ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 травня 2012 року N 135

Про вдосконалення роботи із систематизації законодавства

З метою вдосконалення роботи із систематизації законодавства у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України наказую:

1. Затвердити Положення про порядок обліку та систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, що додається.

2. Покласти на департамент інформаційної політики (Червак Б. О.) функцію щодо здійснення систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

3. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.) спільно з юридичним відділом (Новікова Д. В.) забезпечити:

1) формування нормативної бази (на паперових та електронних носіях) та ведення обліку за видами нормативно-правових актів, підтримання нормативно-правових актів у контрольному стані, зберігання актів законодавства:

актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

власних нормативно-правових актів, виданих після 24 серпня 1991 року;

законів Української РСР та інших актів, ухвалених Верховною Радою Української РСР, що діють на території України відповідно до статті 3 Закону України "Про правонаступництво України";

нормативно-правових актів органів державної влади і державного управління Української РСР, які застосовуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що стали правонаступниками органів, які видали ці акти;

актів законодавства колишнього Союзу РСР, що застосовуються на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року N 1545 "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР";

2) відслідковування інформації про джерела офіційного опублікування актів законодавства, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України;

3) постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Конституції та законів України, інших актів законодавства.

4. Затвердити новий склад експертної комісії з інвентаризації та систематизації актів СРСР, УРСР, що додається.

5. Комісії повторно здійснити аналіз актів УРСР та СРСР, що застосовуються у діяльності Держкомтелерадіо України, уточнити та за потреби доповнити План заходів по здійсненню інвентаризації та систематизації нормативно-правових актів УРСР, СРСР.

6. Юридичному відділу (Новікова Д. В.) при проведенні перевірок стану правової роботи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, здійснювати перевірки їх діяльності з питань систематизації законодавства.

7. Департаменту інформаційної політики (Червак Б. О.) забезпечити:

розміщення на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо України власних нормативно-правових актів з основної діяльності Держкомтелерадіо України;

подання кожного півріччя до 5 січня та 5 липня Міністерству юстиції України в установленому ним порядку інформації про стан організації систематизації законодавства.

8. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомтелерадіо України від 28 грудня 2009 року N 428 "Деякі питання систематизації законодавства в інформаційній та видавничій сферах" та від 16 липня 2010 року N 188 "Про Експертну комісію з інвентаризації та систематизації актів СРСР, УРСР".

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова
Держкомтелерадіо України

О. В. Курдінович


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України
18.05.2012 N 135


Положення
про порядок обліку та систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах

Положення про порядок обліку та систематизації законодавства у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (далі - Положення) визначає порядок обліку та систематизації законодавства. Акти законодавства України, що надходять до Держкомтелерадіо України, підлягають обліку. Облік актів законодавства здійснюється шляхом ведення: журналу обліку актів законодавства України; журналу обліку міжнародних договорів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах; контрольних примірників актів законодавства України.

I. Облік актів законодавства

1.1. Ведення журналу обліку актів законодавства України (додаток 1) здійснюється за кожним видавником актів окремо шляхом внесення інформації, у якій зазначаються номер, дата прийняття, дата надходження, вид, видавник, назва, джерело опублікування актів законодавства України в офіційних друкованих виданнях.

1.2. У журналі обліку міжнародних договорів у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах (додаток 2) зазначаються: номер, дата отримання, країна, вид, назва, дата підписання, дата ратифікації (затвердження, приєднання), дата набрання чинності, дата денонсації, дата втрати чинності, термін дії міжнародного договору, який обліковується.

1.3. Примірники збірників актів законодавства України, видання кодексів, що надходять до Держкомтелерадіо України, підлягають обліку в журналі обліку актів законодавства України із зазначенням найменування, року видання, видавництва, дати контрольного стану текстів актів.

II. Підтримання в контрольному стані актів законодавства

2.1. Контрольним примірником акта законодавства є примірник, у якому проставляються відмітки про всі зміни, доповнення, зупинення дії, поширення, продовження або збереження дії та про визнання акта (статті, пункту) таким, що втратив чинність, та зазначається інформація про вид, номер і дату прийняття, офіційне джерело опублікування акта, яким внесені зміни. На першій сторінці контрольного примірника акта законодавства (збірника актів законодавства) робиться напис "Контрольний примірник". Написи "Контрольний примірник" проставляються на титульних сторінках контрольних примірників кодексів України, "Офіційного вісника України", "Систематичного зібрання чинного інформаційного законодавства України".

Підтримання актів законодавства України у контрольному стані передбачає внесення до тексту акта змін і доповнень на підставі актів законодавства, якими ці зміни вносяться.

2.2. Технологія підтримання актів законодавства України в контрольному стані на паперових носіях здійснюється шляхом зазначення відомостей про внесені зміни, доповнення та іншу інформацію безпосередньо в тексті акта законодавства. При внесенні змін і доповнень до актів законодавства використовуються такі скорочення:

акт втратив чинність "втр. чин.";

акт частково втратив чинність "ч. втр. чин.";

дію акта продовжено "продов. до __ (на)";

дію акта зупинено "акт зуп.";

дію акта поширено "пошир.";

акт доповнено "доп.";

викладено в новій редакції "нов. ред.";

виключено пункт, статтю, абзац "викл.";

заміна слів, цифр "зам. ел.";

дивись рішення Конституційного Суду України "див. РКСУ";

Закон України "ЗУ";

Постанова Верховної Ради України "ПВРУ";

Указ Президента України "УПУ";

Розпорядження Президента України "РПУ";

постанова Кабінету Міністрів України "ПКМУ";

Декрет Кабінету Міністрів України "ДКМУ";

розпорядження Кабінету Міністрів України "РКМУ";

Постанова Пленуму Верховного Суду України "ППВСУ";

Відомості Верховної Ради України "ВВРУ";

Зібрання постанов Уряду України "ЗПУ";
Офіційний вісник України "ОВУ";

Систематичне зібрання чинного інформаційного законодавства України "СЗЧЗУ";

Вісник Верховного Суду України "ВВСУ";

Урядовий кур'єр "УК";

Голос України "ГУ";

Президентський вісник "ПВ".

2.3. Вид, дата, номер акта, яким внесені зміни, зазначаються на верхній частині поля першої сторінки акта, до якого внесені зміни та доповнення, а при значній кількості змін - на окремій вклейці.

Контрольні позначки (вид, дата, номер акта), що стосуються окремих складових частин акта законодавства, проставляються на полях проти відповідних розділів, статей, пунктів, підпунктів, абзаців, речень, слів та цифр.

Відмітки про зазначені зміни аналогічно вносяться як у копії оригіналів актів законодавства, так і до зібрання актів законодавства ("Відомостей Верховної Ради України", "Зібрання постанов Уряду України", "Офіційного вісника України"), що вміщують такий акт і підтримуються в контрольному стані. До кожного контрольного примірника акта законодавства вклеюється окремий аркуш з переліком актів законодавства, якими внесені зміни та доповнення тощо.

У разі втрати чинності акт законодавства або його складова частина перекреслюється по діагоналі суцільною лінією і робиться відмітка про втрату чинності чи скасування акта з посилкою на акт законодавства, на підставі якого внесено зміни, його вид, орган, який видав, дату прийняття, номер та джерело опублікування. У разі викладення акта законодавства або окремих його складових у новій редакції такі тексти перекреслюються пунктиром по діагоналі. Окремі речення, слова та цифри перекреслюються пунктирною лінією горизонтально відповідно до їх розташування в тексті.

При отриманні нового офіційного видання кодексів контрольний примірник відповідного кодексу замінюється новим, зміни до якого вносяться, починаючи від дати його видання. Попередній контрольний примірник зберігається в інформаційному фонді, а штамп (напис) "Контрольний примірник" закреслюється та проставляється дата.

III. Зберігання актів законодавства

3.1. Зберігання актів законодавства, їх збірників забезпечується департаментом інформаційної політики.

Для забезпечення належного зберігання та зручності в користуванні акти законодавства комплектуються в окремі книги і підшиваються за роками.

3.2. Таємні нормативно-правові акти підлягають обліку та зберіганню у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Контрольні примірники актів законодавства, офіційні друковані видання: "Офіційний вісник України", "Відомості Верховної Ради України", "Систематичне зібрання чинного інформаційного законодавства України", "Кодекси України" тощо зберігаються в департаменті інформаційної політики.

Застарілі та зіпсовані збірники актів законодавства та інша юридична література списується спеціально створеною комісією відповідно до наказу Держкомтелерадіо України.

 

Директор департаменту
інформаційної політики

Б. О. Червак


 

Додаток 1
до Положення
(пункт 1.1)


ЖУРНАЛ
обліку актів законодавства України

N акта ОВУ

Дата прийняття акта ВВРУ

Дата надходження акта УК

Вид акта ГУ

Видавник акта ПВ

Назва акта

Джерело опублікування

Примітки


Примітка:

ОВУ - "Офіційний вісник України";

ВВРУ - "Відомості Верховної Ради України";

УК - "Урядовий кур'єр";

ГУ - "Голос України";

ПВ - "Президентський вісник".

 

Додаток 2
до Положення
(пункт 1.2)


ЖУРНАЛ
обліку міжнародних договорів

N з/п підписання

Дата отримання, ратифікації, затвердження, приєднання

Країна/ набрання чинності

Вид договору/
денонсації

Назва договору/
втрата чинності

Дата

Термін дії

Примітки


 

Додаток
до наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України
18.05.2012 N 135


Склад
експертної комісії з інвентаризації та систематизації актів СРСР, УРСР

Мураховський А. Л.

- перший заступник Голови Держкомтелерадіо України, голова Комісії

Червак Б. О.

- директор департаменту інформаційної політики, заступник голови Комісії

Беспалова В. Л.

- заступник директора департаменту видавничої справи і преси - начальник відділу видавничої справи і поліграфії

Костюченко А. М.

- заступник директора департаменту телебачення і радіомовлення - начальник відділу технічної політики і телерадіомовлення

Красноступ Г. М.

- заступник директора департаменту інформаційної політики - начальник відділу законопроектної роботи

Макобрій О. О.

- завідувач сектору міжнародних зв'язків

Новікова Д. В.

- начальник юридичного відділу

Плевако С. П.

- головний спеціаліст відділу законопроектної роботи департаменту інформаційної політики, секретар Комісії

Шапкін С. Б.

- начальник адміністративно-господарського управління

Шеремета Т. О.

- заступник директора фінансово-економічного департаменту - начальник відділу фінансової звітності підвідомчих установ.

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали