Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.02.2017 р. N 116

Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації (далі - Комісія), затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

2. Комісії у термін до:

10.03.2017 провести оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, розробити та затвердити відповідний робочий план;

17.03.2017 за результатами проведеної оцінки підготувати звіт та надати його на затвердження голові облдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки голови
облдержадміністрації - керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Р. Г. Власенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
28 лютого 2017 року N 116

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків у Луганській обласній державній адміністрації

Клименко
Юрій Юрійович

- заступник голови облдержадміністрації, голова Комісії

Коноваленко
Валерій Георгійович

- завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Глушенко
Ольга Володимирівна

- заступник начальника відділу роботи з кадрами апарату управління по роботі з персоналом апарату облдержадміністрації, секретар Комісії

Члени Комісії

Адамчук
Аліна Олексіївна

- начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації

Ахтирська
Людмила Євгенівна

- заступник директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму обласної держадміністрації

Болдирєв
Дмитро Анатолійович

- головний спеціаліст - юрисконсульт Департаменту екології та природних ресурсів обласної держадміністрації

Волохов
Антон Михайлович

- начальник управління молоді та спорту обласної держадміністрації

Єловська
Тетяна Миколаївна

- начальник відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом Департаменту освіти і науки обласної держадміністрації

Журавльова
Лілія Петрівна

- заступник директора Департаменту фінансів обласної держадміністрації

Зборжик
Євген Анатолійович

- спеціаліст - юрисконсульт відділу аналітики та управління ризиками управління внутрішнього аудиту обласної держадміністрації

Корякін
Ігор Валерійович

- заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку агропромислового виробництва Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації

Красюк
Світлана Володимирівна

- начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер апарату облдержадміністрації

Кушелева
Альбіна Валеріївна

- заступник директора Департаменту - начальник управління інформаційної діяльності Департаменту масових комунікацій обласної держадміністрації

Лазніков
Вадим Миколайович

- начальник управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації обласної держадміністрації

Марканич
Тетяна Сергіївна

- головний спеціаліст відділу з питань розпорядження водними об'єктами Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації

Мирошниченко
Володимир Федорович

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації

Милоградський
Олександр Олександрович

- заступник начальника відділу правової роботи та організаційного забезпечення управління капітального будівництва облдержадміністрації

Мухіна
Ольга Миколаївна

- головний спеціаліст юридичного відділу апарату обласної держадміністрації

Оробцова
Ольга Василівна

- начальник відділу управління персоналом, організаційної роботи та контролю Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Рибалка
Ольга Юріївна

- заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Родіна
Раїса Василівна

- начальник служби у справах дітей обласної держадміністрації

Сілюкова
Яна Олександрівна

- головний спеціаліст - юрисконсульт сектору управління персоналом та правового забезпечення Державного архіву Луганської області

Скурідін
Віктор Олександрович

- головний спеціаліст - юрисконсульт управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації

Фєрєнц
Віталій Богданович

- заступник директора Департаменту - начальник управління розвитку житлово-комунального господарства та економічного аналізу Департаменту житлово-комунального господарства обласної держадміністрації

Чернявська
Марія Ігорівна

- головний спеціаліст - юрисконсульт відділу міжнародної технічної допомоги та європейської інтеграції управління міжнародної технічної допомоги європейської інтеграції та інвестиційної діяльності Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності обласної держадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної держадміністрації, Луганської обласної військово-цивільної адміністрації
28 лютого 2017 року N 116

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації

1. Комісія з оцінки корупційних ризиків в Луганській обласній державній адміністрації (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим, колегіальним органом, утвореним з метою проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за N 1718/29848, іншими нормативними актами та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації в рамках підготовки антикорупційної програми облдержадміністрації та під час її періодичного перегляду;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків та підготовка звіту;

3) підготовка пропозицій до проекту антикорупційної програми облдержадміністрації на відповідний період.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та подає на затвердження голові Комісії відповідний робочий план, за необхідності переглядає його на різних етапах проведення такої оцінки;

2) здійснює ідентифікацію корупційних ризиків шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища облдержадміністрації з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності облдержадміністрації;

3) організовує отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків шляхом використання різних джерел;

4) в установленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

5) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, що включає пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення) їх рівня;

6) розробляє на підставі проведеної оцінки пропозиції до проекту антикорупційної програми облдержадміністрації;

7) здійснює інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

5. Комісія для здійснення своїх повноважень має право:

1) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комісії інших працівників облдержадміністрації (за згодою), які не входять до її складу;

3) вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення в облдержадміністрації роботи з питань запобігання і протидії корупції.

6. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються представники апарату облдержадміністрації: управління по роботі з персоналом; юридичного відділу; сектору з питань запобігання та виявлення корупції; управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату, а також можуть залучатися представники громадськості та експерти (за згодою).

7. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної держадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації.

8. Голова Комісії організовує її роботу, визначає коло питань, що підлягають розгляду, головує на її засіданнях.

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби та є правомочними, якщо в них беруть участь не менше двох третин її складу.

10. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами Комісії не пізніше трьох робочих днів після його проведення.

11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється апаратом облдержадміністрації.

 

Керівник апарату

І. М. Калініна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали