МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 грудня 2011 року N 293

Про утворення Ради по роботі з кадрами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

У зв'язку з приведенням нормативно-правових актів Міністерства у відповідність із вимогами чинного законодавства наказую:

1. Утворити Раду по роботі з кадрами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Раду по роботі з кадрами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінекономіки від 08.02.2001 N 158-к "Про утворення Ради по роботі з кадрами Міністерства економіки України" та від 23.06.2010 N 736 "Про Раду по роботі з кадрами Міністерства економіки України".

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

А. П. Клюєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.12.2011 N 293

СКЛАД
Ради по роботі з кадрами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату, голова Ради

САЛІЙ
Олександра Олексіївна

- виконувач обов'язків директора департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, заступник голови Ради

Члени Ради:

БРОВЧЕНКО
Юрій Петрович

- директор департаменту економіки оборони та безпеки

КОЗИР
Сергій Володимирович

- директор юридичного департаменту

КРАВЧЕНКО
Віталій Володимирович

- директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності

НИЖНИК
Олена Михайлівна

- директор департаменту регіональної політики

ОЛЕЙНІКОВ
Євген Володимирович

- директор департаменту макроекономічної політики, стратегічного планування та прогнозування

СТОРОЖУК
Євгеній Леонідович

- директор департаменту реформування публічної адміністрації

ХОМЕНКО
Вікторія Вікторівна

- головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення проходження державної служби департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби, відповідальний секретар Ради.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
05.12.2011 N 293

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду по роботі з кадрами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Загальні положення

1. Раду по роботі з кадрами (далі - Рада) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) утворено як консультативно-дорадчий орган з метою координації роботи з кадрами та забезпечення реалізації державної кадрової політики в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства, на державних підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства та цим Положенням.

Основні завдання

3. Основними завданнями Ради є:

вивчення й узагальнення досвіду роботи з кадрами в центральному апараті Міністерства та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

розроблення заходів щодо реалізації стратегії державної кадрової політики в Міністерстві, використання позитивного досвіду в цьому напрямі роботи інших галузей, регіонів, зарубіжних країн;

розгляд питань щодо роботи з кадрами та внесення рекомендацій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань кадрової роботи;

прогнозування розвитку персоналу Міністерства на основі систематичного і всебічного аналізу кадрового забезпечення;

аналіз результатів оцінювання діяльності державних службовців центрального апарату Міністерства та керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

розгляд проектів професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців Міністерства, внесення відповідних рекомендацій;

розгляд кандидатур для рекомендації на навчання до вищих навчальних закладів;

аналіз результатів підвищення кваліфікації державних службовців та внесення пропозицій щодо вдосконалення його організації;

аналіз та внесення пропозицій щодо роботи закладів післядипломної освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

розгляд кандидатур та погодження списку осіб, запропонованих для зарахування до кадрового резерву на посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

Права Ради

4. Рада має право:

залучати працівників Міністерства до розроблення і розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому порядку безкоштовно необхідну для її діяльності інформацію і матеріали;

заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, що належать до компетенції Ради.

Склад Ради

5. До складу Ради входять:

голова Ради;

заступник голови Ради;

члени Ради;

відповідальний секретар.

Голова Ради має право вносити у разі потреби зміни до її складу.

Організація і планування роботи Ради

6. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи Ради, затвердженого її головою, але не рідше ніж один раз на квартал.

7. З метою своєчасного розроблення плану роботи Ради керівники структурних підрозділів Міністерства готують та подають не пізніше ніж за місяць до кінця року до департаменту кадрового забезпечення та проходження державної служби у друкованому вигляді пропозиції до плану роботи Ради на наступний рік. Подані матеріали повинні містити інформацію щодо переліку питань, які необхідно розглянути на засіданнях Ради, строків подання матеріалів, осіб, відповідальних за підготовку і подання матеріалів до засідань Ради, орієнтовну дату проведення засідань Ради.

Відповідальний секретар Ради згідно з поданими матеріалами готує проект плану роботи Ради на наступний рік, який затверджується на останньому засіданні Ради у поточному році.

Затверджений план роботи Ради надсилається її членам та керівникам інших структурних підрозділів Міністерства, які беруть участь у роботі Ради.

Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану роботи Ради, можуть бути включені до порядку денного засідання Ради за рішенням голови не пізніше ніж за десять робочих днів до чергового засідання.

8. Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань Ради несуть керівники структурних підрозділів Міністерства, зазначені в плані роботи Ради.

9. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Ради визначаються її головою.

10. Матеріали на розгляд Ради подаються у друкованому вигляді не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня засідання.

Ці матеріали повинні містити:

довідку з питань порядку денного засідання Ради разом з обґрунтованими висновками і пропозиціями;

проект протокольного рішення Ради, обов'язково завізований керівником структурного підрозділу, відповідальним за підготовку цього питання до розгляду;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

11. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби.

Порядок проведення засідань Ради та прийняття її рішень

12. Засідання Ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Ради.

Засідання Ради проводиться в разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж половина загальної кількості членів Ради.

Члени Ради беруть участь у засіданнях особисто.

13. Рішення Ради у вигляді пропозицій та рекомендацій з питань, що належать до її компетенції, приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Рішення Ради оформляються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та відповідальний секретар Ради. Витяги із протоколу доводяться до відповідних керівників структурних підрозділів Міністерства, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, з питань, що їх стосуються.

Член Ради, який не підтримує пропозицій (рекомендацій), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Ради є обов'язковими для виконання та врахування в роботі.

 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України - керівник апарату

В. П. Павленко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали