Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.04.2019

м. Київ

N 963

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2019 р. за N 534/33505

Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

Відповідно до пункту 10 частини першої (Закон N 4452-VI), пунктів 11 (Закон N 4452-VI) і 2 частини п'ятої статті 12 (Закон N 4452-VI), статей 37 (Закон N 4452-VI), 48 (Закон N 4452-VI), 51 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Закон N 4452-VI) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків.

2. Затвердити Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2017 року N 2837 "Про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, делегування йому частини повноважень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (Положення N 2837), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за N 932/30800;

рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29 березня 2018 року N 940 "Про затвердження Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб" (Положення N 940), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 червня 2018 року за N 736/32188 (зі змінами).

4. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника Рекрут С. В.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
18 квітня 2019 року N 963

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2019 р. за N 534/33505

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження, порядок формування складу та провадження діяльності Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків (далі - Комітет).

2. Комітет є постійно діючим колегіальним органом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), що здійснює діяльність у сфері управління майном (активами) неплатоспроможного банку, який виводиться з ринку Фондом, та/або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - банк), включаючи передпродажну підготовку такого (таких) майна (активів) для подальшого продажу та продажу майна (активів) такого банку.

3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями виконавчої дирекції Фонду, а також цим Положенням.

4. Метою діяльності Комітету є забезпечення організації заходів щодо управління майном (активами) одного або кількох банків, забезпечення його/їх продажу за найвищою вартістю.

5. Основними завданнями Комітету є:

1) організація процесу управління майном (активами) банків;

2) визначення:

строків та заходів передпродажної підготовки майна (активів) банків;

способів, порядку та умов продажу майна (активів) банків;

3) попередній розгляд документів та проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчої дирекції Фонду, у сфері управління майном (активами) банків, продажу такого (таких) майна (активів);

4) координація діяльності структурних підрозділів, працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду на тимчасову адміністрацію/ліквідацію (далі - уповноважені особи Фонду), у сфері управління майном (активами) банків, продажу такого (таких) майна (активів) та здійснення контролю за цією діяльністю;

5) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері продажу майна (активів) банків, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо створення сприятливих умов для продажу майна (активів) банків, удосконалення механізмів управління майном (активами) банків.

6. Виконавча дирекція Фонду своїм рішенням делегує Комітету всі або частину своїх повноважень з питань, визначених пунктом 7 цього Положення, та встановлює їх обсяг.

Питання, розгляд яких не віднесено до делегованих Комітету повноважень, можуть бути вирішені шляхом прийняття рішень виконавчої дирекції Фонду відповідно до законодавства.

7. Комітет відповідно до своїх повноважень:

1) приймає рішення з таких питань управління майном (активами) банків:

визначення оптимального способу/стратегії задоволення вимог банку як кредитора за правами вимоги (майновими правами), що випливають з кредитних та інших договорів банку;

затвердження плану заходів претензійно-позовної роботи за окремим майном, стратегії врегулювання заборгованості (як Фондом чи банком безпосередньо, так і залученими на підставі договору особами) за окремим майном (у тому числі шляхом позасудового, досудового та судового задоволення вимог банків);

набуття у власність банку майна (активів) в рахунок погашення заборгованості (шляхом реєстрації права власності відповідно до статті 36 Закону України "Про іпотеку", пред'явлення позовів до суду про звернення стягнення на предмет іпотеки у відповідний спосіб, надання/ненадання згоди (заяви) органам державної виконавчої служби (державним виконавцям) та у передбачених законом випадках приватним виконавцям на залишення за банком нереалізованого (нереалізованих) майна (активів) тощо);

визначення оптимального способу задоволення вимог банку як кредитора шляхом вчинення/утримання від вчинення окремих дій, у тому числі з питань зміни способу такого задоволення, укладення мирової угоди в процесі ведення позовної роботи з майном;

визначення окремих процесуальних дій у рамках виконавчого провадження (утримання від пред'явлення виконавчого документа до виконання, погодження оцінки майна, проведеної в рамках виконавчого провадження, укладення мирової угоди у процедурі примусового виконання відповідного рішення / виконавчого документа);

визначення дій банку як кредитора в процедурах банкрутства боржників, у тому числі щодо стратегії подання кредиторських вимог, надання погодження ліквідатору оцінок вартості заставного майна та порядку його реалізації, інших питань, на які банк як кредитор надає згоду у процедурі банкрутства;

проведення/відмова в проведенні реструктуризації кредитної заборгованості боржника банку;

передання майна (активів) в оренду, крім майна, що передається в оренду/користування Фонду;

вчинення банком заходів щодо власного (власних) майна (активів) та предметів забезпечення за ним, спрямованих на захист, зберігання, переміщення, утилізацію та ліквідацію такого (таких) майна (активів);

затвердження переліку майна (активів), яке (які) тимчасово не підлягає (не підлягають) продажу;

визначення доцільності закупівлі банком додаткових послуг третіх осіб, для виконання робіт (надання послуг) банку;

2) відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів Фонду з питань продажу майна (активів) банку, що ліквідується:

затверджує строки та заходи передпродажної підготовки індивідуально визначеного майна (активу), пулу активів (майна);

затверджує спосіб, порядок та умови продажу індивідуально визначеного майна (активу), пулу майна (активу), зміст інформації про вибраний спосіб, порядок та умови продажу такого майна (активу);

погоджує зміни до плану продажу індивідуально визначеного майна (активу), у тому числі за наявності ризику його знецінення або втрати;

3) здійснює попередній розгляд документів та проектів рішень, що подаються на розгляд виконавчої дирекції Фонду та/або директора - розпорядника Фонду, у тому числі з питань затвердження:

плану управління майном (активами) банку та звітів про його виконання;

ліквідаційного балансу банку та звіту уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку про завершення ліквідаційної процедури;

результатів інвентаризації майна (активів) банку та формування його ліквідаційної маси, змін до неї;

переліку банків, щодо яких планується завершити процедуру ліквідації, плану дій для завершення ліквідації таких банків;

плану заходів щодо завершення процедури ліквідації;

переліку активів (заборгованості) банку, що є безнадійними;

списання безнадійної заборгованості в порядку, встановленому законодавством;

продовження строку ліквідації банку;

4) проводить аналіз ефективності виконання договорів про надання послуг, укладених банками до дати віднесення банку до категорії неплатоспроможних або до дати відкликання банківської ліцензії, а також уповноваженими особами Фонду, для визначення можливості подальшої співпраці з особами, які надають послуги, на підставі укладених договорів або припинення співпраці та розірвання договорів у встановленому порядку;

5) аналізує стан продажу майна (активів) банків, управління майном банків і подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду пропозиції та рекомендації щодо створення сприятливих умов для продажу та управління майном (активами) банків;

6) координує діяльність структурних підрозділів, працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду, у сфері продажу майна (активів) банків, з питань управління майном (активами) банків, врегульовує розбіжності в їхніх позиціях;

7) контролює виконання структурними підрозділами, працівниками Фонду, у тому числі уповноваженими особами Фонду, рішень Комітету, прийнятих відповідно до його повноважень.

8. Комітет має право:

1) отримувати від структурних підрозділів та працівників Фонду, у тому числі уповноважених осіб Фонду, інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників структурних підрозділів Фонду (за погодженням з їх керівниками) та банків (за погодженням з уповноваженими особами Фонду), а також незалежних експертів, консультантів;

3) утворювати (за потреби) робочі групи з працівників Фонду для виконання покладених на нього завдань.

9. Персональний склад Комітету з визначенням голови Комітету та його заступників затверджує виконавча дирекція Фонду.

У разі тимчасової відсутності одного з членів Комітету (відпустка, відрядження, період тимчасової непрацездатності) виконання його обов'язків (з правом голосу) покладається на його заступника (особу, уповноважену виконувати його обов'язки відповідно до посадових обов'язків).

10. Формою роботи Комітету є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Комітету веде голова, за його відсутності - один із заступників голови.

Роботу з підготовки засідань Комітету виконує його секретар, який не входить до складу Комітету.

Засідання Комітету вважається правоможним у разі присутності на ньому більше половини складу Комітету.

11. Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Член Комітету, який не підтримує прийнятого рішення, може у письмовій формі викласти окрему думку, що додається до рішення Комітету.

12. Рішення Комітету, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для виконання структурними підрозділами, працівниками Фонду, у тому числі уповноваженими особами Фонду.

13. Засідання Комітету оформлюється протоколом, який веде секретар Комітету. Протокол засідання підписують всі присутні на засіданні члени Комітету та секретар Комітету.

14. Рішення Комітету не пізніше трьох робочих днів оформлюється на бланку Комітету, підписується всіма його членами, присутніми на засіданні Комітету, і надсилається секретарем всім членам Комітету та заінтересованим структурним підрозділам, працівникам Фонду та уповноваженим особам Фонду.

 

Начальник відділу
стратегії та нормативно-
методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали