МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.05.2012 р. N 152-р

Про утворення Миколаївської обласної тристоронньої соціально-економічної ради та затвердження положення про цю раду

Відповідно до пункту 5 статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 17, 18 Закону України "Про соціальний діалог в Україні", з метою вжиття заходів щодо створення умов для узгодженого вирішення в області проблем, що виникають у соціально-економічній сфері та стосуються прав та інтересів працівників і роботодавців, ведення соціального діалогу в Миколаївській області:

1. Утворити Миколаївську обласну тристоронню соціально-економічну раду з представників репрезентативних сторін по 11 осіб від кожної із сторін соціального діалогу: органів виконавчої влади, роботодавців та профспілків сторони.

2. Затвердити Положення про Миколаївську обласну тристоронню соціально-економічну раду (далі - Положення), що додається.

3. Включити до складу Миколаївської обласної тристоронньої соціально-економічної ради представників органів виконавчої влади згідно з додатком.

4. Призначити секретарем Миколаївської тристоронньої соціально-економічної ради Орещак Світлану Миколаївну - начальника управління праці та зайнятості Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 2 серпня 2010 року N 255-р "Про представників органів виконавчої влади у Миколаївській обласній тристоронній соціально-економічній раді".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н. Б.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації, виконувач
функцій і повноважень голови
облдержадміністрації

Г. Б. Ніколенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
24.05.2012 N 152-р


Положення
про Миколаївську обласну тристоронню соціально-економічну раду

1. Миколаївська обласна тристороння соціально-економічна рада (далі - рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим та узгоджувальним органом, що утворюється облдержадміністрацією за спільним рішенням сторін соціального діалогу для ведення соціального діалогу в Миколаївській області.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про соціальний діалог в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та рішеннями Миколаївської обласної ради, а також цим Положенням.

3. Рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

4. Основними завданнями ради є:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу в області;

підготовка та надання узгоджених пропозицій і рекомендацій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань формування та реалізації на території області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

2) інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій в області та надає пропозиції щодо його удосконалення;

3) налагоджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин в області;

4) бере участь у формуванні місцевого бюджету на відповідний рік, надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та з інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

5) організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

6) бере участь у розробленні проектів обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та проектів нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин;

7) на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих в області; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють в області та з інших питань, що належать до компетенції ради, які сторони вважають значущими;

8) погоджує проекти нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і стосуються регулювання економічних, соціально-трудових відносин суб'єктів соціального діалогу області;

9) розробляє пропозиції щодо укладання та виконання обласної угоди, сприяє укладенню колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях області;

10) сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) в області;

11) організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на обласному рівні;

12) затверджує регламент та плани роботи ради.

6. Обласна тристороння рада має право:

1) звертатися до облдержадміністрації та обласної ради з пропозиціями, схваленими її рішенням;

2) делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

3) запрошувати до участі у засіданнях ради представників районів і міст області;

4) одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5) проводити консультації із облдержадміністрацією та обласною радою стосовно питань, пов'язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку в області;

6) звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання па національному рівні;

7) створювати комісії та робочі групи для вироблення та узгодження відповідних рішень ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області;

8) здійснювати контроль за виконанням прийнятих нею рішень.

7. Рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу територіального рівня і об'єднує 33 члени, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:

11 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об'єднаннями, які мають статус обласних;

11 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями, які мають статус обласних;

11 членів сторони органів виконавчої влади, які визначаються обласною державною адміністрацією.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

Питання формування персонального складу ради, ротації, позбавлення повноважень її членів у зв'язку з неналежним виконанням ними обов'язків або з інших причин, вирішуються в порядку, встановленому кожною зі сторін ради самостійно. Такі порядки є невід'ємними додатками до регламенту ради.

Кожна сторона зі свого складу визначає співголову та його заступників.

8. Координує діяльність ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін строком на один рік, почергово від представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації голови ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремим розділом до регламенту ради.

9. Співголова Ради:

1) організовує та координує діяльність відповідної сторони ради;

2) здійснює представництво відповідної сторони на засіданнях ради, а також під час проведення консультацій та узгоджувальних процедур;

3) вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях ради;

4) формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями ради;

5) скликає засідання відповідної сторони ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

6) узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін ради;

7) забезпечує інформування членів ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях ради та в період між ними.

10. Члени ради:

1) беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання ради;

2) вносять пропозиції щодо діяльності ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

3) представляють відповідну сторону або раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації в області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за дорученням ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

4) беруть участь у роботі комісій та робочих груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області та підготовки відповідних узгоджених рішень;

5) інформують органи та організації, що їх делегували до складу ради, про її діяльність, прийняті нею рішення та про свою роботу.

11. Організаційною формою діяльності ради є засідання, які проводяться з періодичністю не рідше одного разу на квартал згідно з планом роботи ради на відповідний рік.

Позачергове засідання ради скликається на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова ради або співголова ради за дорученням голови.

Рішення ради оформлюються протоколом (у разі необхідності - у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується головою ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні та секретарем ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням ради, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

12. Для реалізації своїх функцій за рішенням ради можуть утворюватися комісії та робочі групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз'ясненнями стосовно питань, які розглядаються радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях ради.

13. Для організаційного забезпечення діяльності ради створюється секретаріат, до якого входять: секретар, який призначається розпорядженням голови облдержадміністрації, та 2 члени секретаріату, які делегуються сторонами роботодавців і профспілок і виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснюється Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Згідно із домовленістю сторін матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціатором.

14. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень ради, її діяльності у період між засіданнями, визначається регламентом, який затверджується радою.

15. Рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

16. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Заступник голови
облдержадміністрації

Н. Б. Іванцова


 

Додаток
до розпорядження Миколаївської обласної державної адміністрації
24.05.2012 N 152-р


СКЛАД
представників органів виконавчої влади у Миколаївській обласній тристоронній соціально-економічній раді

Співголова обласної ради:

Круглов
Микола Петрович

голова облдержадміністрації

Заступник співголови обласної ради:

Іванцова
Наталя Борисівна

заступник голови облдержадміністрації

Члени ради:

Волошинович
Едуард Петрович

начальник управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Дячук
Юрій Климович

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Зінченко
Андрій Ігорович

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

Іщенко
Вадим Павлович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

Налімов
Андрій Володимирович

начальник управління з питань майна комунальної власності облдержадміністрації

Піскун
Олена Віталіївна

виконувач обов'язків начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Русс
Світлана Миколаївна

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

Сивопляс
Ольга Вікторівна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Тульський
Михайло Іванович

виконувач обов'язків начальника Головного управління економіки облдержадміністрації.


 

Заступник голови
облдержадміністрації

Н. Б. Іванцова

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали