ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 1925 р.

Харків

Про Видавництво офіційного органу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів "Вісти ВУЦВК"

Всеукраїнський Центральний Викоконавчий Комітет постановив затвердити нижченаведене "Положення про Видавництво офіційного органу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів "Вісти ВУЦВК".

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Видавництво офіційного органу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів "Вісти ВУЦВК"

I. Засади.

1. Для здійснення видавничих функцій, звязаних з виданням офіційного органу "Вісти Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів" засновується видавництво під назвою "Видавництво Вісти ВУЦВК".

2. Видавництво "Вісти ВУЦВК" є державним органом, що провадить свою роботу на засадах господарського розрахунку й перебуває у віданні Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

3. Видавництво "Вісти ВУЦВК" має головним завданням випускати й розповсюджувати щоденну газету "Вісти Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських і Червоноармійських Депутатів", скорочено під назвою "Вісти ВУЦВК", де друкується також у реченці, що їх встановлюють Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР, законодавчі акти й урядницькі розпорядження, що мають бути оголошені Народнім Комісаріятом Юстиції в офіційному органі друку.

Та ще, Видавництву "Вісти ВУЦВК", для пропаганди комуністичних, а також загальнокультурних ідей, і разом, щоб підтримати основи господарського розрахунку, надається право видавати й розповсюджувати инші періодичні та й неперіодичні видання з додержанням чинних узаконень.

4. Для здійснення згаданих у арт. 3 завдань, Видавництво "Вісти ВУЦВК" має всі права юридичної особи і на нього поширюються всі права, переваги й пільги, надані так центральним органам друку, як і органам друку взагалі.

Видавництво має право набувати, вивласнювати й заставляти майно, давати зобов'язання й взагалі укладати всякі договори, позивати й відповідати на суді.

Зокрема Видавництву надається право укладати всякого роду договори, кредитуватись у банках, а також у инших установах і підприємствах, видавати зобов'язання - вексельові й инші, приймати векселі й дисконтувати їх у кредитових установах, відкривати біжучі, спеціяльні й инші рахунки, орендувати земельні дільниці на забудовання й иншу мету, закладати або брати в оренду друкарні, папірні й инші потрібні для видавництва підприємства, бути членом товариств, відкривати книгарні й брати в оренду міські газетні кіоски по всій території УСРР, відкривати підприємства реклам то що.

Увага. За свої борги Видавництво відповідає тільки майном, щоє під його зарядом і яке не вилучене з цивільного обігу, в межах, встановлених чинними узаконеннями.

5. Видавництву надається право відкривати свої філії та агентства, що провадять свою роботу на правах представництва, а також мати як представників окремих агентів по всій території Союзу РСР і за кордоном.

6. Видавництво має державну печатку встановленого взірця.

II. Органи Управління.

7. Все управління Видавництва зосереджується в особі Редактора газети "Вісти ВУЦВК", що його призначає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. Редактор здійснює так ідейне керівництво Видавництва через Редакцію Видавництва як і господарське керівництво через Головну Контору Видавництва на підставі інструкції, затвердженої Президією Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. Винагороду Редакторові й його заступникові встановлює Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

А. Права и обов'язки Редактора.

8. До прав і обов'язків Редактора належить:

а) розпоряджати коштами Видавництва, а також укладати угоди про позики й видавати грошові зобов'язання, в тому числі й векселі та й дисконтувати їх у кредитових установах у межах, встановлених цим Положенням;

б) набувати майно для Видавництва, а також вивласнювати або заставляти його та й взагалі здійснювати всі права, зазначені в арт. арт. 3, 4 і 5 цього Положення, за винятком прав, передбачених арт. 22 Цивільного Кодексу, на що треба дозволу Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

в) затверджувати інструкції для Редакції, Видавництва й Головної Контори, як господарського органу Видавництва, а також для инших органів, підлеглих Видавництву;

г) затверджувати штати Видавництва, а також призначати, переміщати й звільнювати всіх співробітників і службовців Видавництва.

Увага. Права та обов'язки співробітників і службовців Видавництва визначається інструкціями, згаданими в попередньому пункті "в".

д) мати нагляд над нормальною діяльністю центральних і місцевих органів Видавництва;

е) подавати на затвердження Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітату річний звіт, а також остаточний баланс і план розподілу зиску.

9. Редактор може доручити иншим урядовцям Видавництва виконувати ту чи иншу функцію, що випливає з прав, зазначених у попередньому арт. 8.

Б. Права й обов'язки заступника Редактора.

10. На час довгої відсутности, через хворобу, відрядження чи відпустки, Редактор призначає собі заступника, а затверджує його Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

11. Обсяг прав, що їх Редактор надає свому заступникові на час відсутности, точно визначається окремою інструкцією й мандатом, що їх видає Редактор заступникові.

Увага. Права, зазначені в п. п. "а" і "б" арт. 8, Редактор передає спеціяльним повноваженням у писаній формі призначеному ним заступникові або иншому відповідальному урядовцеві Видавництва в цілому, або декільком таким особам, зазначивши, кому й які саме з цих прав він передає.

В. Права й обов'язки Керівничого Головної Контори.

12. Господарським і виконавчим органом Видавництва є Головна Контора Видавництва і нею безпосередньо завідує Керівничий, що його призначає Редактор; Керівничий працює під загальною контролею Редактора.

Увага. У віданні Керівничого Головної Контори перебувають також всі провінціяльні філії Головної Контори, агентства й окремі представники на провінції.

13. Керівничий Головної Контори дістає директиви безпосередньо від Редактора й йому дає звіт про свою діяльність порядком, встановленим Редактором.

14. До прав і обов'язків Керівничого Головної Контори належить:

а) розпоряджати коштами в рямках кошторисових призначень і контр-асигновувати всі витрати Видавництва;

б) завідувати всім майном і капіталами Видавництва;

в) провадити операції в справі оренди й винаймання майна;

г) рядити та годити на постачання;

д) реалізувати векселі й инші грошові зобов'язання;

е) укладати договори господарського значіння й взагалі провадити всі потрібні господарські операції в межах, встановлених Редактором;

ж) страхувати майно;

з) виступати в господарських і адміністративних справах Видавництва перед всіма адміністративними, судовими й иншими установами, перед підприємствами й організаціями, так державними, як громадськими й приватніми;

и) виробляти проекти штатів Головної Контори й допомічних її органів;

к) встановлювати внутрішній розпорядок роботи в Головній Конторі;

л) приймати, переміщати й звільнювати службовців Головної Контори в межах, зазначених інструкцією про Головну Контору:

м) складати кошториси, калькуляції, баланси й проєкти розподілу зиску або способів, як покривати втрати Видавництва, і подавати їх Редакторові.

III. Кошти Видавництва, порядок діяльности й звітність.

15. Статутовий капітал Видавництва "Вісти ВУЦВК" визначається на суму сто п'ядесят тисяч (150.000) карбованців.

16. Операційний рік рахується з 1 січня до 31 грудня.

Не пізніш, як за місяць перед черговим операційним роком Видавництво мусить подати Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету на затвердження, а Народньому Комісаріятові Фінансів УСРР до відому, проекти річного й квартального виробничого програму й кошторису. Коли Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету протягом місяця не розгляне поданого програму й кошторису, то Видавництво доки їх не буде розглянено, провадить роботу відповідно до поданого проєкту.

17. Після закінчення операційного року, Видавництво складає звіт про діяльність за минулий рік і остаточний баланс і подає їх, не далі як 31 березня того самого року, Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також Народньому Комісаріятові Фінансів УСРР на підставі правил про порядок публічної звітности.

Розподіл зиску провадиться порядком, передбаченим постановою Ради Праці й Оборони Союзу РСР з 30 січня 1925 року "Про порядок визначення й розподілу зиску" (Зб. Зак. СРСР 1925 р., ч. 8, арт. 79), але чистий зиск, що повинен бути відрахований на прибуток державної скарбниці, надходить у розпорядження Видавництва "Вісти ВУЦВК" на розвиток та здешевлення його видань.

IV. Про порядок ревізії Видавництва.

18. Для перевірки господарської діяльности Видавництва, Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету призначає постійну Ревізійну Комісію.

19. Висновки Ревізійної Комісії з висновком Редактора подається Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

V. Про ліквідацію справ Видавництва.

20. Ліквідація Видавництва відбувається на підставі постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету стосовно до постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР про порядок ліквідації державних, промислових і торговельних підприємств, що функціонують на засадах господарського розрахунку, а так само акційних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, з виключною або переважною участю державного капіталу.

 

Т. в. об. Голови
Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

Т. в. об. Секретаря
Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету,
Член Президії ВУЦВК'у

МУСУЛЬБАС

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали