Додаткова копія: Про вдосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності з переробки уранових руд

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2018

м. Київ

N 391

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2018 р. за N 1461/32913

Про вдосконалення нормативно-правових актів щодо діяльності з переробки уранових руд

Відповідно до статей 22, 24 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання діяльності з переробки уранових руд

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 16 жовтня 2006 року N 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2006 року за N 1268/13142, такі зміни:

1) у розділі 3:

пункт 3.4 викласти у такій редакції:

"3.4. У звіті з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд надається інформація відповідно до окремих вимог, затверджених Держатомрегулюванням.".

пункт 3.10 виключити.

У зв'язку з цим пункт 3.11 вважати пунктом 3.10;

2) у додатках до Вимог:

у відмітці до додатків 3, 4 цифри "3.11" замінити цифрами "3.10";

у відмітці до додатків 5 - 7 слова і цифри "3.4.2 та пункту 3.10" виключити, слова "підпунктів" замінити словами "підпункту";

додатки 11 - 13 виключити.

2. У пункті 14 розділу III Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року N 101 (Умови N 101), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за N 700/27145, слова і цифри "Вимог до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 16 жовтня 2006 року N 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2006 року за 1268/13142," замінити словами "встановлених Держатомрегулюванням вимог".

3. Затвердити Вимоги до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд, що додаються.

4. Управлінню радіаційної безпеки (Рязанцев В. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Г. Плачков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Міністр екології та
природних ресурсів України

О. Семерак

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

О. М. Чечоткін

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України
01 жовтня 2018 року N 391

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2018 р. за N 1461/32913

Вимоги до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги встановлюють основні вимоги щодо структури та змісту щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд (далі - Звіт).

2. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які мають ліцензію на провадження діяльності з переробки уранових руд, у тому числі щодо припинення діяльності шляхом ліквідації, перепрофілювання, тимчасового зупинення (консервації) переробного уранового об'єкта.

3. У цих Вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про видобування і переробку уранових руд", Вимогах та умовах безпеки (ліцензійних умовах) провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 27 травня 2015 року N 101 (Умови N 101), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2015 року за N 700/27145, Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року N 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за N 552/10832, Державних гігієнічних нормативах "Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ-97), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року N 208, введеним в дію постановою Головного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року N 62.

II. Вимоги до структури Звіту

1. Звіт складається з титульного аркуша (додаток 1), розділів та додатків. Детальна інформація щодо провадження діяльності з переробки уранових руд надається ліцензіатом у Звіті за перший звітний період провадження діяльності з переробки уранових руд. У подальшому інформація надається у вигляді внесення змін до відповідних розділів Звіту.

2. Звіт містить такі розділи:

розділ I "Загальна інформація";

розділ II "Забезпечення радіаційної безпеки";

розділ III "Вплив на довкілля";

розділ IV "Система управління якістю";

розділ V "Висновки".

3. Якщо у Звіті відсутня інформація, яку потрібно надавати відповідно до цих Вимог, ліцензіат у відповідному розділі або пункті Звіту надає роз'яснення щодо її відсутності.

III. Вимоги до змісту розділів Звіту

1. Розділ I "Загальна інформація" включає загальну характеристику ліцензіата та стислий опис його діяльності з переробки уранових руд, яка здійснювалася за звітній період, а саме:

інформацію про місце провадження діяльності з переробки уранових руд, стислу характеристику радіаційно-небезпечних об'єктів ліцензіата (у тому числі діючі та законсервовані об'єкти), опис застосовуваних технологій переробки уранових руд;

відомості про виконання ліцензіатом умов ліцензії.

2. Розділ II "Забезпечення радіаційної безпеки" включає:

інформацію про підрозділ (або особу) ліцензіата, відповідальний(у) за забезпечення радіаційної безпеки під час провадження діяльності з переробки уранових руд;

відомості про вимірювальні лабораторії, засоби вимірювальної техніки, методики виконання вимірювань, атестовані у сфері поширення державного метрологічного нагляду;

інформацію про проведення радіаційного моніторингу довкілля;

відомості щодо професійної підготовки (підвищення кваліфікації) персоналу, первинної, періодичної (чергової), повторної, позачергової перевірки знань з радіаційної безпеки;

інформацію щодо радіаційно-гігієнічних параметрів, які контролюються ліцензіатом, встановлених контрольних рівнів та випадків їх перевищення;

результати дозиметричного контролю персоналу ліцензіата за звітній період, а саме:

індивідуальні дози зовнішнього опромінення персоналу за 20__ рік (за підрозділами та видами робіт) (додаток 2). У разі встановлення факту перевищення контрольного рівня індивідуальної дози зовнішнього опромінення надається інформація щодо розслідування таких випадків;

індивідуальні дози внутрішнього опромінення персоналу за 20__ рік (за підрозділами та видами робіт) (додаток 3). У разі встановлення факту перевищення контрольного рівня індивідуальної дози внутрішнього опромінення надається інформація щодо розслідування таких випадків;

середні індивідуальні ефективні дози опромінення персоналу (DЕ) за звітний період та за останні п'ять років (додаток 4);

концентрацію радіоактивних речовин у повітрі робочих приміщень (додаток 5);

поверхневе забруднення радіонуклідами (додаток 6);

інформацію про радіаційні аварії, що трапилися у звітному періоді під час провадження ліцензіатом дозволеної діяльності.

3. Розділ III "Вплив на довкілля" включає:

інформацію щодо здійснення радіаційного моніторингу на території з особливим режимом, зокрема в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження об'єктів ліцензіата, відповідно до Програми радіаційного моніторингу уранових об'єктів;

результати радіаційного моніторингу за кожним контрольованим параметром (наводяться максимальні одиничні та середні значення, а також фонові значення) з урахуванням оцінки впливу на довкілля;

відомості щодо встановлених та фактичних величин викидів і скидів радіоактивних речовин у довкілля;

аналіз змін результатів моніторингу довкілля за останні п'ять років, що передують звітному, порівняно з фоновими значеннями;

відомості про утворення відходів та побічних продуктів переробки уранових руд (ВПУР, ПППУР) (додаток 7), які утворились у звітному періоді під час провадження ліцензіатом діяльності з переробки уранових руд;

інформацію про заповнення сховищ відходами та побічними продуктами переробки уранових руд (ВПУР, ПППУР) (додаток 8), які утворились у звітному періоді під час провадження ліцензіатом діяльності з переробки уранових руд.

4. Розділ IV "Система управління якістю" включає:

аналіз ефективності чинної у ліцензіата настанови з якості;

інформацію про здійснення ліцензіатом заходів з удосконалення системи управління якістю, впроваджених у звітному періоді.

5. Розділ V "Висновки" включає інформацію щодо стану радіаційної безпеки під час провадження ліцензіатом у звітному періоді діяльності з переробки уранових руд на підставі порівняльного аналізу дозових навантажень персоналу та результатів радіаційного моніторингу довкілля за останні п'ять років із зазначенням тенденцій і причин змін стану радіаційної безпеки.

IV. Вимоги до оформлення щорічного Звіту

1. Для оформлення Звіту використовуються такі засоби відображення інформації, як креслення, таблиці, схеми тощо.

2. Звіт складає та підписує визначена наказом ліцензіата відповідальна особа. Затверджує Звіт керівник ліцензіата.

3. Текст Звіту має бути точним, логічним, послідовним і достатнім для обґрунтування висновку щодо належного стану радіаційної безпеки провадження ліцензіатом діяльності з переробки уранових руд у звітному періоді.

4. Звіт містить інформацію, достовірність якої підтверджується наявними у ліцензіата документами, розрахунками і вимірюваннями, експертними висновками або іншими матеріалами.

5. Кожний додаток до Звіту має свою назву і порядковий номер. У тексті Звіту робиться посилання на кожний додаток.

V. Вимоги до звітного періоду та строку подання щорічного Звіту

1. Звітний період подання ліцензіатом першого Звіту становить:

з дати видачі ліцензії до 31 грудня поточного року (у разі видачі ліцензії до або на дату 30 червня поточного року);

з дати видачі ліцензії до 31 грудня року, наступного за поточним (у разі видачі ліцензії після 30 червня поточного року).

У подальшому звітний період становить 1 календарний рік.

2. Звіт подається до Державної інспекції ядерного регулювання України у 30-денний строк з дати закінчення звітного періоду.

 

Заступник начальника Управління
радіаційної безпеки - начальник відділу
безпеки ДІВ - державний інспектор

А. Мишковська

 

Додаток 1
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 1 розділу II)

Титульний аркуш
звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд

_
(повне найменування юридичної особи / П. І. Б. фізичної особи)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
___________
                                        (посада)
___________
     (прізвище, ініціали особи, що затвердила звіт)
________
                   (підпис)
________
                      (дата)

Щорічний звіт
з радіаційної безпеки провадження діяльності
з переробки уранових руд
за ____ рік

 

Додаток 2
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 2 розділу III)

Індивідуальні дози зовнішнього опромінення персоналу за 20__ рік
(за підрозділами та видами робіт)

N з/п

Підрозділ (вид робіт)

Кількість осіб (окремо для штатного персоналу, залученого персоналу, жінок до 45 років)

Контрольний рівень,
мЗв/рік

Кількість осіб, які отримали у 20__ році індивідуальну річну дозу зовнішнього опромінення,
мЗв/рік

Індивідуальна річна доза зовнішнього опромінення,
мЗв/рік

менше ніж 1

від 1 до 2

від 2 до 5

від 5 до 10

від 10 до 15

від 15 до 20

менше ніж 20

мінімаль-
на

макси-
мальна

середня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

підрозділ

штатний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залучений персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінки до 45 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у цілому за підрозділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 2 розділу III)

Індивідуальні дози внутрішнього опромінення персоналу за 20__ рік
(за підрозділами та видами робіт)

N
з/п

Підрозділ
(вид робіт)

Кількість осіб (окремо для штатного персоналу, залученого персоналу, жінок до 45 років)

Контрольний рівень,
мЗв/рік

Кількість осіб, які отримали у 20__ році індивідуальну річну дозу внутрішнього опромінення,
мЗв/рік

Індивідуальна річна доза внутрішнього опромінення,
мЗв/рік

менше ніж 1

від 1 до 2

від 2 до 5

від 5 до 10

від 10 до 15

від 15 до 20

менше 20

мінімаль-
на

макси-
мальна

середня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

підрозділ

штатний персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залучений персонал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жінки до 45 років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у цілому за підрозділом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 2 розділу III)

Середні індивідуальні ефективні дози опромінення персоналу (DЕ) за звітний період та за останні п'ять років

N з/п

Підрозділ (вид робіт)

Рік

DЕ,
мЗв/рік

Середня індивідуальна доза зовнішнього опромінення

Середня індивідуальна доза внутрішнього опромінення

мЗв/рік

% від DЕ

мЗв/рік

% від S DЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

 

підрозділ

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

у цілому у ліцензіата

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

Додаток 5
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 2 розділу III)

Концентрація радіоактивних речовин у повітрі робочих приміщень

N з/п

Підрозділ

Концентрація радіоактивних речовин

рудний пил,
мг/м3

Rn222/ДПР,
Бк/м3

Rn220/ДПТ,
Бк/м3

U238,
Бк/м3

Ra226,
Бк/м3

Th232,
Бк/м3

Po210,
Бк/м3

Pb210,
Бк/м3

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

кон-
троль-
ний рівень

фак-
тич-
но

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 2 розділу III)

Поверхневе забруднення радіонуклідами

N з/п

Підрозділ
(вид робіт)

Об'єкт контролю

Рівень забруднення радіонуклідами

a
(Бк/см2)

b
(Бк/см2)

контрольний рівень

фактично

контрольний рівень

фактично

 

підрозділ

шкіра

 

 

 

 

спецодяг

 

 

 

 

робочі поверхні

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 3 розділу III)

Відомості про утворення відходів та побічних продуктів переробки уранових руд (ВПУР, ПППУР)

Номер та назва сховища

Проектна місткість сховища

Категорія ВПУР та ПППУР

Відомості про ВПУР та ПППУР станом на початок звітного періоду

Відомості про надходження ВПУР та ПППУР протягом звітного періоду

Відомості про ВПУР та ПППУР станом на кінець звітного періоду

кількість,
т (м3)

активність,
Бк

нуклідний склад

кількість,
т (м3)

активність,
Бк

нуклідний склад

кількість,
т (м3)

активність,
Бк

нуклідний склад

резерв місткості сховища,
%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8
до Вимог до щорічного звіту з радіаційної безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд
(пункт 3 розділу III)

Інформація про заповнення сховищ відходами та побічними продуктами переробки уранових руд (ВПУР, ПППУР)

Номер та найменування сховища або ємності

Об'єм за проектом, м3

Вид ВПУР та ПППУР

Вид упаковки

Ступінь заповнення,
м3 (т) та %

Сумарна активність, Бк

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали