Додаткова копія: Про утворення комісії з відбору державних інвестиційних проектів

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 лютого 2016 року N 134

Про утворення комісії з відбору державних інвестиційних проектів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" з метою визначення доцільності підготовки державних інвестиційних проектів, проведення державної експертизи та надання висновків за її результатами наказую:

1. Утворити комісію Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з відбору державних інвестиційних проектів (далі - Комісія) у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

Положення про Комісію з відбору та затвердження державних інвестиційних проектів (додаток 2);

Порядок відбору державних інвестиційних проектів (додаток 3).

3. Установити, що державні інвестиційні проекти подаються на розгляд Комісії щороку до 1 січня у паперовій та електронній формах (у форматі.doc або.pdf та.xls (таблиці).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Светеліка О. Д.

 

Міністр

В. Демчишин

 

Додаток 1
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості
26.02.2016 N 134

СКЛАД
Комісії Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з відбору державних інвестиційних проектів

ДЕМЧИШИН
Володимир Васильович

Міністр, голова Комісії

(за посадою)

заступник Міністра з питань євроінтеграції, заступник голови Комісії

члени комісії:

БНО-АЙРІЯН
Михайло Каренович

директор Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції

ДЬЯЧЕНКО
Олена Юріївна

директор Департаменту економіки та фінансів

ПЕРЖИНСЬКА
Світлана Леонідівна

директор Департаменту бухгалтерського обліку та звітності

БІЛАН
Олександр Михайлович

директор Департаменту корпоративних та майнових відносин

БУСЛАВЕЦЬ
Ольга Анатоліївна

директор Департаменту електроенергетичного комплексу

ЄРМАК
Сергій Володимирович

директор Департаменту ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

КРУК
Олександр Васильович

директор Департаменту вугільно-промислового та торфодобувного комплексу

УСАЧОВ
Олег Миколайович

начальник Управління охорони праці, промислової безпеки фізичного та цивільного захисту

ЛЕВЧУК
Тетяна Іванівна

начальник Відділу трудової політики та соціального захисту

ГЕКАЛЮК
Роман Андрійович

завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

ДОВЖОК
Тетяна Євгенівна

заступник директора Департаменту нафтогазового комплексу

ЖИЖКО
Олег Анатолійович

заступник директора Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції - начальник відділу стратегічного планування розвитку ПЕК та впровадження інвестиційних проектів - секретар Комісії

 

Додаток 2
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості
26.02.2016 N 134

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з відбору державних інвестиційних проектів

1. Основним завданням Комісії є визначення доцільності підготовки державних інвестиційних проектів підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, проведення їхньої державної експертизи та надання висновків за її результатами, здійсненням внутрішнього моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів.

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) розглядає концептуальні записки та приймає рішення щодо доцільності розроблення нового державного інвестиційного проекту;

2) розглядає державні інвестиційні проекти;

3) затверджує висновок державної експертизи державних інвестиційних проектів;

4) приймає рішення про доцільність розроблення нового державного інвестиційного проекту, яке оприлюднюється на офіційному сайті разом з інформацією про такий проект.

3. Головою Комісії є Міністр енергетики та вугільної промисловості України.

Голова Комісії:

1) затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни;

2) здійснює керівництво її діяльністю;

3) затверджує порядок денний засідань.

Заступником голови Комісії є заступник Міністра з питань євроінтеграції.

4. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

5. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

6. Рішення Комісії приймається на засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів її членів, що присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

7. Комісія приймає рішення щодо кожного державного інвестиційного проекту окремо.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції.

 

Додаток 3
до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості
26.02.2016 N 134

ПОРЯДОК
відбору державних інвестиційних проектів

1. Цей Порядок визначає механізм відбору державних інвестиційних проектів, розроблення та реалізація яких здійснюється з використанням державних капітальних вкладень (крім тих, що здійснюються із залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а також із коштів державного фонду регіонального розвитку), шляхом здійснення заходів щодо ініціювання, проведення економічної оцінки і державної експертизи, визначення доцільності розроблення та/або реалізації державних інвестиційних проектів.

2. Підготовка концептуальних записок та державних інвестиційних проектів здійснюється відповідно до вимог, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями".

3. Суб'єкт інвестиційної діяльності в разі необхідності ініціювання нового державного інвестиційного проекту готує та подає концептуальну записку, в якій зазначаються такі відомості:

1) мета інвестиційного проекту та її обґрунтування:

проблеми, які будуть розв'язані внаслідок реалізації інвестиційного проекту;

результати аналізу попиту на послуги (товари), надання (виробництво) яких має бути забезпечено в результаті реалізації інвестиційного проекту;

результати попереднього аналізу можливих альтернативних варіантів розв'язання таких проблем;

відповідність мети інвестиційного проекту пріоритетам державної політики;

2) прогнозні обсяги витрат:

розрахункова вартість інвестиційного проекту, включаючи витрати на його розроблення та реалізацію, обґрунтування вибору можливих джерел фінансування;

наявність земельної ділянки, прав, пов'язаних з нею, та план заходів щодо оформлення прав на неї (у разі потреби);

оціночна вартість експлуатації (утримання) об'єкта державної власності після реалізації інвестиційного проекту та обґрунтування визначення джерела фінансування його експлуатації (утримання);

3) результати попереднього аналізу ефективності реалізації інвестиційного проекту:

очікуваний вплив (екологічні, соціальні, економічні вигоди і наслідки реалізації інвестиційного проекту);

вигодоотримувачі;

результати попередньої оцінки ризиків інвестиційного проекту;

4) строк та етапи реалізації інвестиційного проекту, результати попередньої оцінки можливостей реалізації, організації та управління виконанням робіт з реалізації інвестиційного проекту;

5) обґрунтування заходів щодо розроблення інвестиційного проекту (дослідження, проектування).

4. За результатами розгляду концептуальної записки Комісія приймає рішення щодо доцільності розроблення нового державного інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця. Про прийняте рішення, зокрема про недоцільність розроблення державного інвестиційного проекту або доопрацювання концептуальної записки, Комісія інформує суб'єкта інвестиційної діяльності листом.

Рішення Комісії про доцільність розроблення нового державного інвестиційного проекту оприлюднюється на офіційному сайті Міненерговугілля разом з інформацією про такий проект (його найменування і мета, найменування відповідального виконавця і контактна інформація (зокрема поштова адреса і адреса електронної пошти, ім'я та прізвище особи, що відповідає за облік та узагальнення пропозицій до проекту), місце його реалізації, очікуваний вплив) з метою проведення громадського обговорення державного інвестиційного проекту протягом не менш як 15 днів та отримання відповідних пропозицій, які аналізуються під час підготовки інвестиційного проекту.

5. Новий державний інвестиційний проект або проект, розпочатий у попередні бюджетні періоди, оформлюється у вигляді планово-розрахункового документа, що містить результати дослідження та економічної оцінки інвестиційних можливостей, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління виконанням робіт з реалізації проекту на всіх етапах його життєвого циклу (інвестиційного та експлуатаційного) (згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571).

6. У разі коли державний інвестиційний проект поданий з порушенням вимог, встановлених у додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 N 571, він повертається на доопрацювання відповідальному виконавцю протягом п'яти робочих днів з дати його надходження до Міненерговугілля.

7. Для проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальний виконавець (або замовник будівництва в разі, коли реалізацію проекту розпочато) подає до Міненерговугілля такі документи:

1) прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом уповноваженої особи відповідального виконавця (або замовника будівництва), а також печаткою (в разі її наявності) копії державного інвестиційного проекту згідно з додатком 1;

2) висновки незалежних експертних організацій (в разі наявності).

8. Державна експертиза державного інвестиційного проекту проводиться протягом 30 календарних днів з дати надходження документів, з урахуванням Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженої Мінекономрозвитку (наказ від 13.03.2013 N 243 "Про затвердження Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів та форми висновку за її результатами" (Методика N 243)).

9. Після надходження до Міненерговугілля документів для проведення державної експертизи, Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції протягом 3-х робочих днів надсилає на розгляд до структурних підрозділів Міненерговугілля.

10. Структурні підрозділи, в межах компетенції розглядають документи протягом 5-ти робочих днів та надають свої висновки до державного інвестиційного проекту Департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції.

11. Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції готує узагальнений висновок (позитивний або негативний) для затвердження його на Комісії.

12. За результатами проведення державної експертизи державного інвестиційного проекту відповідальному виконавцю видається висновок:

позитивний, яким рекомендується реалізація державного інвестиційного проекту;

негативний, який містить чітко сформульовані та обґрунтовані зауваження, врахування яких потребує істотного доопрацювання державного інвестиційного проекту, або обґрунтування неможливості його реалізації.

13. У разі отримання негативного висновку державної експертизи державного інвестиційного проекту такий проект подається повторно лише після врахування наданих зауважень та його доопрацювання.

14. Висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту є дійсним протягом шести місяців з дати його надання.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали