ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.05.2010 р. N 189

Про утворення регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 9 квітня 2010 року N 533/2010 "Про Раду регіонів" та з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань реалізації державної регіональної політики:

1. Утворити регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у складі згідно з додатком і затвердити Положення про неї, що додається.

2. Райдержадміністраціям в установленому порядку утворити на чолі з головами відповідних райдержадміністрацій, як консультативно-дорадчі органи регіональні ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Прокопчука О. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Демішкан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
07.05.2010 N 189

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Регіональна рада з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (далі - Регіональна рада) є консультативно-дорадчим органом при голові обласної державної адміністрації, утвореним відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання Указу Президента України від 9 квітня 2010 року N 533/2010 "Про Раду регіонів".

2. Регіональна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Регіональної ради є:

1) вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в регіоні, стану соціально-економічного розвитку регіону та вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів регіональної політики, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку регіону, системних реформ у цій сфері;

2) сприяння взаємодії та активізації співпраці органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань вдосконалення регіонального будівництва;

3) обговорення актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіону та вироблення механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу регіону, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, сприяння об'єднанню зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

4) проведення консультацій щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму та процедури публічного адміністрування, реалізації регіональної кадрової політики;

5) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

6) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань регіонального розвитку та підготовка пропозицій щодо підвищення виконавської дисципліни;

7) розгляд проектів законодавчих та регіональних актів з питань регіональної політики і державного будівництва, проектів загальнодержавних, регіональних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та підготовка узгоджених пропозицій щодо врахування у таких проектах інтересів регіону та специфіки розвитку його окремих адміністративно-територіальних одиниць;

8) забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських ініціатив, проектів найважливіших актів Президента України, законопроектів, що передбачаються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади;

9) вивчення та узагальнення іноземного досвіду з питань державного будівництва, здійснення місцевого самоврядування, формування та реалізації регіональної політики, впровадження моделі сталого розвитку та опрацювання пропозицій щодо використання такого досвіду в області.

4. Регіональна рада для виконання покладених на неї завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності Регіональної ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах депутатів обласної ради, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, учених, фахівців;

3) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників виконавчих органів влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

4) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Регіональна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними при голові обласної державної адміністрації.

6. Регіональна рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Регіональної ради є голова обласної державної адміністрації.

Виконавчим секретарем Регіональної ради є заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

До складу Регіональної ради за посадою входять голова обласної ради (за згодою), заступники голови облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій, Вінницький міський голова (за згодою), міські голови міст обласного значення (за згодою), голови районних рад (за згодою), голова постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування (за згодою), голова постійної комісії обласної ради з питань проведення економічних реформ, роботи промисловості, транспорту, зв'язку та енергозбереження (за згодою), голова постійної комісії обласної ради з питань регіонального розвитку та євроінтеграції (за згодою), голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету (за згодою), начальник Головного управління економіки облдержадміністрації, начальник Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації, начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації.

До складу Регіональної ради можуть бути включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні вчені області.

Персональний склад Регіональної ради затверджується головою обласної державної адміністрації. У разі потреби виконавчий секретар Регіональної ради вносить голові Регіональної ради пропозиції щодо змін персонального складу Регіональної ради.

Голова Регіональної ради здійснює загальне керівництво діяльністю Регіональної ради, визначає порядок її роботи та головує на її засіданнях.

Виконавчий секретар Регіональної ради:

1) скликає за дорученням голови Регіональної ради засідання Регіональної ради;

2) забезпечує організацію діяльності Регіональної ради, підготовку планів роботи, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Регіональної ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

3) затверджує за дорученням голови Регіональної ради плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Регіональної ради, регулярно інформує голову Регіональної ради та інших членів Регіональної ради про хід реалізації рішень;

5) представляє Регіональну раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

6) виконує за дорученням голови Регіональної ради інші завдання.

7. Основною організаційною формою роботи Регіональної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Регіональної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

8. Рішення Регіональної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Регіональної ради.

За результатами засідання Регіональної ради оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар Регіональної ради.

Рішення Регіональної ради можуть надсилатися для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення Регіональної ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови обласної державної адміністрації, внесення головою обласної державної адміністрації на розгляд сесій обласної ради програм регіонального розвитку, інших актів.

Регіональна рада інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Регіональної ради здійснюється апаратом обласної державної адміністрації.

10. Регіональна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Додаток
до розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
07.05.2010 N 189

СКЛАД
регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

ДЕМІШКАН
Володимир Федорович

- голова облдержадміністрації, голова Регіональної ради

ЗАБОЛОТНИЙ
Григорій Михайлович

- голова Вінницької обласної Ради (за згодою)

ПРОКОПЧУК
Олександр Анатолійович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, виконавчий секретар Регіональної ради

АКСЕЛЬРОД
Роман Борисович

- начальник Головного управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку облдержадміністрації

АНТОНЕЦЬ
Тетяна Іванівна

- голова постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, адміністративно-територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування (за згодою)

БУЗІК
Анатолій Степанович

- голова Тульчинської районної ради (за згодою)

БУРЛАКА
Михайло Григорович

- голова Бершадської районної ради (за згодою)

ВИСОЦЬКИЙ
Михайло Володимирович

- Козятинський міський голова (за згодою)

ВОЛОШИН
Володимир Анатолійович

- голова Ямпільської райдержадміністрації

ГАЄВСЬКИЙ
Володимир Прокопович

- голова Крижопільської районної ради (за згодою)

ГАЙДУРА
Федір Павлович

- голова Жмеринської районної ради (за згодою)

ГИЖКО
Андрій Петрович

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

ГОЦУЛЯК
Микола Володимирович

- голова Могилів-Подільської райдержадміністрації

ГРІЩУК
Анатолій Васильович

- голова Липовецької райдержадміністрації

ГРОЙСМАН
Володимир Борисович

- Вінницький міський голова (за згодою)

ДМИТРИК
Олег Вікторович

- голова Іллінецької районної ради (за згодою)

ЖЕРДЕЦЬКИЙ
Василь Федорович

- заступник голови облдержадміністрації

ЖЕРЕБНЮК
Віктор Миколайович

- Жмеринський міський голова (за згодою)

ЗІНИЧ
Віктор Григорович

- голова Мурованокуриловецької райдержадміністрації

ІВАНЦОВ
Петро Васильович

- голова Мурованокуриловецької районної ради (за згодою)

КИРНАСІВСЬКИЙ
Віктор Михайлович

- голова Піщанської районної ради (за згодою)

КОВАЛЬСЬКИЙ
Віктор Казимирович

- голова Шаргородської районної ради (за згодою)

КОЗОДОЙ
Леонід Кирилович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань бюджету (за згодою)

КОЛОМЄЙЦЕВ
Валерій Іванович

- Ладижинський міський голова (за згодою)

КОРОВІЙ
Валерій Вікторович

- перший заступник голови облдержадміністрації

КРИСЬКО
Володимир Григорович

- голова Барської районної ради (за згодою)

ЛАВРЕНЮК
Олексій Іванович

- голова Козятинської райдержадміністрації

ЛИТВИН
Григорій Іванович

- голова Шаргородської райдержадміністрації

ЛОБАНЬ
Леонід Іванович

- голова Тростянецької районної ради (за згодою)

ЛУТКОВСЬКИЙ
Анатолій Вікторович

- голова Чернівецької районної ради (за згодою)

МЕЛЬНИЧУК
Володимир Іванович

- Хмільницький міський голова (за згодою)

МИХАЙЛЕНКО
Петро Миколайович

- голова Немирівської райдержадміністрації

МУЛЯР
Віталій Володимирович

- голова Тиврівської райдержадміністрації

МУШИНСЬКИЙ
Олександр Анатолійович

- начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації

НАГРЕБЕЦЬКИЙ
Анатолій Іванович

- голова Калинівської районної ради (за згодою)

НАУМЕНКО
Юрій Михайлович

- голова Липовецької районної ради (за згодою)

НЕВМИВАКА
Василь Леонідович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань проведення економічних реформ, роботи промисловості, транспорту, зв'язку та енергозбереження (за згодою)

ОЛЕКСІЄНКО
Володимир Степанович

- голова Погребищенської районної ради (за згодою)

ОПАЛЮК
Анатолій Миколайович

- голова Оратівської районної ради (за згодою)

ОСАДЧУК
Василь Павлович

- голова Погребищенської райдержадміністрації

ПАСТЕРНАК
Микола Васильович

- голова Ямпільської районної ради (за згодою)

ПЛАХОТНИЙ
Іван Денисович

- голова Піщанської райдержадміністрації

САВОЛЮК
Михайло Олександрович

- Могилів-Подільський міський голова (за згодою)

СЕМЕНЮК
Лідія Павлівна

- голова Крижопільської райдержадміністрації

СЕМКО
Валерій Миколайович

- голова Томашпільської районної ради (за згодою)

СІКОРСЬКИЙ
Степан Антонович

- голова Гайсинської райдержадміністрації

СІРАНТ
Володимир Володимирович

- голова Могилів-Подільської районної ради (за згодою)

СІТАРСЬКИЙ
Сергій Миколайович

- голова Вінницької районної ради (за згодою)

СКІЦЬ
Сергій Васильович

- голова Тростянецької райдержадміністрації

СЛОТЮК
Петро Володимирович

- голова постійної комісії обласної Ради з питань регіонального розвитку та євроінтеграції (за згодою)

СЛЮСАРЕНКО
Руслан Петрович

- голова Калинівської райдержадміністрації

СПІРІДОНОВА
Любов Михайлівна

- заступник голови облдержадміністрації

ТВЕРДОХЛІБ
Юрій Михайлович

- голова Жмеринської райдержадміністрації

ТОМАШУК
Олег Володимирович

- голова Хмільницької райдержадміністрації

ТОМЧУК
Валерій Іванович

- голова Тиврівської районної ради (за згодою)

ТРАМБОВЕЦЬКИЙ
Руслан Іванович

- голова Теплицької районної ради (за згодою)

УКРИНСЬКИЙ
Сергій Віталійович

- голова Немирівської районної ради (за згодою)

ЦВІГУН
Олександр Васильович

- голова Гайсинської районної ради (за згодою)

ЧЕРНІЙ
Василь Васильович

- заступник голови облдержадміністрації

ЧМЕЛЮК
Василь Арсеньович

- голова Хмільницької районної ради (за згодою)

ШЕВЧУК
Микола Миколайович

- голова Барської райдержадміністрації

ШЕПІТКО
Сергій Васильович

- голова Чечельницької райдержадміністрації

ШИШКОВА
Наталія Іванівна

- голова Літинської районної ради (за згодою)

ЯЦКО
Валерій Федорович

- голова Чернівецької райдержадміністрації

ЯЩУК
Володимир Миколайович

- голова Іллінецької райдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

О. Прокопчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали