Додаткова копія: Про утворення Робочої групи з реформування системи управління державними фінансами України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 грудня 2018 року N 1124

Про утворення Робочої групи з реформування системи управління державними фінансами України

Відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року N 142-р (Розпорядження N 142-р), а також враховуючи пункт 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), та з метою забезпечення реформування системи управління державними фінансами України наказую:

1. Утворити Робочу групу з реформування системи управління державними фінансами України (далі - Робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Утворити робочі підгрупи з реформування системи управління державними фінансами України у складі згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про Робочу групу з реформування системи управління державними фінансами України, що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

- наказ Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року N 684 "Про утворення робочої групи з розвитку системи управління державними фінансами України";

- наказ Міністерства фінансів України від 02 липня 2016 року N 567 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року N 684".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

О. Маркарова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 грудня 2018 року N 1124

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з реформування системи управління державними фінансами України

1. Робоча група з реформування системи управління державними фінансами України (далі - Робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві фінансів України, утвореним з метою підготовки пропозицій щодо подальшого впровадження і розвитку Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року N 142-р (Розпорядження N 142-р) (далі - Стратегія), та Плану заходів з реалізації системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року N 415-р (План N 415-р) (далі - План заходів), а також забезпечення діалогу з цих питань між Урядом України та Європейським Союзом, Світовим банком, іншими міжнародними фінансовими організаціями і донорами.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, наказами Мінфіну та цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

1) опрацювання з урахуванням поточної соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду напрямів і механізмів реалізації реформи системи управління державними фінансами;

2) визначення проблемних питань та напрямів розвитку системи управління державними фінансами та підготовка пропозицій щодо шляхів, механізмів і способів їх вирішення з урахуванням вітчизняного та світового досвіду у цій сфері;

3) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази у сфері управління державними фінансами;

4) здійснення аналізу ефективності реалізації Стратегії (Розпорядження N 142-р) та Плану заходів (План N 415-р), стану їх виконання та підготовка пропозицій щодо корегування Стратегії та Плану заходів;

5) забезпечення взаємодії та координації органів державної влади в рамках реалізації реформи системи управління державними фінансами;

6) сприяння взаємодії роботи органів державної влади України з Європейською Комісією, Світовим банком, іншими міжнародними фінансовими організаціями та донорами в рамках реалізації реформи системи управління державними фінансами.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) забезпечує узагальнення пропозицій щодо напрямів та механізмів реалізації Стратегії (Розпорядження N 142-р) та Плану заходів (План N 415-р);

2) розглядає питання коригування напрямів та механізмів реалізації Стратегії (Розпорядження N 142-р) та Плану заходів (План N 415-р);

3) заслуховує інформацію про стан роботи з виконання Плану заходів (План N 415-р), у тому числі про стан підготовки законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів;

4) здійснює моніторинг стану виконання Стратегії (Розпорядження N 142-р) та Плану заходів (План N 415-р);

5) готує пропозиції щодо змін (коригування) Стратегії (Розпорядження N 142-р), супроводжує та моніторить процес внесення таких змін.

5. Робоча група має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому законодавством порядку до участі у роботі Робочої групи та робочих підгрупах, посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних вітчизняних та іноземних науковців і фахівців (за згодою), а також незалежних експертів, експертів представництв міжнародних організацій та експертів, що працюють в рамках проектів технічної допомоги (за згодою);

3) заслуховувати звіти представників робочих підгруп, керівників або уповноважених представників виконавців Стратегії (Розпорядження N 142-р) щодо стану реалізації Плану заходів (План N 415-р);

4) запрошувати на свої засідання представників державних органів, місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його відання.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади, міжнародними інституціями, підприємствами, установами, організаціями, експертами, громадськістю.

7. Результатом діяльності Робочої групи мають бути пропозиції щодо реалізації та подальшого впровадження і удосконалення Стратегії (Розпорядження N 142-р) та Плану заходів (План N 415-р), у разі потреби разом з проектами відповідних нормативно-правових актів.

8. Робоча група утворюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі.

Головою Робочої групи є Міністр фінансів України.

Заступником Голови Робочої групи є заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції.

Секретарем Робочої групи є Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства фінансів України. Для робочих підгруп особа, на яку покладається виконання функцій секретаря, визначається керівником або заступником керівника робочої підгрупи.

9. Голова Робочої групи здійснює загальне керівництво діяльністю Робочої групи, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Робочої групи.

У разі відсутності Голови Робочої групи її засідання проводиться під головуванням заступника Голови Робочої групи.

10. Заступник Голови Робочої групи за відсутності Голови Робочої групи виконує обов'язки, що покладені на Голову Робочої групи.

11. Секретар Робочої групи:

1) скликає за дорученням Голови Робочої групи засідання Робочої групи, забезпечує організацію діяльності Робочої групи, підготовку планів її роботи, питань порядку денного засідань Робочої групи з урахуванням пропозицій членів Робочої групи, забезпечує фіксацію прийнятих рішень за результатами засідань, здійснює моніторинг реалізації рішень Робочої групи та регулярно інформує про хід їх реалізації Міністра фінансів України;

2) вносить пропозиції щодо координації державних органів, що є виконавцями Плану заходів (План N 415-р) щодо спрямованості та відповідності результатів їх роботи цілям і змісту Стратегії (Розпорядження N 142-р);

3) представляє Робочу групу з організаційних питань у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями;

4) виконує за дорученням Голови Робочої групи інші завдання.

12. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Робочої групи є правомочними, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

13. Рішення Робочої групи приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Робочої групи, або у разі його відсутності на засіданні - заступника Голови Робочої групи.

Член Робочої групи, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

За результатами засідання Робочої групи оформляється протокол, який підписується головуючим на засіданні.

Рішення Робочої групи в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку наказів Міністерства фінансів України.

14. Засідання Робочої групи є відкритими і гласними.

Відкритість і гласність засідань Робочої групи забезпечується шляхом розміщення інформації про діяльність Робочої групи, підготовлені нею матеріали на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

15. Робочі підгрупи у своїй діяльності керуються тими ж принципами роботи, що і Робоча група.

16. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Робочої групи здійснюється Директоратом стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства фінансів України із залученням, у разі потреби, інших структурних підрозділів Міністерства фінансів України.

 

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування
та європейської інтеграції

О. П. Жак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 грудня 2018 року N 1124

СКЛАД
Робочої групи з реформування системи управління державними фінансами України

МАРКАРОВА Оксана Сергіївна

- Міністр фінансів України, голова Робочої групи;

ГЕЛЕТІЙ Юрій Ігорович

- заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, заступник голови Робочої групи;

ЖАК Олексій Петрович

- Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства фінансів України, секретар Робочої групи;

АЛЕКСАНДРОВ Анатолій Анатолійович

- директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України;

БОГАЧОВА Олена Віталіївна

- в. о. державного секретаря Міністерства фінансів України;

ВЕРЛАНОВ Сергій Олексійович

- заступник Міністра фінансів України;

ДЖИГИР Юрій Анатолійович

- заступник Міністра фінансів України;

КАХКОНЕН Сату

- директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України (за згодою);

ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир Петрович

- директор Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України;

ЛЮНГМАН Йоста

- постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні (за згодою);

МАРЧЕНКО Сергій Михайлович

- заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою);

МІКЛОШ Іван

- Голова стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR) (за згодою);

ПЛІС Геннадій Володимирович

- заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України (за згодою);

ШЛЬОНІНГ Штефан

- керівник програм співробітництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України (за згодою).

 

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування
та європейської інтеграції

О. П. Жак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 грудня 2018 року N 1124

СКЛАД
Робочих підгруп з реформування системи управління державними фінансами України

Робоча підгрупа з питань бюджету

ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир Петрович

- директор Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України, керівник робочої підгрупи;

БОСАК Михайло Олексійович

- заступник директора Департаменту державного бюджету - начальник Управління планування державного бюджету Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

БІЛАН Олена

- головний економіст компанії Dragon Capital (за згодою);

БОЦМАН Наталія Олексіївна

- заступник директора Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства - начальник відділу методології бухгалтерського обліку та звітності про виконання бюджетів Державної казначейської служби України;

БОЯРЧУК Дмитро

- виконавчий директор CASE Україна (за згодою);

КУХТА Павло Андрійович

- заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) (за згодою);

МАЗЯРЧУК Віктор Миколайович

- менеджер та головний аналітик з економічних питань в Офісі фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO) (за згодою);

МИХАЙЛЕНКО Олена Іванівна

- начальник відділу середньострокового бюджетного планування та розвитку програмно-цільового методу Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України;

ПАСІЧНИК Володимир Андрійович

- начальник Управління з питань бюджетно-податкової та митної політики Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

РЕПКО Марія

- заступник Директора Центру економічної стратегії (за згодою);

ТАРНАЙ Володимир Андрійович

- керівник Відділу бюджетної політики Центру "Ейдос" (за згодою);

ФЕЩУК Світлана Леонідівна

- заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою);

 

- представник Міжнародного валютного фонду в Україні (за згодою);

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань місцевих бюджетів

КУЗЬКІН Євген Юрійович

- директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України, керівник робочої підгрупи;

МАЧУЛЬНА Олена Іванівна

- заступник директора Департаменту місцевих бюджетів - начальник Управління планування місцевих Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

КАЗЮК Яніна Мирославівна

- координатор з фінансової децентралізації Центрального офісу реформ при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (за згодою);

КОБЯЛКО Вікторія Григорівна

- експерт Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи Асоціації міст України (за згодою);

МАЗЯРЧУК Віктор Миколайович

- менеджер та головний аналітик з економічних питань в Офісі фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO) (за згодою);

МАРКОВИЧ Галина Богданівна

- радник Міністра фінансів України, представник проекту LOGICA (за згодою);

ТКАЧУК Анатолій Федорович

- директор з питань науки та розвитку Інституту громадського суспільства (за згодою);

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою);

 

- представник проекту U-LEAD (за згодою).

Робоча підгрупа з питань податкової політики

ВЕРЛАНОВ Сергій Олексійович

- заступник Міністра фінансів України, керівник робочої підгрупи;

МАКСИМЕНКО Лариса Петрівна

- в. о. директора Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

АЛЕКСАНДРОВ Анатолій Анатолійович

- директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва Державної фіскальної служби України;

БАМБІЗОВ Євген Євгенович

- в. о. заступника голови Державної фіскальної служби України - начальник Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

ГЕТМАНЦЕВ Данило Олександрович

- доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права КНУ ім. Тараса Шевченка (за згодою);

ГОПЦІЙ Роман Олександрович

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

ДЕРЕВ'ЯНКО Анна Олександрівна

- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою);

КОЗЛОВ Євген Миколайович

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

КОТЕНКО Володимир

- представник компанії "Ернст Енд Янг" в Україні (за згодою);

КУЦ Мар'яна Олегівна

- директор Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України;

МЕДВЕДЄВ Вадим Вадимович

- представник юридичної компанії "Авеллум Партнерс" (за згодою);

МИХАЙЛЕНКО Дмитро Олександрович

- представник юридичної компанії "ОМП" (за згодою);

ОДЖИКОВСЬКИЙ Віталій

- представник Адвокатського об'єднання "Саєнко Харенко" (за згодою);

ПОПОВ Сергій Вікторович

- представник компанії "КПМГ - Україна" (за згодою);

ПОТОПАЛЬСЬКА Тетяна Вікторівна

- представник громадських рад при Міністерстві фінансів України та Державній фіскальній службі України (за згодою);

ПРОКОПЧУК Тетяна Петрівна

- віце-президент Американської торгівельної палати в Україні (за згодою);

СЕРВЕТНИК Андрій Володимирович

- представник компанії "Делойт енд Туш ЮСК" (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою);

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою).

Робоча підгрупа з питань макроекономічного прогнозу та прогнозу доходів

ЖАК Олексій Петрович

- Генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства фінансів України, керівник робочої підгрупи;

РОМАНЮК Юрій Петрович

- директор Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

БІЛАН Олена

- головний економіст компанії Dragon Capital (за згодою);

ГОЛОВАЧ Анастасія

- економіст Представництва Світового банку в Україні (за згодою);

ГОРШКОВА Наталя Іванівна

- директор Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (за згодою);

КУХТА Павло Андрійович

- заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні (SAGSUR) (за згодою);

МАЗЯРЧУК Віктор Миколайович

- менеджер та головний аналітик з економічних питань в Офісі фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO) (за згодою);

НІКОЛАЙЧУК Сергій

- директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України (за згодою);

РЕПКО Марія

- заступник Директора Центру економічної стратегії (за згодою);

ШЕВЧУК Дмитро Павлович

- Генеральний директор Директорату координації державних політик та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

 

- представник Міжнародного валютного фонду в Україні (за згодою);

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник програми SIGMA (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань митної політики

ВЕРЛАНОВ Сергій Олексійович

- заступник Міністра фінансів України, керівник робочої підгрупи;

МОСКАЛЕНКО Олександр Петрович

- директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

ВОЙЦЕЩУК Андрій Дмитрович

- в. о. директора Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України;

ДЕМЧЕНКО Сергій Семенович

- в. о. директора Департаменту таргетингу та управління митними ризиками Державної фіскальної служби України;

ДЕРЕВ'ЯНКО Анна Олександрівна

- виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою);

ІВАШКОВИЧ Олександр Михайлович

- в. о. директора Департаменту інформаційних технологій Державної фіскальної служби України;

ЛАЗАРЄВ Олександр Сергійович

- співголова митного комітету ЕВА (за згодою);

МУРАТОВ Ігор Михайлович

- радник Федерації роботодавців України (за згодою);

ПРОКОПЧУК Тетяна Петрівна

- Віце-президент Американської торгівельної палати в Україні (за згодою);

СЕРБАЙЛО Анатолій Іштванович

- в. о. директора Департаменту організації митного контролю Державної фіскальної служби України;

ТАСЛІЦЬКИЙ Герман Ігорович

- представник Громадської ради при Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політик;

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань організаційної спроможності

БОГАЧОВА Олена Віталіївна

- в. о. державного секретаря Міністерства фінансів України, керівник робочої підгрупи;

МАТЮШЕНКО Микола В'ячеславович

- заступник директора Департаменту інформаційних систем та технологій - начальник відділу IT інфраструктури Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

ГАПОНЕНКО Людмила Василівна

- заступник директора Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку - начальник Управління методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України;

СЕВРУК Леся Леонідівна

- радник першого заступника Міністра фінансів України;

СИВОКОНЬ Дмитро Володимирович

- директор Департаменту роботи з персоналом та організаційного розвитку Міністерства фінансів України;

СИДОРОВИЧ Ярослав Мар'янович

- керівник Головного департаменту з питань впровадження реформ Адміністрації Президента України (за згодою);

ТИХОНОВ Володимир Валентинович

- радник першого заступника Міністра фінансів України (за згодою);

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань фіскальних ризиків, ліквідності, управління боргом і міжнародних фінансових проектів

ГЕЛЕТІЙ Юрій Ігорович

- заступник Міністра фінансів України, керівник робочої підгрупи;

САВЕНКО Андрій Миколайович

- начальник Управління фіскальних ризиків Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

БУЦА Юрій Богданович

- Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом;

ЕЛІШИЄВА Катерина Абухусайнівна

- директор Департаменту міжнародних фінансових проектів Міністерства фінансів України;

ЗВАРИЧ Ольга Володимирівна

- начальник Управління ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України;

ЯРОВА Поліна Олександрівна

- директор Департаменту боргової політики Міністерства фінансів України;

 

- Сектор управління ліквідністю Міністерства фінансів України;

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник Міжнародного валютного фонду в Україні (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності

ВЕРЛАНОВ Сергій Олексійович

- заступник Міністра фінансів України, керівник робочої підгрупи;

ГАПОНЕНКО Людмила Василівна

- заступник директора Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку - начальник Управління методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЄЛЄЄНКО Наталія Митрофанівна

- заступник начальника Управління - начальник відділу нормативного забезпечення казначейського обслуговування бюджету;

БОРОВКОВА Тетяна Володимирівна

- начальник управління розвитку державного фінансового аудиту та євроінтеграції Державної аудиторської служби України (за згодою);

МАТЮШЕНКО Микола В'ячеславович

- заступник директора Департаменту інформаційних систем та технологій - начальник відділу IT інфраструктури Міністерства фінансів України;

ГІЗАТУЛІНА Людмила Василівна

- заступник Голови Державної судової адміністрації України (за згодою);

ДМИТРЕНКО Інна Леонідівна

- перший заступник директора Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

ШАДЛОВСЬКА Наталія Павлівна

- головний бухгалтер Пенсійного фонду України (за згодою);

ШАМРАЙ Галина Миронівна

- директор Департаменту консолідованої звітності Державної казначейської служби України (за згодою);

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою);

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

Робоча підгрупа з питань фінансового контролю

БУГРАК Ігор Михайлович

- директор Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Міністерства фінансів України, керівник робочої підгрупи;

ТРОЩІЙ Ірина Олегівна

- заступник директора Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю - начальник відділу оцінки функціонування систем внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту Міністерства фінансів України, заступник керівника робочої підгрупи;

БЕТЛІЙ Олександра В'ячеславівна

- радник Міністра фінансів України;

БОРОВКОВА Тетяна Володимирівна

- начальник управління розвитку державного фінансового аудиту та євроінтеграції Державної аудиторської служби України (за згодою);

ВОЛЯНСЬКИЙ Ігор Романович

- директор Департаменту стратегічного планування, звітності та методології Державної аудиторської служби України (за згодою);

Манфред ван КЕСТЕРЕН

- радник першого заступника Міністра фінансів на громадських засадах, старший аудитор Центральної аудиторської служби Міністерства фінансів Королівства Нідерланди (за згодою);

МАКОВСЬКА Ірина Олександрівна

- начальник відділу нормативного забезпечення контролю за дотриманням бюджетного законодавства Управління нормативного забезпечення бюджетного процесу Департаменту державного бюджету;

РУДНИЦЬКА Руслана Михайлівна

- співкоординатор проекту технічної підтримки для України Національної Академії фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерланди (за згодою);

 

- представник Рахункової палати України (за згодою);

 

- представник Проектного офісу реформ Міністерства фінансів України;

 

- представник Представництва ЄС в Україні (за згодою).

 

- представник проекту EU4PFM (за згодою).

 

Генеральний директор Директорату
стратегічного планування
та європейської інтеграції

О. П. Жак
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали