ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 травня 2012 року N 89/372/295/224

Про утворення Міжвідомчої науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державні цільові програми", пункту 41 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106, та з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з організацією та супроводом виконання завдань і заходів Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки (Постанова N 725) (далі - Програма) наказуємо:

1. Утворити як консультативно-дорадчий орган Міжвідомчу науково-координаційну раду Програми (далі - Рада).

2. Затвердити Положення про Раду та її персональний склад, що додаються.

3. Рекомендувати державним замовникам Програми (Постанова N 725) та головним розпорядникам бюджетних коштів за Програмою створити науково-технічні ради для організаційного забезпечення виконання закріплених за ними заходів Програми.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Голова Державного агентства
з питань науки, інновацій
та інформатизації, України

В. П. Семиноженко

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Президент Національної
академії наук України

Б. Є. Патон


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки, МОЗ, Мінагрополітики, НАН України
23.05.2012 N 89/372/295/224


СКЛАД
Міжвідомчої науково-координаційної ради Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки (Постанова N 725)

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович

Голова Держінформнауки, академік НАН України, співголова Ради

ШИШКІН
Олег Валерійович

В. о. генерального директора НТК "Інститут монокристалів" НАН України, д. х. н., заступник голови Ради

БОЙКО
Олександр Миколайович

Заступник директора Науково-навчального хіміко-біологічного центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. х. н., учений секретар Ради (за згодою)

ЧЕБЕРКУС
Дмитро Вікторович

Директор департаменту науково-технічного розвитку Держінформнауки, к. е. н., секретар Ради

АНДРОНАТІ
Сергій Андрійович

Директор Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України, академік НАН України

БЛЮМ
Ярослав Борисович

Директор Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки" НАН України, академік НАН України

БУХТІАРОВА
Тетяна Анатоліївна

Директор Державної установи "Інститут фармакології та токсикології АМН України", д. м. н. (за згодою)

ГОЛОВКО
Анатолій Миколайович

Директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік НААН

ГРИНЕВИЧ
Олександр Йосипович

Директор Державного центру інноваційних біотехнологій Держінформнауки, д. м. н.

ЄЛЬСЬКА
Ганна Валентинівна

Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік НАН України

ЖУКОРСЬКИЙ
Остап Мирославович

В. о. академіка - секретаря Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН, д. с.-г. наук НААН (за згодою)

КОМІСАРЕНКО
Сергій Васильович

Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академік НАН України

КУХАР
Валерій Павлович

Директор Інституту біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, академік НАН України

ЛІПСОН
Вікторія Вікторівна

Завідувач відділу Державної установи "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського Академії медичних наук України", д. х. н. (за згодою)

ЛЯСКОВСЬКИЙ
Тарас Михайлович

Завідувач сектором державної реєстрації та контролю якості лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров'я Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я МОЗ

МОРОЗ
Дмитро Анатолійович

Заступник директора департаменту Держветфітослужби

СПІВАК
Микола Якович

Завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, член-кореспондент НАН України

СТЕГНІЙ
Борис Тимофійович

Директор Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", академік НААН (за згодою)

ЧЕХУН
Василь Федорович

Директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, академік НАН України


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держінформнауки, МОЗ, Мінагрополітики, НАН України
23.05.2012 N 89/372/295/224


ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу науково-координаційну раду Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки (Постанова N 725)

Це Положення розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" та від 22.06.2011 N 725 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 725) (далі - Програма).

Положення встановлює порядок формування та роботи Міжвідомчої науково-координаційної ради Програми (Постанова N 725) (далі - Рада).

1. Порядок формування та склад Ради

1.1. Рада є міжвідомчим консультативно-дорадчим органом для координації та методичного забезпечення виконання заходів Програми (Постанова N 725).

1.2. До складу Ради входять представники Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (державного замовника - координатора програми), Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства охорони здоров'я, Національної академії наук (державних замовників програми), Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук (розпорядників бюджетних коштів та виконавців заходів Програми (Постанова N 725)), інших заінтересованих органів виконавчої влади України, провідні вчені, фахівці.

1.3. Головою Ради є керівник Програми відповідно до паспорта Програми (Постанова N 725). Керівник Програми несе персональну відповідальність за порядок та результати виконання Програми (Постанова N 725).

1.4. Персональний склад Ради затверджується спільним наказом державних замовників Програми (Постанова N 725) за поданням керівника Програми.

1.5 Зміни до складу Ради вносяться рішенням Ради за погодженням з державними замовниками Програми (Постанова N 725).

2. Порядок роботи Ради

2.1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради покладається на державного замовника - координатора Програми (Постанова N 725). Організацію роботи Ради здійснюють її голова, заступник голови, учений секретар та секретар.

2.2. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на рік.

2.3. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

2.4. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова (заступник голови), вчений секретар та секретар Ради.

3. Повноваження та права Ради

Рада Програми (Постанова N 725):

3.1) забезпечує організацію взаємодії, координацію та методичну підтримку роботи державних замовників, розпорядників бюджетних коштів за Програмою (Постанова N 725);

3.2) у разі зміни обсягів бюджетних асигнувань державним замовникам та головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів Програми (Постанова N 725) розглядає та погоджує пропозиції державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліку пріоритетних для виконання заходів Програми та обсягів їх фінансування у відповідному році;

3.3) розглядає та погоджує пропозиції державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліку рекомендованих до фінансування тематик науково-технічних робіт на виконання заходів Програми (Постанова N 725);

3.4) здійснює моніторинг виконання заходів Програми (Постанова N 725), надає рекомендації державним замовникам та розпорядникам бюджетних коштів щодо припинення виконання окремих науково-технічних робіт за Програмою;

3.5) у разі необхідності проводить наукову та науково-технічну експертизу проектів науково-технічних робіт на виконання заходів Програми (Постанова N 725) та звітів про виконання науково-технічних робіт за Програмою, залучає для цього експертів, які не є членами Ради;

3.6) розглядає та погоджує щорічні звіти державних замовників та головних розпорядників бюджетних коштів про результати виконання завдань та заходів Програми (Постанова N 725);

3.7) готує, затверджує та подає замовнику - координатору Програми щорічний звіт про виконання завдань та заходів Програми (Постанова N 725);

3.8) готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Програми (Постанова N 725);

3.9) за поданням голови Ради вносить зміни до персонального складу Ради за погодженням з державними замовниками Програми (Постанова N 725).
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали