Додаткова копія: Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.04.2019 р. N 519

Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 20.03.2019 N 56 (вх. N П661 від 20.03.2019), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 6 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини другої статті 6 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "УКРАЇНСЬКА ОХОРОННО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (місцезнаходження: 03056, м. Київ, вулиця Борщагівська, будинок 145; код за ЄДРПОУ 23734213) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення добровільного:

страхування від нещасних випадків;

медичного страхування (безперервного страхування здоров'я);

страхування здоров'я на випадок хвороби;

страхування наземного транспорту (крім залізничного);

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування");

страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування");

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

страхування фінансових ризиків;

страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

страхування медичних витрат;

у частині проведення обов'язкового:

страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензій ліцензійним умовам, встановленим для провадження видів господарської діяльності, зазначених у заяві про отримання ліцензій, а саме:

1.1 Товариство не провадило страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів), що є порушенням вимог пункту 12 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 у пункті 6.13 розділу 6 Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 1), міститься посилання на додаток 4 до Правил 1, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки Правила 1 не містять додатка 4;

1.3 у пункті 10.2 розділу 10 Правил 1 міститься поняття "зі всією розумною поспішністю", яке призводить до неоднозначного розуміння змісту, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 положення пункту 13.3 розділу 13 Правил 1 призводять до порушення прав споживачів, затягування прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування, оскільки не визначено граничний строк очікування відповіді від установ, підприємств, організацій, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 у пункті 14.6 розділу 14 Правил 1 зазначено, що "страховик має право зменшити страхове відшкодування, якщо страхувальником (вигодонабувачем) не було вжито необхідних і доцільних заходів для запобігання та зменшення збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку, порятунку та збереження застрахованого майна після настання страхового випадку, усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку", що призводить до неоднозначного розуміння змісту, порушенням прав споживачів, що суперечить статті 17 Закону України "Про страхування", абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки не визначено порядку розрахунку зменшення розміру страхового відшкодування страховиком;

1.6. у пункті 14.7 розділу 14 Правил 1 зазначено, що якщо страхувальник не сприяє або перешкоджає здійсненню прав страховика при веденні претензійних, арбітражних і судових справ або не виконує розпоряджень і рекомендацій страховика, останній має право відхилити вимогу страхувальника щодо одержання страхового відшкодування повністю або частково, що призводить до неоднозначного розуміння змісту, порушенням прав споживачів, що суперечить статті 17 Закону України "Про страхування", абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки не визначено чітких підстав та порядку розрахунку повного або часткового відхилення вимоги;

1.7 у підпункті 9.3.7 пункту 9.3 розділу 9 Правил добровільного страхування фінансових ризиків, затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 2), зазначено, що страховик має право зменшити розмір страхового відшкодування, що порушує права споживачів, є порушенням статті 17 Закону України "Про страхування", абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки не визначено підстав та порядку розрахунку зменшення розміру страхового відшкодування;

1.8 відповідно до положень підпункту 5.5.8 пункту 5.5 розділу 5 додатка N 3 до Правил 2 договором страхування може бути передбачено відшкодування судових витрат, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки відноситься до іншого виду страхування, а саме добровільного страхування судових витрат;

1.9 предмет договору страхування, зазначений у пункті 2.1 розділу 2 Правил добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 3), не відповідає предмету договору страхування, який визначений пунктом 3.11 Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414 (далі - Характеристики), що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.10 положення підпункту 9.3.6 пункту 9.3 розділу 9 Правил 3 суперечать положенням підпункту 15.2.1 пункту 15.2 розділу 15 Правил 3 в частині строку повідомлення страховика страхувальником про значні зміни в обставинах, які повідомлялися при укладенні договору страхування, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.11 предмет договору страхування, зазначений у пункті 2.1 розділу 2 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 4), не відповідає предмету договору страхування, визначеному в пункті 3.10 Характеристики, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.12 відповідно до положень підпунктів 3.6.12 та 3.6.13 пункту 3.6 розділу 3 Правил 4 договором страхування може бути передбачено відшкодування непрямих збитків, а саме: втраченої вигоди, втрати прибутку; збитки від зупинок виробничого процесу, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки відноситься до іншого виду страхування, а саме добровільного страхування фінансових ризиків;

1.13 положення підпункту 9.3.6 пункту 9.3 розділу 9 Правил 4 суперечать положенням підпункту 15.2.1 пункту 15.2 розділу 15 Правил 4 в частині строку повідомлення страховика страхувальником про значні зміни в обставинах, які повідомлялися при укладенні договору страхування, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.14 предмет договору страхування, зазначений у пункті 2.1 розділу 2 Правил добровільного страхування медичних витрат, затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6, не відповідає предмету договору страхування, визначеному пунктом 3.21 Характеристики, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.15 відповідно до абзацу дев'ятого пункту 4.1 розділу 4 Правил добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6, договором страхування може бути визнано страховим випадком такі збитки, як незароблений прибуток, що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки відноситься до іншого виду страхування, а саме добровільного страхування фінансових ризиків;

1.16 абзац сьомий підпункту 1.8.33 пункту 1.8 розділу 1 Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 5), містить поняття "відповідні підрозділи МВС (органи Національної поліції, прокуратури)", що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.17 у пункті 3.4 розділу 3 Правил 5 містяться посилання на події, передбачені розділом 5 Правил 5, що призводить до неоднозначного розуміння змісту, та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки розділ 5 Правил 5 не містить відповідних положень;

1.18 відповідно до положень підпункту 9.2.11 пункту 9.2 розділу 9 Правил 5 страховик може обгрунтовано зменшити розмір відшкодування, якщо страхувальник не виконує його рекомендацій (розпоряджень), якщо це передбачено договором страхування, що порушує права страхувальника, є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки не визначено порядку розрахунку зменшення розміру страхового відшкодування;

1.19 пункт 11.14 розділу 11 Правил 5 містить поняття "порушення кримінальної справи", визначення якого відсутнє в кримінально-процесуальному законодавстві та тексті правил, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.20 в абзаці п'ятому пункту 11.20 розділу 11 Правил 5 міститься поняття "об'єкт страхування", визначення якого відсутнє в тексті правил та законодавстві, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.21 таблиця 1 додатка N 1 до Правил 5 містить поняття "ризик ПСВ", "ризик СЯ", визначення яких відсутнє в тексті правил та законодавстві, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.22 відповідно до положень пункту 4.4 розділу 4 Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 6), за згодою сторін деякі виключення, наведені в пункті 4.2 розділу 4 Правил 6, можуть не застосовуватися, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки положення підпункту 4.2.9 пункту 4.2 Правил 6, а саме ризик упущеної вигоди, який відносяться до іншого виду страхування, а саме добровільного страхування фінансових ризиків;

1.23 таблиця 1 додатка N 2 до Правил 6 містить інформацію щодо базових програм добровільного страхування "Стоматологічна невідкладна допомога" та "Стоматологічна планова допомога", які в додатку 1 до Правил 6 визначені як додаткові програми медичного страхування, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.24 таблиця 1 додатка N 2 до Правил 6 не містить положень щодо "Профілактично-оздоровчої програми", яка міститься в додатку N 1 до Правил 6, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.25 у підпункті 11.2.2 пункту 11.2 розділу 11 Правил добровільного страхування від нещасних випадків, затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 7), зазначено, що порушення зобов'язання надавати правдиву та повну інформацію може призвести до припинення договору страхування або відмови у здійсненні страхової виплати, або зменшення її розміру, зменшення розміру страхової суми на розсуд страховика, що призводить до неоднозначного розуміння змісту, порушення прав страхувальника та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.26 у пункті 2.1 розділу 2, підпункті 6.2.3 пункту 6.2 розділу 6 додатка N 3 до Правил 7 міститься поняття "об'єкт страхування", визначення якого відсутнє в тексті правил та законодавстві, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.27 відповідно до положень пункту 3.10 розділу 3 Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування"), затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6 (далі - Правила 8), договором страхування може бути передбачено, що збитки включають також доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода), що є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки відноситься до іншого виду добровільного страхування, а саме добровільного страхування фінансових ризиків;

1.28 у підпункті 14.1.5 пункту 14.1 розділу 14 Правил 8 міститься посилання на наявність обставин, які є виключеннями зі страхових випадків і обмеженнями страхування, передбаченими розділом 5 Правил 8, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки розділ 5 не містить відповідних положень;

1.29 зміст підпункту 11.2.2 пункту 11.2 Правил добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій, затверджених наказом Генерального директора АТ "УОСК" Ситнікова К. О. від 15.03.2019 N 6, порушує права страхувальника, призводить до затягування виплати страхового відшкодування у зв'язку з відсутністю строку прийняття рішення про виплату чи відмову у виплаті після відстрочення прийняття рішення, що є порушенням абзаців сьомого та восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.30 на власному веб-сайті не розміщено річну фінансову та консолідовану звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність, не менше ніж за останні три роки, що є порушенням абзацу п'ятнадцятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Запропонувати АТ "УОСК" розмістити річну фінансову та консолідовану звітність разом з аудиторським висновком, що підтверджує її достовірність, не менше ніж за останні три роки, на власному веб-сайті та доопрацювати правила добровільного страхування з врахуванням зауважень, викладених у підпунктах 1.2 - 1.29 пункту 1 цього розпорядження.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 02 квітня 2019 р. N 29
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали