Додаткова копія: Про утворення Ради з креативних індустрій при Міністерстві культури України

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 липня 2019 року N 531

Про утворення Ради з креативних індустрій при Міністерстві культури України

Відповідно до пункту 11 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495), та з метою розвитку креативних індустрій наказую:

1. Утворити Раду з креативних індустрій при Міністерстві культури України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з креативних індустрій при Міністерстві культури України, що додається.

3. Директорату креативних індустрій (Образцова А. Я.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
10.07.2019 N 531

СКЛАД
Ради з креативних індустрій при Міністерстві культури України

Міністр культури України, голова Ради

Перший заступник Міністра культури України, перший заступник голови Ради

Представник від бізнесу (за згодою), заступник голови Ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України (за згодою), заступник голови Ради

Генеральний директор Директорату креативних індустрій, секретар Ради

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою)

Представник Міністерства закордонних справ України (за згодою)

Представник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою)

Представник Міністерства інформаційної політики України (за згодою)

Представник Міністерства освіти і науки України (за згодою)

Представник Міністерства соціальної політики України (за згодою)

Представник Державного агентства України з питань кіно (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представники громадських організацій, громадських спілок, творчих спілок, асоціацій, інших об'єднань юридичних осіб (за згодою)

Представники підприємств і господарських товариств (за згодою)

Представники державних організацій (установ, закладів) (за згодою)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
10 липня 2019 року N 531

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з креативних індустрій при Міністерстві культури України

1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності Ради з креативних індустрій при Міністерстві культури України (далі - Рада).

2. Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним для вивчення й аналізу стану розвитку креативних індустрій, забезпечення комунікації і взаємодії між органами державної влади та іншими заінтересованими сторонами у сфері креативних індустрій, а також надання пропозицій Мінкультури щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері.

3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями Ради є:

1) здійснення аналізу та оцінки стану функціонування креативних індустрій в Україні;

2) розроблення обґрунтованих пропозицій щодо розвитку креативних індустрій в Україні на основі аналізу поточного стану креативних індустрій та вивчення міжнародного досвіду;

3) виявлення проблемних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією державної політики у сфері креативних індустрій, та вироблення альтернативних варіантів їх вирішення;

4) забезпечення консолідованої співпраці між органами державної влади та іншими заінтресованими сторонами на регулярній основі у процесі формування і реалізації державної політики у сфері креативних індустрій;

5) підтримка міжсекторальної взаємодії між представниками органів державної влади, державних організацій, бізнесу, громадянського суспільства, дослідниками та іншими заінтересованими сторонами з метою визначення потреб і можливостей креативних індустрій;

6) участь в опрацюванні законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів у сфері креативних індустрій;

7) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

формування та реалізації державної політики у сфері креативних індустрій;

розроблення і впровадження фінансових, законодавчих та інших механізмів стимулювання підприємницької діяльності у сфері креативних індустрій;

розвитку міжнародного співробітництва у сфері креативних індустрій;

впровадження інноваційних технологій у креативне підприємництво;

шляхів залучення міжнародної допомоги для розвитку креативних індустрій;

посилення конкурентоспроможності креативного продукту українського виробництва в Україні та за кордоном;

формування сприятливих умов для ефективного провадження економічної діяльності у сфері креативних індустрій;

8) сприяння в організації та проведенні заходів, спрямованих на популяризацію креативних індустрій.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, міжнародних організацій та іноземних культурних інституцій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) одержувати відповідно до законодавства від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та статистичні дані, необхідні для роботи Ради;

3) у межах своєї компетенції вносити до органів державної влади пропозиції з питань, що потребують нормативно-правового врегулювання;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, форумів, нарад та інших заходів;

5) утворювати у разі потреби із числа членів Ради та із залученням експертів, які не входять до складу Ради, робочі групи для виконання покладених на неї завдань.

6. Рада утворюється у складі голови, першого заступника голови, двох заступників голови, секретаря та її членів.

Головою Ради є Міністр культури України.

Першим заступником голови Ради є перший заступник Міністра культури України.

Заступниками голови Ради є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України та представник від бізнесу.

На посаду заступника голови Ради на першому засіданні обирається більшістю голосів представник від бізнесу.

Персональний склад Ради затверджується наказом Мінкультури. У разі потреби до складу Ради можуть вноситися зміни.

7. Пропозиції щодо утворення робочих груп Ради, їх персонального складу та кандидатури керівників формуються секретарем Ради.

Рішення про утворення робочих груп, затвердження персонального складу та керівників робочих груп приймається на засіданнях Ради шляхом голосування.

Основними завданнями робочих груп є реалізація завдань Ради у секторах креативних індустрій, проведення експертної оцінки питань, що належать до компетенції Ради, а також розроблення пропозицій та рекомендацій щодо найбільш ефективних способів їх вирішення. Відповідні пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданнях робочих груп Ради, подаються керівниками зазначених робочих груп для розгляду на засіданні Ради.

До складу робочих груп Ради можуть бути залучені на громадських засадах представники центральних і місцевих органів виконавчої влади (за згодою), органів місцевого самоврядування (за згодою), підприємств, установ та організацій (за згодою), незалежні експерти та фахівці у відповідній сфері, а також інші заінтересовані особи у сфері креативних індустрій (за згодою).

Керівниками робочих груп є члени Ради, які здійснюють керівництво діяльністю робочих груп, ведуть їх засідання, а також підписують протоколи засідань.

Основною формою діяльності робочих груп Ради є засідання, що проводяться в разі потреби за рішенням їх керівників.

Засідання робочих груп Ради вважаються правоможними, якщо на них присутні більш як половина складу таких робочих груп.

Рішення робочої групи Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини загальної кількості присутніх на засіданні членів робочих груп.

За результатами засідань робочих груп Ради складаються протоколи, які підписуються керівниками таких робочих груп.

8. Для забезпечення діяльності Ради Мінкультури утворює секретаріат у складі трьох осіб з числа працівників апарату Мінкультури.

Керівником секретаріату є секретар Ради.

Секретаріат Ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, а також робочих груп Ради.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Засідання Ради веде її голова, а за його відсутності - перший заступник або один із заступників голови Ради.

10. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретаріат Ради.

Порядок денний засідання Ради формується секретаріатом Ради з урахуванням пропозицій її членів.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

За результатами виконання покладених на неї завдань Рада надає пропозиції та рекомендації.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

11. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації можуть бути враховані Мінкультури шляхом прийняття відповідного рішення.

12. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Директоратом креативних індустрій, іншими структурними підрозділами Мінкультури.

13. Результати роботи Ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Генеральний директор
Директорату креативних індустрій

А. Я. Образцова
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали