Додаткова копія: Про утворення робочої групи з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.04.2019 р. N 739

Київ

Про утворення робочої групи з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року N 549/6600 "Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" (Положення N 549/6600) та з метою вирішення питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина":

1. Утворити робочу групу з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина", що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

від 22 вересня 2014 року N 1045 "Про утворення робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 1045);

від 29 квітня 2015 року N 441 "Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 вересня 2014 року N 1045 "Про утворення робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 441);

від 03 червня 2015 року N 522 "Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 522);

від 29 серпня 2016 року N 750 "Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 750);

від 31 січня 2018 року N 86 "Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 86);

від 22 грудня 2018 року N 2331 "Про зміни у складі робочої групи з реалізації проекту "Картка киянина" (Розпорядження N 2331).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
24 квітня 2019 року N 739

Склад
робочої групи з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"

Поворозник
Микола Юрійович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи

Хонда
Марина Петрівна

заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, заступник голови робочої групи

Турчак
Дмитро Васильович

радник першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Поворозника М. Ю. з соціально-економічних питань, секретар робочої групи

Мондриївський
Валентин Миколайович

заступник голови Київської міської державної адміністрації

Гінзбург
Валентина Григорівна

директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Шпильовий
Іван Федорович

перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Крикунов
Юрій Володимирович

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Фіоктістов
Вадим Васильович

директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Назаров
Юрій Леонідович

директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Фіданян
Олена Григорівна

директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Попова
Діна Олегівна

директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Козубський
Віталій Миколайович

директор комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр"

 

Директор департаменту
соціальної політики

Ю. Крикунов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
24 квітня 2019 року N 739

Положення
про робочу групу з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина"

1. Робоча група з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" (далі - робоча група) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2. У своїй діяльності робоча група керується законодавством України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

3.1. Визначення стратегічних цілей, поетапного плану, механізмів та умов впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

3.2. Надання пропозицій Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо координації діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та учасників проекту "Муніципальна картка "Картка киянина".

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз ефективності заходів із впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина", їх відповідності стратегічним цілям, поетапному плану, механізмам та умовам реалізації.

4.2. Опрацьовує питання залучення банків та суб'єктів господарювання з метою надання пільг, доплат, допомог, компенсацій, сервісів, послуг та знижок утримувачам багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

4.3. Готує пропозиції керівництву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради та проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

4.4. Аналізує проблемні питання, що виникають під час впровадження та функціонування в місті Києві багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".

5. Робоча група має право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, зокрема територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками), а також інших осіб (за згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

5.3. Організовувати проведення нарад з питань, віднесених до її компетенції.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Голова робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю робочої групи, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, представляє робочу групу у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Заступник голови робочої групи виконує повноваження голови робочої групи в разі його відсутності.

Секретар робочої групи:

скликає за дорученням голови робочої групи засідання;

забезпечує складення протоколів засідань робочої групи;

забезпечує організацію діяльності робочої групи (зокрема, ведення діловодства), підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань з урахуванням пропозицій членів робочої групи;

здійснює моніторинг стану реалізації рішень робочої групи, інформує голову робочої групи та інших членів робочої групи з цих питань;

виконує в межах компетенції доручення голови робочої групи.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що скликаються головою робочої групи в міру потреби.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше як половина його членів.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше як половина присутніх на засіданні членів робочої групи. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям, іншим особам.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або надання доручень Київського міського голови.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Директор департаменту
соціальної політики

Ю. Крикунов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали