).

3. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти на начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації Мегегу Г. Б., контроль - на заступника голови облдержадміністрації Пустову М. І.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
30.06.2010 N Р-327/0/3-10


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську гуманітарну раду при Дніпропетровській облдержадміністрації

1. Громадська гуманітарна рада при Дніпропетровській облдержадміністрації (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ з метою досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку області та вироблення пропозицій щодо:

визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку регіону, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав;

забезпечення збереження громадянської злагоди в регіоні, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини;

запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та екстремістським тенденціям у суспільному житті;

забезпечення взаємодії органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин регіону;

сприяння забезпеченню виконання зобов'язань України за міжнародними договорами України, зокрема за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин;

2) забезпечення проведення громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, забезпечення додержання конституційних прав людини і громадянина у цій сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Радою;

3) розгляд проектів актів, які пропонуються для внесення головою облдержадміністрації на розгляд сесії обласної ради і стосуються питань гуманітарного розвитку, зокрема з питань освіти, науки, культури, охорони здоров'я, з мовних, етнонаціональних та інформаційних питань, проектів актів голови облдержадміністрації з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці звернень голови облдержадміністрації до жителів Дніпропетровщини, до обласної ради про внутрішнє і зовнішнє становище регіону;

5) вивчення стану забезпечення додержання в регіоні прав громадян у гуманітарній сфері, здійснення порівняльного аналізу ситуації з цих питань в інших регіонах та в Україні та підготовка на основі кращого українського досвіду пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи на регіональному рівні.

4. Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій, експертів;

3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців;

4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів актів голови облдержадміністрації з питань розвитку гуманітарної сфери;

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними головою облдержадміністрації.

6. Рада утворюється у складі Голови, секретаря Ради та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є голова облдержадміністрації.

Секретарем Ради є заступник голови облдержадміністрації.

Персональний склад Ради затверджується головою облдержадміністрації. У разі потреби секретар Ради вносить Голові Ради пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

8. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує секретар Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпорядчих документів голови облдержадміністрації, внесення головою облдержадміністрації на розгляд сесії обласної ради відповідних актів.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється апаратом облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації

Г. Б. Мегега


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
30.06.2010 N Р-327/0/3-10


СКЛАД
Громадської гуманітарної ради при Дніпропетровській облдержадміністрації

ВІЛКУЛ
Олександр Юрійович

голова облдержадміністрації, голова Ради

ПУСТОВА
Марія Іванівна

заступник голови облдержадміністрації, секретар Ради

БАРАШКОВА
Тетяна Семенівна

президент Центру підтримки громадських і культурних ініціатив (за згодою)

БАСКО
Андрій Валентинович

голова Дніпропетровської обласної молодіжної адміністрації (за згодою)

ВЛАСОВ
Павло Олексійович

голова Дніпропетровської обласної громадської молодіжної організації "Асоціація дискусійних клубів" (за згодою)

ГОЛІКОВА
Ніна Федорівна

директор Будинку органної та камерної музики (за згодою)

ДЕМЧЕНКО
Володимир Дмитрович

декан факультету систем та засобів масової комунікації Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (за згодою)

ДЗЯК
Георгій Вікторович

ректор Дніпропетровської державної медичної академії (за згодою)

ЗАЙЦЕВ
Юрій Костянтинович

голова обласної федерації важкої атлетики відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою)

ЗАРАЙСЬКА
Світлана Павлівна

голова Дніпропетровської обласної спілки журналістів (за згодою)

КАПУСТІНА
Надія Іванівна

директор Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького (за згодою)

КОВАЛЬЧУК
Олексій Семенович

головний редактор газети "Вісті Придніпров'я" (за згодою)

КОВТУНЕНКО
Валерій Іванович

директор Дніпропетровського академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (за згодою)

КОЛЕСНІКОВА
Світлана Тарасівна

головний редактор газети "Зоря" (за згодою)

КОЛОХІНА
Анна Сергіївна

виконавчий директор громадської організації "Дніпровський центр соціальних досліджень" (за згодою)

КУДИРКО
Василь Іванович

проректор з навчально-методичної роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

ЛАЗЬКО
Олексій Миколайович

голова благодійного фонду імені О. Лазька, фундатор проектів Інституту Україніки (за згодою)

МЕЛЬНИКОВ
Жан Олександрович

художній керівник Дніпропетровського академічного театру російської драми ім. М. Горького (за згодою)

НЕКЛЕСА
Вадим Вікторович

директор Дніпродзержинського вищого професійного училища (за згодою)

НОВІКОВ
Юрій Михайлович

ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глинки (за згодою)

ОРЛОВ
Віктор Васильович

директор Дніпропетровського монтажного технікуму (за згодою)

ПАВЕЛКО
Андрій Васильович

голова Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою)

ПАЩЕНКО
Віктор Іванович

доцент кафедри політології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара (за згодою)

ПУШКІН
Віктор Юхимович

директор Інституту гуманітарних проблем Національного гірничого університету (за згодою)

РИЖОВ
В'ячеслав Васильович

директор Дніпропетровського училища культури (за згодою)

РОМАНЕНКО
Михайло Ілліч

ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою)

СЕРЬОГІН
Сергій Михайлович

директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (за згодою)

СОЛОДОВНИК
Павло Олександрович

офіційний представник Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі у Дніпропетровській області (за згодою)

ТІТОВА
Надія Миколаївна

директор Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки (за згодою)

ЧАЙКА
Юрій Вікторович

голова Дніпропетровського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України (за згодою)

ЧАНГЛІ
Валентин Іванович

виконуючий обов'язки генерального директора Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії (за згодою)

ШЕВЦОВ
Анатолій Іванович

директор Дніпропетровського філіалу Інституту стратегічних досліджень (за згодою)

ШКРЮМ
Таїсія Іванівна

голова Дніпропетровського відділення Міжнародного Товариства Прав Людини, Українська секція (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації

Г. Б. Мегега

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали