Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2017 р. N 4662

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ ""ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ" про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 15.12.2017 N 7/12 (вх. від 15.12.2017 N 10225/СК) і відповідно до пункту 3 частини першої статті 28, частини третьої статті 36 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 6 та 38 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ" (місцезнаходження: 04213, м. Київ, вулиця Північна, будинок 46, офіс 2; код за ЄДРПОУ 39518957) (далі - Товариство) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення видів добровільного страхування:

добровільного страхування залізничного транспорту;

добровільного страхування фінансових ризиків;

добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)];

добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], -

у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензій ліцензійним умовам, встановленим для провадження видів господарської діяльності, зазначених у заяві про отримання ліцензій, а саме:

1.1 у підпункті 9.1.1 пункту 9.1 розділу 9 Правил добровільного страхування залізничного транспорту вживається поняття "МЧС", визначення якого відсутнє в тексті правил, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 пункт 7.7 Правил добровільного страхування фінансових ризиків (далі - Правила 1) містить посилання на Базові страхові тарифи, зазначені в розділі 19 Правил, що суперечить вимогам абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки Правила 1 не містять відповідного розділу;

1.3 в підпункті 9.2.6 пункту 9.2 розділу 9 Правил 1 не визначено строку відстрочки прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування, що не відповідає вимогам абзацу дванадцятого частини другої статті 17 Закону України "Про страхування" та є порушенням абзацу другого пункту 48 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 в абзаці шостому пункту 11.1 розділу 11 Правил 1 зазначено, що при настанні страхового випадку Страхувальник повинен надати, зокрема, свідоцтво про реєстрацію Страхувальника юридичної особи, що суперечить положенням Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", відповідно до якого не передбачено Свідоцтва про державну реєстрацію, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 в пункті 13.1 розділу 13 Правил 1 вживається поняття "порушення кримінальної справи", яке не відповідає поняттю, визначеному кримінально-процесуальним законодавством, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.6 в абзаці двадцять четвертому розділу "Терміни та визначення" Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування") (далі - Правила 2) вживається поняття "Міністерство з надзвичайних ситуацій України", визначення якого відсутнє в тексті правил, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.7 пункт 3.6 Правил 2 містить посилання на "Додаткові умови 2.3.1 - 2.3.12" Правил 2, що суперечить вимогам абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки Правила 2 не містять Додаткових умов;

1.8 у підпункті 4.3.7 пункту 4.3 розділу 4 Правил 2 зазначено, що окремі виключення із страхових ризиків, перерахованих у пункті 4.3 розділу 4 Правил 2, можуть не застосовуватися при укладанні договору страхування, що не відповідає вимогам абзацу першого пункту 48 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки зазначені виключення, зокрема, передбачені підпунктом 4.3.7 пункту 4.3 Правил 2: моральна шкода, упущена вигода та інші непрямі збитки третіх осіб, відносяться до предмету договору страхування Правил 2;

1.9 у пункті 15.1 розділу 15 Правил 2 зазначено, що страховик приймає одне з трьох рішень, що призводить до неоднозначного розуміння змісту, оскільки не визначено порядку прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті у разі прийняття рішення про відстрочення страхової виплати, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.10 у абзаці першому пункту 15.3 розділу 15 Правил 2 зазначено, що Страховик має право відстрочити на строк до трьох місяців прийняття рішення, що суперечить підпункту 10.3.9 пункту 10.3 Правил 2, відповідно до якого Страховик має право відстрочити прийняття рішення, але не більше ніж на 6 (шість) місяців, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.11 у підпункті 8.1.5 пункту 8.1 розділу 8 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (далі - Правила 3) зазначено, що страховик має право затримати страхову виплату у випадках, передбачених даними Правилами, що призводить до неоднозначного розуміння змісту, оскільки умовами Правил 3 не визначено таких випадків, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.12 в підпункті 8.3.2 пункту 8.3 розділу 8 Правил 3 вживається поняття "Міністерство статистики", визначення якого відсутнє в тексті правил, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.13 у пункті 12.1 розділу 12 Правил 3 зазначено, що страховик здійснює страхові виплати тільки після отримання всіх належним чином оформлених документів, передбачених розділом 9 правил, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки розділ 9 не містить відповідних положень;

1.14 у пункті 15.6 розділу 15 Правил добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) зазначено, що страхові платежі повертаються на умовах пп. 15.3 - 15.4 правил, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки пунктом 15.3 розділу 15 Правил 3 не визначено таких умов;

1.15 зміст підпункту "є" пункту 3.7 розділу 3 Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 - 9 статті 6 Закону України "Про страхування") (далі - Правила 4) призводить до неоднозначного розуміння змісту положень Правил та різного їх тлумачення, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.16 у підпункті 10.2.1.2 пункту 10.2.1 пункту 10.2 розділу 10 Правил 4 зазначено, що Страховик зобов'язаний в триденний строк повідомити Страховика, що суперечить підпункту 17.1.1 пункту 17.1 розділу 17 Правил 4, відповідно до якого Страховик зобов'язаний повідомити протягом трьох робочих днів, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.17 в підпункті 10.2.9 пункту 10.2 розділу 10 Правил 4 вживається поняття "негайно", що призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.18 в підпункті 17.1.1 пункту 17.1 розділу 17 Правил 4 вживається поняття "ведення кримінальної справи", яке не відповідає поняттю, визначеному кримінально-процесуальним законодавством, що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Товариство може повторно подати заяву на видачу ліцензії.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 28 грудня 2017 р. N 152
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали