ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 23.03.2011 р. N 200/6

Про утворення спостережної комісії при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, затвердження її складу та Положення про неї (делеговані повноваження)

Із змінами і доповненнями, внесеними  (Рішення N 295/7)рішеннями (Рішення N 430/12) виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 5 травня 2011 року N 295/7 (Рішення N 295/7), від 26 липня 2011 року N 430/12 (Рішення N 430/12)

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року N 429 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 року N 1042), та з метою організації і здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб умовно-достроково звільнених від відбування покарання, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Утворити при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради спостережну комісію та затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про спостережну комісію при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради згідно з додатком 2.

3. Головам Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Мельничуку В. А., Бурезі Ю. І., Пазюку М. Д. затвердити перелік посадових осіб для організації та здійснення громадського контролю за умовно-достроково звільненими від покарання особами.

4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття, підлягає оприлюдненню в газеті "Чернівці" та розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Михайлішина В. М.

 

Чернівецький міський голова

М. Федорук

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 200/6

СКЛАД
спостережної комісії при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

Голова комісії:

Михайлішин
Віталій Михайлович

- секретар міської ради

Секретар комісії:Ситник Сергій Анатолійович (Рішення N 295/7)


- в. о. начальника відділу правового забезпечення питань містобудівного комплексу та земельних відносин юридичного управління Чернівецької міської ради (Рішення N 295/7)

Члени комісії:

Анциперов
Арсен Миколайович

- президент Чернівецької обласної організації "Буковинська партнерська агенція" (за згодою)

Данчук Віталій Миколайович (Рішення N 430/12)- радник міського голови (Рішення N 430/12)

Юрійчук
Василь Остапович

- голова Чернівецької обласної організації ветеранів України (за згодою)


Шевченко Олександр Григорович (Рішення N 295/7)


- пенсіонер (за згодою). (Рішення N 295/7)

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

(склад із змінами, внесеними згідно з (Рішення N 295/7) рішеннями (Рішення N 430/12) виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 05.05.2011 р. N 295/7 (Рішення N 295/7), (Рішення N 430/12)
 від 26.07.2011 р. N 430/12) (Рішення N 430/12)

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
23.03.2011 N 200/6

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради

1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради.

1.2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про спостережні комісії (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 року N 1042) іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

2. Основними завданнями спостережної комісії є:

2.1. Організація громадського контролю за дотриманням прав і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2.2. Сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених та створенні належних умов для їх утримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, працівників районних в місті рад, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

2.3. Організація роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

2.4. Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

3. Функції спостережної комісії:

3.1. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія сприяє адміністрації установ виконання покарань у:

3.1.1) проведенні соціально-виховної роботи із засудженими, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

3.1.2) залученні громадських організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для утримання засуджених, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

3.1.3) створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених до суспільно-корисної праці.

3.2. На підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовує громадський контроль за поведінкою цих осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.

3.3. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

4. Повноваження спостережної комісії

4.1. Спостережна комісія має право доручати членам комісії:

4.1.1) відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

4.1.2) брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м"яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

4.1.3) подавати клопотання про помилування засуджених та висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджений через орган або установу виконання покарань;

4.1.4) одержувати від громадських організацій, районних в місті рад, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на спостережну комісії завдань;

4.1.5) проводити особистий прийом засуджених, розглядати їх звернення та приймати за ними рішення;

4.1.6) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати та заслуховувати інформацію цих осіб;

4.1.7) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

- удосконалення діяльності органів установ виконання покарань з питань дотримання прав і законних інтересів засуджених;

- організації трудового та побутового влаштування осіб звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації.

4.2. Членам спостережної комісії на строк їх повноважень надаються перепустки для відвідування установ виконання покарань, які розташовані на території відповідних адміністративних одиниць.

5. Форми роботи спостережної комісії

5.1. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

5.2. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, інших правоохоронних органів та громадяни.

5.3. Спостережна комісія з питань, що належать до її компетенції, приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.4. Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

5.5. Під час здійснення своїх повноважень спостережна комісія, не вправі втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань.

5.6. Розгляд спостережною комісією матеріалів стосовно засуджених осіб здійснюється за обов'язкової присутності представника відповідного органу або установи виконання покарань.

6. Структура спостережної комісії

6.1. Голова і секретар спостережної комісії призначаються виконавчим комітетом Чернівецької міської ради. Заступник голови комісії (за необхідністю) обирається на засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п'яти до одинадцяти членів.

6.2. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій. Представники громадських організацій становлять, як правило, не менш як половину складу комісії.

6.3. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, юстицій, органів внутрішніх справ, служби безпеки, кримінально-виконавчої системи, адвокати а також особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість.

6.4. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Орган, який утворив спостережну комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

6.5. Голова спостережної комісії, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

6.6. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

- за його заявою;

- за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

7. Голова спостережної комісії:

7.1. Організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, контролює та перевіряє їх виконання;

7.2. Забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії, визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

7.3. Бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;

7.4. Представляє комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.

8. Заключна частина

8.1. Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

8.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії, покладається на орган, який її утворив.

8.3. Спостережна комісія для оформлення документів використовує бланк із своїм найменуванням та печатку виконавчого комітету міської ради.

 

Секретар виконавчого комітету
Чернівецької міської ради

О. Васильчишин

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали