МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 вересня 2011 року N 340

Про вдосконалення організації претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.96 N 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації" та з метою вдосконалення координації та підвищення ефективності претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації ведення претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики України (далі - Міністерство), що додаються.

2. Надати право підпису від імені Міністерства:

- претензій, що пред'являються Міністерством та відзивів на претензії, що пред'являються до Міністерства, - першому заступнику Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату та заступнику Міністра;

- позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, що пред'являються Міністерством, заперечень на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, що пред'являються до Міністерства, - першому заступнику Міністра.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати Управлінню правового забезпечення інформацію щодо стану претензійно-позовної та судової роботи за формою, що додається.

4. Управлінню-правового забезпечення щорічно до 30 січня року, що наступає за звітним періодом, узагальнювати результати претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві та вносити пропозиції щодо подальшого вдосконалення зазначеної роботи.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Віце-прем'єр-міністр України
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
07.09.2011 N 340

Методичні рекомендації
щодо організації ведення претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики України

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації", рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.96 N 2 "Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації" з урахуванням вимог Закону України "Про судоустрій України", Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України, Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 389/2011 (Положення N 389/2011), та з метою вдосконалення координації та підвищення ефективності претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики щодо єдиного підходу до ведення зазначеної роботи розроблено Методичні рекомендації щодо організації ведення претензійно-позовної та судової роботи в Міністерстві соціальної політики України (далі - Рекомендації).

1.2. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України та Господарського процесуального кодексу України Міністерство соціальної політики України (далі - Міністерство), як центральний орган виконавчої влади, самостійно (через представників) веде претензійно-позовну та судову роботу, захищає свої права та інтереси в судах України.

1.3. Управління правового забезпечення (далі - Управління) організовує претензійно-позовну та судову роботу, здійснює контроль за її проведенням, забезпечує спільно з відповідними самостійними структурними підрозділами в установленому порядку представництво інтересів Міністерства в судових органах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування під час розгляду правових питань та спорів Міністерства з суб'єктами цивільних, господарських, адміністративних правовідносин; дає правову оцінку претензіям і позовам, що пред'явлені та подані до Міністерства чи у зв'язку з порушенням його законних прав та інтересів.

1.4. До претензійно-позовної та судової роботи належить:

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;

- підготовка відповідей, відзивів, заперечень, заяв і скарг про перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку, а також у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами;

- захист інтересів Міністерства під час розгляду справ у судах;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.

1.5. Претензійно-позовна та судова робота повинна сприяти:

- забезпеченню реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та у інших сферах діяльності Міністерства;

- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричиняють;

- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів Міністерства, що охороняються законом.

1.6. Перший заступник Міністра, заступник Міністра - керівник апарату, заступник Міністра (далі - заступники Міністра) та посадові особи, які ведуть претензійно-позовну та судову роботу, захищають права та інтереси Міністерства, несуть особисту відповідальність за належне ведення претензійно-позовної та судової роботи.

1.7. Керівники та працівники самостійних структурних підрозділів Міністерства зобов'язані вживати заходів щодо недопущення зволікань при розгляді пред'явлених Міністерству претензій, безпідставних відмов у задоволенні обґрунтованих вимог заявників, доведення до суду безспірних позовів, усунення причин та умов, які породжують обґрунтовані претензії.

1.8. Організація та здійснення контролю за додержанням встановленого у Міністерстві порядку пред'явлення і розгляду претензій, позовів, відповідей, відзивів, заперечень, заяв і скарг покладається на Управління.

1.9. Порядок досудового захисту порушених прав учасників господарських відносин та врегулювання господарських спорів визначається розділом II Господарського процесуального кодексу України та статтею 222 Господарського кодексу України, якщо інше не встановлено законодавством.

1.10. З метою виконання рішення (доручення, резолюції) заступників Міністра щодо підготовки претензії Міністерства чи відзиву на пред'явлену до Міністерства претензію, підготовки позову Міністерства чи відзиву (заперечень) Міністерства на поданий до нього позов, підготовки апеляційної чи касаційної скарги Міністерства, інших документів процесуального характеру чи відзиву (заперечень) Міністерства на такі документи, що надійшли до нього, а також з метою виконання вимог суду про виконання Міністерством певних дій чи надання певних документів відповідальний самостійний структурний підрозділ має право запитувати в інших самостійних структурних підрозділах відповідно до їх функцій, а останні зобов'язані виконувати та/чи надавати на письмовий запит необхідні матеріали і документи (договори, контракти; первинні документи; листування; установчі, реєстраційні, дозвільні документи боржника (відповідача) чи інших осіб; поштові, банківські реквізити боржника (відповідача) чи інших осіб; інше).

1.11. У разі якщо наданих самостійним структурним підрозділом документів та матеріалів виявляється недостатньо чи вони неправильно оформлені, відповідальний самостійний структурний підрозділ має право додатково запитувати в цього підрозділу, а останній зобов'язаний надавати на письмовий запит додаткові документи та матеріали чи усунути зазначені недоліки в наданих документах.

1.12. Самостійні структурні підрозділи надають запитувані ним матеріали та документи чи виправляють недоліки у раніше наданих документах невідкладно або у максимально стислий строк, що в будь-якому випадку не повинен перевищувати трьох робочих днів.

2. Порядок пред'явлення претензій Міністерством

2.1. Міністерство, якщо його права та інтереси в господарських відносинах порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником прав та інтересів, звертається до відповідача з письмовою претензією, крім спорів, на які не поширюється порядок їх досудового врегулювання відповідно до господарського процесуального законодавства України.

2.2. За наявності будь-яких ознак порушення прав та інтересів Міністерства в господарських відносинах самостійний структурний підрозділ Міністерства, що безпосередньо виконує, організовує та/чи контролює виконання господарського договору відповідно до його функцій та розподілу обов'язків (далі - ініціюючий підрозділ), невідкладно в письмовій формі звертається до одного із заступників Міністра та інформує про вказані порушення.

2.3. При цьому ініціюючий підрозділ зобов'язаний надати йому письмові пропозиції та запропонувати необхідні дії щодо порушника прав та інтересів з метою їх захисту в порядку претензійного (досудового) врегулювання, а саме: про виконання порушеного господарського зобов'язання; про сплату штрафних санкцій, процентів, відшкодування збитків; розірвання договору; про повернення (витребування) майна чи коштів; інші вимоги та/чи дії щодо захисту прав та інтересів Міністерства.

2.4. За наявності письмового рішення (доручення, резолюції) одного з заступників Міністра про необхідність вжиття заходів претензійного (досудового) захисту порушених прав та інтересів, ініціюючий підрозділ готує наявні у нього документи та матеріали, необхідні для підготовки претензії:

- належним чином засвідчені копії договорів, контрактів, первинних документів, листування;

- документально підтверджені відомості про повне найменування, поштову адресу місцезнаходження та код юридичної та/чи фізичної особи, підприємства (організації) боржника, якому пред'являється претензія;

- документально підтверджені відомості про найменування та номери рахунків боржника, відкритих у банківських установах або органах Державного казначейства України, інші необхідні документи.

2.5. Зазначені вище документи та матеріали разом з рішенням одного з заступників Міністра про необхідність вжиття заходів претензійного (досудового) врегулювання ініціюючий підрозділ не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення опрацьовує з Управлінням для правової оцінки.

2.6. Безпосередню підготовку тексту претензії здійснює ініціюючий підрозділ за погодженням з Управлінням.

2.7. У претензії зазначаються:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред'являється;

- номер і дата;

- обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

- платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інші докази;

- документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

2.8. Претензія підписується від імені Міністерства одним з заступників Міністра чи іншою уповноваженою на це особою і надсилається боржникові рекомендованим або цінним листом, чи вручається йому під розпис.

2.9. У разі необхідності боржнику може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія.

2.10. Претензія має бути розглянута боржником у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначено законодавством.

2.11. Якщо претензія Міністерства відхилена боржником повністю або частково без належних на те підстав чи залишена без відповіді, претензійні матеріали використовуються для підготовки позову, якщо про його подання одним з заступників Міністра прийнято відповідне письмове рішення (доручення, резолюція) (підпункти 4.2.4 та 4.2.5 пункту 4.2 цього Положення).

2.12. Управління реєструє претензію в журналі обліку, здійснює контроль за перебігом встановленого законодавством строку для розгляду претензії боржником, якому була пред'явлена претензія, і своєчасним надходженням від нього відповіді на претензію.

3. Порядок розгляду претензій, пред'явлених до Міністерства

3.1. При надходженні претензії до Міністерства один із заступників Міністра чи інша уповноважена особа розглядає її та передає на опрацювання до відповідного структурного підрозділу та до Управління.

3.2. Управління реєструє претензію в журналі обліку.

3.3. При перевірці та опрацюванні претензії самостійними структурними підрозділами Міністерства повинні бути з'ясовані (встановлені), зокрема, наступні обставини:

- наявність всіх документів (доказів), що підтверджують обґрунтованість претензії;

- правильність складання розрахунків;

- наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії.

3.4. Якщо при опрацюванні претензії з'ясовано, що до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребовуються у заявника із зазначенням строку подання необхідних документів, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами.

3.5. Кожен самостійний структурний підрозділ, який отримав на перевірку та опрацювання претензійні матеріали, протягом десяти робочих днів перевіряє і опрацьовує їх, за наслідками чого в обов'язковому порядку готує первинний письмовий висновок щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявлених претензійних вимог. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами та, за необхідності, розрахунками.

Зазначені висновки з обов'язковим додаванням підтверджуючих документів і розрахунків повинні бути невідкладно (в день підготовки висновку) передані до відповідного структурного підрозділу для остаточного опрацювання претензії та підготовки заявникові обґрунтованої відповіді спільно з Управлінням.

3.6. Під час опрацювання претензійних матеріалів самостійний структурний підрозділ Міністерства, який їх отримав, в разі необхідності повинен ініціювати звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному (досудовому) порядку для врегулювання спору.

3.7. Відповідний структурний підрозділ для остаточного опрацювання претензії та підготовки обґрунтованої відповіді спільно з Управлінням з урахуванням висновків самостійних структурних підрозділів, вказаних в пункті 3.4 цих Рекомендацій, готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії.

3.8. У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються у необхідних випадках документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково (документи про відвантаження продукції (товарів), копії платіжних доручень та інші документи).

3.9. Проект відповіді повинен містити: найменування та адреси підприємств (які дають і яким дається відповідь), дату і номер претензії, на яку дається відповідь.

3.10. Відповідь на претензію візується керівниками самостійних структурних підрозділів Міністерства, які отримали претензійні матеріали та здійснювали їх опрацювання (обов'язково візується директором Фінансового департаменту, начальником Управління бухгалтерського забезпечення та начальником Управління), та після цього підписується одним з заступників Міністра чи іншою уповноваженою на це особою.

3.11. Обґрунтовані вимоги заявника (претензії) задовольняються у досудовому порядку на підставі відповідного письмового рішення (доручення, резолюції) одного із заступників Міністра чи іншої уповноваженої на це особи та з урахуванням пропозицій відповідних самостійних структурних підрозділів Міністерства.

3.12. У разі визнання Міністерством претензійних вимог на підставі відповідного письмового рішення одного із заступників Міністра чи іншої уповноваженої на це особи та залежно від способу їх задоволення Управління бухгалтерського забезпечення невідкладно проводить оплату відповідних коштів, про що повідомляє зацікавлених осіб, відповідно до резолюції керівництва.

3.13. Відповідь на претензію надсилається заявникові рекомендованим або цінним листом, чи вручається йому під розпис. При відмові в задоволенні претензії заявнику разом з відповіддю на претензію повертаються додані до неї оригінали документів.

Копія претензії разом з копією відповіді та доказами її відправлення (копія квитанції про відправлення рекомендованого або цінного листа, корінець повідомлення про вручення рекомендованого або цінного листа чи розписка про вручення) зберігаються у відповідному структурному підрозділі.

3.14. Управління реєструє претензію в журналі обліку, здійснює контроль за перебігом встановленого законодавством строку для розгляду претензії та надання Міністерством своєчасної відповіді на претензію.

3.15. Залишення претензії без відповіді не допускається.

4. Ведення позовної роботи в Міністерстві

4.1. Загальне керівництво позовною роботою, включаючи візування матеріалів для подання позовів та відзивів на них, апеляційних та касаційних скарг, інших заяв, скарг і документів процесуального характеру здійснюється Управлінням.

4.2. Порядок підготовки та подання позовів.

4.2.1. Господарський позов подається шляхом звернення з позовною заявою до господарського суду у випадках безпідставного повного або часткового відхилення претензії суб'єктом господарських відносин - боржником, пред'явленої Міністерству, або залишення її боржником без відповіді, а також в інших випадках, передбачених умовами господарських договорів та законодавством.

4.2.2. Цивільний позов подається шляхом звернення з позовною заявою до суду загальної юрисдикції (місцевого суду) у випадках порушення іншими суб'єктами законних прав та інтересів Міністерства в цивільних відносинах, зокрема, у випадках невиконання чи неналежного виконання боржниками цивільно-договірних зобов'язань, порушення речових та особистих немайнових прав Міністерства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2.3. Адміністративний позов подається шляхом звернення з позовною заявою до адміністративного суду у випадках порушення суб'єктами владних повноважень законних прав та інтересів Міністерства в публічно-правових (адміністративних) відносинах, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

При цьому під суб'єктом владних повноважень в цих Рекомендаціях розуміється орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

4.2.4. За наявності будь-яких ознак порушення прав та інтересів Міністерства в господарських, цивільних чи публічно-правових (адміністративних) відносинах відповідний структурний підрозділ невідкладно та в письмовій формі звертається до одного із заступників Міністра та інформує про відповідні порушення.

При цьому у своєму письмовому зверненні відповідний структурний підрозділ повинен запропонувати необхідні заходи з метою примусового впливу на порушника в судовому порядку, а саме:

- про спонукання до виконання договірного зобов'язання;

- про стягнення штрафних санкцій (штрафу, пені, неустойки), процентів, інфляційних нарахувань, відшкодування реальних збитків та упущеної вигоди;

- про розірвання договору;

- про визнання правочину недійсним;

- про повернення (витребування) майна та/чи коштів;

- про припинення дії чи бездіяльності, які порушують право;

- про спонукання до вчинення дій;

- про зобов'язання утриматися від вчинення дій;

- про визнання права;

- про визнання протиправними рішення, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень;

- інші вимоги на захист прав та інтересів Міністерства.

4.2.5. У випадку прийняття рішення одним із заступників Міністра про необхідність вжиття заходів судового захисту порушених прав та інтересів Міністерства, оформленого письмово, відповідний структурний підрозділ готує наявні у нього документи та матеріали, необхідні для підготовки позову: належним чином засвідчені копії договорів, контрактів, первинних документів, копії листування, документально підтверджені відомості про повне найменування, поштову адресу місцезнаходження та код юридичної чи фізичної особи відповідача, документально підтверджені відомості про найменування та номери рахунків відповідача, відкритих у банківських установах або органах Державної казначейської служби України, інші необхідні документи.

Зазначені вище матеріали та документи разом з рішенням одного із заступників Міністра про необхідність вжиття заходів судового захисту відповідний структурний підрозділ погоджує з Управлінням для подальшого спільного опрацювання і підготовки позову.

4.2.6. Безпосередню підготовку тексту позовної заяви здійснює відповідний структурний підрозділ спільно з Управлінням з урахуванням вимог відповідного процесуального закону.

4.2.7. Позовна заява викладається в письмовій формі і підписується першим заступником Міністра чи іншою уповноваженою на це особою, після чого надсилається до відповідного суду (господарського, загального (місцевого), адміністративного) поштою рекомендованим відправленням або подається безпосередньо через канцелярію суду з отриманням відмітки про її прийняття в порядку та з дотриманням вимог, встановлених відповідним процесуальним законом.

4.2.8. Управління реєструє позовну заяву в журналі обліку.

4.2.9. Після одержання ухвали суду про порушення (відкриття) провадження у відповідній справі Управлінням разом з відповідним структурним підрозділом виконуються вимоги цієї ухвали у строки, визначені судом (якщо суд зобов'язав сторін спору здійснити певні дії, надати відомості, документи, докази). Для цього відповідний структурний підрозділ спільно з Управлінням має право звертатись із запитами до інших самостійних структурних підрозділів Міністерства у порядку, визначеному пунктом 1.9 цих Рекомендацій.

4.2.10. Працівники відповідного структурного підрозділу спільно з працівниками Управління безпосередньо представляють інтереси Міністерства під час судового засідання, дотримуючись порядку та вимог, що встановлені чинним законодавством.

Для представництва інтересів Міністерства під час судового процесу можуть залучатись, за необхідності, працівники інших самостійних структурних підрозділів Міністерства.

4.2.11. Рішення, що прийняте судом за результатами розгляду позову (про повне або часткове задоволення позову, про повну або часткову відмову в задоволенні позову), аналізується відповідним структурним підрозділом та Управлінням.

4.2.12. Управління вносить інформацію про прийняте судом рішення та його короткий зміст до журналу обліку.

4.2.13. У випадку якщо рішенням суду позов Міністерства задоволено у повному обсязі і відповідач не виконує це рішення добровільно в розумний строк, відповідний структурний підрозділ вносить письмову пропозицію одному із заступників Міністра про примусове виконання рішення суду в порядку, визначеному законодавством.

4.2.14. Для представництва інтересів Міністерства Управління оформлює довіреності відповідним працівникам Міністерства відповідно до наказу Мінсоцполітики від 08.06.2011 N 225 "Про деякі питання представництва інтересів Мінсоцполітики".

4.3. Порядок підготовки та подання відзивів на позови, що подані до Міністерства.

4.3.1. При надходженні до Міністерства позовної заяви з господарського спору (господарський позов), цивільного спору (цивільний позов), з публічно-правового (адміністративного) спору (адміністративний позов) один із заступників Міністра розглядає їх та після прийняття рішення передає на перевірку та опрацювання до відповідних самостійних структурних підрозділів, а також в копії - до Управління.

4.3.2. Управління реєструє позовну заяву в журналі обліку.

4.3.3. При перевірці та опрацюванні позовної заяви всіма самостійними структурними підрозділами, яким вона передана одним із заступників Міністра, повинні бути з'ясовані (встановлені), зокрема, наступні обставини:

- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість позову;

- правильність складання розрахунків;

- наявність правових підстав для визнання чи відхилення позову.

4.3.4. Кожен самостійний структурний підрозділ Міністерства, який отримав на перевірку та опрацювання позовні матеріали, протягом десяти робочих днів (з урахуванням дати судового засідання) перевіряє і опрацьовує їх, за наслідками чого в обов'язковому порядку готує первинний письмовий висновок щодо обґрунтованості чи необґрунтованості заявлених позовних вимог. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами та, за необхідності, розрахунками.

Зазначені висновки з обов'язковим додаванням підтверджуючих документів і розрахунків повинні бути невідкладно (в день підготовки висновку) для остаточного опрацювання відзиву (заперечень) на позов опрацьовані та погоджені Управлінням у встановлений законодавством строк.

4.3.5. Під час опрацювання позовних матеріалів відповідний структурний підрозділ, який їх отримав, в разі необхідності повинен ініціювати звіряння розрахунків, проведення експертизи або вчинення інших дій для забезпечення позасудового врегулювання спору або його судового врегулювання з найменшими негативними наслідками для Міністерства.

4.3.6. З врахуванням висновків самостійних структурних підрозділів, вказаних в пункті 4.3.4 цих Рекомендацій, відповідний структурний підрозділ готує проект відзиву (заперечень) про відхилення або визнання (повне, часткове) позову.

4.3.7. Відзив (заперечення) на позов візується керівниками самостійних структурних підрозділів Міністерства, які отримали позовні матеріали та здійснювали їх перевірку і опрацювання (фінансові розрахунки візуються директором Фінансового департаменту, начальником Управління бухгалтерського забезпечення, а відзив (заперечення) - начальником Управлінням), та після цього підписується першим заступником Міністра чи іншою уповноваженою на це особою.

4.3.8. Обґрунтовані вимоги позивача можуть бути задоволені у позасудовому порядку на підставі відповідного письмового рішення першого заступника Міністра та згідно з пропозиціями відповідних самостійних структурних підрозділів Міністерства.

4.3.9. У разі визнання Міністерством позовних вимог на підставі відповідного письмового рішення першого заступника Міністра чи іншої уповноваженої на це особи та залежно від способу їх задоволення, Управління бухгалтерського забезпечення невідкладно проводить оплату відповідних коштів, про що повідомляє зацікавлених осіб, відповідно до резолюції керівництва.

4.3.10. Відзив (заперечення) на позов викладається в письмовій формі і підписується першим заступником Міністра чи іншою уповноваженою на це особою.

4.3.11. Відзив (заперечення) на позов надсилається до відповідного суду (господарського, загального (місцевого), адміністративного) поштою рекомендованим відправленням або подається безпосередньо через канцелярію суду з отриманням відмітки про його прийняття в порядку та з дотриманням вимог, встановлених відповідним процесуальним законом.

4.3.12. Копія позовної заяви разом з копією відзиву на неї та доказами його відправлення чи подання (копія квитанції про відправлення рекомендованого листа, корінець повідомлення про вручення рекомендованого листа чи розписка про вручення) зберігаються у відповідному структурному підрозділі.

4.3.13. Після одержання ухвали суду про порушення (відкриття) провадження у справі за поданим до Міністерства позовом за резолюцією одного із заступників Міністра Управління разом з іншими структурними підрозділами виконує вимоги цієї ухвали у обсягах і строках, визначених судом (якщо суд зобов'язав сторони здійснити певні дії, надати відомості, документи, докази). Для цього відповідальний структурний підрозділ має право звертатись із запитами до інших структурних підрозділів Міністерства в порядку, встановленому пунктом 1.10 цих Рекомендацій.

4.3.14. Працівники Управління спільно з працівниками відповідного структурного підрозділу здійснюють заходи під час представництва інтересів Міністерства у судовому процесі з поданого до нього позову, дотримуючись порядку та вимог, що встановлені відповідним процесуальним законом.

4.3.15. Рішення, що прийняте судом за результатами розгляду поданого до Міністерства позову (про повне або часткове задоволення позову, про повну або часткову відмову в задоволенні позову), аналізується відповідними структурними підрозділами та Управлінням.

4.3.16. Управління вносить інформацію про прийняте судом рішення та його короткий зміст до журналу обліку.

4.4. Порядок підготовки та подання апеляційних і касаційних скарг.

4.4.1. У випадку прийняття судом рішення про повну або часткову відмову в задоволенні позову Міністерства, повне або часткове задоволення поданого до Міністерства позову, Управління разом з іншими структурними підрозділами аналізують це рішення на його відповідність нормам матеріального і процесуального права та оцінюють правові та фінансово-економічні наслідки, що настають для Міністерства внаслідок прийняття судом такого рішення.

4.4.2. За результатами правового аналізу рішення суду відповідальний структурний підрозділ разом з Управлінням вносять письмові пропозиції про:

- подання скарги на рішення суду в апеляційному або касаційному порядку згідно з нормами процесуального закону;

- відшкодування збитків за рахунок винних осіб;

- закінчення провадження.

4.4.3. На підставі письмового рішення першого заступника Міністра про необхідність оскарження судового рішення відповідальний самостійний структурний підрозділ разом з Управлінням готує проект апеляційної чи касаційної скарги залежно від рівня судової інстанції, що прийняла оскаржуване рішення, інших процесуальних обставин та згідно з вимогами відповідного процесуального закону.

4.4.4. Апеляційна чи касаційна скарга викладається в письмовій формі і підписується першим заступником Міністра чи іншою уповноваженою на це особою.

4.4.5. Управління вносить інформацію про оскарження рішення суду до журналу обліку.

4.4.6. Апеляційна чи касаційна скарга надсилається до відповідного суду (господарського, загального (місцевого) чи адміністративного) відповідної інстанції (першої, апеляційної чи касаційної) поштою рекомендованим відправленням або подається безпосередньо через канцелярію суду з отриманням відмітки про його прийняття в порядку, строки та з дотриманням вимог, встановлених відповідним процесуальним законом.

4.4.7. Працівники Управління спільно з працівниками відповідального структурного підрозділу беруть участь у розгляді апеляційних та касаційних скарг під час проходження судового процесу.

4.4.8. Судове рішення (ухвала, постанова), що прийняте апеляційним чи касаційним судом за результатами розгляду апеляційної чи касаційної скарги Міністерства (про повне або часткове задоволення скарги, про повну або часткову відмову в задоволенні скарги), аналізується відповідними самостійними структурними підрозділами та Управлінням.

4.4.9. Управління вносить інформацію про прийняте судом рішення до журналу обліку.

4.4.10. У випадку якщо рішенням суду позов Міністерства задоволено у повному обсязі і відповідач не виконує це рішення добровільно в розумний строк, відповідний структурний підрозділ вносить письмову пропозицію першому заступнику Міністра про примусове виконання рішення суду в порядку, визначеному законодавством, або про вчинення інших дій, що випливають з такого рішення та/чи передбачені законодавством.

5. Аналіз претензійної та позовної роботи, узагальнення його результатів

5.1. Управління аналізує стан претензійної і позовної роботи в Міністерстві за півроку та рік. Для цього Управління використовує дані облікових журналів та відомості, що надані самостійним структурними підрозділами на запити Управління відповідно до пунктів 1.10 - 1.12 цих Рекомендацій.

5.2. Узагальнені результати аналізу стану претензійної і позовної роботи в Міністерстві викладаються Управлінням письмово з відповідними підсумковими показниками та надаються Віце-прем'єр-міністру України - Міністру соціальної політики України.

5.3. Аналіз та узагальнення може здійснюватись в такому порядку:

- за кожним видом претензій, позовів, найхарактерніші претензії, позови, претензії і позови на значні суми;

- вносяться пропозиції про вжиття конкретних заходів та здійснення організаційних дій для поліпшення претензійної та позовної роботи, запобігання непродуктивних витрат та збитків у Міністерстві, відшкодування шкоди, заподіяної Міністерству, за рахунок винних осіб.

5.4. Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики України розглядає за участю заступників Міністра, керівників структурних підрозділів Міністерства та Управління узагальнені результати аналізу претензійної та позовної роботи і приймає відповідні рішення.

5.5. За необхідності та на прохання керівників інших структурних підрозділів Управління проводить методичні заняття з працівниками цих підрозділів з метою вивчення та/чи роз'яснення норм законодавства.

6. Зберігання претензійних і позовних матеріалів у Міністерстві

6.1. Претензійні та позовні матеріали, що надійшли до Міністерства, та ті, що надсилаються Міністерством, реєструються Департаментом звернень та контролю виконання відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 "Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади".

6.2. До претензійних матеріалів, позовних матеріалів, судових актів (ухвал, рішень, постанов), що надійшли до Міністерства, працівник Департаменту звернень та контролю виконання, який працює з кореспонденцією, повинен зберегти і додати конверт, який має відтиск штампу поштового відділення відправника з датою відправлення, що може бути єдиним доказом своєчасного чи несвоєчасного їх відправлення на адресу Міністерства. Зазначений конверт передається до відповідального самостійного структурного підрозділу (в копії Управлінню) разом з відповідними матеріалами (претензійними, позовними) чи відповідним судовим актом, що надійшли до Міністерства в цьому конверті.

6.3. При реєстрації претензії, позовної заяви, скарги (апеляційної чи касаційної), відзиву на претензію, відзиву на позов або на скаргу (апеляційну чи касаційну), судового акта (ухвали, рішення, постанови), що надійшли до Міністерства, перевіряється наявність всіх матеріалів, зазначених в переліку додатків до такого документа. У разі відсутності або невідповідності матеріалів, зазначених у переліку додатків до такого документа, працівником Департаменту звернень та контролю виконання в процесі реєстрації цього документа робиться відмітка про це.

6.4. Після реєстрації Департаментом звернень громадян та контролю виконання документів, зазначених в пункті 6.3 цих Рекомендацій, вони передаються виконавцям відповідно до резолюції керівництва.

Виконавці у триденний термін надають копії цих документів до Управління.

6.5. Оригінали претензійних та позовних матеріалів, пред'явлених і поданих Міністерством, та тих, що надійшли до нього, долучаються до матеріалів відповідних проваджень. Усі судові документи зберігаються у відповідних структурних підрозділах Міністерства згідно з номенклатурою справ.

6.6. Після завершення претензійних і позовних проваджень оригінали документів зберігаються у відповідних структурних підрозділах згідно з номенклатурою справ.

 

Начальник Управління
правового забезпечення

В. Шило

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали